Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postavení, funkce a význam podřízených organizací EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postavení, funkce a význam podřízených organizací EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI."— Transkript prezentace:

1 Postavení, funkce a význam podřízených organizací EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2 WWW.OPPA.CZ Typy podřízených organizací  Akciová společnost (ČD)  Státní příspěvková organizace (ŘSD)  Státní podnik (ŘLP, CIMTO)  Státní organizace (SŽDC)  Organizační složka státu (ŘVC)

3 WWW.OPPA.CZ SFDI  využívá svých příjmů, které jsou tvořeny zejména z výnosů silniční daně, z podílu výnosů spotřební daně z uhlovodíkových paliv, z výnosů poplatků za použití vybraných druhů dálnic a rychlostních silnic, z převodu prostředků Fondu národního majetku (privatizace) a případných dotací ze státního rozpočtu, ve prospěch financování rozvoje, výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrostátních vodních cest.  orgány Fondu tvoří výbor, dozorčí rada a ředitel; výbor jmenovaný vládou má 9 členů v čele s ministrem dopravy a jedná a rozhoduje o věcech, které jsou účelem nebo předmětem činnosti Fondu; dozorčí rada má 5 členů je kontrolním orgánem dozírající na činnost a hospodaření Fondu

4 WWW.OPPA.CZ  České dráhy, a.s.  ČD Cargo, a.s.  Ředitelství silnic a dálnic  SŽDC

5 WWW.OPPA.CZ ŘVC  zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace součástí dopravně významných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách a pro jejich správu a údržbu a pořizování dalšího majetku nutného pro správu a údržbu vodních cest  zabezpečení správy, údržby a oprav nově zřízených součástí vodních cest a dalšího majetku, nutného pro provoz na nich a pro jejich správu a údržbu,  výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím nově zřizované součásti vodních cest  zabezpečování podkladů pro stanovení koncepcí v oblasti vodních cest a jejich součástí  koordinace provádění velkých oprav s rekonstrukcemi a modernizacemi součástí vodních cest

6 WWW.OPPA.CZ ŘLP  zabezpečuje a řídí civilní letový provoz ve vzdušném prostoru České republiky a na určených letištích v Praze – Ruzyni, Brně – Tuřanech, Ostravě – Mošnově a Karlových Varech. Služby řízení a zabezpečení letového provozu poskytuje za úplatu.  vlastními finančními zdroji je majetek státu ke kterému má podnik právo hospodařit, zisk vytvořený z veškeré činnosti podniku, rezervní fond a další fondy podniku k financování jeho potřeb, vytvářené ze zisku.

7 WWW.OPPA.CZ Správa Letiště Praha  vláda usnesením ze dne 2. června 2008 č. 666 schválila postup privatizace majetkové účasti státu ve společnosti formou přímého prodeje 100 % společnosti strategickému partnerovi. Státní podnik hospodaří s majetkem, který nebyl vložen do privatizovaného majetku akciové společnosti Letiště Praha, a. s. ke dni 1. 12. 2008. Státní podnik je tento majetek oprávněn pronajímat do doby jeho definitivního určení. Hlavním předmětem podnikání je tedy pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor ve smyslu ust. § 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského zákona. Existence podniku je dána dořešením restitučních sporů k pozemkům a nemovitostem.  státní podnik je právnickou osobou provádějící pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Podnik neručí za závazky státu a stát neručí za závazky podniku

8 WWW.OPPA.CZ CIMTO  provádí zkoušení konstrukčních typů obalů pro balení a přepravu nebezpečných věcí, včetně udělování UN kódů k jejich označování a certifikaci.

9 WWW.OPPA.CZ ÚCL  hlavním úkolem je zabezpečování povinností plynoucích přímo ze zákona o civilním letectví, zejména zabezpečování státního dozoru, certifikace letecké a letadlové techniky, kontrola provozu leteckých zabezpečovacích zařízení, vedení leteckého rejstříku, vydávání průkazů způsobilosti pro letecký personál, vydávání osvědčení letové způsobilosti pro letadla zapsaná v rejstříku ČR, šetření leteckých mimořádných událostí, vydávání osvědčení leteckého dopravce, vydávání povolení k provozování letiště a další. Je členem Sdružení leteckých úřadů JAA.  organizační složka státu, není právnickou osobou. Je účetní jednotkou a jedná jménem státu.

10 WWW.OPPA.CZ

11 Státní plavební správa  hlavním úkolem je zabezpečování povinností plynoucích přímo ze zákona o vnitrozemské plavbě, zejména schvaluje způsobilost plavidel k provozu na vodní cestě a vydává příslušné lodní listiny, vede plavební rejstřík České republiky, schvaluje typ malého plavidla, plovoucího stroje a zařízení, provádí cejchování plavidel a vydává cejchovní průkazy, rozhoduje o omezení nebo zastavení provozu na dopravně významných vodních cestách, vydává průkazy způsobilosti k vedení a obsluze plavidel, vydává osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby, provádí odborné šetření nehod v plavebním provozu, vykonává státní dozor na vodních cestách a provozu na nich včetně přestupkového řízení a další.  organizační složka státu, není právnickou osobou. Je účetní jednotkou a jedná jménem státu.

