Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2008 Rostislav Krejcar oddělení regulace zdrojů a sítí odbor elektroenergetiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2008 Rostislav Krejcar oddělení regulace zdrojů a sítí odbor elektroenergetiky."— Transkript prezentace:

1 Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2008 Rostislav Krejcar oddělení regulace zdrojů a sítí odbor elektroenergetiky

2 AEM2 5. listopadu 2007 Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE)  Legislativa  Předpoklady vstupující do výpočtů podpory  Úprava technicko-ekonomických parametrů  Ceny pro rok 2008  Statistika výroby elektřiny z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET)  Legislativa  Předpoklady vstupující do výpočtů podpory  Ceny pro rok 2008 Druhotné energetické zdroje (DZ)

3 AEM3 5. listopadu 2007 Základní principy podpory OZE Pevné výkupní ceny Kupujícím je provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy Fixace ceny na 15 let Nelze uplatnit u společné výroby elektřiny z obnovitelného a neobnovitelného zdroje větší jistota Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)  Výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy  Výrobce z obnovitelných zdrojů si může vybrat jeden ze dvou systémů podpory: Zelené bonusy Kupujícím je obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy hradí cenu bonusu Bez fixace ceny větší riziko

4 AEM4 5. listopadu 2007 Garance výkupu a navyšování výkupních cen v budoucnosti Vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen § 2, odst. 11  Výkupní ceny a zelené bonusy jsou uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny malé vodní elektrárny 30 let větrné elektrárny 20 let spalování čisté biomasy 20 let bioplynové stanice 20 let fotovoltaické systémy 20 let (od 1. 1. 2008)  Po dobu životnosti výrobny elektřiny se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn. Datum účinnosti vyhlášky č. 150/2007 Sb.: 1. července 2007

5 AEM5 5. listopadu 2007 Úprava technicko-ekonomických parametrů Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů  Vyhláška stanoví termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory, termíny oznámení záměru nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k povinnému výkupu a technické a ekonomické parametry.  Na základě technických a ekonomických parametrů ERÚ nastavuje podporu OZE, která je uvedena v aktuálním cenovém rozhodnutí ERÚ Změny pro rok 2008:  formální úpravy textu vyhlášky  významné úpravy v příloze č. 3 technicko-ekonomické parametry – vstupují do výpočtů cen provedena revize parametrů u všech druhů obnovitelných zdrojů rozsáhlá dotazníková akce - ERÚ oslovilo MŽP, MPO, ČEA, SFŽP, zájmová sdružení apod. Datum účinnosti novely vyhlášky č. 475/2005 Sb.: 1. ledna 2008

6 AEM6 5. listopadu 2007 Cenové rozhodnutí pro rok 2008 Předpoklady pro OZE na rok 2008  Nárůst stávajících výkupní cen o index cen průmyslových výrobců (PPI) o 2,5 %  Pokles zelených bonusů vlivem nárůstu ceny silové elektřiny o cca 14%  Motivace výrobců k přechodu z výkupních cen do zelených bonusů  Zohlednění aktuálních technicko-ekonomických parametrů pro jednotlivé kategorie OZE Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2007 ze dne 20.11.2007 stanovuje podporu výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ pro rok 2008.

7 AEM7 5. listopadu 2007 Pravidlo pro stanovení cen zelených bonusů – při výpočtech je počítáno s vyšším rizikem uplatnění produkce v případě volby podpory formou zelených bonusů (vyšší diskont) – tržní cena elektřiny příslušného druhu OZE musí respektovat charakter výroby daného druhu OZE a je závislá na vývoji ceny silové elektřiny – v případě společného a paralelního spalování biomasy a fosilních paliv je podpora možná pouze formou zelených bonusů C ZB cena zeleného bonusu [Kč] C MIN minimální výkupní cena elektřiny z OZE [Kč] C TR tržní cena elektřiny příslušného druhu OZE [Kč] Cena zeleného bonusu vychází z následující rovnice:

8 AEM8 5. listopadu 2007 Malé vodní elektrárny Změna technicko ekonomických parametrů: Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe] < 110 000 (původně 90 000)> 3 700 < 130 000 (původně 110 000)> 4 500 < 155 000 (původně 130 000)> 5 700 (původně 5000) do budoucna se uvažuje o kategorizaci MVE podle výkonu

9 AEM9 5. listopadu 2007 V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2007 Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách po 1. lednu 2008 včetně 26001400 Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 2450 (2390)1250 (1340) Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2005 včetně a rekonstruovaná malá vodní elektrárna 2220 (2170)1020 (1120) Malá vodní elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2005 1730 (1690)530 (640) Malé vodní elektrárny Cenové rozhodnutí: (1.4.5) u nových MVE s „vyšší“ podporou musí být použity výrobní technologické celky mladší 5 let

10 AEM10 5. listopadu 2007 Úprava technicko-ekonomických parametrů Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční náklady [Kč/kW e ] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kW e ] Zdroj spalující čistou biomasu< 75 000 (původně 50 000)> 5 000 Zdroj spalující (samostatně) plyn ze zplyňování pevné biomasy < 75 000 (původně 50 000)> 5 000 Biomasa Navýšení celkových měrných investičních nákladů o 50 % významně zvýší od 1.1. 2008 výkupní ceny a zelené bonusy pro nově postavené zdroje spalující biomasu Celkové měrné investiční náklady - celkové měrné investiční náklady vztažené na instalovaný elektrický výkon.

