Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana přírody a chráněná území v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana přírody a chráněná území v České republice"— Transkript prezentace:

1 Ochrana přírody a chráněná území v České republice
Historie OP Orgány a instituce v oblasti ŽP Funkce a pravomoci jednotlivých pracovišť OP Legislativní základy OP Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Mezinárodní právní normy v ochraně přírody Chráněná území ČR (NP a CHKO); soustava zvláště chráněných území, orgány ochrany přírody, národní legislativa

2 Historie ochrany přírody
r. 242 př. K. – Indie: první chráněné území pro všechny druhy živočichů středověk – století – královské a šlechtické patenty – především ochrana zvěře 1872 – první národní park - Yellowstone – USA (od r jízdní policie)

3 Česká republika středověk – královské lesy (Křivoklátsko, Kokořínský důl, lesy pod Pálavou) Dekret Karla IV – Majestas Carolina, Dekrety krále Zikmunda velmi kruté tresty za pytlačení století - tzv. romanticko-osvíceneckém období; vzniká první síť CHÚ kníže Schwarzenberg – opatření k ochraně medvěda 1837 – zákon o povinnosti údržby stromů při cestách první soukromé rezervace: Žofínský prales a Hojná voda. cca Boubín 1870 – Zákon na ochranu ptactva zemědělsky užitečného (zákaz čižby)

4 20. století – vzniká síť chráněných lesů na Lichtensteinském panství, př. Šerák, Javořina od r Státní OP- Min. školství a národní osvěty, (síť zpravodajů a konzervátorů přírody) 30. léta 20. stol. spolupráce s odborníky 1922 – 7 soukromých rezervací 1938 – 113 (Čechy) + 29 (Morava) rezervací (velká část soukromé pozemky) po 2. sv. válce – zestátnění prakticky všeho – snadnější cesta pro státní OP Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody - starý zákon bez sankčních ustanovení (NP, CHKO, SPR, CHPV, CHN, CHSP, CHPZ), sankční dodatek – 1986 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP, Přírodní park, přechodně chráněné plochy) Novela zák. 114/1992 Sb.č.218/2004 Sb. (s okamžitou účinností ode dne vyhlášení – vstup ČR do EU

5 ORGÁNY A INSTITUCE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ústřední orgány státní správy: Ministerstvo ŽP ČR státní správa (vodní a lesní hospodářství, myslivost a rybářství, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, geologie, ochrana nerostného bohatství, ekolog. dohled nad těžbou, odpady, EIA) vrchní státní dozor – ve všech složkách ŽP ČIŽP Státní fond ŽP odborné instituce územní odbory MŽP orgán státní správy kontrola ekonom. nástroj př. ČHMÚ, ČEÚ, ČÚŽP v rámci krajů

6 regionální orgány státní správy:
lokální orgány státní správy obecní úřady s rozšířenou působností, OÚ a MÚ Zvláštní orgány státní správy oblastní ispektoráty ČIŽP Stráže OP (vodní, lesní, myslivecká, rybářská, přírody) Správy CHKO a NP pouze pravomoci na poli OP a K

7 FUNKCE JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ OP
Ministerstvo ŽP zajišťuje koncepce a strategie OP koordinuje vědeckovýchovnou činnost koordinuje grantové agentury koordinuje mezinárodní spolupráci vyhlášky ZCH druhů vymezuje a schvaluje zonaci pro CHKO a NP vymezení a hodnocení NRÚSES zajišťuje záchranné programy KO druhů projednává výjimky z ochranných režimů NP, CHKO, NPR, NPP schvaluje plány péče pro NP, CHKO, NPR, NPP odvolací orgán vyhlašuje záměr o vyhlášení NP a CHKO uděluje souhlasy s dovozem a vývozem rostlin a živočichů řídí činnost Správ

8 ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí
omezení či zastavení činnosti, ohrožující životní prostředí udělování pokut, inspektoři, oblastní inspektoráty (dříve kraje) odvolání proti ČIŽP – na MŽP

