Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Phare 2003 RLZ II.kolo výzvy květen 2005 regionální informativní semináře Národní vzdělávací fond.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Phare 2003 RLZ II.kolo výzvy květen 2005 regionální informativní semináře Národní vzdělávací fond."— Transkript prezentace:

1 Phare 2003 RLZ II.kolo výzvy květen 2005 regionální informativní semináře Národní vzdělávací fond

2 Obsah prezentace Zaměření výzvy II/2005 Cílové skupiny Indikátory Kriteria oprávněnosti Předkládání žádostí Zadávací dokumentace Hodnocení a výběr žádostí Smlouvy web Phare 2003

3 Zaměření výzvy II/2005 Opatření 2.1 Integrace skupin obyvatelstva Cíl opatření rozvoj a testování nástrojů implementace podpora politiky RLZ podporující zaměstnatelnost specifických skupin obyvatelstva Možné aktivity speciální poradenské a vzdělávací programy pro cílové skupin vzdělávacích programy pro etnické menšiny / sociálně znevýhodněné vzdělávání zaměstnanců v organizacích zaměřené na prevenci před sociálním vyloučením podpora poskytovatelů sociálních služeb a služeb sociální péče v odstraňování prostředků omezujících pohyb osob zavádění standardů kvality v organizacích, poskytujících sociální služby podpora a obnova klíčových kompetencí, schopností a návyků členů zranitelných skupin pro jejich začlenění do společnosti a na trh práce programy zaměřené na prevenci předčasného ukončení školní docházky vzdělávání učitelů, poradců apod.

4 Cílové skupiny opatření 2.1 dlouhodobě nezaměstnaní, bezdomovci, osoby po výkonu trestu, oběti trestných činů a domácího násilí, komerčně zneužité osoby, mladí lidé vracející se z ústavní péče jednotlivci a organizace poskytující sociální služby skupiny žáků/studentů ohrožených předčasným ukončením školní docházky zaměstnanci organizací, které se zabývají různými formami sociálního začleňování

5 Indikátory - opatření 2.1 Výstupy Počet osob, které získávají podporu – klienti služeb, poskytovatelé služeb Počet účastníků kurzu– klienti, poskytovatelé služeb Počet institucí, kterým byla poskytnuta podpora Počet podpořených vzdělávacích programů VýsledkyPočet úspěšně vyškolených osob – klientů služeb Počet úspěšně podpořených klientů služeb Počet úspěšně vyškolených poskytovatelů služeb Počet nově vytvořených programů zaměřených na sociální začleňování Počet nově vytvořených / inovovaných produktů VlivUdržitelnost pozitivních výsledků podpory jednotlivců

6 Kriteria oprávněnosti Oprávněnost žadatelů, partnerů být veřejné nebo neziskové právnické osoby; být nestátní neziskové organizace, krajské úřady, školy, školská zařízení, samosprávné úřady, svazy samospráv, profesní asociace;  mít sídlo v České republice;  být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu  mít stabilní a dostatečný zdroj financí Oprávněnost aktivit uvedeno výše Uznatelnost nákladů být nezbytné pro uskutečnění projektu být uvedeny rozpočtu musí vzniknout příjemcům nebo partnerům během realizace projektu být zahrnuty v účetnictví příjemce grantu nebo jeho partnerů být identifikovatelné a ověřitelné a doloženy originály daňových dokladů

7 Neoprávnění žadatelé, partneři a) jsou v úpadku nebo v likvidaci, b) byli pravomocně odsouzeni za trestný čin, c) dopustili se jednání závažným způsobem odporujícího profesní etice, d) nesplnili závazky vůči státu e) byli pravomocně odsouzeni za podvod, korupci, f) bylo prokázáno, že dříve závažně narušili výběrové řízení či smlouvy financované z rozpočtu EU Žadatelé budou rovněž vyloučeni: g) jsou ve střetu zájmů; h) dopustili se závažného zkreslení informací předložených poskytovateli grantu i) pokusili se obdržet důvěrné informace nebo ovlivnit výběrovou komisi Neoprávnění žadatelé

8 Neoprávněné aktivity a) individuální podpora účasti na workshopech, seminářích, konferencích b) individuální stipendia na studia nebo vzdělávací kurzy c) studijní návštěvy, cesty do zahraničí d) vzdělávací aktivity pro projektový tým e) volnočasové aktivity nesouvisející bezprostředně s obsahem projektu f) běžný provoz organizace Neoprávněné aktivity

9  Termín 10. června 2005 do 16.00 hod  Místo Národní vzdělávací fond Phare 2003 RLZ Opletalova 25 (1. patro) 110 00 Praha 1  Způsob doručení zalepená obálka – osobně, kurýrem, poštou  Označení Identifikace předkladatele – název a adresa Identifikace programu a kola výzvy – CZ2003/005-601.08.03, II/2005 “Neotevírat před otevíráním obálek“  Obsah Žádost – tištěná (1 + 4) - elektronická – CD – EXCEL Přílohy Předkládání žádostí

10 Zadávací dokumentace CD 1. Průvodní dopis 2.1 2. Pokyny pro žadatele 2.1 3. Žádost o poskytnutí grantu, včetně rozpočtu 2.1 4. Vzor Smlouvy o poskytnutí grantu s přílohami Příloha IPopis projektu Příloha IIVšeobecné podmínky Příloha IIIRozpočet projektu Příloha IVZadávání zakázek Příloha V, aŽádost o platbu, finanční identifikace Příloha VIAuditorské osvědčení 5.Příloha VIIPříručka pro příjemce Internet Inzerát + další informace

11 Základní principy  Otevřené výběrové řízení založené na vyhlášení výzvy  Hodnocení provádí výběrová komise složená na základě tripartitního principu, podpora nezávislých expertů  Hodnocení dle předem známých kriterií  Hodnotí se všechny nabídky došlé před termínem pro předkládání Proces výběru projektů - 3 etapy  Formální kontrola – kompletnost a oprávněnost  Hodnocení kvality projektů – bodové hodnocení  Výběr projektů – potvrzení bodového hodnocení - vyřazení duplicit Hodnocení a výběr 1

12 Hodnocení a výběr 2 Soustava hodnotících kriterií 1.finanční kapacita a kapacita pro řízení projektů 20 bodů (min. 12 bodů) 2.relevance 25 bodů (min. 20 bodů) 3.metodika 30 bodů 4.udržitelnost 15 bodů 5.rozpočet a efektivnost vynaložených nákladů 10 bodů 6.Celkem 100 bodů Financovatelné - projekty s 65 body a více

13 Smlouvy Smlouva o poskytnutí grantu Vyjednávání o smlouvě – komentář, aktivity, indikátory, rozpočet 4 paré – originálu smlouvy Založení samostatného účtu projektu Podpis smlouvy ze strany příjemce – lhůta 30 dnů Dodatek ke smlouvě Partnerské smlouvy zodpovědnost příjemce grantu doporučuje se připravit před podpisem grantové smlouvy Auditorská smlouva závazný výběr auditora již před podáním přihlášky povinnost auditora zúčastnit se školení IA Dodavatelské smlouvy výběr dodavatele na základě výběrového řízení

14 Web Phare 2003 Prezentace webové stránky www.nvf.cz/pharewww.nvf.cz/phare 2003


Stáhnout ppt "Phare 2003 RLZ II.kolo výzvy květen 2005 regionální informativní semináře Národní vzdělávací fond."

Podobné prezentace


Reklamy Google