Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848 Dějiny významných států v Evropě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848 Dějiny významných států v Evropě."— Transkript prezentace:

1 Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848 Dějiny významných států v Evropě

2 Anotace:  Materiál tvoří 19 slidů, v nichž je zachycen stav společnosti od Vídeňského kongresu dále s přihlédnutím k sjednocujícím snahám v Evropě  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák se seznámí s postavením jednotlivých národů v různých částech Evropy a s jejich emancipačními snahami  použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek  následuje možnost zápisu do sešitu

3

4 Západní Evropa Volání po sjednocení Německa  po zaniklé Svaté říši římské vznikl Německý spolek  od roku 1815 vznikají studentské spolky na univerzitách, které sdružují inteligencí, jejímž cílem je sjednocené Německo  tyto spolky budí podezření a jsou zakazovány, jejich členové jsou vylučování i se svými stejně smýšlejícími vyučujícími vylučováni z univerzit  je zavedena cenzura  nepokoje v Německu jsou vyvolány revolucí ve Francii roku 1830  lidé nepřestávají volat po sjednocení Německa v jednom státě  snaha je neúspěšná díky vojenským zásahům  podařilo se jedině ustavit celní spolek (1834, což znamenalo zrušení vnitřních cel při pohybu zboží mezi jednotlivými německými státy)  celní spolek významně přispěl k rozvoji obchodu

5 Západní Evropa Volání po sjednocení Itálie  dnešní území Itálie po roce 1815 netvoří jeden stát:  sever patří Habsburkům  Sicílie a jih Itálie po Neapol patří španělským Bourbonům  střed = papežský stát  jediné samostatné území tvoří Sardinské království = Piemont  sílí snahy o sjednocení v čele spolek karbonářů  1820 – karbonáři vyvolávají povstání, proti kterému zasahuje Svatá aliance  povstání potlačeno

6 Západní Evropa Červencová revoluce ve Francii  1824 – na trůn nastupuje Karel X., který se snaží o návrat k absolutismu a utužuje režim  postup panovníka budí nespokojenost  Karel podniká tažení do Alžíru, aby odvedl pozornost od dění ve Francii samotné  Alžír se stává novou francouzskou kolonií  situace ve Francii se však nezklidňuje  červenec 1830  Karel se pokusil rozpustit sněmovnu, což vyvolalo v Paříži ozbrojené povstání  Karel prchá ze země a žije pak na Pražském hradě do roku 1835  panovníkem se stává Ludvík Filip a konstituční monarchie zůstává zachována  od roku 1835 i nový král začíná pod vlivem neúspěšného atentátu utužovat režim, což pak vedlo k revoluci v roce 1848

7 Karel X. Karel X. (9. října 1757 Versailles – 6. listopadu 1836 Gorizia) byl francouzský král z rodu Bourbonů vládnoucí v letech 1824–1830. Jeho otcem byl dauphin Ludvík, syn krále Ludvíka XV., matkou Marie Josefa Saská. Karel X. měl několik sourozenců, z nichž nejvýznamnějšími byli králové Ludvík XVI. (popravený za Velké francouzské revoluce) a Ludvík XVIII.9. října1757Versailles6. listopadu1836 Goriziafrancouzský králBourbonů18241830 dauphinLudvíka XV. Marie Josefa Saská Ludvík XVI.Velké francouzské revoluceLudvík XVIII.

8 Ludvík Filip Ludvík Filip (III.) Orleánský (francouzsky Louis- Philippe d'Orléans, 6. října 1773 – 26. srpna 1850) byl poslední francouzský král. Vládl v letech 1830 až 1848. Období jeho vlády se označuje jako červencová monarchie. Pocházel z rodu Bourbon-Orléans, což je vedlejší větev dynastie Bourbonů.6. října177326. srpna 1850francouzský18301848červencová monarchieBourbon-Orléansdynastie Bourbonů

9 Východní Evropa a Balkán Rusko Zájem o Balkán  po Napoleonově porážce se Rusko konečně zařadilo mezi evropské velmoci a vzrost jeho význam  Rusko na rozdíl od VB a F nehledá kolonie v zámoří, ale orientuje se na Asii a v Evropě na Balkán  Rusko má zájem o ovládnutí Balkánu, aby mohlo ovládat úžiny Bospor a Dardanely = přístup z Černého do Středozemního moře  úžiny ovládá Osmanská říše po celé 19. století  Rusko občas s Tureckem válčí pod záminkou ochrany pravoslavných věřících  Rusko posouvá své hranice až na Dunaj

10 Východní Evropa a Balkán Rusko Povstání děkabristů  ruští vojáci se během napoleonských válek setkali s jinou realitou než v Rusku, což je pochopitelně ovlivnilo  v Rusku panuje samoděržaví = nevolnictví, fakticky se příliš nelišící od otroctví  v ostatních zemích je už nevolnictví zrušeno  mladí šlechtici začínají poměry v Rusku kritizovat a zakládat tajné spolky, jejich cílem je spáchat na cara Alexandra I. atentát – ten však umírá o půl roku dříve  povstalci využívají situace a snaží se nastolit prozatímní vládu, vypracovat ústavu a zrušit samoděržaví  nový car Mikuláš I. však povstání brutálně potlačil  povstání proběhlo v prosinci = děkabr (rus.) – odtud název děkabristé  povstalci byli popraveni nebo deportováni na Sibiř  poměry v Rusku se nezměnily

