Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Clips 6.22 - manuál1 CLIPS verze 6.22  cílem tohoto manuálu není popsat do detailu programovací pozadí CLIPSu  cílem je poradit jak zprovoznit CLIPS,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Clips 6.22 - manuál1 CLIPS verze 6.22  cílem tohoto manuálu není popsat do detailu programovací pozadí CLIPSu  cílem je poradit jak zprovoznit CLIPS,"— Transkript prezentace:

1 clips 6.22 - manuál1 CLIPS verze 6.22  cílem tohoto manuálu není popsat do detailu programovací pozadí CLIPSu  cílem je poradit jak zprovoznit CLIPS, co si naistalovat, na co si dát pozor atd. …  informace o CLIPSu jako takovém viz. p ř ednášky ing. Tomana nebo kniha Znalostní technologie ve vodním hospodá ř ství (Toman, Mikulecký, Olševi č ová, Ponce,2004) skriptárna 174,- KC

2 clips 6.22 - manuál pro první použití 2 Kde a co najdu main web page : http://www.ghg.net/clips/CLIPS.html http://www.ghg.net/clips/CLIPS.html na úvodní stránce kliknout na odkaz CLIPS Download Area http://www.ghg.net/clips/Download.html http://www.ghg.net/clips/Download.html dále se proklikat Download Area  ENTER Download Area http://www.ghg.net/clips/download/ http://www.ghg.net/clips/download/ zajímat nás budou odkazy documentation, executables (dokumentace, spustilené) ; odkaz source (zdroje) není k spušt ě ní pot ř ebný (zdroje)

3 clips 6.22 - manuál pro první použití 3 Documentation p ř edpokladem pro prohlí ž ení dokumentace je mít nainstalovaný Adobe reader http://www.adobece.com/products/CE/main.html http://www.adobece.com/products/CE/main.html první odkaz bpg.pdf – basic programming guide (základní programovací manuál) jsou zde popsány jednotlivé p ř íkazy

4 clips 6.22 - manuál pro první použití 4 je zde uveden popis p ř íkazu a hodnoty kterých nabývá syntaxe zápisu (forma která musí být dodr ž ena) a nezbytný p ř íklad

5 clips 6.22 - manuál pro první použití 5 EXECUTABLES zde nás budou zajímat odkazy examples a PC examples PC examples : stáhnutelné p ř íklady – nejlepší stáhnout AllExamples.zip – všechny p ř íklady zazipované PC : podle DOS nebo WIN prost ř edí si stáhn ě te soubory CLIPSWin.zip nebo CLIPSDOS.zip – jediný *.exe soubor vám spustí aplikaci CLIPS 6.22

6 clips 6.22 - manuál pro první použití 6 Clips 6.22 zálo ž ka FILE – k otev ř ení zdrojového kódu pou ž ijte p ř íkaz OPEN  vysko č í nové okno se zdrojovým kódem ( je v n ě m vid ě t posloupnost psaní jednotlivých program ů ) pro spušt ě ní programu v zálo ž ce FILE p ř íkaz LOAD a potom v zálo ž ce EXECUTION nejd ř íve p ř íkaz RESET a poté RUN a program se vám spustí

7 clips 6.22 - manuál pro první použití 7 Kámen, n ůž ky, papír k prozkoumání programovacího jazyka jsme si zvolili ukázkový program rpc.clp jedná se o klasickou d ě tskou hru kámen n ůž ky papír tzv. „st ř i ž bu“, její princip není nutno asi obšírn ě ji vysv ě tlovat :) hra funguje na principu náhodného výb ě ru (random strategy) a její program je rozd ě len na 8 č ástí : »DEFFUNCTIONS »TEMPLATES »INITIAL STATE »STARTUP RULE »HUMAN MOVE RULES »COMPUTER MOVE RULES »WIN DETERMINATION RULES »PLAY AGAIN RULE

8 clips 6.22 - manuál pro první použití 8 Deffunctions (deffunkce) narozdíl od b ěž né funkce je definovaná u ž ivatelem p ř ímo v prost ř edí CLIPS a jejím ú č elem je vyvolat práv ě ur č itou funkci, která obdr ž í zp ě tnou hodnotu syntaxe v oblých závorkách obsahuje 5 element ů, jako jsou jméno, p ř idavný komentá ř, seznam po ž adovaných parametr ů atd. jméno musí být jedine č né, aby nedošlo k zám ě n ě nap ř. s jinou funkcí

9 clips 6.22 - manuál pro první použití 9 Templates (šablony) definují hodnoty (integer) nebo symboly (symbol), které m ůž e hrá č, resp. po č íta č volit p ř es název programového "okénka", tj. č ásti, kde se nacházejí, jsou vyvolávány pomocí deftemplates (podobn ě jako functions - deffunctions aj.)

10 clips 6.22 - manuál pro první použití 10 Initial State (po č áte č ní stav) definuje úvodní informace, jakási pravidla hry kámen otupí n ůž ky, n ůž ky rozst ř ihnou papír, papír zabalí kámen, resp. "remízy"

11 clips 6.22 - manuál pro první použití 11 Startup Rule (spoušt ě cí pravidlo) obsahuje p ř íkazy k výpisu úvodních "hlášek" a informací nastavuje strategii náhodného výb ě ru

12 clips 6.22 - manuál pro první použití 12 Human Move Rules (pravidla tahu hrá č e) Computer Move Rules (pravidla tahu po č íta č e) definuje mo ž nosti tahu hrá č e a odezvy na n ě definuje mo ž nosti tahu po č íta č e a odezvy na n ě zárove ň ji ž ur č uje p ř ípad výhry po č íta č e

13 clips 6.22 - manuál pro první použití 13 Win Determination Rules (pravidla rozhodnutí o výh ř e) Play Again Rule (pravidlo nové hry) ur č uje zbylé p ř ípady výsledku hry, tj. výhru hrá č e nebo remízu vyvolává písemnou informaci o výsledku hry a zárove ň mo ž nost nové hry

14 clips 6.22 - manuál pro první použití 14 vypracovali : Jan CHLUBNA chlubnaj@mk.cvut.cz ICQ : 135-586-613 Zden ě k Skrovný zdenek.skrovny@seznam.cz ICQ : 36-192-410


Stáhnout ppt "Clips 6.22 - manuál1 CLIPS verze 6.22  cílem tohoto manuálu není popsat do detailu programovací pozadí CLIPSu  cílem je poradit jak zprovoznit CLIPS,"

Podobné prezentace


Reklamy Google