Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočty územních samosprávných celků Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočty územních samosprávných celků Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha."— Transkript prezentace:

1 Rozpočty územních samosprávných celků Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

2 Fiskální federalismus zkoumání finančních vztahů mezi ústřední vládou a nižšími správními úrovněmi optimální přiřazení příjmů, rozdělení odpovědnosti za zabezpečování a financování veřejných statků mezi jednotlivými články, či úrovněmi fiskálního systému

3 Role místních a krajských rozpočtů Předpoklad: ◦ Decentralizace, změna konceptu řízení ve VS – od „řízení k vládnutí“ ◦ Obce a města jako základní aktér socio-ekonomického rozvoje, základ demokracie společnosti ◦ Kraje: koordinace zájmů ◦ Schopnost zajistit vysokou životní úroveň jak ve vztahu k obyvatelům i dalším subjektům v území ◦ Podpora budování kvalitního podnikatelského prostřed a usměrňování místního a regionálního rozvoje ve smyslu posilování konkurenceschopnosti území Předpoklady: ◦ Právní prostředí ◦ Lidské zdroje ◦ Finanční zdroje Míra finanční autonomie územních samosprávných celků! 3

4 Finanční kapacita rozvoje obcí, měst a krajů Potenciál dlouhodobého financování rozvoje a základní předpoklad finančního managementu: ◦ Majetek ◦ Vlastní zdroje – problematika daňových příjmů, RUD ◦ Dotace – problematika metodiky a transparentnosti ODPOVĚDNOST 4

5 Požadavky na příjmy ÚS Dostatečně výnosné Do určité míry závislé na aktivitě obce/kraje Co nejrovnoměrněji rozloženy Plánovatelné Administrativně nenáročné NAPLNĚNÍ TĚCHTO KRITÉRIÍ V PRAXI ? 5

6 Vliv legislativy na rozpočty RUD, ◦ Změny v oblasti legislativy: RUD 1993-1995 RUD 1995-2000 RUD 2001-2012 RUD 2012-2013 RUD 2013 ◦ Podíl daňových příjmů jednotlivých velikostních kategorií obcí DPH Loterijní zákon 6

7 Změny financování lokálních samospráv  do roku 2001: daňové příjmy obcí závisely na výnosech daní z příjmů vybraných od poplatníků se sídlem či bydlištěm na území obce, významnou roli v něm rovněž hrála vazba na celookresní daňový výnos, což způsobovalo velké rozdíly v příjmech mezi stejně velkými obcemi a výraznou nestabilitu příjmů obcí v čase. Negativním důsledkem tohoto systému byla např. velká daňová konkurence mezi obcemi, kdy obce vracely podnikatelům část vybraných daní, aby je udržely na svém území  od roku 2001: důležitější než úspěšní podnikatelé v obci počet obyvatel – koeficienty atp. („honba za více obyvateli“) potřeba oba přístupy správně vyvážit a zohlednit další možné ukazatele – jako např. rozloha obce, starší obyvatelé, školní děti, nadmořská výška …..

8 Struktura příjmů obcí, měst, krajů 1.vlastní zdroje daňové příjmy ◦ sdílené daňové příjmy ◦ výlučné daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy 2.další zdroje investiční dotace (kapitálové) neinvestiční dotace (běžné) 8

9 Daňové příjmy procentický podíl na výnosech z daní upravuje Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní sdílené daně - jejich výše není podmíněná velikostí daňového výnosu na území vymezeném pro výkon územní samosprávy, uplatňuje se zde solidární princip výlučné daně - jsou dány výší výnosu z příslušného území samosprávy

10 Struktura daňových příjmů obcí – sdílené daně Sdílené daně jsou tvořeny % podílem na výnosech: ◦ daně z přidané hodnoty ◦ daně z příjmu právnických osob (pokud není poplatníkem obec nebo kraje) ◦ daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ◦ daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou ◦ daně z příjmu fyzických osob z podnikání

11 Podíly obcí a měst na sdílených daních 11

12 Obce s počtem obyvatel od-do Koeficient y velikostní kategorie obcí Do 1000,4213 101-2000,5370 201-3000,5630 301-1 5000,5881 1 501-5 0000,5977 5 001-10 0000,6150 10 001-20 0000,7016 20 001-30 0000,7102 30 001-40 0000,7449 40 001-50 0000,8142 50 001-100 0000,8487 101 001-150 0001,0393 150 001 a více1,6715 Hlavní město Praha2,7611 Přepočítací koeficienty Obce s počtem obyvatel od-do Koeficienty postupných přechodů Násobek postupných přechodů 0-501,0000 1,0000 x počet obyvatel obce 51-2 0001,0700 50+1,0700 x počet obyvatel z obce přesahujících 50 2 001-30 0001,1523 2 136,5 +1,1523 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 2 000 30 001 a více1,3663 34 400,9 +1,3663 x počet obyvatel z obce přesahujících 30 000 Počet obyvatel10% Počet dětí v MŠ a žáků ZŠ 7% Postupné přechody80% Započtená výměra kat.území obce 3% 12