9 SOP – Správa ochrany přírody (dříve S.chráněných krajinných oblastí)
rozpočtová organizace řízená MŽP, státní správu provádí jednotlivé Správy CHKO Správy NP a CHKO legislativní činnost: státní správa v OP a K, zřízení PR a PP odborná činnost: vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody odborný orgán, zřizují Radu NP n. Poradní sbor CHKO působnost OÚ, OkÚ a pověřených OÚ na úseku lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a ochrany ZPF navrhují plán péče, návštěvní řád, poplatky v NP, schvalují LHP, výzkum na území NP +

10 AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny
příspěvková organizace, odborná agentura, nemá výkon státní správy ústředí (Praha) + střediska AOPK odborné pracoviště – záchranné chovy – Pavlov

11 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
ústřední seznam maloplošných chráněných území zajišťuje odborný servis MŽP metodické podklady MCHÚ: plány péče, management inventarizace a dokumentace Obecná ochrana přírody krajinotvorné programy: PPK, revitalizační programy

12 Krajské úřady Obecní úřady odbor ochrany životního prostředí
povolují kácení dřevin (pokud toto nepřevezme Správa CHKO) ukládají náhradní výsadbu vedou seznam pozemků vhodných k náhradní výsadbě pokuty za přestupky (mimo území CHKO a NP), část jde do rozpočtu

13 Obecní úřady s rozšířenou působností
vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 5 ha lesa hospodářského a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa rozhodování o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech vydávání stavebních povolení k provedení vodních děl vydávání souhlasu ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry na pozemcích s korytem vodního toku ukládání pokut podnikající fyzické nebo právnické osobě za nedovolené odběry vody a vypouštění odpadních vod ochrana před povodněmi určování jakostních tříd, normovaných a minimálních stavů zvěře rozhodování o uznání honitby vydávání a odebírání loveckých lístků vydávání zúčtovatelných plomb a lístků o původu zvěře udělování souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady v množství do 100 tun za rok zpoplatnění středních zdrojů znečištění

14 od bývalých okresních úřadů převzaly:
vodoprávní řízení, oblast odpadového hospodářství a ochrany ŽP státní správa lesů, myslivosti a rybářství vedou registr VKP na svém území, dávají stanoviska k zásahům do těchto VKP vyhlašují památné stromy a ochranná pásma pokuty za přestupky (mimo území CHKO a NP), část jde do rozpočtu

15 Ochrana podle zák. 114/92 Sb. Obecná ochrana přírody
významné krajinné prvky (VKP)- les, vodní tok, rybník, rašeliniště, niva územní systém ekologické stability (ÚSES) - biocentra, biokoridory dřeviny mimo les (kácení povoluje OÚ) neživá příroda (jeskyně, paleontologická naleziště) ochrana genofondu – vše obecně ochrana krajinného rázu Zvláštní ochrana VCHÚ: národní park (NP), chráněná krajinná oblast (CHKO) MCHÚ: přírodní památka (PP), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památka (NPP), národní přírodní rezervace (NPR)

16 VKP (114/92 Sb.) § 3: VKP jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a další části krajiny registrované podle § 6 § 4: ochrana - se souhlasem OP lze umisťovat stavby, pozemkové úpravy, změny kultur, odvodňování, úprava vodních toků a nádrží § 6: registraci provádí orgán OP, vlastníkovi je oznámena, ten může vznést námitky, které OP projedná a poté rozhodne, zda registraci potvrdí nebo zruší

17 ÚSES (114/92 Sb.) § 3: … je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují rovnováhu. Rozlišují se místní, regionální a nadregionální SES § 4: ochrana SES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ § 2 vyhl. 395/92 Sb.: plán SES obsahuje mapový zákres všech biocenter a biokoridorů 1:50.000pro nadregionální a regionální systém a 1: pro místní SES § 2 odst. 3: plán SES je podkladem pro projekty SES, provádění pozemkových úprav, územně plánovací dokumentaci (50/1976 Stavební zákon), lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny § 5: plán SES schvaluje orgán územního plánování v ÚPD nebo v územním rozhodnutí

