Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2008

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2008"— Transkript prezentace:

1 Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2008
Rostislav Krejcar oddělení regulace zdrojů a sítí odbor elektroenergetiky

2 Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE)
Legislativa Předpoklady vstupující do výpočtů podpory Úprava technicko-ekonomických parametrů Ceny pro rok 2008 Statistika výroby elektřiny z OZE Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) Druhotné energetické zdroje (DZ) 5. listopadu 2007 AEM

3 Základní principy podpory OZE
Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) Výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy Výrobce z obnovitelných zdrojů si může vybrat jeden ze dvou systémů podpory: Pevné výkupní ceny Kupujícím je provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy Fixace ceny na 15 let Nelze uplatnit u společné výroby elektřiny z obnovitelného a neobnovitelného zdroje větší jistota Zelené bonusy Kupujícím je obchodník s elektřinou nebo oprávněný zákazník Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy hradí cenu bonusu Bez fixace ceny větší riziko 5. listopadu 2007 AEM

4 Garance výkupu a navyšování výkupních cen v budoucnosti
Vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen § 2, odst. 11 Výkupní ceny a zelené bonusy jsou uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny malé vodní elektrárny 30 let větrné elektrárny 20 let spalování čisté biomasy 20 let bioplynové stanice 20 let fotovoltaické systémy 20 let (od ) Po dobu životnosti výrobny elektřiny se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn. Datum účinnosti vyhlášky č. 150/2007 Sb.: 1. července 2007 5. listopadu 2007 AEM

5 Úprava technicko-ekonomických parametrů
Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Vyhláška stanoví termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory, termíny oznámení záměru nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k povinnému výkupu a technické a ekonomické parametry. Na základě technických a ekonomických parametrů ERÚ nastavuje podporu OZE, která je uvedena v aktuálním cenovém rozhodnutí ERÚ Změny pro rok 2008: formální úpravy textu vyhlášky významné úpravy v příloze č. 3 technicko-ekonomické parametry – vstupují do výpočtů cen provedena revize parametrů u všech druhů obnovitelných zdrojů rozsáhlá dotazníková akce - ERÚ oslovilo MŽP, MPO, ČEA, SFŽP, zájmová sdružení apod. Datum účinnosti novely vyhlášky č. 475/2005 Sb.: 1. ledna 2008 5. listopadu 2007 AEM

6 Cenové rozhodnutí pro rok 2008
Předpoklady pro OZE na rok 2008 Nárůst stávajících výkupní cen o index cen průmyslových výrobců (PPI) o 2,5 % Pokles zelených bonusů vlivem nárůstu ceny silové elektřiny o cca 14% Motivace výrobců k přechodu z výkupních cen do zelených bonusů Zohlednění aktuálních technicko-ekonomických parametrů pro jednotlivé kategorie OZE Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2007 ze dne stanovuje podporu výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ pro rok 2008. 5. listopadu 2007 AEM

7 Pravidlo pro stanovení cen zelených bonusů
Cena zeleného bonusu vychází z následující rovnice: CZB cena zeleného bonusu [Kč] CMIN minimální výkupní cena elektřiny z OZE [Kč] CTR tržní cena elektřiny příslušného druhu OZE [Kč] při výpočtech je počítáno s vyšším rizikem uplatnění produkce v případě volby podpory formou zelených bonusů (vyšší diskont) tržní cena elektřiny příslušného druhu OZE musí respektovat charakter výroby daného druhu OZE a je závislá na vývoji ceny silové elektřiny v případě společného a paralelního spalování biomasy a fosilních paliv je podpora možná pouze formou zelených bonusů 5. listopadu 2007 AEM

8 Malé vodní elektrárny Změna technicko ekonomických parametrů:
Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe] < (původně ) > 3 700 < (původně ) > 4 500 < (původně ) > 5 700 (původně 5000) do budoucna se uvažuje o kategorizaci MVE podle výkonu 5. listopadu 2007 AEM

9 Malé vodní elektrárny Cenové rozhodnutí:
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách po 1. lednu 2008 včetně 2600 1400 Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 2450 (2390) 1250 (1340) Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2005 včetně a rekonstruovaná malá vodní elektrárna 2220 (2170) 1020 (1120) Malá vodní elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2005 1730 (1690) 530 (640) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2007 (1.4.5) u nových MVE s „vyšší“ podporou musí být použity výrobní technologické celky mladší 5 let 5. listopadu 2007 AEM

10 Biomasa Úprava technicko-ekonomických parametrů
Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe] Zdroj spalující čistou biomasu < 75 000 (původně ) > 5 000 Zdroj spalující (samostatně) plyn ze zplyňování pevné biomasy > 5 000 Celkové měrné investiční náklady - celkové měrné investiční náklady vztažené na instalovaný elektrický výkon. Navýšení celkových měrných investičních nákladů o 50 % významně zvýší od výkupní ceny a zelené bonusy pro nově postavené zdroje spalující biomasu 5. listopadu 2007 AEM

11 Biomasa – cena paliva Předpoklad nárůstu ceny biomasy na trhu
kategorie Kč/GJ (nárůst o 14,3 %) kategorie Kč/GJ (nárůst o 10 %) kategorie Kč/GJ (zůstává) Pro kategorie společného a paralelního spalování cena uhlí na rok 2008 částečně započtena cena emisních povolenek 5. listopadu 2007 AEM

12 Biomasa – cenové rozhodnutí
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 v nových lokalitách po včetně 4210 2930 Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 v nových lokalitách po včetně 3270 1990 Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 v nových lokalitách po včetně 2520 1240 Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 před 3540 (3375) 2260 (2255) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 před 2940 (2890) 1660 (1770) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 před 2430 (2340) 1150 (1220) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2007 5. listopadu 2007 AEM