13 Předpokládaný daňový výnos 13

14 Struktura příjmů obcí v roce 2012 a 2013 14

15 Motivační prvky motivace pro podporu podnikání a zaměstnanosti ze strany obcí podíl na dani z příjmu fyzických osob z podnikání rozdělovaný podle místa bydliště podnikatele podíl na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků rozdělený podle poměru počtu zaměstnanců v obci k 1. prosinci předcházejícího roku k počtu zaměstnanců ve všech obcích České republiky 15

16 Struktura daňových příjmů obcí – výlučné daně daně z nemovitostí daně z příjmu právnických osob za předpokladu, že poplatníkem je příslušná obec

17 Místní a správní poplatky Mají fakultativní charakter (rozhoduje zastupitelstvo) ◦ Zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích – druhy (ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostran ství, ze vstupného, z ubytovací kapacity, za povolení vjezdu aj.) ◦ Pojmy: poplatník, předmět, základ, sazba, osvobození,splatnost, sankce Z vlastní správní činnosti ◦ Např. výpisy z matrik, povolení stavby, ověření pravosti a podpisů, … 17

18 Návratné úvěrové příjmy úvěr od peněžního ústavu příjmy z emise obligací (tzv. komunální obligace), i z dalších druhů CP návratné půjčky a finanční výpomoci od jiných subjektů, např. ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů –jsou zpravidla bezúročné nebo nízce úročené. Poskytování půjček a návratných finančních výpomocí upravuje zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. VČR mají dominantní postavení půjčky ze Státního fondu životního prostředí a Státního fondu rozvoje bydlení. směnky–využívání směnky jako platebního instrumentu a její náležitosti upravuje v ČR směnečný a šekový zákon. finanční leasing(komunální leasing) = finanční nebo operativní pronájem. Nevýhoda –poměrně finančně náročné. Výhoda – rychlost pořízení investice, pružnost splátkového kalendáře. Využití finančního leasingu celkově zvyšuje zadluženost územní samosprávy. 18

19 Struktura daňových příjmů krajů Sdílené daně jsou tvořeny % podílem na výnosech: daně z přidané hodnoty daně z příjmu právnických osob, pokud není poplatníkem kraj daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou daně z příjmu fyzických osob z podnikání Výlučným daňovým příjmem kraje je: daň z příjmu právnických osob za předpokladu, že poplatníkem je příslušný kraj Kraje nemají daňovou pravomoc!

20 Podíly krajů na sdílených daních 20

21 Struktura příjmů a výdajů krajů 21

22 Nenávratné peněžní transfery Nejvýznamnější složku příjmů krajů tvoří dotace. běžné dotace na financování provozních, neinvestičních potřeb, které jsou přidělované formou: ◦ účelových dotací, které převažují ◦ neúčelových dotací, o jejichž použití rozhodují kraje samy kapitálové(investiční) účelové dotace – jsou nepravidelné (financování investiční výstavby– výstavba školy apod., financování investic–silnice apod., realizaci a financování záměrů státní politiky a vyhlášených výdajových programů) 22

23 Dotace krajů z kapitoly Všeobecná pokladní správa (MF) ◦ to dotace na výdaje na krajské zastupitele, na financování samosprávní činnosti, na převod výkonu státní správy a financování nových útvarů krajských úřadů a výdajů na provoz krajských úřadů převodem z resortních kapitol státního rozpočtu ve velikosti úměrné přenosu působnosti (tj. zabezpečování veřejných služeb) z jednotlivých ministerstev na kraje, tzn. na financování přenesené funkce. ◦ dotace z kapitol ministerstva zdravotnictví, MPSV, Mze, MK, MV, MMR, MŽP ◦ na financování nákladů organizačních složek a příspěvkových organizací, u nichž jsou kraje zřizovatelem. 23

24 Finanční potenciál obcí, měst a krajů Dotační politika státu Standardizace služeb, základní vybavenosti území Strategie a jejich dlouhodobé uplatňování, finanční výhledy ÚS Spoléhání na vnější zdroje Nepřímá vazba mezi podnikateli a příjmy u obcí a měst 24

25 Aktuální problémy a trendy Decentralizace – růst možností obcí, měst a krajůovlivňovat ekonomický rozvoj x finanční pravomoci Stanovení finančních strategií, které umožní ÚS podporovat inovační aktivity v území v dlouhodobé perspektivě : současný vnější rámec RUD, místní daně – nedostatečné prostředky pro realizaci rozvojových aktivit (přenesená x samostatná působnost) 25

26 26

27 Závěr: aktuální výzvy Finanční strategie – transparentnost a odpovědnost Posilování významu vlastních zdrojů x vnější zdroje Nastavení vnějšího rámce Participace veřejnosti na definování finančních strategií Další vzdělávání místních reprezentantů 27


Stáhnout ppt "Rozpočty územních samosprávných celků Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google