Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předkládá: Ing. Dana Kreizlová Ředitelka Centra transferu technologií Patentový a známkový zástupce CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ, 24. 2. 2014 Název projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předkládá: Ing. Dana Kreizlová Ředitelka Centra transferu technologií Patentový a známkový zástupce CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ, 24. 2. 2014 Název projektu:"— Transkript prezentace:

1 předkládá: Ing. Dana Kreizlová Ředitelka Centra transferu technologií Patentový a známkový zástupce CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ, 24. 2. 2014 Název projektu: Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/10.0205 Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky. ABC ochrany duševního vlastnictví

2 CO ZAHRNUJE DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

3 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A JEHO ÚLOHA PŘI PODNIKÁNÍ Vznik duševního vlastnictví předpokládá vždy tvůrčí činnost, originalitu. Duševní vlastnictví může představovat významnou konkurenční výhodu za předpokladu exkluzivity – výlučného práva. Zajištění exkluzivity – ochrana duševního vlastnictví před využitím jinými subjekty: – faktická – utajení (konkurence nemůže využívat) – právní – zákonná (konkurence nesmí využívat – nebezpečí postihu) (právní = formální a neformální).

4 VÁHA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PŘI PODNIKÁNÍ Úspěšnost podnikatelského záměru – faktory: 1)duševní vlastnictví, 2) lidské zdroje, 3) prostředky a vybavení, … DOPORUČENÍ: -chránit, co je možné a vhodné, průmyslovým právem (nové výrobky včetně designů, zařízení, technologie…), -označovat, co je chráněno autorským právem (software, grafika…), -co nebude takto formálně či neformálně chráněno, tam je nutno zajistit všemi dostupnými prostředky utajení (know-how, obchodní tajemství).

5 OCHRANA UTAJENÍM Ochrana faktická – utajení – nejúčinnější, ale za podmínky, že trvá utajení – zároveň velký problém a slabina. Možnosti zvýšení jistoty – pracovní smlouva, speciální dohody, závazky, prohlášení – navazují na zákoník práce (z. 262/2006 Sb.) ochranu obchodního tajemství (dříve obch. zák.) ! Jestliže přesto dojde k vyzrazení klíčových utajovaných skutečností, pak není náprava možná a nic dále DV nechrání, zbývá jen řešení důsledků. Proto je třeba uvážlivě volit mezi ochranou FAKTICKOU (utajením) a PRÁVNÍ (pomocí zákonných předpisů).

6 PROSTŘEDKY PRÁVNÍ OCHRANY DV Ochrana právní – jestliže ochrana faktická (utajením) je velmi nejistá, případně už z povahy věci nemožná, zbývá (neformální nebo formální) právní ochrana DV: – neformální – není vázána na vyřízení, náleží tvůrci DV bez registrační procedury, = AUTORSKÁ PRÁVA; – formální – vyžaduje registrační nebo udělovací proceduru + ochranný dokument = PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Obojí cesta má své významné výhody i nevýhody, jak bude uvedeno dále.

7 NAKLÁDÁNÍ S DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM Duševní vlastnictví jako majetek – užívat smí vlastník Výlučné/výhradní právo – užívat smí pouze vlastník Užívá-li kdokoliv jiný – porušování práv vlastníka Obrana proti porušování práv – několik stupňů (upozornění s nabídkou smírného řešení, důrazné upozornění s výstrahou, podání žaloby, soudní spor) Jiné stanovisko – strpění poruš. (x právo předch. uživatele) – licence – převod práva

8 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ CHRÁNĚNÉ AUTORSKÝM ZÁKONEM AUTORSKÁ DÍLA díla literární, umělecká a vědecká, která jsou jedinečným – originálním výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména díla slovesná, divadelní, hudební, výtvarná, včetně architektonických děl a děl užitného umění, díla filmová, fotografická, kartografická, audiovizuální, počítačové programy, struktura databází. VZNIK AUTORSKÝCH PRÁV  okamžikem vyjádření v objektivně vnímatelné podobě  neformálně - žádná registrace  nejsou vázána na fyzický předmět, jímž je dílo vyjádřeno TRVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV  po dobu života autora a 70 let po jeho smrti OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V ČR – AUTORSKÝM ZÁKONEM - Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve zn.pozd.nov.

