Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bakalářský a diplomový seminář 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bakalářský a diplomový seminář 2013"— Transkript prezentace:

1 Bakalářský a diplomový seminář 2013
Tematický blok 1 Program semináře 2013 Význam, struktura, téma a pravidla vypracování ZP, Zadání ZP

2 Program semináře 2013 Název tematického celku I.:
Význam a úroveň závěrečné práce, volba tématu, zpracování ZP Význam, struktura, téma a pravidla vypracování ZP, Zadání ZP. Zásady a postup vypracování Úvodu ZP.  Název tematického celku II.: Metody studentské odborné práce, metody a cíle vypracování závěrečné práce 3. Prameny a informační zdroje, studium a zpracování odborných textů. 4. Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP.  Název tematického celku III.:  Forma závěrečné práce, literární zdroje a hlavní kapitoly 5. Formy ZP, etika tvůrčí práce, odkazy a citace. 6. Závěr ZP, dokončení ZP a obhajoba.

3 Proces zadání bakalářské a diplomové práce
Fakulty a příslušné oborové katedry provádí v průběhu zimního semestru akademického roku aktualizaci témat pro vypracování bakalářských a diplomových prací (dále jen „závěrečné práce“, „ZP“), vč. jmenovitého seznamu vedoucích prací a počtu vypsaných míst u jednotlivých témat. Seznam témat uveřejňují oborové katedry prostřednictvím IS nejpozději do V termínu od do se studenti přihlašují k vybranému tématu v IS a v návaznosti na to neprodleně kontaktují uvedeného vedoucího práce a konzultují s ním svou představu o zpracování tématu.

4 Proces zadání bakalářské a diplomové práce
Každý student má právo požádat do příslušného vedoucího oborové katedry o schválení vlastního návrhu tématu ZP. Návrh musí být předem písemně odsouhlasen potenciálním vedoucím práce a musí obsahovat zdůvodnění. Vedoucí oborové katedry rozhodne o návrhu nejpozději do a zajistí doplnění schváleného tématu v Rozpisech v IS. Na základě konzultace s každým přihlášeným studentem rozhodne vedoucí práce o přijetí nebo odmítnutí přihlášky studenta a tuto skutečnost nejpozději do 10 pracovních dnů od data konzultace (nejpozději do ) potvrdí, nebo odhlásí studenta od tématu v IS – funkce „Manipulace se seznamem přihlášených studentů“.

5 Proces zadání bakalářské a diplomové práce
Pořadí přihlášených studentů nerozhoduje o přijetí přihlášky studenta k tématu. Student, kterému je vedoucím katedry schváleno vlastní téma, informuje příslušného vedoucího práce a dále postupuje stanoveným způsobem jako při volbě tématu vyhlášeného katedrou. K potvrzenému tématu vypracuje student osnovu ZP a seznam odborné literatury a předloží je ke schválení vedoucímu práce (minimálně 5 titulů u BP a 8 titulů, vč. cizojazyčné u DP). V seznamu literatury nelze uvádět skripta, učebnice, popularizační články, studentské práce nižší nebo stejné úrovně, právní normy.

6 Proces zadání bakalářské a diplomové práce
Osnovu ZP a seznam odborné literatury schválené vedoucím práce využije student následně k vypracování písemného návrhu Zadání ZP, které v písemné formě a s podpisem vedoucího práce předloží nejpozději do vyučujícímu předmětu Bakalářský, resp. Diplomový seminář jako splnění jedné z podmínek k udělení zápočtu od vedoucího semináře. Nejpozději do student odevzdá ve 3 výtiscích Zadání ZP na příslušné oborové katedře nebo na studijním oddělení studijního střediska (Kladno, Most) ke schválení vedoucímu oborové katedry.

7 Proces zadání bakalářské a diplomové práce
Po podpisu Zadání ZP vedoucím oborové katedry si student nejpozději do vyzvedne na oborové katedře nebo na studijním oddělení studijního střediska (Kladno, Most) jeden výtisk, který mu v průběhu dalších semestrů slouží v předmětech Bakalářský projekt 1 a 2, resp. Diplomový projekt 1 a 2 jako záznam o průběhu vypracování ZP, vč. případných změn a upřesnění.