11 AEM11 5. listopadu 2007 Předpoklad nárůstu ceny biomasy na trhu  kategorie 1 160 Kč/GJ (nárůst o 14,3 %)  kategorie 2 110 Kč/GJ (nárůst o 10 %)  kategorie 3 70 Kč/GJ (zůstává) Pro kategorie společného a paralelního spalování  cena uhlí na rok 2008  částečně započtena cena emisních povolenek Biomasa – cena paliva

12 AEM12 5. listopadu 2007 Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 v nových lokalitách po 1.1.2008 včetně 42102930 Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 v nových lokalitách po 1.1.2008 včetně 32701990 Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 v nových lokalitách po 1.1.2008 včetně 25201240 Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 před 1.1.2008 3540 (3375)2260 (2255) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 před 1.1.2008 2940 (2890)1660 (1770) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 před 1.1.2008 2430 (2340)1150 (1220) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2007 Biomasa – cenové rozhodnutí

13 AEM13 5. listopadu 2007 Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S1 a fosilních paliv -1390 (1275) Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S2 a fosilních paliv -790 (790) Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S3 a fosilních paliv -240 (240) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P1 a fosilních paliv -1650 (1530) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P2 a fosilních paliv -1050 (1045) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P3 a fosilních paliv -500 (495) V závorkách jsou uvedeny hodnoty zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2007 Biomasa – cenové rozhodnutí

14 AEM14 5. listopadu 2007 Úprava technicko-ekonomických parametrů Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe] Výrobny spalující skládkový plyn, kalový plyn a plyn z ČOV < 50 000> 7 000 Výrobny spalující bioplyn< 80 000> 7 000 Výrobny spalující bioplyn včetně nové technologie produkce bioplynu < 120 000 (původně 150 000)> 7 500 Výrobny spalující důlní plyn< 50 000> 7 000 U bioplynových stanic mají významný vliv palivové náklady Navzdory poklesu měrných investičních nákladů o 20% dojde u bioplynových stanic k významnému nárůstu výkupních cen Bioplyn

15 AEM15 5. listopadu 2007 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2007, v budoucnu vyhláška MŽP (1.6.1.) Za bioplynové stanice využívající určenou biomasu se považují takové bioplynové stanice, které v daném kalendářním měsíci využívají více než 50 % hmotnostního podílu biomasy v sušině tvořené rostlinami nebo jejich částmi získanými ze zemědělské činnosti za předpokladu, že neslouží k jiným účelům než k využití ke zpracování v zařízeních určených pro produkci bioplynu, a současně v daném kalendářním měsíci využívají pouze jednu nebo více těchto vstupních surovin:  trávu z veřejné zeleně, sportovišť a soukromých zahrad včetně biomasy získané zemědělskou činností nebo péčí o krajinu,  celé sklízené rostliny poškozené krupobitím nebo porostlé obilí,  zvířecí exkrementy, včetně podestýlky, ze zvířat chovaných pro zabezpečení potravin (masa, mléka a vajec) nebo vlny, kůže a dalších zvířecích produktů,  výpalky z lihovarů vyrábějící kvasný líh a pěstitelských pálenic,  nepoužité oleje z olejnatých rostlin a pokrutiny vzniklé při lisování rostlinného oleje,  části rostlin ze zemědělských a potravinářských výrob. (1.6.2.) Za bioplynové stanice využívající ostatní biomasu se považují všechny bioplynové stanice kromě bioplynových stanic definovaných v bodě 1.6.1. Bioplyn - kategorizace

16 AEM16 5. listopadu 2007 Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně využívající určenou biomasu 39002620 Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně využívající ostatní biomasu 33002020 Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 3300 (3040)2020 (1920) Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobně uvedené do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 2630 (2570)1350 (1450) Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobně uvedené do provozu před 1. lednem 2004 2740 (2670)1460 (1550) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2007 Bioplyn – cenové rozhodnutí

