Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhČlověk a právo TémaČlověk a právo Tematická oblastČlověk a právo NázevDruhy kriminality v trestním zákoníku podle jejich závažnosti AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkLeden 2013,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotacePřehled rozdělení trestných činů v našem trestním právu Přínos/cílové kompetenceZískání základního rozdělení trestných činů v oblasti trestního práva VY_32_INOVACE_53_14

2 1. Trestné činy proti životu a zdraví  Trestné činy: proti životu – vražda, zabití, vražda novorozeného dítěte matkou, usmrcení vražda novorozeného dítěte matkou, usmrcení z nedbalosti, účast na sebevraždě. z nedbalosti, účast na sebevraždě.  Trestné činy: proti zdraví – těžké ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, ublížení na zdraví z nedbalosti, zdraví, ublížení na zdraví, ublížení na zdraví z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

3  Trestné činy: ohrožující život nebo zdraví- mučení a jiné nelidské a kruté zacházení, neposkytnutí mučení a jiné nelidské a kruté zacházení, neposkytnutí pomoci, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního pomoci, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, rvačka a jiné. prostředku, rvačka a jiné.  Trestné činy: proti těhotenství ženy – nedovolené přerušení těhotenství. nedovolené přerušení těhotenství.  Trestné činy: související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem. lidským embryem a lidským genomem.

4  Trestné činy proti svobodě – např. obchodování s lidmi, loupež, vydírání, útisk, např. obchodování s lidmi, loupež, vydírání, útisk, braní rukojmí. braní rukojmí.  Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního osobnosti, soukromí a listovního tajemství tajemství – např. poškození cizích práv, pomluva. 2. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství 2. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

5 3. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti: v sexuální oblasti: např. znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, šíření pornografie. šíření pornografie. 4. Trestné činy proti rodině a dětem: např. opuštění dítěte nebo svěřené osoby, zanedbání např. opuštění dítěte nebo svěřené osoby, zanedbání povinné výživy, týrání svěřené osoby, podání alkoholu povinné výživy, týrání svěřené osoby, podání alkoholu dítěti. dítěti. 5. Trestné činy proti majetku: např. krádež, zpronevěra, podvod, úvěrový podvod, např. krádež, zpronevěra, podvod, úvěrový podvod, lichva, zatajení věci, poškození cizí věci. lichva, zatajení věci, poškození cizí věci.

6  Trestné činy proti měně a platebním prostřed kům – např. padělání a pozměňování peněz, neoprávněná výroba peněz. např. padělání a pozměňování peněz, neoprávněná výroba peněz.  Trestné činy daňové, poplatkové a devizové – např. zkrácení daně, neodvedení daně. např. zkrácení daně, neodvedení daně.  Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou – ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou – např. porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. např. porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.  Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu – autorskému právu – např. porušení práv k autorské známce, porušení autorského práva. např. porušení práv k autorské známce, porušení autorského práva. 6. Trestné činy hospodářské

7 7. Trestné činy obecně nebezpečné Trestné činy obecně ohrožující –  Trestné činy obecně ohrožující – např. obecné ohrožení, ohrožení pod vlivem návykové látky, např. obecné ohrožení, ohrožení pod vlivem návykové látky, nedovolené ozbrojování, šíření toxikomanie. nedovolené ozbrojování, šíření toxikomanie.  Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu – a pevnou plošinu – např. získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, např. získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou. civilním plavidlem a pevnou plošinou.

8 8. Trestné činy proti životnímu prostředí např. poškození lesa, týrání zvířat, pytláctví. např. poškození lesa, týrání zvířat, pytláctví. 9. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci: cizímu státu a mezinárodní organizaci:  Trestné činy proti základům ČR, cizího státu a mezinárodní organizace – a mezinárodní organizace – např. vlastizrada, rozvracení republiky, teror, sabotáž. např. vlastizrada, rozvracení republiky, teror, sabotáž.  Trestné činy proti bezpečnosti ČR, cizího státu a mezinárodní organizace – státu a mezinárodní organizace – např. vyzvědačství, ohrožení utajované organizace. např. vyzvědačství, ohrožení utajované organizace.  Trestné činy proti obraně státu – např. spolupráce s nepřítelem, válečná zrada, služba v cizích např. spolupráce s nepřítelem, válečná zrada, služba v cizích ozbrojených silách. ozbrojených silách.