8 Proces zadání bakalářské a diplomové práce
Student, který do neodevzdá na příslušnou oborovou katedru nebo na studijní oddělení studijního střediska (Kladno, Most) návrh Zadání ZP, může požádat o prodloužení termínu na základě žádosti doporučené vedoucím práce, kterou schvaluje vedoucí oborové katedry. Tato žádost je zpoplatněna dle rozhodnutí rektorky.

9 Proces zadání bakalářské a diplomové práce
Zadání ZP, podepsané vedoucím oborové katedry a vedoucím práce, je pro studenta i pro katedru závazné. Změny Zadání ZP, vč. upřesnění názvu ZP lze učinit (a zapsat do IS) pouze v odůvodněných případech na základě písemně zdůvodněného návrhu vedoucího práce odevzdaného vedoucímu oborové katedry ke schválení nejpozději do Změna vedoucího práce je možná pouze z rozhodnutí vedoucího oborové katedry, a to jen z prokazatelně závažných důvodů.

10 2. Vypracování a odevzdání bakalářské a diplomové práce
Vypracování ZP je organizačně zajištěno cyklem tří navazujících jednosemestrálních předmětů. Ve 4. semestru bakalářského studia, resp. 2. semestru navazujícího magisterského studia jsou do studijních plánů zařazeny předměty Bakalářský seminář (B_BSe), resp. Diplomový seminář (N_DSe) a v 5. a 6. semestru, resp. 3. a 4. semestru navazující předměty Bakalářský projekt 1 a 2 (B_BP_1/B_BP_2), resp. Diplomový projekt 1 a 2 (N_DP_1/N_DP_2). Všechny tyto předměty jsou zakončeny v každém semestru zápočtem.

11 2. Vypracování a odevzdání bakalářské a diplomové práce
Metodickou a odbornou podporu ke kvalitnímu vypracování ZP poskytují studentům v úvodu cyklu předměty B_BSe a N_DSe. Semináře probíhají návazně a paralelně s procesem výběru témat a zpracování Zadání ZP.

12 2. Vypracování a odevzdání bakalářské a diplomové práce
V předmětech B_BSe a N_DSe si studenti ujasňují požadavky na odbornou úroveň ZP, postup při výběru témat ZP, obsah a strukturu textu ZP a seznamují se s metodikou zpracování Zadání ZP a první verze Úvodu ZP. Schválená první verze Úvodu ZP vedoucím práce je další podmínkou pro udělení zápočtu od vyučujícího semináře. Dále se seznamují s metodami odborné práce, prací s informačními zdroji, problematikou autorských práv a citací, využíváním IS, s požadavky na formální podobu ZP, s prací se vzorem šablony ZP, s problematikou přípravy na obhajobu ZP a se zpracováním prezentace ZP. V 5. a 6., resp. 3. a 4. semestru následujícího akademického roku probíhá proces vlastní tvorby ZP v rámci navazujících předmětů B_BP_1 a B_BP_2, resp. N_DP_1 a N_DP_2. Zápočet z těchto předmětů uděluje vedoucí práce.

13 2. Vypracování a odevzdání bakalářské a diplomové práce
Výuka v B_BP_1 a B_BP_2, resp. N_DP_1 a N_DP_2 má formu individuálních konzultací studenta s vedoucím práce, které probíhají podle časového plánu schváleného v Zadání ZP (alespoň 4 konzultace za semestr). Úkolem vedoucího práce je usměrňovat a průběžně kontrolovat samostatnou tvůrčí práci studenta při vypracování ZP. Cílem předmětů B_BP_1 a N_DP_1 je, aby student v zimním semestru posledního akademického roku studia samostatně vypracoval ZP v základních částech obsahu, vč. návrhu na řešení problému definovaného v Úvodu ZP. Proto student v průběhu tohoto semestru vypracuje první část ZP, kterou předkládá jako podmínku k udělení zápočtu vedoucímu práce v  rozsahu min. 10 normovaných stran pro bakalářskou, resp. 20 normovaných stran pro diplomovou práci nejpozději do

