Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 BAKTERIE Evelina Wajtrová. BAKTERIE  Jednobun ěč né organismy s primitivním jádrem  Bakterie je mikroorganizmus - lze je vid ě t jen pod mikroskopem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " BAKTERIE Evelina Wajtrová. BAKTERIE  Jednobun ěč né organismy s primitivním jádrem  Bakterie je mikroorganizmus - lze je vid ě t jen pod mikroskopem."— Transkript prezentace:

1  BAKTERIE Evelina Wajtrová

2 BAKTERIE  Jednobun ěč né organismy s primitivním jádrem  Bakterie je mikroorganizmus - lze je vid ě t jen pod mikroskopem  Jsou nejrozší ř en ě jší skupinou organism ů na zemi  Vznikly cca 3 miliardami let p. ř.n.l  Pat ř ily k ř et ě zci vývoje ž ivota na Zemi

3 D Ě LENÍ BAKTERIÍ  Bakterie se d ě lí do dvou skupin  aerobní - pot ř ebují kislík  anaerobní - díky kyslíku umírují  Mají omezené mo ž nosti pohybu, a proto ž ijí v ě tšinou v hostitelském organismu.  Pokud je sou ž ití bakterií a jejich hostitele prosp ě šné = symbióza ( nap ř.bakterie v za ž ívacím traktu krav – pomáhají rozkládat rostlinou potravu - trávu )  Pokud je je sou ž ití bakterií a jejich hostitele neprosp ě šné = parazitují na hostitelském organizmu.

4 VÝZNAM BAKTERIÍ  NEPROSP Ě ŠNÉ = patogeny  infek č ní onemocn ě ní u lidí a zví ř at  PROSP Ě ŠNÉ  Podílejí se na tvorb ě humusu tím, ž e rozkládají zbytky rostlin a ž iv č ich ů  Lze je vyu ž ít i v pr ů myslu - hlavn ě potraviná ř ském (výroba sýr ů, kvašení)

5 VÝSKYT  Ž ijí všude kolem nás  Ve vod ě  V p ů d ě  V ovzduší  i na povrchu i uvnit ř organism ů  Doká ž í p ř e ž ít v extrémních podmínkách nap ř. vesmír, 100 stup ňů celsia apod.

6 TVAR A MNO Ž ENÍ BAKTERIÍ  Podle tvaru d ě líme bakterie na: 1) kulaté koky 2) ty č inkovité bacily 3) zahnutá vibria 4)šroubovicové spirili  V ě tšina bakterií se mno ž í d ě lením, doká ž í p ř e ž ít v nep ř íznivých podmínkách i tisíce let.

7 V Ě DA  Studiem bakterií - v ě da bakteriologie  Jejím zakladatelem Robert Koch

8 OCHRANA P Ř ED NEVIDITELNÝMI NEP Ř ÁTELI  zp ů sobují mnoho onemocn ě ní nap ř.tetanus, ž loutenka, angína, cholera…..  p ř enášet - nap ř.kašláním, špatnou hygienou…..  Prevence p ř ed nákazou: dodr ž ování hygienických pravidel(mytí rukou, potravin,správná p ř íprava jídel, nap ř vají č ka), v ě trání prostor ů, pobyty na horách  Tyto nemoci se lé č í léky – antibiotika  o č kování (tetanus, ž loutenka)

9 ZDROJE  U č ebnice P ř írodov ě da  Encyklopedie – Sv ě t v ě d ě ní  internet/ www.biologie.webz.czwww.biologie.webz.cz www.wikiskripta.eu,www.wikiskripta.eu www.biotox.cz

10 ZÁPIS


Stáhnout ppt " BAKTERIE Evelina Wajtrová. BAKTERIE  Jednobun ěč né organismy s primitivním jádrem  Bakterie je mikroorganizmus - lze je vid ě t jen pod mikroskopem."

Podobné prezentace


Reklamy Google