Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika v projektech spojených s výstavbou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika v projektech spojených s výstavbou"— Transkript prezentace:

1 Rizika v projektech spojených s výstavbou
Pojem rizika lze v investičních projektech obecně vymezit jako definovanou, obvykle finanční nejistotu, popř. finančně vyjádřené nebezpečí resp. finančně vyčíslené ztráty. Management rizik: zjištění (identifikace) nebezpečí rozbor možných variant tj. scénářů ohodnocení každé z variant práce s přijatými riziky s cílem jejich omezování po celou dobu přípravy a realizace projektu

2 Proces řízení rizika – identifikace, analýza, odezva
Identifikace rizik Kvantifikace a analýza rizika Odezva na riziko Výběr možnosti odezvy rizika Výstupy z procesu odezvy na riziko Řízení rizika v rámci životního cyklu projektu Úkoly a přínosy řízení rizika

3 Nástroje a postupy pro řízení rizika
Kvalitativní postupy: Brainstorming Analýza předpokladů Delphi Pohovory Studie ohrožení a provozuschopnosti (HAZOP) Kritická analýza možných vad a jejich příčin Kontrolní seznamy Registry rizik Mapování rizika Tabulky Pravděpodobnost - Dopad

4 Nástroje a postupy pro řízení rizika
Kvantitativní postupy: Rozhodovací stromy Simulace Monte Carlo Analýza citlivosti Souřadnicová analýza Pravděpodobnost - Dopad

5 Rizika v projektech spojených s výstavbou
Ohodnocení rizika – vyčíslí se možná škoda podle příslušného scénáře a násobí se koeficientem pravděpodobnosti, že k tomuto riziku dojde. pro i= 1,…,n kde i jednotlivé situace, pro které jsou zpracované scénáře Rsi riziko podle i-tého scénáře Pi škoda podle i-tého scénáře Di koeficient vyjadřující procento pravděpodobnosti, že událost proběhne podle i-tého scénáře. n počet scénářů

6 Rizika v projektech spojených s výstavbou
Rizika finanční Rizika z vyšší moci Rizika technologická (technická) Rizika selhání lidí Řízení rizik probíhá ve všech fázích přípravy a realizace projektu: Fáze předinvestiční (přípravná) Fáze souborného řešení a zadávání realizace projektu Fáze realizační Fáze užívání (provozu)

7 Rizika v projektech spojených s výstavbou
Krok – identifikace rizika Krok kvantifikace rizika Snižování rizika V každém kroku stanovíme: Cíl Vstupy Proces Výstupy Na závěr každého kroku se zjišťuje kvalita provedení tohoto kroku.

8 Metody na podporu analyzování a řízení rizik
Definování rizik

9 Metody na podporu analyzování a řízení rizik
Metoda RIPRAN Metoda FDA (matice rizik) Kontrolní seznamy (v aplikaci na problematiku rizik)

10 Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)
je určena zejména pro analýzu projektových rizik. Metodu je možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra různých projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů rizik než jsou projektová rizika. Autorem metody je B.Lacko.

11 Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)
Kroky aplikace: Určení nebezpečí a zpracování scénáře – identifikace rizika Kvantifikace rizika – určení výše škody a určení pravděpodobnosti s jakou ke škodě dojde Reakce na rizika projektu Celkové posouzení rizik projektu v jednotlivých krocích stanovíme: cíl, vstupy, proces, výstupy. NEBEZPEČÍ - SCÉNÁŘ – PRAVDĚPODOBNOST - ŠKODA

12 Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)
Krok - projektový tým provádí identifikaci nebezpečí sestavením seznamu, nejlépe ve formě tabulky. Krok - provádí se identifikace rizika; tabulka se doplní pravděpodobností výskytu rizika , jeho dopadu na projekt a výslednou hodnotu rizika poř. č. rizika hrozba scénář poznámka 1. 2. . . . poř. č. rizika hrozba scénář pravděpodobnost dopad na projekt hodnota rizika 1. 2. . . .

