Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha marketingu v řízení podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha marketingu v řízení podniku"— Transkript prezentace:

1 Úloha marketingu v řízení podniku
Praktická tvorba marketingového plánu

2 Marketingový a obchodní plán
Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby, případně personální plán). Je zpracováván celým obchodním a marketingovým týmem, finálně upravován marketingovým a obchodním ředitelem, který jej předkládá řediteli společnosti a je za něj současně odpovědný. Strategický marketingový a obchodní plán – určuje širší marketingové cíle a strategie pro jejich dosažení – vycházejí z analýzy současné tržní situace a z daných příležitostí. Taktické marketingové a obchodní plány určují specifické marketingové taktiky,zahrnují propagaci, obchodní styl, cenové taktiky, distribuční cesty atd.

3 Marketingový a obchodní plán
STANOVENÍ MARKETINGOVÝCH A OBCHODNÍCH CÍLŮ Při nastavení cílů rozlišujeme, jedná-li se o plán celoroční nebo plán k realizaci určité akce. V obou variantách by měly cíle splňovat několik parametrů, podle nichž se nazývá metoda stanovení cílů SMART : -                     Specifické / opakovatelnost / -                     Měřitelné / obrat, obchodní rozpětí, počty zákazníků .. / -                     Akceptovatelné / jsou v souladu s cíli společnosti / -                     Realistické / možnosti společnosti, kapacita trhu …/ -                     Termínované / definované reálné termíny splnění, možnost kontroly / Cíle vycházejí ze SWOT analýzy, tedy z reálných možností a příležitostí společnosti. Je-li proveden správně marketingový průzkum, případně je-li pečlivě aktualizován, mělo by být stanovení a zejména naplňování cílů reálné.

4 Marketingový a obchodní plán
Lépe se vyrovnat se změnami v požadavcích zákazníků umožňuje podniku marketingový plán. Marketingový plán je jednou ze součástí podnikového plánování – je základem celého plánovacího procesu. Na něj navazují další plány ( výrobní, obchodní, personální, finanční, plán technického rozvoje a další). Je vytvořen pro dosažení podnikového cíle. Úspěšní jednotlivci, oddělení a podniky jsou ty, které dokážou sladit svou měnící se celkovou aktivitu a měnící se okolní prostředí. Aby bylo možné tohoto souladu dosáhnout, musí se plánovat. Plánování umožňuje všem v podniku vnímat postup prací. Podnikový plán by měl být řádně používaný, pravidelně sledovaný, připomínkovaný a upravovaný v návaznosti na aktuální situaci trhu. Dobré plánování je klíčem k úspěchu. Plán je nepostradatelný dokument, který každý potřebuje k tomu, aby řádně vykonával svoji funkci.

5 Marketingový a obchodní plán
Obchodní a marketingový plán obsahuje (str. 171) : 1.      SWOT analýzu podniku 2.  Cíle oddělení (případně celé firmy, u menších společností) 3.      Strategii naplnění cílů 4.      Kontrolní mechanismus naplňování cílů Případová studie : Plastové přepravní obaly ( – SWOT analýza

6 Marketingový a obchodní plán
Posuzujeme-li cíle z hlediska reálnosti, je třeba promítnout tyto cíle do současného podnikového klimatu. K tomuto nám nejlépe poslouží analýza silového pole. VÝBĚR STRATEGIE – cenové, distribuční, geografické, konkurenční, marketingové, umísťování, útoku, vyjednávání, více propagace, strategie PULL a PUSH, produktové.

7 Marketingový a obchodní plán
STRATEGIE NAPLNĚNÍ CÍLŮ - PLÁN ČINNOSTÍ – je přesným určením způsobů, jimiž se v praxi plánovaná strategie uskuteční. Tyto činnosti musí být navrženy jasně, musí být měřitelné, protože výsledky plánu je nutno monitorovat a vyhodnocovat. Rozdíl mezi cíli, strategiemi a plánem činnosti je zčásti věcí detailnosti a zčásti věcí pohledu. Na strategie je nejlépe se dívat jako na cesty, jimiž chceme dosáhnout cíle, nebo jako na směrnice, v jejichž rámci je zpracován plán činností a způsob vyhodnocování. Příklad : Cíl – zvýšit v průběhu následujících 10 měsíců podíl na trhu se sportovním oblečením z 5% na 10%. Strategie – zvýšit náklady na reklamu z 5% na 10% z předpokládaného objemu tržeb. Plán činností - vynaložit 8 mil. na reklamu v televizi ČT1 od května do prosince v nejvíce sledovaných časech.

8 Marketingový a obchodní plán
Možný postup při stanovování strategie naplňování cílů u MSP Definování produktových skupin Určení výrobkové řady tak, aby odpovídala obchodnímu plánu Určení teritorií zaměření Určení teritorií, jednotlivě po daných zemích, lokálních teritorií, jsou-li mezi nimi odlišnosti Stanovení zákaznických segmentů Klíčoví zákazníci segmentů, na daných teritoriích a v daných produktových skupinách Určení personální odpovědnosti Osobní odpovědnost pracovníka za definovaná teritoria

9 Marketingový a obchodní plán
Další činnosti Tvorba a stanovení cenové politiky Tvorba cenových rozpětí, stanovení cenových Strategií, tvorba cenových map, příprava ceníků Nastavení distribuční strategie Volba distribučních kanálů (eliminace konfliktů), Logistických a skladových center, polohy poboček, Volba dopravců, systémy rozvozů Volba komunikačního mixu Nastavení komunikační strategie se zainteresovanými Osobami, volba mixu reklamy, podpory prodeje, PR Aktivit, dalších komunikačních prostředků Volba kontrolního mecha- nismu naplňování cílů Nastavení mechanismů a metrik zpětné kontroly

10 Komunikační plán Uskutečnit proces plánování ( připravit
komunikační plán) pomáhá ujasnit si cíle a zvážit, které úlohy je možno řešit vnitrofiremně a které je potřeba svěřit agentuře. Přispívá k lepšímu stanovení priorit, výběru průzkumných metod a získávání informací. Proces plánování komunikace : Definování problému Brifing ( úvodní instruktáž) Marketingové cíle Cílová skupina příjemců zpráv Cíle komunikace a působení na chování Výběr médií Kontrola a zpětná vazba Definování problému Počáteční instruktáž Marketingové cíle Cílové publikum Cíle komunikace a působení na chování Výběr médií Kontrola a zpětná vazba


Stáhnout ppt "Úloha marketingu v řízení podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google