14 2. Vypracování a odevzdání bakalářské a diplomové práce
K udělení zápočtu z B_BP_1, resp. N_DP_1 je student dále povinen předložit vedoucímu práce minimálně v elektronické podobě (prostřednictvím Archivu ZP) všechny dosud vypracované části ZP a doložit stav rozpracování nedokončených částí textu a příloh (výstupy, analýzy, tabulky, atd.). Zjištěný stav zapíše vedoucí práce studentovi do Zadání ZP a uloží studentovi další postup nezbytný pro dopracování textu a dokončení ZP.

15 2. Vypracování a odevzdání bakalářské a diplomové práce
Studenti mají povinnost získat zápočet z předmětu B_BP_1/N_DP_1 nejpozději do , přičemž tento termín je možno prodloužit do s tím, že toto prodloužení může povolit příslušný vedoucí oborové katedry na základě žádosti studenta doporučené vedoucím práce. Studentům, kteří výše uvedený termín nesplní, nebude umožněno složit státní závěrečné zkoušky v řádném termínu v červnu.

16 2. Vypracování a odevzdání bakalářské a diplomové práce
Cílem předmětů B_BP_2 a N_DP_2 je, aby student v letním semestru posledního akademického roku svého studia v nejvyšší kvalitě dopracoval ZP a odevzdal ji na příslušné oborové katedře do Tento termín může být prodloužen maximálně do rozhodnutím děkana, resp. proděkana fakulty na základě žádosti studenta a doporučení vedoucího oborové katedry. Tato žádost je zpoplatněna dle rozhodnutí rektorky.

17 2. Vypracování a odevzdání bakalářské a diplomové práce
Dokončení ZP v kvalitě umožňující její odevzdání a předložení k obhajobě potvrzuje vedoucí ZP udělením zápočtu z předmětu B_BP_2, resp. N_DP_2 na základě: uložení elektronického originálu ZP v Archivu ZP v IS, provedení kontroly podobnosti originálu ZP v Archivu ZP v IS (viz ikona - funkce „Nalézt podobné dokumenty“), předložení výtisku Výpisu podobností originálu ZP, předložení tištěné verze originálu ZP v knižní vazbě. Zápočet je podmínkou přijetí ZP a potvrzení přihlášky studenta ke státní závěrečné zkoušce.

18 2. Vypracování a odevzdání bakalářské a diplomové práce
Dle Rozhodnutí rektorky č. 60/2009 je vedoucí práce zodpovědný za to, že v případě, že vykázaná podobnost vloženého textu ZP ke zveřejnění v Archivu ZP v IS je větší nebo rovna 50%, neudělí studentovi zápočet, a jde-li o plagiát, informuje nadřízeného a podají podnět k disciplinárnímu řízení pro plagiátorství prostřednictvím oznámení prorektorovi pro vzdělávací činnost a vnější vztahy, v případě, že vykázaná podobnost vloženého textu ZP ke zveřejnění v Archivu ZP v IS VŠFS je menší než 50% a nejde-li o plagiát, vykázané procento podobnosti ZP zapíše do Posudku vedoucího ZP, slovně zhodnotí a zohlední v celkovém hodnocení práce známkou, jde-li o plagiát, informuje nadřízeného a podají podnět k disciplinárnímu řízení.

