Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana duševního vlastnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana duševního vlastnictví"— Transkript prezentace:

1 Ochrana duševního vlastnictví
ochranné známky (značky), průmyslové vzory, autorská práva, patenty.

2 Registrace duševního vlastnictví v ČR
Úřad průmyslového vlastnictví plní především funkci patentového a známkového úřadu. Rovněž působí jako specializované informační centrum. ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory. LICENCE – licenční smlouva - převod buď autorských práv ochranné známky průmyslového vzoru patentu na jiný subjekt

3 Registrace ochr. známky a průmyslového vzoru v EU
Registrace v OHIM – Office of Harmonization for the Internal Market (Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu). Sídlo v Alicante (Španělsko). Zajistí překlad do 20 jazyků. Vydávají věstník (i elektronicky)

4 Ochranná známka – obchodní značka (trademark, brand)
Smyslem známky je identifikovat produkt. Nehmotný majetek firmy. Příslib zákazníkovi (kvality, dobré reputace). Značky národní, společenství. Konkurenční výhody (snižuje marketingové náklady, obchodní lavírování – regál). Forma – slova, grafika, 3D, zvuk, kombinace barev, hologramy.

5 Silná znánka poskytuje
Loajalitu klienta (i s vyšší cenou) Důvěryhodnost Odlišení, rozdílnost Při novém výrobku ji zákazník věří Zákazník odpouští chyby firmy Akcie takové firmy mají vyšší tržní hodnotu Kvalitní značka přivádí věrné zákazníky

6 Registrovaná ochranná známka je označována symbolem R v kroužku - ®, (R) - Právo značky se jmenuje
CTM Regulation (Comunity Trade Mark). Cena 1600 EUR. Dá se chránit pořád. Obnovuje se každých 5 let.

7 Průmyslový vzor Týká se vzezření produktu složené z linií, materiálů.
Chrání vzhled, ne technickou funkci ani schopnost odlišit se od jiných. Požadavek: novost dizajnu!!!!!!! Lze pouze 4 x obnovit. Cena 2500 EUR.

8 Autorské právo (copyright)
Je právo, které chrání nároky tvůrců tzv.autorských děl, tzn. spisovatele, hudebníky, filmaře, programátory … Je to ochrana před neoprávněným využíváním jejich tvorby (po dobu jejich života + 70 let po smrti). Prostřednictvím autorského práva poskytuje zákon po jistou omezenou dobu autorům výlučnou možnost rozhodnout o využívání jejich děl.

9 Autorské právo Jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora.
Autorské právo je v Česku ošetřeno autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb.), v mezinárodním právu je základem několik mezinárodních úmluv . Fakt, že dané dílo je chráněným autorským dílem, se často signalizuje symbolem © následovaný rokem a jménem autora. Tento symbol má však v Česku (i ve většině jiných zemí) pouze ryze informativní význam – dílo je plně chráněno i tehdy, není-li to na něm nijak uvedeno. © 2010, Adamec, V.

10 Patent Je zákonná ochrana vynálezů zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu. V Česku udělování patentů upravuje zákon č. 527/1990. Patenty jsou udělovány na vynálezy, které splňují tyto tři podmínky: novost vynálezecký krok průmyslová využitelnost

11 Vynález Vynález se považuje za nový, jestliže není součástí stavu techniky. Stavem techniky je všechno, co bylo zveřejněno přede dnem přihlášení patentu, ať již v České republice nebo v zahraničí. Proto se dělá tzv. průzkum novosti. Za vynálezy se nepovažují zejména : objevy, vědecké teorie a matematické metody, pouhé vnější úpravy výrobků, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, software, pouhé uvedení informace.

12 Patent Majitel patentu má výlučné právo vynález využívat (tj. výrobek vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit postup), dále poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám (např. licenční smlouvou) a má právo převést patent na jinou osobu. Proto, aby patent zůstal v platnosti, je nutno platit tzv. udržovací poplatky, a to každých 5 let v každém státu zvlášť. Maximální možná délka patentové ochrany je 20 roků. Udělení ochranného dokumentu trvá i 3 roky.

13 Patent EU Je připravena legislativa pro zavedení tzv. patentu EU. Tato úprava by znamenala snížení nákladů na patentování v jednotlivých zemích a posílení právní jistoty evropských podniků obecně. Dosud však předpis nezískal dostatečnou politickou podporu potřebnou k přijetí. Je připravena i jiná alternativa – „Dohoda o vzájemném uznávání patentů členských zemí“.

14 Mezinárodní systém ochrany patentů
Mezinárodní přihláška PCT (Patent Cooperation Treaty) u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě nekončí udělením mezinárodního patentu. Ten jako takový neexistuje. Výsledkem je svazek potenciálních patentů platných v předem určených (designovaných) členských státech Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), které je však třeba následně přihlásit v jednotlivých zemích.

15 Česká republika je signatářem smlouvy PCT od roku 1993.
Výhoda PCT - podání jediné mezinárodní přihlášky má tytéž účinky jako podání národních přihlášek ve všech smluvních státech. Nevýhoda – po světové kladné rešerši nutno aktivovat samostatně v jednotlivých státech. - smluvní státy

16 Mezinárodní a národní fáze PCT
Provádí se formální průzkum mezinárodní přihlášky jediným patentovým úřadem (přihláška je podrobena mezinárodní rešerši). To představuje tzv. mezinárodní fázi řízení PCT, na kterou navazuje tzv. národní fáze, která již probíhá před jednotlivými patentovými úřady designovaných smluvních zemí, a která v kladném případě končí udělením patentu a jeho zveřejněním v jednotlivých zemích.

17 Přihlašování vynálezů na základě Úmluvy o udělování evropských patentů
ČR přistoupila 1. července 2002. Podává se jediná evropská patentová přihláška, ta se zkoumá na základě jednotného, evropského patentového práva u Evropského patentového úřadu v Mnichově. Pokud předmět přihlášky splní podmínky patentovatelnosti, Evropský patentový úřad evropský patent udělí, ale pouze pro ty státy, které přihlašovatel v přihlášce určil. Podobně jako u PCT jde v podstatě o svazek národních patentů, jejichž vymáhání podléhá jurisdikci jednotlivých zemí. Nejde tedy o jednotný patent soudně vymahatelný na úrovni EU .

18 Evropský patentový úřad nechá proběhnout po dobu 9 měsíců tzv
Evropský patentový úřad nechá proběhnout po dobu 9 měsíců tzv. odporové řízení – námitky proti udělenému patentu. Jakmile dojde k udělení evropského patentu, musí jeho majitel provést validaci, což znamená, že musí podat u úřadů pro průmyslové vlastnictví jednotlivých států překlad patentového spisu do úředního jazyka státu a zaplatit administrativní poplatek.


Stáhnout ppt "Ochrana duševního vlastnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google