17 AEM17 5. listopadu 2007 Výkupní cena 2007: 3040 Zelený bonus 2007: 1920 VC – ZB = 1120 Veškeré údaje jsou uvedeny v Kč/MWh a platné v daném roce. Zjednodušený příklad pro bioplynovou stanici VC – ZB … nejedná se o doporučenou tržní cenu pro bioplynové stanice. Tržní cenu ERÚ předpokládá vyšší. Výkupní cena 2008: 3900 (úprava parametrů) VC – ZB = 1280 = 1120. 14 % (zaokrouhleno) Zelený bonus 2008: 2620 = 3900 - 1280 Výkupní cena 2008: 3300 (úprava parametrů) VC – ZB = 1280 = 1120. 14 % (zaokrouhleno) Zelený bonus 2008: 2020 = 3300 - 1280 určená biomasa ostatní biomasa Bioplyn – meziroční změna cen

18 AEM18 5. listopadu 2007 Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny spalováním skládkového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 2330 (2270)1050 (1150) Výroba elektřiny spalováním kalového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 2330 (2270)1050 (1150) Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů 2330 (2270)1050 (1150) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2007 Další plyny – cenové rozhodnutí

19 AEM19 5. listopadu 2007 Větrné elektrárny Změna technicko ekonomických parametrů: Původně: Celkové měrné investiční náklady [Kč/kW e ] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kW e ] < 38 500> 1 900 Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe] < 36 500> 1 800 < 38 500> 1 900

20 AEM20 5. listopadu 2007 Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Větrná elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2008 včetně 24601870 Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 včetně 2520 (2460)1930 (1950) Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 včetně 2570 (2510)1980 (2000) Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 2820 (2750)2230 (2240) Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 2960 (2890)2370 (2380) Větrná elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2004 3280 (3200)2690 (2690) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2007 Větrné elektrárny

21 AEM21 5. listopadu 2007 Srovnání vývoje výkupních cen z bioplynu a z větru v ČR v letech 2002 – 2008 zdroj: archiv cenových rozhodnutí ERÚ Průměrné tempo růstu výkupních cen v období 2002 – 2008  Bioplynové stanice: + 56 %  Větrné elektrárny: - 18 % Závěr ?  ERÚ přistupuje k nastaví cen individuálně, zodpovědně a zohledňuje aktuální technicko-ekonomické parametry každého druhu OZE v daném roce

22 AEM22 5. listopadu 2007 Geotermální elektrárny Změna technicko ekonomických parametrů: Beze změny parametrů, nejsou informace o žádném dostavěném zdroji Celkové měrné investiční náklady včetně vrtů [Kč/kW e ] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kW e ] < 275 000> 5 700

23 AEM23 5. listopadu 2007 Druh obnovitelného zdroje Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny využitím geotermální energie4500 (4500)3370 (3510) Stále pouze jedna kategorie bez rozlišení data uvedení do provozu, doposud nebyl v České republice uveden do provozu jediný zdroj využívající geotermální energii Připravuje se projekt v Litoměřicích V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2007 Geotermální elektrárny

24 AEM24 5. listopadu 2007 Fotovoltaika Uvažováno:  Zvýšení doby životnosti z 15 na 20 let  Pokles výkonu panelů o 0, 8 % jmenovitého výkonu ročně.  Změna ročního využití instalovaného výkonu: Celkové měrné investiční náklady [Kč/kW p ] Roční využití instalovaného špičkového výkonu [kWh/kW p ] <135 000> 935 (980) Změna technicko ekonomických parametrů :

25 AEM25 5. listopadu 2007 Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně 1346012650 Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31.12.2007 včetně 13800 (13460)12990 (12750) Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 6570 (6410)5760 (5700) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2007 Fotovoltaika

26 AEM26 5. listopadu 2007 Výroba elektřiny z OZE – rok 2006 Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny činil 4,90 %.

27 AEM27 5. listopadu 2007 Využívání režimu zelených bonusů v roce 2006 Druh OZE celkový počet výroben Výrobny v režimu VC Výrobny v režimu ZB Podíl výroben v režimu ZB MVE do 10 MW1 419 1 2861339% fotovoltaika24 111354% větrné elektrárny41 00% čistá biomasa12 8433% bioplyn106 525451% skládkový plyn5 3240% důlní plyn z uzavřených dolů3 03100% spoluspalování biomasy33 - 100% paralelní spalování biomasy5 -5100%

28 AEM28 5. listopadu 2007 Vývoj výroby elektřiny z podporovaných OZE v letech 2001- 2006 a předpoklad v budoucnu

29 AEM29 5. listopadu 2007 Často kladené dotazy k OZE Na stránkách ERÚ www.eru.cz sekce Často kladené dotazywww.eru.cz Stručný výběr: Co je to zelený bonus? Jaká je garance zelených bonusů? Jaká jsou výhody a nevýhody zelených bonusů? Mohou výkupní ceny elektřiny z OZE klesnout ? Lze uplatňovat podporu i na vlastní spotřebu ?