13 Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)
Verbální kvantifikace hodnocení rizik Tab. Verbální hodnocení hodnot pravděpodobnosti Tab. Verbální hodnoty nepříznivých dopadů na projekt Vysoká pravděpodobnost VP nad 66% Střední pravděpodobnost SP 33 – 66% Nízká pravděpodobnost NP pod 33% Velký nepříznivý dopad na projekt VD ohrožení cíle projektu ohrožení koncového termínu projektu možnost překročení celkového rozpočtu projektu škoda více než 20% hodnoty projektu Střední nepříznivý dopad na projekt SD škoda 0,51% - 19,5% hodnoty projektu ohrožení nákladů, termínu resp. zdrojů některé dílčí činnosti – mimořádné zásahy do plánu projektu Malý nepříznivý dopad na projekt MD škody do 0,5% z celkové hodnoty projektu dopady vyžadující určité zásahy do plánu projektu

14 Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)
Verbální kvantifikace hodnocení rizik Tab. Verbální hodnoty rizika Tab. Vazební tabulka pro přiřazení hodnoty rizika Vysoká hodnota rizika VHR Střední hodnota rizika SHR Nízká hodnota rizika NHR VD SD MD VP vysoká hodnota rizika VHR střední hodnota rizika SP nízká hodnota rizika NP

15 Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)
Krok - sestavují se opatření, která mají snížit hodnotu rizika na akceptovatelnou úroveň Krok – posouzení a vyhodnocení rizik Doporučená forma zachycení výsledků analýzy rizik: Poř. č. rizika Hrozba: Scénář: Pravděpodobnost: Dopad: Návrhy na opatření, zodpovídá, termín, náklady, vlastník rizika: Výsledná snížená hodnota rizika: Poř. č. rizika Návrh na opatření Předpokládané náklady Termín realizace opatření Osobní odpovědnost Nová hodnota sníženého rizika 1. 2. . . .

16 Metody FDA (matice rizik)
Skupiny rizik Stavebně-technologická a projekční rizika Stavební a projekční rizika Rizika lokality Rizika chybných technologií , sítí a souvisejících služeb Kreditní rizika Riziko likvidity Rizika nesplnění závazků / riziko dostupnosti Tržní rizika Riziko poptávky Riziko zvýhodnění konkurence Ostatní tržní rizika

17 Metody FDA (matice rizik)
Skupiny rizik Vnější rizika Politická rizika Vyšší moc Ostatní vnější rizika Operační rizika Rizika související se zařízením Rizika související s lidmi Bezpečnostní rizika Strategická rizika Smluvní rizika Ostatní strategická rizika

18 Metody FDA (matice rizik)
Obsah matice rizik O jaké riziko se jedná? Jak riziko vzniká? Co riziko způsobí? Jak lze dopad rizika omezit? Kdo je vlastníkem rizika?

19 Metody FDA (matice rizik)
Sestavení dvojrozměné matice: Řádky - pravděpodobnost realizace scénáře I velmi velká do 75% II velká 20 – 40% III střední 10 – 20% IV malá – 1 – 10% V nepatrná – méně než 1% Sloupce – předpokládaná výše škody A nevýznamná do 10 tis. Kč B malá do 50 tis. Kč C citelná 50 – 500 tis. Kč D kritická 500 – 2000 tis. Kč E katastrofální nad 2000 tis. Kč

20 Metody FDA (matice rizik)

21 Metody FDA (matice rizik)

22 Metody FDA (matice rizik)

23 Kontrolní seznamy (Checklist)
Návod pro postupy v různých situacích Seznamy otázek na prozkoumání konkrétní situace Kladná odpověď - postup je v pořádku Záporná odpověď – provést doporučené opatření Byla provedena identifikace rizik? Byla provedena kvantifikace rizik? Je zpracován plán protirizikových opatření? Seznamy příkazů, které musí být provedeny ve stanoveném pořadí např. pro každou činnost stanovit: Časový odhad Odhad nákladů Potřebné zdroje Co může ohrozit kvalitu výsledku Co může ohrozit dodržení termínu Co může ohrozit dodržení nákladů Co může vést ke zvýšení nároků na zdroje Určení zodpovědného pracovníka


Stáhnout ppt "Rizika v projektech spojených s výstavbou"

Podobné prezentace


Reklamy Google