Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální segregace, ghettizace Aktuální výzvy rozvoje měst.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální segregace, ghettizace Aktuální výzvy rozvoje měst."— Transkript prezentace:

1 Sociální segregace, ghettizace Aktuální výzvy rozvoje měst

2 Role měst v rozvoji území 2 Koncentrace kapitálu, inovací, pracovních sil, služeb – konkurenceschopnost Paralelní problémy: ŽP, doprava, finance, chudnutí m ě stských center, delokalizace pr ů myslu a služeb Sociáln ě -patologické jevy: kriminalita, chudoba, dostupnost ve ř ejných služeb Postupné vy č le ň ování kulturn ě a sociáln ě si blízkých skupin a jejich postupné uzavírání se v ůč i okolní spole č nosti (elity x chudí ob č ané) Sociální segregace a ghettizace

3 Segregace 3 nerovnom ě rné prostorové rozmíst ě ní skupin obyvatelstva s ur č itými homogenními znaky - prostorov ě odd ě lené od zbytku spole č nosti nerovnom ě rné rozmíst ě ní r ů znorodých skupin obyvatelstva v území do r ů zných oblastí a zón na základ ě socioekonomických, etnických a kulturních charakteristik soust ř ed ě ní etnicky a kulturn ě odlišného obyvatelstva do ur č itých č tvrtí – rozvoj jiné kultury dobrovolná (svobodná v ů le etnicky, jazykov ě č i jinak sp ř ízn ě ných skupin obyvatelstva bydlet ve vzájemné blízkosti a umož ň uje tak zachování jejich subkultury) Nedobrovolná (finan č ní, institucionální a jiným bariéry neumož ň ují zm ě nit bydlišt ě : diskriminace menšiny v ě tšinovou spole č ností) Segregace ekologická: rozdíly mezi jednotlivými skupinami lidí z hlediska životního stylu, rasy, sociálního statutu a kultury

4 Důvody segregace 4 Ekonomické, Sociální (st ř edov ě ká evropská m ě sta: vznik jednotlivých kupeckých, ř emeslnických, židovských č tvrtí) Politické faktory (p ř id ě lování byt ů ur č itým skupinám obyvatel v ur č itých lokalitách) Kulturní (p ů jdu do č tvrti, kde se cítím dob ř e) Etnické, Náboženské (tradi č ní kultury) NAVAZUJÍCÍ PROCESY: strukturální zm ě ny v lokalit ě : z místa se st ě hují obchody, zdravotnická za ř ízení, školy a místa se st ě hují levné restaurace, herny, zastavárny apod. zvyšuje se pocit beznad ě je, zvyšuje se kriminalita, rozši ř uje se alkoholismus, drogová závislost, gamblerství

5 Ghetto 5 extrémní forma reziden č ní segregace, sociáln ě vylou č ená lokalita Vzniká, když politické č i ekonomické instituce (jako je nap ř. trh bydlení) fungují tak, že omezují volbu n ě kterých skupin obyvatelstva a v podstat ě je vytla č ují do nejhorších č tvrtí umíst ě ní židovského obyvatelstva (Evropa) místa kde se soust ř e ď ovali p ř ist ě hovalci (USA, 20. stol., americká č ernošská ghetta) nedobrovolná prostorová segregace ur č ité skupiny obyvatel- ghetta na službách závislých obyvatel - lokality v nichž žijí p ř evážn ě starší lidé s nízkými p ř íjmy, osoby s mentálním postižením a chronicky nezam ě stnaní, kte ř í jsou závislí na sociálních dávkách Lokalita, kde více ne 40 % jejích obyvatel žije pod oficiální hranicí chudoby

6 ČR 6 p ř evážn ě sociáln ě vylou č ené romské lokality - periferní oblasti pr ů myslových m ě st (nap ř. koncentrace Rom ů ve Slezské Ostrav ě ) - nová satelitní sídlišt ě (nap ř. Chánov) - roztroušená chudá obydlí v centrech m ě st a ve č tvrtích se zna č nou koncentrací Rom ů (nap ř. Žižkov, Nusle v Praze) Po revoluci dochází k prohlubování problém ů : vyt ě s ň ováni z míst, které majoritní spole č nost chápe jako lukrativní, holobyty, ř ízené sest ě hování Vietnamská komunita, nové reziden č ní č tvrt ě, suburbanizované zóny, Rusové

7 Možnosti řešení 7 Bytová politika: vytvo ř ení č tvrtí, v nichž by byly r ů zné typy bydlení pro r ů zné p ř íjmové skupiny obyvatel, zapojení do rekonstrukce domovního fondu… Gentrifikace Územní plánování Vzd ě lávání (asistent pedagoga, dobrovolníci…) Volno č asové aktivity pro d ě ti Podpora zam ě stnanosti, pozitivní diskriminace, poradenství, rekvalifikace, ve ř ejné práce Neziskové organizace, terénní sociální práce Integrace cizinc ů, azylant ů

8 8

9 9

10 10


Stáhnout ppt "Sociální segregace, ghettizace Aktuální výzvy rozvoje měst."

Podobné prezentace


Reklamy Google