Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ 1. konzultace Zimní semestr 2008/2009 B9KPOPH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ 1. konzultace Zimní semestr 2008/2009 B9KPOPH."— Transkript prezentace:

1 1.1. HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ 1. konzultace Jaroslav.sulc@mail.vsfs.cz Zimní semestr 2008/2009 B9KPOPH

2 2.2. Struktura předmětu První konzultace –Geneze pojištění jako způsobu zmírnění či eliminace finančních následků nepříznivé nahodilé události –Původní podoby pojištění a jeho institucionálních forem a jejich vývoj až do 1. pol. 17. století Druhá konzultace –Novodobé podoby pojištění a jeho institucionálních forem a jejich vývoj až do současnosti mimo území dnešní České republiky Třetí konzultace –Novodobé podoby pojištění a jeho institucionálních forem a jejich vývoj až do současnosti na území dnešní České republiky

3 3.3. Literatura Hradec, M., Křivohlávek, V., Zárybnická, J.: Pojištění a pojišťovnictví, VŠFS, EUPRESS, Praha 2005 Marvan, M. a kol.: Dějiny pojišťovnictví v Československu, 1., 2. a 3. díl, NOVINÁŘ, Praha 1989 Daňhel, J.: Kapitoly z pojistné teorie, OECONOMIA, Praha 2002 Ducháčková, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví, EKOPRESS, Praha 2003 www.cap.cz

4 4.4. Geneze pojištění jako způsobu zmírnění či eliminace následků nepříznivé nahodilé události Lidská populace byla od pradávna sužována strachem, obavami i nejistotou z toho, co se přihodí a co by mohlo existenčně ohrozit. Proto odjakživa hledala účinný způsob obrany proti riziku svého zániku (přechodem od sběračství k chovu dobytka, akumulací přebytků sklizně atd.) Rizika lidské existence byla vždy dvojího druhu, a to ohrožením na zdraví a životě, odtud se časem jako protiopatření vyvinulo životní pojištění na majetku (zboží), odtud se časem jako protiopatření vyvinulo neživotní pojištění - viz schema

5 5.5. Pozice pojištění jako způsobu tržně konformního zmírnění či eliminace následků rizika - schema RIZIKO OHROŽENÍ ZDRAVÍ ČI ŽIVOTA OHROŽENÍ MAJETKU MOŽNOSTI OBRANY RIZIKU NETRŽNĚSolidarita a svépomoc v rámci rodiny, obce Příležitostné dary, sbírky, charita TRŽNĚŽivotní pojištěníNeživotní pojištění

6 6.6. Historie pojišťovnictví Počátky pojišťovnictví se vztahují až k jisté vyšší formě vyvinutosti lidské společnosti, kdy už nestačily běžné a naturální formy mezilidské solidarity v dané komunitě (starost o zraněné či přestárlé osoby = výminek, o sirotky), resp. kdy dělba práce dospěla do stádia, že se vyčlenily počátky směny (jakožto fáze rozvíjející se zbožní výroby), a kdy si její účastník (prodávající) nemohl dovolit riziko ztráty produktu. Odtud hypotéza o neživotním pojištění jakožto průvodním jevu a jedné z podmínek rozvoje zbožní výroby bez ohledu na zemi (kontinent)

7 7.7. Příklady počátečních forem pojištění 1 obdobípředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka kolem roku 2500 př. n. l. ve starém Egyptě Společné a vzájemné krytí nákladů na pohřeb v případě úmrtí svého člena. Totožný. Vzájemné dohody kameníků při stavbě pyramid, resp. sochařské výzdoby. Náklady na pohřeb byly uhrazovány z pravidelně vybíraných příspěvků Platí i v případě platnosti hypotézy o odlévání kvádrů do forem

8 8.8. Příklady počátečních forem pojištění 2 obdobípředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka Chammur abi, král Staroba- bylonské říše, vládl v letech 1792- 1750 př. n. l. Společné a vzájemné krytí nákladů na pohřeb v případě úmrtí svého člena. Společné a vzájemné krytí nákladů na úhradu škod, jež by mohly vzniknout v souvislosti s přepravou zboží na plánovaných cestách karavan v okolí Babylonu (dnešní Blízký východ). majitelé karavanAutor dosud druhé nejstarší právní úpravy, vytesané do sloupu před Chammurabiho palácem, podle které byli povinni se řídit i soudci

9 9.9. Příklady počátečních forem pojištění 3 obdobípředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka Cca tisíc let př. n. l. v Indii Společné a vzájemné krytí nákladů na úhradu škod, jež by mohly vzniknout v souvislosti s nesplacením úvěru kasta obchodníkůrůzné druhy úvěrů

10 10. Příklady počátečních forem pojištění 4 obdobípředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka Athény kolem roku 400 př. n. l. „sociální pojištění“ pro případ vážného poškození zdraví (zmrzačení) v průběhu války není známo, pravděpodobně athénský stát voják V Athénách se v textech řečníka Lysia z let 450 - 367 př. n. l. dochovala zmínka o určitém sociálním pojištění, kterým byli odškodňováni občané zmrzačení v bojích za vlast.