30 AEM30 5. listopadu 2007 Legislativa pro KVET a DZ Energetický zákon č. 458/2000 Sb. ve znění č. 670/2004 Sb.  KVET a DZ nárok na příspěvek ( § 32 ) do roku 2005 byly u KVET uplatňovány výkupní ceny  Pro zdroje nutné osvědčení o původu elektřiny vyhláška MPO – podmínka získání nároku na příspěvek Sekundární legislativa  Vyhláška MPO č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů Vzor osvědčení o původu elektřiny z KVET a DZ, vzory výkazů pro uplatnění příspěvků z KVET a DZ

31 AEM31 5. listopadu 2007 KVET – obecné předpoklady Meziroční nárůst ceny zemního plynu o 15 % Nárůst ceny silové elektřiny v průměru o 15 % Možnost volby VT ve výši 8 nebo 12 hodin  volba zavedena v roce 2007 Volbu režimu VT bude možno měnit jednou měsíčně  v roce 2007 je změna možná pouze čtvrtletně

32 AEM32 5. listopadu 2007 KVET – výše podpory Výše příspěvku podle kategorií (bez rozlišení VT a NT):  do 1 MW 330 Kč/MWh (350 Kč/MWh)  1–5 MW240 Kč/MWh (280 Kč/MWh)  nad 5 MW45 Kč/MWh (45 Kč/MWh)  KVET spalující OZE a deg. plyn 45 Kč/MWh (45 Kč/MWh) V závorkách jsou uvedeny hodnoty příspěvků pro dané kategorie pro rok 2007

33 AEM33 5. listopadu 2007 KVET – výše podpory - VT Pásmo platnosti VT 8 hodin  do 1 MW 1420 Kč/MWh (1480 Kč/MWh)  1–5 MW1060 Kč/MWh (1140 Kč/MWh) Pásmo platnosti VT 12 hodin  do 1 MW 940 Kč/MWh (1000 Kč/MWh)  1–5 MW 680 Kč/MWh (760 Kč/MWh) Možnost změny platnosti VT vždy pouze k prvnímu dni měsíce V závorkách jsou uvedeny hodnoty příspěvků pro dané kategorie pro rok 2007

34 AEM34 5. listopadu 2007 KVET – „silovka“ pro rok 2008 V závorkách jsou uvedeny předpokládané tržní ceny silové elektřiny z KVET pro rok 2007 Pro zdroje do 5 MW předpokládá ERÚ následující ceny silové elektřiny z KVET na trhu  bez rozlišení VT/NT více než 1190 Kč/MWh (1035)  VT více než 1590 Kč/MWh (1385)  NT více než 990 Kč/MWh (860)

35 AEM35 5. listopadu 2007 Druhotné zdroje Degazační plyn (důlní plyn z otevřených dolů)  příspěvek 760 Kč/MWh (920 Kč/MWh)  pokles způsoben nárůstem ceny silové elektřiny o 15 % Ostatní druhotné zdroje  jednotný příspěvek ve výši 45 Kč/MWh Kategorizace druhotných zdrojů  Na základě studie ČVUT z roku 2007 není kategorizace druhotných zdrojů v současné době aktuální  ERÚ nevylučuje možnou kategorizaci v budoucnosti

36 AEM36 5. listopadu 2007 Finanční dopady podpory OZE, KVET a DZ do cen pro konečné zákazníky Platby všech konečných zákazníků pro pokrytí vícenákladů :  20020,613 miliard Kč  20031,039 miliard Kč  20041,502 miliard Kč  20051,743 miliard Kč  2006*1,501 miliard Kč  2007*1,683 miliard Kč (předpoklad)  2008*1,859 miliard Kč (předpoklad) * Změna metodiky výpočtu, místo předpokladů výroby použita skutečnost za předchozí období.

37 AEM37 5. listopadu 2007 Shrnutí OZE  Výkupní ceny jsou garantovány po dobu životnosti  U většiny stávajících zdrojů došlo k navýšení výkupních cen o 2,5%  Významně se zvýšila podpora bioplynových stanic a zdrojů spalující biomasu  ERÚ přistupuje k nastavení podpory zodpovědně a zohledňuje aktuální technicko-ekonomické parametry každého druhu OZE KVET  Vlivem nárůstu ceny silové elektřiny mírně klesá výše příspěvků  Délku platnosti VT (8 nebo 12 hodin) lze měnit měsíčně DZ  Vlivem nárůstu ceny silové elektřiny mírně klesá výše příspěvků  Možná kategorizace v budoucnosti

38 Děkuji za pozornost Rostislav Krejcar www.eru.cz


Stáhnout ppt "Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2008 Rostislav Krejcar oddělení regulace zdrojů a sítí odbor elektroenergetiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google