9 VYJÁDŘENÍ A RESPEKTOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV OZNAČENÍ ©, „All rights reserved“ - autor dává najevo, že dílo považuje za své autorské dílo (není povinné, nemá právní dopad – dílo je chráněno i bez tohoto označení, pouze informace) CITACE - je možno užít s respektováním níže uvedeného:  výňatky ze zveřejněných cizích děl ve svém díle (v odůvodněné míře)  výňatky nebo drobná celá díla pro účely kritiky, recenze, vědecké nebo odborné tvorby, soulad s poctivými zvyklostmi, v nutném rozsahu  užití díla při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu (nekomerční užití, odpovídající rozsah) Nutno: uvést autora, název díla a pramen www.citace.com

10 PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA CO lze chránit průmyslovým právem? - originální(nová) tvůrčí řešení technická i netechnická (design) -stejně tak označení (jejich užívání pro výrobky/služby) ! Průmyslově právní ochrana je - vázána na vyřízení - časově omezená - teritoriálně omezená - zpoplatněná ▬► OTÁZKY spojené s průmyslově právní ochranou:

11 PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA - dokumenty ČÍM chránit? Forma ochrany – druhy ochranných dokumentů: * PATENT a/nebo * UŽITNÝ VZOR * PRŮMYSLOVÝ VZOR * OCHRANNÁ ZNÁMKA * Ostatní (TOPOGRAFIE, MIKROORGANISMY…) První mýtus: „patent na užitný vzor“, „patent na průmyslový vzor“, „patent na ochrannou známku“ – NEEXISTUJE, jen „patent“ jako forma ochrany technického řešení

12 PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA – typy řešení JAK chránit? = jaké rysy převládají: tvůrčí řešení technické lze chránit : 1) PATENTEM 2) UŽITNÝM VZOREM tvůrčí řešení designové lze chránit PRŮMYSLOVÝM VZOREM tvůrčí řešení netechnické jiné než design lze chránit obtížně, za jistých podmínek a okolností (software) označení výrobků/služeb lze chránit OCHRANNOU ZNÁMKOU ▬► Pokud není jednoznačné, kam spadá posuzované nové řešení, lze volit i kombinace některých forem ochrany.

13 PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA - patent PATENT = technické řešení, světová novost - zkoumá se ! řízení trvá relativně dlouho *) a náklady vysoké ! jako jediný z ochranných dokumentů má roční udržovací poplatky**) ☻ vysoká míra právní jistoty – úřad prozkoumal splnění podmínek ☻ rozsah ochrany dán slovní formulací – širší - ▬► možnost určitého zobecnění Druhý mýtus: „Patent platí 20 let“ – neplatí třeba vůbec, i kdyby výsledek řízení o přihlášce byl kladný, pokud není včas zaplacen první balíček udržovacích poplatků. __________________________________________________________________________ * V ČR 1-2 roky ** Kromě USA, kde se platí udržování patentu za delší období

14 PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA – užitný vzor UŽITNÝ VZOR = technické řešení, světová novost - ☻ NEzkoumá se ! ☻ řízení rychlé (cca 3 měsíce), náklady nízké ☻ nemá roční udržovací poplatky ☻ rozsah ochrany dán slovní formulací – širší ▬► možnost určitého zobecnění ! nižší míra právní jistoty oproti patentu – Úřad NEprozkoumal splnění podmínek ! nelze chránit postup/způsob/technologii ! kratší doba možné platnosti – max. 10 let (patent může být udržován až 20 let) Třetí mýtus: „Pro užitný vzor stačí novost v ČR“ – NE !

15 PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA – průmyslový vzor PRŮMYSLOVÝ VZOR = vzhledové řešení - design, (světová) novost - zkoumá se ☻ řízení 6 - 9 měsíců, náklady nízké ☻ nemá roční udržovací poplatky ☻ může platit až 25 let (5 x 5 let) ! předměty ochrany dány vyobrazením – = konkrétní ▬► nemožnost zobecnění ! protože nechrání nic dalšího, než co je přímo vyobrazeno, každou viditelnou změnou lze ochranu obejít ! nelze zahrnout technické aspekty, i když jsou na výrobku přítomny (žádný slovní komentář)

16 PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA – ochranná známka OCHRANNÁ ZNÁMKA = označení výrobků/služeb na trhu – komerční záležitost ☻ řízení 6 - 12 měsíců, náklady relativně nízké ☻ nemá roční udržovací poplatky ☻ může platit neomezeně (X-krát 10 let) ! předmět ochrany – označení – vázán na dané výrobky/služby ▬► nemožnost zobecnění ! dodatečně nelze rozšiřovat daný seznam výrobků/služeb ani měnit či doplňovat jednou dané označení

