Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systém veřejné správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systém veřejné správy"— Transkript prezentace:

1 Informační systém veřejné správy
Mgr. Anna Vitásková

2 Informační systém veřejné správy upravuje zákon č. 365/2000 Sb
Informační systém veřejné správy upravuje zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy – definuje jej jako soubor informačních systémů, které slouží k výkonu veřejné správy

3 Správcem informačního systému veřejné správy je osoba, která za systém odpovídá, např. ministerstva, správní úřady, orgány územní samosprávy, hovoříme o orgánech veřejné správy. Nepatří sem policie, zpravodajské služby, specifické agendy. Oproti tomu se vymezuje provozovatel informačního systému veřejné správy - osoba, která zajišťuje jeho provoz, je pověřena správcem

4 Informační (též znalostní) společnost je založena na intenzivním využívání informací a znalostí. Informační společnost odbourává prostorové bariéry, umožňuje vykonávat řadu aktivit na dálku

5 Klasifikace informačních systémů veřejné správy
Informační systémy podle typu řízení informační systémy pro státní správu informační systémy pro územní samosprávu. Na úrovni měst a obcí je problematické určit přesnou hranici mezi systémy, protože městské a obecní úřady vykonávají jak činnosti státní správy, tak územní samosprávy.

6 informační systémy měst a obcí (nejnižší úroveň)
Informační systémy podle územního hlediska informační systémy měst a obcí (nejnižší úroveň) informační systémy krajů (regionální úroveň) informační systém hlavního města Prahy.

7 Informační systémy podle
předmětové oblasti informační systémy jednotlivých ministerstev (rezortní informační systémy) informační systémy organizací veřejné správy (nevýdělečné organizace, příspěvkové organizace) specializované systémy (evidence nemovitostí, kartotéky, geografické informační systémy).

8 konkrétní programové produkty, problémem je jejich kompatibilita.
Informační systémy podle typu používané softwarové aplikace konkrétní programové produkty, problémem je jejich kompatibilita.

9 Informační systémy podle
jednotlivých oblastí např. celní správy, finančních úřadů, úřadů práce, pojišťoven, zdravotních pojišťoven, institucí sociálního zabezpečení. K informačním systémům veřejné správy patří i veřejné informační služby: informační systémy knihoven, muzeí, archívů, informačních středisek.

10 Základní registry veřejné správy
obsahuje Referenční údaje. Registry představují soubor dat a údajů, které bude sdílet celá veřejná správa. Stěžejní funkcí registrů je zajistit, aby všechny orgány veřejné správy používaly jednotné údaje. Ostatní registry budou čerpat údaje ze základních registrů. Propojení základních registrů je realizováno prostřednictvím informačního systému základních registrů, jehož správcem je Správa základních registrů. Spadá pod Ministerstvo vnitra a je odpovědná za údaje v základních registrech a jejich zpřístupnění

11 Referenční údaj - údaj vedený v Základním registru, který takto zákon o příslušném základním registru označuje a který ke využíván, aniž by se ověřovala jeho přesnost.

12 registr obyvatelstva (ROB)
- obsahuje údaje o fyzických osobách. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. registr osob (ROS) - obsahuje údaje všech osob s právní subjektivitou, tj. fyzické, právnické osoby a orgány veřejné moci. Základem jsou data získaná z obchodního rejstříku, registru živnostenského podnikání a dalších evidencí.

13 registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)
- obsahuje údaje o územních prvcích (například území státu, území samosprávného nebo správního kraje, území okresu, území obce, katastrální území, stavební objekt, adresní místo, pozemek v podobě parcely) a údaje o územně evidenčních jednotkách (například části obce, ulice nebo jiná veřejná prostranství).

14 registr práv a povinností (RPP)
- obsahuje údaje o působnosti orgánů veřejné správy, o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a o oprávnění k přístupu k datům vedeným v základních registrech nebo v agentových informačních systémech. Vedle evidence agend veřejné správy jsou součástí tohoto registru projekty eSbírka zákonů a eLegislativa. Registr umožní také sledovat stav správního řízení u jednotlivých správních úřadů.

15 Czech POINT Český Podací, Ověřovací a Informační Národní Terminál, projekt Ministerstva vnitra, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa

16 slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“

17 Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany

18 Czech POINT - služby Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku trestů Přijetí podání podle živnostenského zákona – podání živnostenským úřadům, jako je ohlášení živnosti, ohlášení údajů nebo změn v živnostenském rejstříku, žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů Výpis z bodového hodnocení řidiče Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů – dodavatelé splňující kvalifikaci pro veřejné zakázky

19 Czech POINT - služby Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH – slouží k evidenci autovraků Výpis z insolvenčního rejstříku Autorizovaná konverze dokumentů a datové schránky – konverze tištěných dokumentů do elektronické a jejich uložení do datové schránky – tzv. Autorizovaná konverze z moci úřední, sady formulářů a funkcí určené pro vnitřní potřeby úřadů a dalších orgánů veřejné moci, patří sem např. výpis a opis z rejstříku trestů z moci úřední Czech POINT E-SHOP - výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí lze objednat ze svého počítače a jsou poštou dodány do tří pracovních dnů.

20 Archivy Zákon č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě

21 Spisová služba - zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce (každý, jehož činností dokument vznikl), popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. Určení původci jsou povinni zajistit řádný příjem dokumentů; za tím účelem jsou povinni vést podací deník, do něhož jsou v číselném a časovém pořadí zapisovány došlé dokumenty, popřípadě ústně učiněná podání. Všechny došlé dokumenty se v den, kdy byly doručeny, opatří otiskem podacího razítka s číslem jednacím. Určení původci jsou povinni evidovat i dokumenty u nich vzniklé.

22 Instituce poskytující VIS
veřejné knihovny místní a regionální informační centra archívy vysokoškolské knihovny školní knihovny specializované knihovny a informační střediska speciální agentury a instituce (Národní knihovna v Praze, nákupní agentury, depozitní knihovny). Vzájemné vazby mezi těmito institucemi by měly být určeny prostřednictvím informačního systému státní správy. Veřejné informační služby však ani do budoucna nebudou tvořit jednotnou soustavu řízenou z jednoho centra.

23 Další informace na: ISVS - Zákon o informačních systémech VS - Výpisy z ISVS - Czech POINT -


Stáhnout ppt "Informační systém veřejné správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google