Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný tarif za mezinárodní přenos elektřiny Ing. Jiří Strnad,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný tarif za mezinárodní přenos elektřiny Ing. Jiří Strnad,"— Transkript prezentace:

1 Jednotný tarif za mezinárodní přenos elektřiny Ing. Jiří Strnad,
Jednotný tarif za mezinárodní přenos elektřiny Ing. Jiří Strnad, sekce Zahraniční spolupráce a podpora obchodu ČEPS, a.s.

2 Obsah: historie vývoje kompenzačního mechanismu v Evropě
současný stav příprav nového kompenzačního modelu účinného od roku 2010 návrh ČEPS na změnu nařízení 1228/2003

3 Historie kompenzačních mechanismů - 2002
v roce 2002 devět zemí ETSO zavedlo mezi sebou CBT zrušeny tarify za tranzit zaveden jednotný tarif za export (1 eur/MWh) zaveden tarif na vstupu do CBT oblasti kompenzace mezi členy podle tranzitního klíče (náklady infrastruktury) objem fondu celkem 163 mil. EUR

4 Historie kompenzačních mechanismů
v roce 2003 bylo vydáno nařízení 1228/2003, toto nařízení ukládá TSO kompenzovat si navzájem náklady vznikající přeshraničním obchodováním nařízení 1228/2003 zakazuje jakékoliv poplatky za přeshraniční přenos nařízení stanovuje, že způsob kompenzace bude stanoven v Guidelines, která do dnes nebyla vydána v roce 2003 se k CBT také připojuje ČR spolu se Slovinskem

5 Úpravy kompenzačního mechanismu 2004 - 2006
Postupně dochází k odstranění všech explicitních plateb za přeshraniční přenos pro exportéry. V případě, že na hranici není převaha poptávky po profilu nad nabídkou tak je přeshraniční přenos zdarma. Každý rok se zvětšuje objem fondu, který je následně na základě „matematického modelu“ přerozdělován mezi TSO. Dochází ke střetu mezi adresností plateb a solidaritou TSO. EC není schopna připravit Guidelines a tak pověřuje ERGEG jejich přípravou. ERGEG následně pověřuje přípravou Guidelines ETSO. V březnu 2006 se „náhle“ objevila IMICA a je okamžitě prezentována vedením ETSO jako konsensuální řešení, které může být použito od ledna 2007 a následně také pro vydání Guidelines.

6 Výhrady ČEPS - IMICA Zásadní výhrada ČEPS k IMICA vyplývá z toho, že cross border flows nejsou podle IMICA kompenzovány, protože IMICA předpokládá kompenzaci pouze jejich některých částí. Všechny simulace byli prováděny pouze na datech z roku Bylo otázkou jak bude vypadat skutečnost na datech za rok 2007. Jedná se o matematickou lineární optimalizaci, při které vždy je nutné přijmout určitá zjednodušení (minimalizuje užití sítě). Navržené net sensitive factors (s.f) chybně interpretují podmínku vyplývající z čl. 3.6, který stanoví, že benefity způsobené transitem musí být zohledněné.

7 Historie kompenzačních mechanismů - IMICA
ČEPS nepodepsala smlouvu INTERIM pro měsíce červen až prosinec 2007. Důvody pro nepodepsání: ČEPS považuje navrhovanou metodu ve smlouvě rozporu s nařízením 1228/2003. dobrovolná akceptace navrhovaného modelu IMICA by zvyšovala pravděpodobnost, že model IMICA bude v připravovaných Guidelines a zároveň snižovala šanci ČR tuto metodiku napadnout. ERÚ nedoporučil ČEPS podepsání smlouvy. Spolu s ČEPS smlouvu nepodepsala ani SEPS.

8 Současný stav příprav nového kompenzačního modelu účinného od roku 2010

9 Současný stav kompenzace
mezi TSO V říjnu 2007 ČEPS spolu s ostatními TSO podepsala smlouvu ITC 2008 – 2009. Tato dohoda o dobrovolném přistoupení k ITC pro roky vytváří TSO prostor pro nalezení nového kompenzačního mechanismu akceptovatelného všemi TSO. Metoda použitá pro výpočet kompenzace za přeshraniční přenos je založená na metodice IMICA, avšak zahrnuje kompenzaci ČR za loop flows. Očekávaná pozice ČEPS/ČR pro rok 2008 je cca 2 mil EUR.

10 Současný stav příprav nového kompenzačního mechanismu
V lednu 2008 byl na základě schválení Steering Committee ETSO oficiálně spuštěn projekt ITC 2010. Nejvyšším organizačním orgánem projektu byla zřízena tzv. řídící skupina (SG) sestávající z vybraných 6 členů SC ETSO. Řídící skupině je podřízen hlavní výkonný článek – projektový tým (PT) sestávající z 8 vybraných zástupců TSOs. Manažerem projektu byl nominován zástupce z Eon – Carlo Degli Esposti. Posledním hierarchickým stupněm je tzv. referenční skupina (RG), která je tvořena zástupci ze všech TSO, jejímž posláním je zajistit kontinuální tok informací směrem z PT do všech TSOs.