12 WWW.OPPA.CZ Drážní úřad  hlavním úkolem je zabezpečování povinností plynoucích přímo ze zákona o drahách, zejména výkon speciálního stavebního úřadu, výkon státního dozoru na drahách, regulace provozování dráhy a drážní dopravy, schvalování typu drážního vozidla včetně provádění změn na drážním vozidle a rozhodování o jeho způsobilosti, posuzování odborné způsobilosti osob k obsluze technického zařízení a drážního vozidla a další.  organizační složka státu, není právnickou osobou. Je účetní jednotkou a jedná jménem státu.

13 WWW.OPPA.CZ Drážní úřad  hlavním úkolem je zabezpečování povinností plynoucích přímo ze zákona o drahách, zejména výkon speciálního stavebního úřadu, výkon státního dozoru na drahách, regulace provozování dráhy a drážní dopravy, schvalování typu drážního vozidla včetně provádění změn na drážním vozidle a rozhodování o jeho způsobilosti, posuzování odborné způsobilosti osob k obsluze technického zařízení a drážního vozidla a další.  organizační složka státu, není právnickou osobou. Je účetní jednotkou a jedná jménem státu.

14 WWW.OPPA.CZ

15 Drážní inspekce  provádí zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě, přitom zjišťuje nedostatky ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy (drážní železniční doprava, drážní železniční hnací vozidla, drážní železniční vozidla, železniční spodek, svršek a stavby, železniční zabezpečovací a sdělovací technika,  metro, drážní tramvajová a trolejbusová doprava, lanové dráhy); vyžaduje odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků u jejich původců a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě a provádí kontrolu plnění.  organizační složka státu, není právnickou osobou. Je účetní jednotkou a jedná jménem státu.

16 WWW.OPPA.CZ Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod  shromažďuje a analyzuje informace o leteckých nehodách, včetně určování příčin leteckých nehod, vypracovává závěry, včetně určení příčin nehod, a vypracovává bezpečnostní doporučení k jejich předcházení  organizační složka státu, není právnickou osobou. Je účetní jednotkou a jedná jménem státu.

17 WWW.OPPA.CZ Centrum služeb pro silniční dopravu  zabezpečuje a provádí systém kontrol při dodržování právního řádu a mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána v oblasti práce osádek silničních vozidel (AETR), přepravy nebezpečných věcí (ADR), práci stanic technické kontroly a stanic měření emisí a systém získávání a dalšího zdokonalování řidičů motorových vozidel; zabezpečuje výrobu a distribuci tiskopisů pro činnost dopravně správních agend; zabezpečuje systém vzdělávání a výuky v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a další úkoly.  státní příspěvková organizace je právnickou osobou a je samostatnou účetní jednotkou.

18 WWW.OPPA.CZ Centrum dopravního výzkumu  předmětem hlavní činnosti je výzkum v oblasti dopravy včetně zajišťování infrastruktury výzkumu ve veřejném zájmu. Na výzkum  navazují činnosti podporované z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství, zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje (další činnost) a tzv. jiná činnost za účelem dosažení zisku.  veřejná výzkumná instituce je zařazena v rámci účetních jednotek podle zákona o účetnictví mezi jiné právnické osoby, jejichž hlavní činností není podnikání. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

19 WWW.OPPA.CZ Československá automobilová doprava Ústřední autobusové nádraží  Zbytkový státní podnik  spravuje majetek s následnou doprivatizací. Jedná se o majetek, který státní podnik ČSAD ÚAN vlastnil a dále majetek, který vznikl sloučením zaniklých státních podniků (ČSAD TSD Kolín, ČSAD TZS Praha, ČSAD SVT Praha a ČSAD Kolín), nebo přibyl nálezem. Vzhledem k privatizaci majetku, která nebyla ještě provedena, lze odhadovat dobu trvání podniku na 2 – 3 roky.

20 WWW.OPPA.CZ Automatizace železniční dopravy  Zbytkový státní podnik  hlavní činnost spočívá v dořešení restitučních nároků uplatněných na majetek podniku a doprivatizace majetku. Ukončení činnosti podniku je závislé na rozhodnutí ústavního soudu – doposud nebylo rozhodnuto.