19 2. Vypracování a odevzdání bakalářské a diplomové práce
Student je povinen v průběhu všech tří semestrů, od výběru tématu ZP až po její dokončení, průběžně dle Rozvrhu konzultací v Zadání ZP (min. 8 konzultací v předmětech B_BP_1 a B_BP_2, resp. N_DP_1 a N_DP_2) předkládat výsledky své práce a konzultovat všechny otázky, problémy a postupy s vedoucím práce, který každou uskutečněnou konzultaci a stav výsledků práce zapisuje studentovi do Zadání ZP. Pro komunikaci s vedoucím ZP (předkládání vypracovaných částí textu ZP) využívá student Archiv ZP, který bude otevřen každému studentovi v IS v úvodu předmětů B_BP_1/N_DP_1 nejpozději do S vedoucím práce student rovněž bez odkladu řeší případné závažné a nepředvídané obtíže při zpracování ZP (např. delší onemocnění).

20 2. Vypracování a odevzdání bakalářské a diplomové práce
Student také může při zpracování jednotlivých etap a částí ZP použít konzultanty dle vlastního výběru, jejich jména je však nutné uvést v textu práce. Funkce konzultanta není honorována. Současně s tištěnou verzí originálu ZP v knižní vazbě a termovazbě odevzdává student prostřednictvím Archivu ZP v IS elektronický originál. Tištěné verze musí být naprosto shodné s elektronickým originálem. Student vkládá ZP ve formátu MS Word do Archivu ZP v IS, kde je ZP uvedena pod konečným názvem, který odpovídá Zadání ZP. V případě splnění podmínek pro přijetí ZP je Archiv ZP studenta při odevzdání ZP na oborové katedře uzavřen pro změny. Uzavření Archivu ZP v IS (přijetí ZP k oponentnímu řízení) je podmínkou přijetí elektronické přihlášky studenta ke státní závěrečné zkoušce.

21 2. Vypracování a odevzdání bakalářské a diplomové práce
Přijetí ZP na oborové katedře je podmíněno: předložením výtisku z Kontroly studia v IS o udělení zápočtu z B_BP_2, resp. N_DP_2, vložením elektronického originálu ZP (vč. anotace a klíčových slov) do Archivu ZP v IS (rozsáhlé přílohy se vkládají jako samostatný soubor), odevzdáním 1 výtisku ZP v knižní vazbě a 2 výtisků v termovazbě, odevzdáním 1 kontrolního výtisku prezentace ZP pro obhajobu v programu MS PowerPoint ve formátu „tři snímky na stránku“ v max. rozsahu 8 snímků (vč. snímku pro otázky oponenta). odevzdáním studentova výtisku Zadání ZP doplněného o záznamy vedoucího práce o povinných konzultacích v průběhu zpracování ZP.

22 3. Obsah a struktura bakalářské a diplomové práce
Text ZP je tvořen z následujících základních částí: Prohlášení, Abstrakt , Abstract, Klíčová slova , Keywords Obsah Úvod Vlastní text práce, který se obvykle skládá z Teoretické (Obecné) části Praktické (Aplikační) části Závěr Seznam literatury Přílohy Vlastní text práce může obsahovat různý počet kapitol a každá z uvedených jeho částí může představovat rozdílný podíl na celkovém objemu textu.

23 3. Obsah a struktura bakalářské a diplomové práce
Jiné uspořádání práce, zejména v členění vlastního textu ZP, může schválit vedoucí práce zápisem do Zadání ZP. Není bezpodmínečně nutné dělit ZP na „teoretickou“ a „praktickou“ část. Pokud student zvolil jiné uspořádání své ZP vyplývající z jejího specifického tématu, obsahu, nebo způsobu řešení, upřesní v Úvodu ZP, jakou zvolil formu zpracování obsahu. Abstrakt, který je součástí ZP, je stručnou, výstižnou a přehlednou charakteristikou obsahu ZP. V Abstraktu je uvedeno, čím se ZP zabývá, proč by měla být sepsána, jaký je její cíl a jakých metod práce je použito.

