Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu"— Transkript prezentace:

1 název www.zlinskedumy.cz Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Zdeňka Šupková Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Křesťanství a jeho vznik a vliv v raném středověku Stupeň a typ vzdělávání SOU Vzdělávací oblast Dějepis Vzdělávací obor Mechanik seřizovač, Stavebnictví Tematický okruh Středověk Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, let Anotace Žák porozumí problematice vzniku a vztahu judaismu a křesťanství , seznámí se s jeho počátky u nás Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Křesťanství, judaismus, Starý a Nový zákon, počátky křesťanství u nás Datum

2 Křesťanství a jeho vznik a vliv v raném středověku
název Křesťanství a jeho vznik a vliv v raném středověku

3 Judaismus a Starý zákon
Starý zákon – 10.st., Izrael Židovské náboženství Víra v jednoho boha – monoteismus Vzniká asi v 10.st.př.n.l. v Palestině Nutnost dodržovat Desatero božích přikázání Starý zákon - židovský původ, 10. – 9. st. př.n.l.: 5 knih Mojžíšových (tóra) – stvoření člověka, vyhnání z ráje, Proroctví, dějiny žid. národa Žalmy, Píseň písní

4 Vznik křesťanství Ježíš - nar. cca 4 př. n. l., vykupitel křesťanů, 33 let, 12 apoštolů přesvědčen, že je Synem božím, předurčeným ukázat cestu ke spasení kladl důraz na lásku k bližnímu, na pohrdání hmotnými statky, na vztahy mezi lidmi bez násilí Judaističtí kněží v něm viděli odpadlíka od pravé víry a prosadili jeho ukřižování 1. st. n. l. - křesťanství se postupně šíří Zpoč. mezi chudými nejprve Jeruzalém v Palestině , dále Řím (1. římský biskup Petr) později i mezi bohatými a po celém světě Řecko, Malá Asie

5 Bible a Nový zákon Křesťanská bible sestává ze Starého a Nového zákona
Nový zákon uznávají jen křesťané popisuje život Krista – asi 1.st.n.l. dále 4 evangelia (Marek, Matouš, Lukáš, Jan) a Epištoly – etické, věroučné problémy ve formě dopisů Obrazová Velislavova bible z 1.pol.14.st.

6 Křesťanství jako hrozba římským císařům
křesťanství je monoteistické křesťané odmítali uctívat císaře jako boha, císaři proti nim bojují křesťanství je ve svých počátcích přitažlivé svým učením o rovnosti všech lidí ve středověku učení o trojím lidu (duchovenstvo - šlechta, panstvo - poddaní)

7 Státní náboženství 313 - edikt milánský – císař Konstantin Veliký zrovnoprávnil křesťanství s jinými náboženstvími v římské říši církevní organizace se vyvíjí v souvislosti s římskou správou (diecéze), v čele biskupové 380 - Theodosius – křesťanství jediné uznávané náboženství v římské říši Císař Konstantin, socha ze 4.st.

8 Sjednocující vliv křesťanství
Převažuje vliv biskupa římského = papež (otec všech duchovních) soupeří s biskupem Konstantinopolu několik staletí (schizma) Byzantská říše - césaropapismus - těsné spojení státní a církevní moci Církev ovlivňuje duchovní život lidí + snaha o politický vliv (získává majetek a pozemky)

9 Vatikán – sídlo papežů - model

10 Středověký klášter Křesťanství se šíří do celé Evropy
Duchovními centry se stávají kláštery Pomoc nemocným a poutníkům Klášterní knihovny – opis knih Uzavřené společensky a hospodářsky soběstačné jednotky – chov domácích zvířat, řemesla V 10.st. snaha klášterů o nezávislost na světské moci, podléhají papeži Kresba modelu ideálního kláštera, Sant Gallen, poč.9.st.

11 Francká říše a křesťanství
francký císař Karel Veliký ( přelom 8.a 9.st.) se považoval v říši za hlavu církve osoboval si právo a povinnost šířit křesťanství usiloval o obnovení říše římské jako území všech křesťanů společný postup s papežem - aliance kříže a meče

12 Počátky křesťanství u nás
na Moravu a do Čech přicházejí v 9.st. misionáři z franské říše, ale už v 8.st. Patrně i irsko-skotská mise na Moravu snaží se o christianizaci západních Slovanů úspěšnější je mise z Byzance – 863 Konstantin a Metoděj – písmo hlaholici pro staroslověnštinu, překlady bohoslužebných knih – viz Velká Morava

13 Konstantin a Metoděj, ukázka hlaholice

14 Rozšíření z Moravy do Čech
Vliv Velké Moravy na česká knížata – kníže Bořivoj pokřtěn Metodějem V 10.st. vznikají u nás první kláštery – sv. Jiří na Pražském hradě, na Břevnově a další 13.st. cisterciácký klášter na Velehradě

15 Úkoly k tématu Znáš další monoteistická náboženství, která jsou rozšířena i u nás? Víš, z jakého písma se vyvinula azbuka? Ve kterém městě sídlili kromě Říma také papežové?

16 Řešení Islám (judaismus, křesťanství) Z cyrilice
Ve francouzském Avignonu

17 Zdroje a prameny ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy: České a světové dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2002, 240 s. ISBN X. ČAPEK, Vratislav. Dějepis pro střední odborné školy: Základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, spol.s r.o., pedagogické nakladatelství, 2001, 195 s. ISBN Soubor:Reims-Portail_Nord_4.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Aleppo_Codex_%28Deut%29.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Stvorenisveta_velislav.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, [cit ]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stvorenisveta_velislav.jpg Soubor:Constantine_Chiaramonti_Inv1749.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Emblem_of_the_Papacy_SE.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Model_Vatican_2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:ZographensisColour.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:KyrilMethod.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KyrilMethod.jpg Soubor:Sankt_Galler_Klosterplan_%28ca_800%29.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: POKORNÁ, Jana. Soubor:Klášter Velehrad. In: Průvodce po Česku [online] [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google