17 PRŮMYSLOVÁ PRÁVA - majitel KDO? - primárně si může chránit ten, kdo řešení vytvořil = původce ! tento obecný princip má svá omezení – za určitých podmínek přechází právo chránit si nové řešení na zaměstnavatele + původci tím současně vzniká nárok na odměnu Postavení studenta (nemá-li současně statut zaměstnance, např. DPČ) = odlišné od zaměstnance – může nakládat s řešením; ! současně se podílí vedoucí práce = zaměstnanec! Postavení podnikatele (zejména tzv. SME - OSVČ, s.r.o.) – může znamenat konkurenční výhodu, ALE ! – i náklady na ochranný dokument nese majitel – relace, únosnost.

18 AUTORSKÁ PRÁVA - majitel KDO? - primárně má autorská práva autor – v podmínkách UTB i zaměstnanec nebo student; ! tento obecný princip má omezení – nakládání s dílem: - autorské dílo zaměstnanecké – nakládá zaměstnavatel - autorské dílo školní – týká se studenta – ten může dále nakládat s dílem, ale i zde jsou určitá omezení – 1) nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy školy, 2) škola má nárok na úhradu nákladů, které jí v souvislosti s vytvořením díla vznikly, jestliže student užije dílo komerčním způsobem a následkem je majetkový prospěch. K diskusi – osobnostní a majetková složka autorských práv - výhradní licence autorská - autorské dílo na objednávku.

19 PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA - funkce PROČ chránit? - smysl PPO – získání monopolu – výhoda na trhu x nutnost vyřízení (získání práva), náklady za tyto kroky a investice – očekávaný zisk - účinek PPO – především preventivní – závisí na: *přístupu a respektu k PPO v dané zemi *přístupu a respektu k ekonomické síle majitele ▬► uplatnění PPO = prostředky na: - získání - udržování - sledování porušování (!) - soudní vymáhání práv(!!)

20 PRŮMYSLOVÁ PRÁVA - užití MOŽNOSTI užívání průmyslových práv: ▬► komerční hledisko - smysl dává finanční efekt, který přináší: -užití přímé - majitel sám v praxi realizuje chráněné řešení (výrobek, technologii…) při své výrobní a podnikatelské činnosti – především komerční subjekty – výrobní a podnikatelské společnosti či osoby -užití nepřímé – majitel poskytne právo jinému subjektu za úplatu – licence, licenční poplatky – i nekomerční subjekty – univerzity a výzkumné instituce, také UTB -prodej – převod práv za úplatu – mění se majitel/vlastník

21 PRŮMYSLOVÁ PRÁVA - omezení DOSAH působení průmyslových práv (PP): ▬► omezení teritoriální – od počátku má PP platnost jen na daném území, kde je podána přihláška a získán ochranný dokument (udělen patent, registrován vzor nebo ochranná známka) ▬► omezení časové – platnost PP na tomto území = jen po předem vymezenou dobu (patent 1 rok, vzory čtyř-tří- nebo 5 leté období, ochranná známka 10 let) – nutno sledovat a vyřídit/zaplatit pokračování, je-li to možné ▬► omezení individuální – tzv. právo předchozího uživatele – kdo prokazatelně dříve užíval totéž nezávisle na majiteli patentu či vzoru, proti tomu je patent nebo vzor neúčinný od samého počátku

22 KDE chránit ? - princip teritoriality – na určitém území x podle rozsahu území – příslušné náklady ▬►selekce – pouze tam, kde je tržní zájem za tyto kroky a investice – očekávaný ZISK ZISK – z využití přímého – vlastní výrobní činnost - z využití nepřímého – poskytnutí licence PROTO se územní rozsah volí tak, aby ekonomická bilance byla pozitivní – více než návratnost nákladů. PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA - rozsah

23 PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA – řízení CESTA k průmyslovému právu v ČESKÉ REPUBLICE : -Podání přihlášky (vynálezu, užitného vzoru, průmyslového vzoru, ochranné známky) na ÚPV = Úřad průmyslového vlastnictví ČR -řízení o přihlášce -získání /nezískání ochranného dokumentu. (při nezískání se vložené náklady nevrací) Riziko nelze úplně odstranit, zmenší se předběžným zmapováním možností a šancí. Při řízení před ÚPV ČR je využívána možnost zastoupení přihlašovatele registrovaným patentovým zástupcem.