11 Východní Evropa a Balkán Rusko Polské povstání  část Polska, kterou po Vídeňském kongresu Rusko získalo, byla vyhlášena královstvím a spojena s Ruskem personální unií  v Polsku však platí ústava a šlechtický sněm, což cara limituje  car omezování své moci odmítá, což vyvolá roku 1830 ve Varšavě povstání, při němž je car sesazen  Mikuláš I. reaguje vojenským tažením a krvavou porážkou povstání  důsledky porážky:  omezení ústavy  zavření varšavské univerzity a všech středních škol  rusifikace  utužení režimu

12 Východní Evropa a Balkán Osmanská říše  od 17. století úpadek, který se stále prohlubuje  území v Evropě se zmenšuje – Rakousko získává celé Uhry, Rusko posouvá hranice až na Dunaj a snaží se ovládnout Bospor a Dardanely, na což reagují VB a F pomocí Osmanské říši  pokud by VB a F nepomohly Turkům, zkomplikoval by se jim přístup do kolonií v Asii  Osmanská říše získává nelichotivý titul „nemocný muž na Bosporu“ Obyvatelstvo Balkánského poloostrova  různá minulost jednotlivých národů, některé měly mezi sebou nepřátelské vztahy i před tím, než byly ovládnuty Osmanskou říší

13 Východní Evropa a Balkán  náboženská otázka byla také velmi složitá  převažuje pravoslaví, ale ani to nebylo jednotné  některé národy vyznávají islám nebo k němu během času přestoupily  objevují se i protestanti a katolíci  zvláštní postavení mají Řekové  ovládají obchod ve Středomoří a zastávají vysoké státní úřady i mimo své území,  čímž si vysloužili nenávist většiny balkánských národů  složité vzájemné vztahy a rozepře bránily jednotlivým národům spojit se v boji proti turecké nadvládě  osamocená povstání bez pomoci zahraničních velmocí byla odsouzena k neúspěchu

14 Východní Evropa a Balkán Boj Srbů za samostatnost  Srbské knížectví bylo od poloviny 15. stol pod nadvládou Turků  1800 – začátek velkých povstání, s podporou Ruska Srbové získávají částečnou samosprávu  srbský odpor neměl jednotné vedení, což vedlo k oslabování  Rusko pak v roce 1829 vyjednává Srbsku autonomii  samostatnost Srbsko získává až v roce 1878

15 Východní Evropa a Balkán Řecké povstání  privilegované povstání řeckých obchodníků  díky obchodu byli Řekové „populárnější“ v Evropě než ostatní národy na Balkáně  v čele povstání v roce 1821 stáli právě řečtí obchodníci  na podporu povstání vystoupily Rusko, Velká Británie a Francie  VB a F zničily tureckou flotilu, Rusko bojovalo na Balkáně a také zvítězilo  rusko-turecká válka byla ukončena v roce 1829 v Drinopoli, Srbsko získává autonomii  černomořskými úžinami mohou proplouvat obchodní lodi všech států  Rusko má otevřenou cestu do Středomoří

16 Zápis - Západní Evropa Snahy o sjednocení Německa  studentské spolky s programem sjednocení  zakázány  nepokoje měly za výsledek pouze celní spolek (1834) Snaha o sjednocení Itálie  jediný samostatný stát – Sardinské království  1820 – povstání potlačeno Červencová revoluce ve Francii  1824 – na trůn nastupuje Karel X. – snaha o obnovu absolutismu  1830 – pokus o rozpuštění sněmovny vyvrcholil sesazením krále

17 Východní Evropa a Balkán Rusko  snaha o ovládnutí černomořských úžin vyvolává konflikty s Osmanskou říší  posunutí ruských hranic na Dunaj  povstání děkabristů proti samoděržaví tvrdě potlačeno  polské povstání také potlačeno, režim utužen, rusifikace Osmanská říše  v úpadku od 17. stol., který se neustále prohluboval  obyvatelstvo Balkánu různorodé, mnohdy s nepřátelskými vztahy, které komplikují snahy o osamostatnění Boj Srbů za samostatnost  po roce 1800 částečná samospráva s podporou Ruska  získávají autonomii po roce 1829

18 Východní Evropa a Balkán Řecké povstání  1821  Řeky podporují VB a F i R  1829 – drinopolský mír  černomořskými úžinami mohou proplouvat lodě všech států

19 Shrnutí:  Co bylo cílem studentských spolků? Jak jejich hnutí dopadlo?  Jaký ohlas měla v Německu revoluce ve Francii v roce 1830?  Jak mohlo zrušení vnitřních cel napomoci obchodu?  Kdo byli karbonáři? Jak dopadlo jejich povstání?  Kdo tvořil Svatou alianci?  Proč došlo ve Francii v roce 1830 k revoluci? Jak dopadla?  Co víš o poměrech v Rusku v 18. století?  Co bylo podnětem ke kritice poměrů v Rusku?  Kdo byli děkabristé?  Co je personální unie?  Jaký byl poměr Polska a Ruska po Vídeňském kongresu?  Se kterými státy nejčastěji bojovala Osmanská říše o území?  Jaké zájmy mělo Rusko na Balkáně?  Proč F a VB podporovaly Osmanskou říši?  Kdo pomáhal Srbsku získat samosprávu?  Kdo stál v čele řeckého povstání?  Jak řecké povstání dopadlo?


Stáhnout ppt "Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848 Dějiny významných států v Evropě."

Podobné prezentace


Reklamy Google