24 3. Obsah a struktura bakalářské a diplomové práce
Úvod představuje zásadní, výchozí část ZP. Bez vypracování první verze Úvodu a jeho schválení vedoucím práce v letním semestru akademického roku v souběhu s výukou předmětů B_BSe, resp. N_DSe, nelze ve vypracování ZP dále pokračovat v rámci navazujících předmětů B_BP_1, resp. N_DP_1 v zimním semestru následujícího akademického roku. Úvod je vypracován v rozsahu 1-2 normovaných stran pro BP, resp. 3-4 pro DP a povinně obsahuje  následující části, členěné do samostatných odstavců textu: Zdůvodnění aktuálnosti tématu a nastínění řešeného problému Současný stav problematiky Stanovení cíle ZP a hypotéz/y (pracovních hypotéz) u DP Popis metod zkoumání problému, které budou v průběhu zpracování ZP použity, a forma zpracování ZP.

25 3. Obsah a struktura bakalářské a diplomové práce
Teoretická (obecná) část (pokud je ZP takto členěna) obsahuje výčet a základní zhodnocení teoretických poznatků, které se vztahují ke zpracovávanému problému. Vždy obsahuje metodu, kterou student zvolil pro zpracování tématu ZP a řešení problému. Kompilační podoba této části BP je přijatelná a může mít podobu literární rešerše se značným podílem citací. U DP musí být forma literární rešerše obohacena o samostatné zhodnocení existujících teoretických názorů i o formulaci vlastního teoretického východiska pro zpracování následné části DP. Důsledné citování použitých pramenů (literatury) je samozřejmostí a nedostatky v tomto směru výrazně snižují nebo znemožňují úspěšnou obhajobu ZP.

26 3. Obsah a struktura bakalářské a diplomové práce
Druhá navazující Praktická (aplikační) část (pokud je ZP takto členěna), umožňuje autorovi ZP předložit vlastní koncepci řešení problému v rámci zadaného tématu, charakterizovat svůj další pracovní postup a zvolené metody zkoumání a řešení. V této části textu jsou prezentovány vždy: výsledky vlastního bádání, analýza a hodnocení těchto výsledků, včetně prezentace úvah, polemiky, kritiky, komentářů, návrhů, postřehů apod.

27 3. Obsah a struktura bakalářské a diplomové práce
V případě, že student použije při řešení problému v ZP sociologických metod (ankety, sondy apod.) musí respektovat standardní výzkumné metody tohoto oboru. Z tohoto důvodu musí být každé dotazníkové šetření, jehož výsledky budou prezentovány v ZP, založeno na „miniprojektu“, který bude mít standardní strukturu „Studentského šetření pro potřeby závěrečné práce“ (viz Přílohu D). Takto zpracovaný projekt bude předložen vedoucímu práce, který může požádat Katedru sociologie o jeho posouzení. Studentům, kteří nebudou respektovat tato pravidla, nebude udělen zápočet z předmětů B_ BP_1, resp. N_DP_1. Obě části vlastního textu práce lze dále členit podle různých kritérií a podle charakteru tématu práce, přičemž jednotlivé dílčí části by měly být ukončovány krátkými dílčími závěry.

28 3. Obsah a struktura bakalářské a diplomové práce
Závěr shrnuje poznatky získané ve všech sledovaných aspektech problému. Nelze připustit pouhé opakování toho, co lze najít průběžně v dílčích částech  textu. Obsahově se jedná o vnitřně propojené shrnutí všeho, čeho bylo při studování a řešení dané problematiky dosaženo, co se podařilo prokázat a ozřejmit, čím případně student – autor ZP dosavadní stav poznání, dle jeho názoru, obohatil. Okrajově lze uvést i další zajímavé poznatky. Závěr musí obsahovat jasné tvrzení, zda byl splněn stanovený cíl práce (u DP, zda byla potvrzena, nebo vyvrácena hypotéza (pracovní hypotéza), resp. zdůvodnění, proč byl cíl ZP splněn pouze částečně a z jakých důvodů. Dále stručná doporučení, jak zkoumanou problematiku studovat, jak změnit dosavadní praxi, na základě jakých opatření, jak problematiku dále řešit a na které otázky je žádoucí v budoucnu odpovědět apod.