11 Současný stav příprav nového kompenzačního mechanismu
Za účelem shromáždění požadavků a očekávání jednotlivých TSO, na kompenzační mechanismus, byl PT připraven elektronický dotazník. S přihlédnutím k výsledkům dotazníku byly vytvořeny ToR. V dubnu byli ve shodě s ToR a na základě doporučení SG vybráni dva konsultanti. Jako konsultant pro technické záležitosti byl zvolen Consentec, ekonomické poradenství bude poskytovat Copenhagen Economics. V současné době jsou opět sbírány návrhy od jednotlivých TSOs. Prostřednictvím tohoto dokumentu, tak ČEPS opět připomněla svůj návrh/očekávání od nového modelu vyrovnávacích kompenzací mezi TSO.

12 Současný stav příprav nového kompenzačního mechanismu
Stanovisko ČEPS prosazované na úrovni TSO ČEPS prezentuje a prosazuje návrh na zavedení jednotného tarifu za přeshraniční přenos elektřiny, který vyžaduje změnu nařízení 1228/2003. Jako nezbytně akceptovatelné minimum, ČEPS navrhuje provádět kompenzace pouze za ztráty v sítích, a to dle dnes používané a akceptované metodiky WWT (na relevantním počtu snímků sítě a při respektování skutečných obchodních předacích míst).

13 Návrh ČEPS na změnu nařízení 1228/2003

14 Návrh ČEPS na změnu nařízení 1228/2003
Základní principy návrhu ČEPS: Stanovit jednotný tarif za přeshraniční přenos elektřiny tento tarif bude fixní částka stanovená pro celý kalendářní rok. tento tarif bude jednotný pro celý IEM nebo alespoň pro celou synchronní zónu. Náklady spojené s přeshraničním přenosem elektřiny musí být hrazeny těmi účastníky trhu, kteří tyto náklady vyvolali či mají z mezinárodního obchodu benefit (tj. zejména obchodníky s elektřinou). Orgánem odpovědným za stanovení a výběr poplatků dle jednotného tarifu bude ENTSO-E.

15 Návrh ČEPS na změnu nařízení 1228/2003
Základní principy návrhu ČEPS: TSO mají nárok na náhradu nákladů spojených s přeshraničním přenosem elektřiny. Těmito náklady se rozumí: relevantní náklady za ztráty elektřiny v sítích vyvolané přeshraničním přenosem elektřiny. Tyto náklady na ztráty budou kalkulovány podle současné metodiky a každý měsíc fakturovány jednotlivými TSO. náklady spojené s investicemi do nové infrastruktury a rozvoje stávající infrastruktury. Kompenzovány budou pouze investiční náklady odsouhlasené ENTSO-E, které budou v souladu s desetiletým plánem.

16 Návrh ČEPS na změnu nařízení 1228/2003
Jaké články je potřeba v nařízení 1228/2003 změnit : doplnit preambuli o základní charakteristiky návrhu upravit čl. 3 odst. 1, 2, 6, 8 a čl. 4 a 8. Postup dalších kroků: na základě upravených článků nařízení 1228/2003 začít připravovat Guidelines, které by popisovali již technické řešení návrhu. v rámci diskuse o třetím energetickém balíčku v evropském parlamentu musí některý poslanec přednést tento návrh jako vlastní pozměňující návrh k předkládané 1228/2003 EC. V případě neprosazení návrhu, snaha dostat návrh do dalšího energetického balíčku. Kdo podporuje zavedení jednotného tarifu: ERÚ, MPO.

17 Závěrečné shrnutí ČEPS připravila paragrafové znění úprav nařízení 1228/2003, které se snaží prosazovat na úrovni TSO. návrh na úpravu nařízení 1228/2003 byl dne odeslán dopisem náměstka ministra průmyslu a obchodu p. Hunerem jako návrh ČR na EC. Návrh je taktéž podporován ERÚ. v případě nalezení spojenců, na evropské úrovni pro úspěšné prosazení návrhu, ČEPS začne připravovat podrobné technické řešení umožňující zavedení jednotného tarifu za mezinárodní přenos elektřiny.

18 Děkuji za pozornost Ing. Jiří Strnad ČEPS, a.s. strnad@ceps.cz
Elektrárenská 774/2 Praha 10


Stáhnout ppt "Jednotný tarif za mezinárodní přenos elektřiny Ing. Jiří Strnad,"

Podobné prezentace


Reklamy Google