11 11. Příklady počátečních forem pojištění 5 obdobípředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka Starověký Řím Kolem přelomu letopočtu Sociální pojištění“, zajišťující: důstojný pohřeb účastníků pojištění; finanční prostředky pro pozůstalé po účastnících věno pro nevěstu Čtyři statutárních instituce s vlastními stanovami, které určovaly výši příspěvků, tresty za nedodržování stanov, a jednotlivé druhy poskytnutí pojistné náhrady Svobodní římští občané, členové „spolku“ (?) Jsou zmínky o zájmových skupinách lidí, kteří se finančně zabezpečo- vali např. pro případ invalidity a úmrtí

12 12. Příklady počátečních forem pojištění 6 obdobípředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka Cca tisíc let po Kristu Pro konec starověku a raný feudalismus je v evropském regionu příznačný obecný deficit informací (stěhování národů). Nejsou k dispozici ani zdokumentované údaje z Asie, Ameriky či Afriky, byť je známo, že tam v té době existovaly nepoměrně vyspělejší civilizace, než v Evropě a jisté prvky pojistné ochrany tam, kde byla zbožní výroba, lze důvodně předpokládat (podobně i nějakou formu sociálního pojištění)

13 13. Příklady počátečních forem pojištění 7 obdobípředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka (?) - první tisíciletí n.l. Námořní půjčky jako prvek komerčního (neživotního) pojištění v souvislosti s rozvojem námořní dopravy ve Středomoří ? Kupec jako majitel zboží obdržel půjčku v hodnotě přepravované ho zboží Nebylo-li zboží přepraveno do cílového místa, kupec půjčku nemusel splatit; v opačném případě ji splatil a spolu s ní i náklady na přepravu a odměnu za poskytnutou službu (pojistné).

14 14. Příklady počátečních forem pojištění 8 obdobípředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka Koncem 10. století v souvislosti s novým rozvojem středomořského námořního obchodu, později v dalších evropských přímořských státech Námořní pojištění ? Zřejmě specializované skupiny finančníků Majitel lodi/nákladu Námořní doprava v té době byla velice riskantní, a to nejen pro nedokonalost lodí, omezenost navigačních zařízení atd., ale i pro bující pirátství a neustále se opakující války.

15 15. Příklady počátečních forem pojištění 9 obdobípředmět či produkt pojištění pojistitelpojistníkpoznámka Počátek 2. tisíciletí v tehdejších vyspělých evropských zemích Majetkové a životní pojištění na vzájem- nostním základě Bratrstva (gildy) vznikající na bázi stejné profese (obchodníci) a cechy (řemeslníci) Členové gildy Spolu s rozvojem obchodu a řemesel – obecně s rozvojem trhu - stále větší profesní skupiny začaly pociťovat naléhavou potřebu sdružovat se v zájmu přežití. Doklady o existenci kupeckých gild pocházejí již z 11. a 12. století z Dánska, Porýnska a Šlesvicka.

16 16. Původní podoby pojištění a jeho institucionálních forem a jejich vývoj až do 1. pol. 17. století Pojištění zprvu nebylo prováděno na komerční bázi, ale hlavně na bázi „vzájemnostního pojištění“ Různé vzájemné „pojišťovací“ spolky. Ty sdružovaly finanční prostředky, jež kryly alespoň zčásti následky vzniklých nahodilých událostí jednotlivých členů uzavřených skupin (kupci, řemeslníci, sdružení ve skupinách - cechy) a za podmínek, které určovaly „stanovy“ těchto spolků S ohledem na vzájemnostní charakter nebylo ani možné jednoznačně určit osobu ani pojistníka, ani pojištěného Často „ex post“, nikoliv „ex ante“

17 17. Vzájemnostní forma V novověku námořní doprava a mezinárodní obchod podstatným způsobem ovlivnily rozvoj pojištění, a to především v období renesance. K největšímu rozkvětu pojištění docházelo v bohatých a důležitých hanzovních městech Itálie, Flander, Holandska, kde vznikaly vzájemné pojišťovací spolky. –rozvrhují své výdaje, –oddělují peníze určené na výplatu pojistných plnění (rezervy) od ostatních peněz (aktiv) –výdaje jsou plánovány a určovány podle předpokládaných výběrů pravidelných příspěvků členů vzájemných spolků a rezerv na výplatu pojistných událostí.