29 3. Obsah a struktura bakalářské a diplomové práce
Je-li v textu větší množství, zejména plošně rozsáhlých tabulek, grafů či jiné funkční dokumentace, nezařazují se průběžně do textu, ale uvádějí se souhrnně na konci ZP v podobě Příloh s odkazem v textu. V textu je možné ponechat tabulku či graf, k nimž se vztahuje poměrně obsažný komentář a interpretace. Ucelený seznam bibliografických záznamů a dalších pramenů (webové stránky) jak v klasické, tak elektronické formě je v ZP, v části Seznam literatury, řazen dle abecedy (podle počátečního písmene příjmení autora nebo prvního z autorů citovaného díla). Abecední seznam titulů (publikací) – bibliografických záznamů – se nečísluje.

30 3. Obsah a struktura bakalářské a diplomové práce
Odborná úroveň ZP je do značné míry dána odbornou úrovní použitých pramenů (literatury), zejména odborných monografií, domácích i zahraničních. Neautorizované, zejména webové zdroje mohou být, pouze doplňkovým typem pramenů pro vypracování kvalitní ZP.

31 3. Obsah a struktura bakalářské a diplomové práce
Konkrétní rozsah ZP záleží na povaze tématu. Předpokládá se obvyklý rozsah (nepočítaje Přílohy) minimálně 40 normovaných stran (cca znaků na 1 stranu) textu u BP a 70 normovaných stran textu u DP. Maximální rozsah práce by neměl u BP překročit 60 stran, u DP 100 stran. Větší rozsah práce podléhá souhlasu vedoucího práce.

32 3. Obsah a struktura bakalářské a diplomové práce
Před odevzdáním ZP do knihařské vazby je nutné provést korekturu textu: odbornou (terminologie, jména autorů, děl apod.), technickou (řazení stránek, úplnost příloh, čitelnost textu, řazení kapitol apod.) jazykovou (překlepy, gramatika, stylizace apod., doporučuje se využít funkce kontroly pravopisu a gramatiky MS Word). původnosti (dle Výpisu podobností vložené definitivní verze textu ZP v Archivu ZP v IS VŠFS (viz ikona - funkce „Nalézt podobné dokumenty“).

33 3. Obsah a struktura bakalářské a diplomové práce
Student odpovídá za to, že v předložené ZP nejsou uvedeny žádné důvěrné údaje a informace, které by mohly být zneužity v neprospěch organizace, která je poskytla, či k získání neoprávněných výhod v hospodářské soutěži. Odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle zákona o vysokých školách (§ 47b), bez ohledu na výsledek obhajoby.

34

35 4. Důvody tvorby bakalářské a diplomové práce
Závěrečné práce patří mezi dokumenty, kterými absolvent určitého studia prokazuje svou schopnost odborné práce. Vypracováním bakalářské práce (dále jen ZP) nebo diplomové práce (dále jen DP) má student prokázat, že dokáže své znalosti a metodologické poznatky získané studiem, tvůrčím způsobem aplikovat při řešení zadaného problému v daném oboru. Zpracování závěrečné práce je pro studenta symbolem zakončení studia a prezentace vlastních schopností.

36 4. Důvody tvorby bakalářské a diplomové práce
Bakalářskou i diplomovou práci lze zařadit mezi práce vědeckého charakteru, pro jejichž vypracování platí určitá pravidla, týkající se jak obsahové, tak formální stránky. Autor ZP a také DP většinou nemá velké zkušenosti s tvorbou vědeckých spisů, je tedy vhodné, aby se seznámil s požadovanými náležitostmi a se způsobem psaní odborného textu.

