Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oldřich Lepil Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oldřich Lepil Přírodovědecká fakulta UP Olomouc"— Transkript prezentace:

1 Oldřich Lepil Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Setkání v laboratoři 3. února 2015 Ke kořenům české DIDAKTIKY FYZIKY Oldřich Lepil Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

2 Vznik didaktiky fyziky a její institucionalizace
Světové modernizační hnutí a česká didaktika fyziky Příklad komplexního řešení didaktického problému

3 PERSONÁLNÍ PŘEDPOKLADY
Jmenování prvních profesorů didaktiky fyziky prof. PaedDr. Josef Fuka prof. RNDr. Emil Kašpar, DrSc. První docent didaktiky fyziky doc. RNDr. Bohumil Vlach 1965 zařazení didaktiky fyziky jako „teorie vyučování fyzice“ mezi vědní obory 1966 zřízena komise pro obhajoby kandidátských disertací z teorie vyučování fyzice RNDr. Marta Chytilová, CSc., Praha RNDr. Oldřich Lepil, CSc., Olomouc 1967 zřízeny komise pro rigorózní řízení k dosažení akademického titulu: Praha, Olomouc, Brno

4 Prof. PaedDr. Josef Fuka 1907-1992
*10. prosince 1907 – Rataje u Bechyně 1919 – 1926 Reálka v Táboře 1926 – 1930 UK v Praze, studium M+F 1934 – 1946 Slovanské gymnázium 1946 – asistent na univerzitě v Olomouci 1952 – docent obecné fyziky 1956 – 1966 děkan PřF UP 1957 – profesor fyziky a metodiky fyziky 1982 – odchod do důchodu  20. listopadu 1992 – Olomouc

5 UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY
Učebnice fyziky pro jedenáctiletou střední školu Šoler, K. – Fuka, J. – Lehar, F.: Fysika pro desátý ročník, SPN, Praha Rudolf, V. – Fuka, J. – Hlavička, A.: Fysika pro jedenáctý ročník, SPN, Praha 1955.

6 Učebnice fyziky pro ZDŠ a SVVŠ (60. léta)
Fuka, J. – Voráček, M.: Fyzika pro 9. roč. ZDŠ, SPN, Praha 1963. Fuka, J. – Klimeš. B. – Lepil, O. – Rudolf, V. – Široký, J. – Vanýsek, V.: Fyzika pro III. ročník SVVŠ, SPN, Praha 1965. Fuka, J.: Doplněk k učivu fyziky pro IV. roč. gymnasia, SPN, Praha 1974.

7 Učebnice fyziky pro gymnázia (80. léta)
Pišút, J. – Frei, V. – Fuka, J. – Lehotský, D. – Široký, J. – Tomanová, E. – Vanýsek, V.: Fyzika pro IV. ročník gymnázií, SPN, Praha 1987. Fuka, J. a kol.: Cvičení z fyziky pro I. až IV. ročník gymnázií, SPN, Praha 1985 – 1989.

8 VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE

9 DIDAKTIKA FYZIKY

10 Prof. RNDr. Emil Kašpar, DrSc. 1907-1998

11 RNDr. Marta Chytilová, CSc. 1907-1998

12 SPOLUPRACOVNÍCI Prof. RNDr. Jaroslav Vachek, CSc. Doc. RNDr. Jitka Brockmeyerová – Fenclová, CSc. RNDr. Milan Bednařík, CSc. Doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc. RNDr. Jaromír Široký, CSc. Doc. RNDr. Jan Žouželka, CSc. PaedDr. Přemysl Šedivý

13 Časopisy pro teorii a praxi vyučování fyzice
Matematika a fyzika ve škole ( ) Přírodní vědy ve škole (1951–1962) Fyzika ve škole (1962–1970) Matematika a fyzika ve škole (1970 –1990) MATEMATIKA – FYZIKA – INFORMATIKA (1991 …) Od 22. ročníku (2013) on line:

14 MODERNIZAČNÍ HNUTÍ Velké modernizační projekty Vysokoškolské kursy
Physical Science Study Committee Vesmír, Optika a vlny, Mechanika, Elektřina a stavba atomu Harvard Project Physics Pohyb, Pohyby ve vesmíru, Triumf mechaniky, Světlo a elektromagnetismus, Molekuly, atomy, Jádra atomů Nuffield Advanced Science - Physics Vysokoškolské kursy Berkeley Physics Course Feymans Lectures

15 Modernizační hnutí a Jednota českých matematiků a fyziků
1957 – 1. Sjezd československých matematiků a fyziků 1958 – Ustavení Ústřední komise pro vyučování fyzice 1963 – Pracovní porada o modernizaci vyučování fyzice Olomouc 1965 – Podíl JČMF na řešení výzkumných úkolů 1966 – Zřízení kabinetu pro modernizaci vyučování fyzice 1967 – Vznik modernizačních kroužků – Praha (25), Olomouc (9), Brno (8) Pravidelné konference a semináře k řešení st. výzkumnému úkolu

16 Co přinesla modernizace do výuky fyziky v našich školách
Ucelený projekt fyziky pro ZŠ vybudovaný na integrujících pojmech (látka a těleso, pole, fyzikální veličiny, energie) Inovace témat středoškolské fyziky STR, základy kvantové fyziky, fyzika mikrosvěta Integrované poznatkové soustavy (silová pole, kmity a vlny) Nové téma - polovodiče Nové metody výuky (programované učení, problémová a skupinová výuka) Moderní výukové technologie (zpětná projekce, kazetový film, video)

17 Komplexní řešení didaktiky učiva tématu ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ
Postavení tématu v didaktickém systému středoškolské fyziky. Návrh struktury a obsahu tematického celku. Vymezení didaktických problémů tematického celku a jejich řešení. Ověření metodiky výkladu učiva v praktické výuce. Vytvoření souboru učebních pomůcek pro reálný experiment. Vytvoření obrazových učebních pomůcek.

18 Zdroje Lepil, O. 2008. K vývoji didaktiky fyziky. MFI 18 (2008), č
Zdroje Lepil, O K vývoji didaktiky fyziky. MFI 18 (2008), č. 2, s. 82–92. Lepil, O a kol.: Dvacet let Fyzikální pedagogické sekce JČSMF, JČMF Praha Sborník příspěvků z konference 50 let didaktiky fyziky v ČR, VUP, Olomouc Lepil, O.: K vývoji učebnic fyziky pro střední školu gymnaziálního typu, MFI 22 (2013), č. 4 (Příloha), s. P16-P30. Kolářová, R.: Fyzika na základní škole po roce 1945 z pohledu vývoje školské soustavy a učebnic fyziky, MFI 22 (2013), č. 4 (Příloha ), s. P31-P46. Dostupné na: Lepil, O.: Vybrané kapitoly k modulu Didaktika fyziky, VUP Olomouc Dostupné na:


Stáhnout ppt "Oldřich Lepil Přírodovědecká fakulta UP Olomouc"

Podobné prezentace


Reklamy Google