18 18. Vývoj pojišťovnictví v novověku 1 Základem fungování pojišťoven (pojistitelů) je výběr dohodnutých finančních částek - pojistného od pojistníků. Z pojistného je vytvářena pojistná rezerva. Poté, co se pojistníkovi přihodí nějaká událost, na kterou uzavřel pojistnou smlouvu, je mu vyplacena příslušná část této pojistné rezervy – pojistné plnění. Část vybraného pojistného si ponechá pojišťovna a z ní kryje své provozní náklady. PŘÍKLAD první dochovaná pojistná smlouva byla podepsaná v italské Pise, ze dne 13. dubna 1379, a zahajuje v Evropě éru komerčního námořního pojištění a současně znamená i počátky námořního práva

19 19. Vývoj pojišťovnictví v novověku 2 Velká rizika související s pojišťováním lodí a jejich nákladu vedla jednotlivé pojistitele ke snahám spojovat se při pojišťování zvláště nebezpečných rizik, tedy k pokusům rozdělovat riziko formou soupojištění (tzv. „horizontální členění rizika“) a pak i cestou zajištění (tzv. „vertikální členění rizika“). PŘÍKLAD První doklady o zajistných smlouvách se dochovaly ze 14. století v Anglii a Itálii.

20 20. Vývoj pojišťovnictví v novověku 3 Od počátku 15. století zanikalo vtělování rent na nemovitosti a vznikaly nové smlouvy, které se již podobají dnešnímu důchodovému pojištění. Vzorem tohoto pojištění byla smlouva z roku 1472, dosud uchovaná v městském archivu Leden v Holandsku. V této smlouvě jsou uvedeny podmínky důchodového pojištění, tj. jako výše důchodu (renty), platební lhůty a podmínky při promeškání placení.

21 21. Vývoj pojišťovnictví v novověku 4 9. června 1584: První písemně doložená pojistná událost a její řešení. Pojistná smlouva, uzavřená 18. června 1583 na život Williama Gibbonse, na období 12 měsíců a na pojistnou částku 382 liber. Tuto pojistnou smlouvu uzavřel pojistník p. Richard Martin. Pojištěný William Gibbons zemřel 9. června 1584, týden před uplynutím dvanácti měsíců. Přesto pojistná událost údajně nebyla pojistitelem vyplacena, ačkoli zde byl právní základ nároku na výplatu pojistného plnění prokazatelně dán.

22 22. Vývoj pojišťovnictví v novověku 5 Ve stejné době, tedy v druhé polovině 16. století, dochází k rozvoji tzv. rentových důchodů převážně v Anglii, Flandrech a Holandsku. Z této doby se rovněž datují první početní podklady nového způsobu pojištění, kterým se pojišťovaly důchody tzv. tontiny (název po italském lékaři Lorenzu Tontim, který jako první začal vědecky zpracovávat pravděpodobnost délky lidského života). Za vznik a rozvoj tohoto způsobu pojištění vděčíme významnému holandskému státníkovi Jeanu de Witte

23 23. Počáteční podoby pojištění a jeho institucionálních forem - závěr Mapovali jsme časový úsek začínající cca 2 tisíce let př.n.l. až asi do 1. pol. 17. století, tj. cca 3,5 tisíce let Zprvu šlo o dobrovolné sdružení osob, které si vzájemně a solidárně, tj. na bázi běžné morálky pomáhaly v situacích, kdy hrozilo či nastalo existenční riziko. Tímto postupem spojily síly (náhrada extrémní škody na majetku či zdraví) Později, především s rozvojem tržních vztahů, především rozšiřující se výměny zboží a mezinárodního obchodu nabývala ochrana proti riziku komerčního charakteru. Další vývoj pojišťovnictví tak byl – vedle rozvoje ekonomiky a nástupem nových rizik – podmíněn také rozvojem lidského poznání v řadě oborů (matematika, statistika, demografie, medicina apod.)

24 24.


Stáhnout ppt "1.1. HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ 1. konzultace Zimní semestr 2008/2009 B9KPOPH."

Podobné prezentace


Reklamy Google