37 4. Důvody tvorby bakalářské a diplomové práce
Pro studenta znamená zpracování závěrečné práce neocenitelnou zkušenost, pokud jde o schopnost jasně a správně definovat problém a stanovit cestu k jeho vyřešení. Představuje možnost vyzkoušet si práci se zdroji informací, jejich hledání, uspořádání a využití. Je to také možnost autora prezentovat vlastní myšlenky, svůj pohled na řešení a strukturu daného problému. Student si v tomto okamžiku prakticky vyzkouší tvorbu rozsáhlejšího monotematického textu a projeví se zde, jemu vlastní, styl vyjadřování. Je spíše podstatnější proces tvorby závěrečné práce, než samo zpracování daného tématu (samozřejmě i to musí odpovídat stanovaným požadavkům).

38

39 5. Nároky na tvorbu bakalářské a diplomové práce
Bakalářskou, nebo diplomovou práci je možno pojmout jako teoretickou, výzkumnou nebo uměleckou, některé mohou svojí povahou přesahovat uvedené hranice. V teoretické práci student prokazuje, že prostudoval dostupnou literaturu k danému tématu, je schopen problematiku analyzovat, jasně vyložit a obohatit o další teoretické závěry. Do této skupiny patří i originální tvorba metodických pomůcek a materiálů. Ve výzkumné práci shromáždí student, vedle poznatků získaných studiem literatury, také empirické údaje dosažené vlastním výzkumem, které správně utřídí‚ analyzuje, syntetizuje a interpretuje.

40 5. Nároky na tvorbu bakalářské a diplomové práce
Zpracování závěrečné práce klade zvýšené nároky na studenta v těchto oblastech: výběr a volba tématu závěrečné práce, porozumění tématu, identifikace problému, formulace cíle (cílů), nalezení metod řešení a schopnost jejich aplikace, práce s odbornou literaturou a odbornými zdroji informací, uplatnění teoretických znalostí získaných během studia, přínos vlastních poznatků, názorů a stanovisek ke zpracovávanému tématu, kvalitní formální a stylistická úroveň závěrečné práce, zpracování, vyhodnocení a interpretace výsledků.

41

42 6. Volba tématu závěrečné práce
U. Eco prezentuje čtyři jednoduchá pravidla pro způsob výběru tématu práce: Téma odpovídá zájmu posluchače (a jako takové navazuje na zkoušky, které složil, na knihy, které přečetl a na politická, kulturní a náboženská přesvědčení, která jsou mu duchovním zázemím; Prameny nutné pro zpracování tématu jsou pro kandidáta fyzicky dostupné; Zpracovatelnost veškerých podkladů a pramenů odpovídá kulturní úrovni kandidáta; Metodologické předpoklady při daný výzkum jsou na takové úrovni, aby odpovídaly zkušenosti a průpravě, kterou kandidát již získal. ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, s Nemělo by se stávat, že si student volí téma závěrečné práce buď pouze na základě atraktivního názvu anebo pod vlivem určitého, módního tématu.

43

44 7. Kriteria výběru tématu závěrečné práce
Při zadávání (výběru) ZP je třeba velmi zodpovědně uvážit reálnost požadovaného řešení, přístupnost, objektivnost a reálnost dostupných údajů a informací, dostatek podpůrné literatury a přijatelný rozsah úkolu pro čas, který je na práci k dispozici. Důležitý je také výběr tématu z hlediska zaměření, úrovně, znalostí a zájmů studenta. Jakákoliv změna zaměření práce nebo změna tématu může znamenat nezvládnutí řešení zadání, proto je zodpovědný výběr a zadání práce velmi důležité. V této souvislosti je potřeba volit předmět zkoumání velmi úzce, aby bylo možno zvládnout jeho řešení na odpovídající úrovni a požadované časové lhůtě.

45 7. Kriteria výběru tématu závěrečné práce
Kritériem pro výběr témata může být: souvislost se studovaným oborem, souvislost s předmětem ve výuce (přednostně státnicovým), Zájem studenta na řešení problému v jeho zaměstnání, nebo podnikatelských aktivitách význam pro region, osobní zájem a fundovanost vedoucího práce, místo v aktuálním prakticky používaném nebo tvořeném schématu, grantové nabídky, v nichž škola působí.


Stáhnout ppt "Bakalářský a diplomový seminář 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google