24 PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA – finance STRUKTURA NÁKLADŮ na průmyslově právní ochranu: -náklady na přípravu a podání přihlášky (HZ, SP) -náklady na obhajobu během řízení (HZ, SP) -náklady na udržování/obnovu získaného práva (HZ, SP). Jednotlivé kroky – dvě složky nákladů: -honorář zástupce (HZ) -správní poplatky (SP). Lhůty pro jednotlivé kroky – při nedodržení SP dvojnásobný (nebo hrozí úplná ztráta možnosti získat průmyslové právo).

25 PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA – zahraničí OCHRANA průmyslových práv v ZAHRANIČÍ : 1)Postupná (klasický model) – odvozená z výchozí prioritní přihlášky – nejpozději do 1 roku od jejího podání (technické řešení) je možno podat jakoukoliv navazující přihlášku do jiné země/zemí *) 2)Současná (moderní cesta) – plošná pro celé území EU najednou – ale tato možnost je nyní k dispozici jen pro - průmyslové vzory Společenství (CD) a - ochranné známky Společenství (CTM). Plošná ochrana patentů pro EU analogickým způsobem je zatím v jednání, nebyla dosud uvedena v platnost. *Čtvrtý mýtus: „Přihláška do zahraničí se podá až podle výsledku patentového řízení v ČR“ – NE ! (bylo by pozdě)

26 NÁKLADY PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANY

27 PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANA - FMK OCHRANA průmyslových práv ve vztahu k FMK : Pro FMK jsou nejdůležitější kategorií vedle autorských práv průmyslové vzory, a to i v případě, kdy se o vlastním ochranném dokumentu na vytvořený design neuvažuje: - Existuje zde velká množina platných cizích práv – pozor na ně, neznalost neomlouvá – nabízíme-li do praxe nový design a přitom něco velmi blízkého je chráněno – komplikace u průmyslového partnera – význam informací – veřejně dostupné databáze. O tom i o dalším bude následující přednáška.

28 PŘEDNÁŠKA KOLEGY ING. GÖRIGA

29 CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ na UTB  vzniklo k 1. lednu 2008 jako výstup projektu OP VK „Vědeckotechnický park a centrum transferu technologií při UTB ve Zlíně“ a navazujícího projektu OP VaVpI „Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně“  vědeckým pracovníkům univerzity, studentům a spolupracujícím firmám poskytuje soubor profesionálních služeb zaměřený zejména na oblast průmyslově-právní ochrany výsledků výzkumu a vývoje a pomoc při zajištění jejich přenosu do praxe

30 NABÍDKA SLUŽEB CTT  správa portfolia duševního vlastnictví na UTB  metodická podpora původců při ohlášení/nabídce vynálezu nebo designu  zajištění smluvního ošetření výzkumu na zakázku  asistence při oceňování nehmotného majetku  poskytování konzultací v oblasti duševního vlastnictví  průzkum novosti poznatků ( patentové a vzorové rešerše a analýzy)  doporučení vhodného typu právní ochrany  zpracování a podání přihlášek ochranných dokumentů ( vynálezů a užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek) v ČR i zahraničí  sledování stavu řízení a reakce na výměry úřadů  udržování a obnova ochranných dokumentů  příprava a uzavírání licencí s průmyslovými partnery  zajištění převodu průmyslových práv a registrace licenčních smluv  obhajoba proti porušování průmyslových práv

31 ČINNOSTI CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGIÍ Působnost a nabídka služeb Centra transferu technologií při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně – aktivity určené:  - pro univerzitu  - pro externí subjekty Ochrana a využívání duševního vlastnictví na UTB ve Zlíně:  Know-how, obchodní tajemství – ochrana utajením (kontrola)  Právo autorské – ochrana neformální (smlouvy a prohlášení)  Právo průmyslové – ochrana formální (ochranné dokumenty)  Využívání práv (nabídky, licenční a ostatní smlouvy, spin-off)

32 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Dana Kreizlová Patentový a známkový zástupce ČR, EPO, OHIM ved. Centra transferu technologií UTB ve Zlíně Tel.: +420 576 038 0 37 Mail: kreizlova@uni.utb.czkreizlova@uni.utb.cz Sídlo: U11/421, Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín Název projektu: Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/10.0205 Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Předkládá: Ing. Dana Kreizlová Ředitelka Centra transferu technologií Patentový a známkový zástupce CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ, 24. 2. 2014 Název projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google