18 Nadregionální biocentra
1. Stroupeč 35. Zahrádky 93. Ždánický les 12. Skalka 47. Boršov-Loučský les 94. Buchlovské lesy 20. Střela - Rabštejn 55. Špičák Chropyňský luh 25. Dědovické stráně 61. Rasůveň Karlov 26. Hlubocká obora 62. Údolí Hodonínky 107. Přední kout 27. Voděradské bučiny 69. Studenec Černé bláto 30. Podkomorské lesy 89. Smolný 32. Amerika 90. Dařanec 33. Mnišský les 91. Černý les

19

20 Rada Evropy, 1995 konference ministrů ŽP, Sofie, dokument Celoevropská strategie biologické a krajinné rozmanitosti cíl: zajistit ochranu ekosystémů, živočišných a rostlinných druhů, biologické rozmanitosti a krajin evropského významu formou tzv. Evropské ekologické sítě (EECONET) síť je založena na soustavách Natura 2000 a Smaragd jádrová území (biocentra) a biokoridory u nás legislativně zajištěna ÚSES

21 Přírodní park (krajinný ráz)
§ 12: krajinný ráz „kterým je přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa nebo oblasti“ a jehož ochranu provádí skrze ochranu významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K ochraně krajinného rázu mohou být zřizovány přírodní parky k umisťování a povolování staveb je nutný souhlas orgánu OP hodnoty (1) přírodní, (2) kulturně-historické, (3) krajinářsko-estetické závazná metodika zatím chybí

22

23 Přechodně chráněná plocha
§ 32: Území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů z jiných vážných důvodů, zejména vědeckých, studijních či informačních vyhlašuje se na předem stanovenou dobu, případně na opakované období, například dobu hnízdění princip náhrady škody vlastníkovi či uživateli pozemku

24 Zvláště chráněná území

25 Národní parky § 15-24 (1) Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky. (2) Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. (3) Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem.

26 KRNAP vyhlášen 1963 rozloha 363 km2 časopis Opera Corcontica
BR MaB UNESCO bilaterální NP

27 NP Podyjí vyhlášen 1991 (od r. 1978 CHKO) rozloha asi 63 km2
časopis Thayensia

28 NP Šumava vyhlášen 1991 (CHKO od r. 1963)
rozloha 685 km2 a 945 km2 CHKO čas. Silva Gabreta BR MaB UNESCO bilaterální NP

29 NP České Švýcarsko vyhlášen k 1.1.2000 (CHKO od 1972) rozloha 79 km2
časopis bilaterární NP

30 Chráněné krajinné oblasti
§ 25-27 (1) Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení, lze vyhlásit za chráněné krajinné oblasti. (2) Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí. (3) Chráněné krajinné oblasti, jejich poslání a bližší ochranné podmínky vyhlašuje vláda republiky nařízením.

31

32

33 Návrh rozšíření: Návrhy zřízení CHKO: Zájmová území CHKO:
CHKO Český ráj o 120 km2 CHKO Pálava o 152 km2 Litovelské Pomoraví o 60 km2 Návrhy zřízení CHKO: Novohradské hory 219 km2 Český les 504 km2 Střední Poohří 240 km2 Javořická vrchovina 500 km2 Zájmová území CHKO: Poorlicko cca 100 km2 Polabí cca 50 km2

34 MCHÚ

35 MaB UNESCO svět: 94 zemí, 411 území Česká republika Bílé Karpaty
Krkonoše Křivoklátsko Pálava Šumava Třeboňsko

36 Český program Člověk a biosféra MAB je mezinárodní program, zaměřený na mezioborovou spolupráci při studiu vzájemných souvislostí a zpětných vazeb mezi člověkem a prostředím i při zpracování výsledků výzkumu pro různé úrovně uživatelů ve sféře plánování a rozhodování a v oblasti ekologické výchovy