21 WWW.OPPA.CZ Význam PO  Rozpočet  Agenda  Řízení podřízených organizací  Politický význam PO  Řídící a kontrolní orgány  Systém odměňování

22 Case study ŘSD

23 WWW.OPPA.CZ The Road and Motorway Directorate of the Czech Republic - RMD National Contributory Organisation

24 WWW.OPPA.CZ Organisational structure

25 WWW.OPPA.CZ RMD´s budget  RMD 36 563 mil. CZK (1 406 mil. €) in 2013 -Maintenance and repairs 6 462 mil. CZK (249 mil. €) -Toll system and ITS 3 672 mil. CZK (141 mil. €) -Operating expenses 1 381 mil. CZK (53 mil. €) -Investment activities 7 181 mil. CZK (276 mil. €) -New investments activities 6 350 mil. CZK (244 mil. €)  RIA 26 117 mil. CZK (1005 €) in 2013  DW 607 mil. CZK in (23.35 mil €) in 2013

26 WWW.OPPA.CZ About RMD  The Road and Motorway Directorate of the Czech Republic (RSD CR) is a national contributory organisation, founded by the Ministry of Transport and Communications on January 1, 1997.  Since May 11th 2012 General Director David Čermák  Road and motorway directorate has at present 1680 employees, with a prospect of 1716 employees. RMD operates:  751 km of Motorways  442 km of Expressways  5808 km of 1st class roads

27 WWW.OPPA.CZ Motorways and Expressways

28 WWW.OPPA.CZ Main Tasks The need for development of road and highway infrastructure is led by effort to create the conditions for meeting the demands of international and domestic road transport, providing conditions for the development of regions and increasing road safety and environmental protection in the area of roads and highways. Main task of RMD:  To Guarantee maintenance and repairs of motorways and roads of the 1st Class, including components and facilities of these roads and acquisition of further assets necessary for management of these assets  Construction and modernization of motorways

29 WWW.OPPA.CZ  Management, maintenance and repairs of highways carried by 18 SSÚD centers (Centre management and maintenance of highways) and SSÚRS (Centre management and maintenance of expressways).  II. and III. Class roads operated by particulary county  Own the performance of maintenance and repairs go catered contractor on the basis of tenders.  Self-maintenance is focused on:  Ensuring navigability in winter  Repairs and removal of local defects on roads  Care about the soundness of traffic signs and marker posts, guardrails and railings on bridges and culverts

30 WWW.OPPA.CZ Investment Activity Motorways:  The organisation has two motorway divisions in Prague and Brno Roads of the 1st class:  Investment activity is ensured by 13 regional investment road administrations

31 WWW.OPPA.CZ Toll System  Stickers:  Vehicles with total weight under 3.5 tonnes – regardless of trailer weight – use stickers (motorbikes are free of charge)  Toll:  Applies to all vehicles of total weight exceeding 3.5 tonnes  Operation of the electronic tolling system in the Czech Republic is based on modern microwave technology, which has absolutely no negative impacts on the environment.  Post-pay – toll is paid in arrears, at regular intervals, based on actual motorway/expressway use. Registration for the Post-pay system is possible at any of 15 contact points located throughout the Czech Republic, or via Eurowag;  Pre-pay – a balance is maintained on the OBU by “charging” it. Everything you need for Pre-pay is available at so-called “distribution points” (in most cases, these are petrol stations located on the motorway/expressway immediately prior to the beginning of a tolled segment.

32 WWW.OPPA.CZ Tollable Road Network

33 WWW.OPPA.CZ National Traffic Information Centre - NDIC  NDIC is part of the RMD  Oversees the traffic on communications  Monitors and evaluates the status and resolution of events restrictive traffic (traffic accidents, closures, sledding) and provides about them generally available information  Involved in managing the operation of the road network in the Czech Republic, especially through information highway signs and telematics traffic management  Information for drivers available at www.dopravniinfo.cz, here are a continuously updated traffic information  The application to mobile phones.  Annually, the NDIC´s website sends nearly three and a half million traffic related messages

34 WWW.OPPA.CZ Main Infrastructure Projects  Prague Outer Circle (SOKP)  Motorway D8 – connecting Northern Bohemia and Germany  Road I/11 in Northern Moravia  Expressway R48 – Rychaltice – Frýdek Místek  Expressway R49 – Hulín – Fryšták

35 WWW.OPPA.CZ Modernization of D1 – Basic Information  One of the most important projects  Connecting Prague-Brno-Ostrava – the busiest motorway  Intensity within 24 hours – 100 000 vehicles in Prague area, 70 000 near Brno, 35 000 in Vysočina  1996-1999 decision on extension od D1 between Prague and Mirošovice, Brno-Kývalka and Holubice in upcoming years  Modernisation is divided in 20 sectors

36 WWW.OPPA.CZ Rozdělení na stavební úseky

37 WWW.OPPA.CZ © 2013

38 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Postavení, funkce a význam podřízených organizací EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI."

Podobné prezentace


Reklamy Google