9  Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánů veřejné moci a úřední osoby – např. násilí proti orgánů veřejné moci a úřední osoby – např. násilí proti orgánů veřejné moci, násilí proti úřední osobě. veřejné moci, násilí proti úřední osobě.  Trestné činy úředních osob – např. zneužití pravomoci úřední osoby. úřední osoby.  Úplatkářství – např. přijetí úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství. úplatkářství.  Jiné rušení orgánů veřejné moci – např. zasahování do nezávislosti soudu, pohrdání soudem, maření výkonu úředního nezávislosti soudu, pohrdání soudem, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, osvobození vězně, vzpoura vězňů, křivé rozhodnutí a vykázání, osvobození vězně, vzpoura vězňů, křivé obvinění. obvinění. 10. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:

10  Trestné činy narušující soužití lidí – např. násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, hanobení národa, rasy, proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. etnické nebo jiné skupiny osob.  Jiná rušení veřejného pořádku – např. šíření poplašné zprávy, výtržnictví, opilství. poplašné zprávy, výtržnictví, opilství.  Organizovaná zločinecká skupina – např. účast na organizované zločinecké skupině. organizované zločinecké skupině.  Některé další formy trestné činnosti – např. podněcování k trestnému činu, schvalování trestného činu, podněcování k trestnému činu, schvalování trestného činu, nepřekažení trestného činu, neoznámení trestného činu. nepřekažení trestného činu, neoznámení trestného činu.

11 11. Trestné činy proti branné povinnosti: např. nenastoupení služby v ozbrojených silách, obcházení branné např. nenastoupení služby v ozbrojených silách, obcházení branné povinnosti. povinnosti. 12. Trestné činy vojenské: 12. Trestné činy vojenské:  Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti – např. neuposlechnutí rozkazu, urážka mezi vojáky, násilí vůči nadřízenému. vojáky, násilí vůči nadřízenému.  Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu – např. vyhýbání se výkonu služby zběhnutím, svémocné službu – např. vyhýbání se výkonu služby zběhnutím, svémocné odloučení. odloučení.

12  Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby – např. vyhýbaní se výkonu služby. nebo jiné služby – např. vyhýbaní se výkonu služby.  Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil – např. ohrožování morálního stavu vojáků, ozbrojených sil – např. ohrožování morálního stavu vojáků, zbabělost před nepřítelem, nesplnění bojového úkolu, opuštění zbabělost před nepřítelem, nesplnění bojového úkolu, opuštění vojenského materiálu. vojenského materiálu.  Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů – příslušníků bezpečnostních sborů – např. porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního např. porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru. sboru.

13 13. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy:  Trestné činy proti lidskosti např. trestné činy genocidy, útok proti lidskosti, apartheid např. trestné činy genocidy, útok proti lidskosti, apartheid a diskriminace skupiny lidí. a diskriminace skupiny lidí.  Trestné činy proti míru a válečné trestné činy např. příprava útočné války, styky ohrožující mír, porušení např. příprava útočné války, styky ohrožující mír, porušení mezinárodních sankcí, válečná krutost, perzekuce obyvatelstva, mezinárodních sankcí, válečná krutost, perzekuce obyvatelstva, ublížení parlamentáři. ublížení parlamentáři.

14 Pokus se odpovědět 1. Co rozumíš pod pojmem trestný čin genocidy? 2. Pokus se jmenovat trestné činy obecného ohrožení. 3. Pokus se jmenovat nějakou kategorii patřící do trestných činů proti životu a zdraví. 4. Co si představuješ pod pojmem trestné činy proti branné povinnosti?

15 Zdroje a prameny Emmert, F. - Kotrňák, T. : Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis Brno 2003. Zouhar J. : Základy teorie státu a práva, S &M 1993. Knapp, V.: Teorie práva. 1 vyd. 5 dotisk, C.H. BECK, Praha 1995. Tomancová, J. Schelle, K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi 6. vyd., Eurolex Bohemia, s.r.o., Praha 2004. Šíma, A. – Suk, M. : Základy práva C.H.BECK, Praha 1997 Http://cs.wikipedia.org/wiki/Právo


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google