37 Další směrnice a nařízení
Nařízení o ochraně druhů … regulací obchodu těmito druhy CITES 97/338/EEC nutnost novelizovat zákon č. 16/1997 Sb. Nařízení zakazující používání nášlapných pastí a dovoz kožešin a výrobků z určitých druhů 91/3254/EEC Nařízení o pravidlech importu velryb a produktů z kytovců 81/348/EEC Směrnice o ZOO 99/22/EEC nutno připravit nový zákon o zoologických zahradách udělování licencí ZOO a kontrola dodržování licenčních podmínek Směrnice o dovozu kůží mláďat tuleňů a z nich odvozených výrobků 83/129/EEC

38 Legislativa ČR - 114/92 Sb. § 2: obecná ochrana všech druhů a zvláštní ochrana druhů vzácných či ohrožených § 5: podmínky obecné ochrany všechny druhy jsou chráněny před ničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který by mohl vést k ohrožení na bytí nebo degeneraci při zemědělských, lesnických a stavebních pracích je povinnost postupovat tak, aby nedošlo k nadměrnému úhynu druhů či ničení jejich biotopů záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu lze vykonat jen s povolením orgánu ochrany přírody dtto záměrné křížení

39 114/92 Sb. II § 8: povolení kácení dřevin
ke kácení dřevin je třeba povolení orgánu OP není třeba z důvodů pěstebních za účelem obnovy porostu a pro probírku - povinnost ohlašovací 15 dní předem není třeba na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob u stromů do 80 cm obvodu (průměr 25 cm) či keřové plochy do 40 m2 není třeba z důvodů ohrožení zdraví či majetku - povinnost oznamovací do 15 dnů po zásahu provádí se v období vegetačního klidu, zpravidla od do 31.3.

40 114/92 Sb. III § 46: památné stromy
vyhlašuje orgán ochrany přírody, ochranné pásmo zahrnuje kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene ve 130 cm § 48-50: zvláště chráněné rostliny a živočichové členění na kriticky ohrožené, silně ohrožené, ohrožené ochrana biotopu těchto druhů výjimka, jsou-li v běžně obhospodařované kultuře, jsou pěstovány či pocházejí z dovozu (v případě kriticky a silně ohrožených druhů nutný souhlas OP § 67: biologické hodnocení investor povinen na své náklady zajistit hodnocení vlivu záměru na rostliny a živočichy, pokud to požaduje OP

41 114/92 Sb. IV § 76: působnost obce (mimo ZCHÚ)
povoluje kácení dřevin vyhlašuje památné stromy § 77: působnost OkÚ (mimo VCHÚ) vyhrazená působnost obce zbytková působnost § 78: působnost správ NP a CHKO dtto na území NP a CHKO § 79: působnost MŽP zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů záchranné programy kriticky ohrožených druhů výjimky kriticky a silně ohrožených druhů souhlas k vývozu a dovozu mezinárodně chráněných druhů

42 114/92 Sb. V § 87-88: přestupky a pokuty do 5000 Kč:
mění stav památného stromu zasahuje do vývoje zvláště chráněných druhů nesplní ohlašovací povinnost podle zákona do Kč (fyzická os) a do Kč (právnická): zničí zvláště chráněný druh poškodí či pokácí dřevinu rostoucí mimo les do Kč (fyzická) a do 1 mil. (právnická os.): poškodí či zničí památný strom zničí kriticky nebo silně ohrožený druh poškodí či pokácí skupinu dřevin rostoucí mimo les nedovoleně obchoduje s jedinci druhů chráněných podle mezinárodních smluv

43 EIA 100/01 Sb. novelizace zák. č. 244/92 Sb.
součást EIA je posuzování vlivů záměru na rostliny a živočichy zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů návrhy opatření k předejití nebo minimalizaci negativních vlivů záměry podle přílohy I se posuzují vždy, podle přílohy II až po zjišťovacím řízení VŽDY na území ZCHÚ, pokud se dotýkají charakteru krajiny majících význam pro druhy v příloze 8 zákona (výběr druhů z 92/43/EEC Habitats Directive)


Stáhnout ppt "Ochrana přírody a chráněná území v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google