13 Biomasa – cenové rozhodnutí
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S1 a fosilních paliv - 1390 (1275) Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S2 a fosilních paliv 790 (790) Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S3 a fosilních paliv 240 (240) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P1 a fosilních paliv 1650 (1530) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P2 a fosilních paliv 1050 (1045) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P3 a fosilních paliv 500 (495) V závorkách jsou uvedeny hodnoty zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2007 5. listopadu 2007 AEM

14 Charakteristika výrobny
Bioplyn Úprava technicko-ekonomických parametrů Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe] Výrobny spalující skládkový plyn, kalový plyn a plyn z ČOV < > 7 000 Výrobny spalující bioplyn < 80 000 Výrobny spalující bioplyn včetně nové technologie produkce bioplynu < 120 000 (původně ) > 7 500 Výrobny spalující důlní plyn < 50 000 U bioplynových stanic mají významný vliv palivové náklady Navzdory poklesu měrných investičních nákladů o 20% dojde u bioplynových stanic k významnému nárůstu výkupních cen 5. listopadu 2007 AEM

15 Bioplyn - kategorizace
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2007, v budoucnu vyhláška MŽP (1.6.1.) Za bioplynové stanice využívající určenou biomasu se považují takové bioplynové stanice, které v daném kalendářním měsíci využívají více než 50 % hmotnostního podílu biomasy v sušině tvořené rostlinami nebo jejich částmi získanými ze zemědělské činnosti za předpokladu, že neslouží k jiným účelům než k využití ke zpracování v zařízeních určených pro produkci bioplynu, a současně v daném kalendářním měsíci využívají pouze jednu nebo více těchto vstupních surovin: trávu z veřejné zeleně, sportovišť a soukromých zahrad včetně biomasy získané zemědělskou činností nebo péčí o krajinu, celé sklízené rostliny poškozené krupobitím nebo porostlé obilí, zvířecí exkrementy, včetně podestýlky, ze zvířat chovaných pro zabezpečení potravin (masa, mléka a vajec) nebo vlny, kůže a dalších zvířecích produktů, výpalky z lihovarů vyrábějící kvasný líh a pěstitelských pálenic, nepoužité oleje z olejnatých rostlin a pokrutiny vzniklé při lisování rostlinného oleje, části rostlin ze zemědělských a potravinářských výrob. (1.6.2.) Za bioplynové stanice využívající ostatní biomasu se považují všechny bioplynové stanice kromě bioplynových stanic definovaných v bodě 5. listopadu 2007 AEM

16 Bioplyn – cenové rozhodnutí
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně využívající určenou biomasu 3900 2620 Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně využívající ostatní biomasu 3300 2020 Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 3300 (3040) 2020 (1920) Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobně uvedené do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 2630 (2570) 1350 (1450) Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobně uvedené do provozu před 1. lednem 2004 2740 (2670) 1460 (1550) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2007 5. listopadu 2007 AEM

17 Bioplyn – meziroční změna cen
Zjednodušený příklad pro bioplynovou stanici Výkupní cena 2007: 3040 Zelený bonus 2007: 1920 VC – ZB = 1120 Výkupní cena 2008: 3900 (úprava parametrů) VC – ZB = 1280 = % (zaokrouhleno) Zelený bonus 2008: = určená biomasa Výkupní cena 2008: 3300 (úprava parametrů) VC – ZB = 1280 = % (zaokrouhleno) Zelený bonus 2008: = ostatní biomasa Veškeré údaje jsou uvedeny v Kč/MWh a platné v daném roce. VC – ZB … nejedná se o doporučenou tržní cenu pro bioplynové stanice. Tržní cenu ERÚ předpokládá vyšší. 5. listopadu 2007 AEM

18 Další plyny – cenové rozhodnutí
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny spalováním skládkového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 2330 (2270) 1050 (1150) Výroba elektřiny spalováním kalového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2007 5. listopadu 2007 AEM

19 Větrné elektrárny Změna technicko ekonomických parametrů: Původně:
Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe] < > 1 900 Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe] < > 1 800 < > 1 900 5. listopadu 2007 AEM

20 Větrné elektrárny Datum uvedení do provozu
Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Větrná elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2008 včetně 2460 1870 Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 včetně 2520 (2460) 1930 (1950) Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 včetně 2570 (2510) 1980 (2000) Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 2820 (2750) 2230 (2240) Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 2960 (2890) 2370 (2380) Větrná elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2004 3280 (3200) 2690 (2690) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2007 5. listopadu 2007 AEM

21 Srovnání vývoje výkupních cen z bioplynu a z větru v ČR v letech 2002 – 2008
zdroj: archiv cenových rozhodnutí ERÚ Průměrné tempo růstu výkupních cen v období 2002 – 2008 Bioplynové stanice: + 56 % Větrné elektrárny: - 18 % Závěr ? ERÚ přistupuje k nastaví cen individuálně, zodpovědně a zohledňuje aktuální technicko-ekonomické parametry každého druhu OZE v daném roce 5. listopadu 2007 AEM

22 Geotermální elektrárny
Změna technicko ekonomických parametrů: Beze změny parametrů, nejsou informace o žádném dostavěném zdroji Celkové měrné investiční náklady včetně vrtů [Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe] < 275 000 > 5 700 5. listopadu 2007 AEM

23 Geotermální elektrárny
Druh obnovitelného zdroje Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny využitím geotermální energie 4500 (4500) 3370 (3510) Stále pouze jedna kategorie bez rozlišení data uvedení do provozu, doposud nebyl v České republice uveden do provozu jediný zdroj využívající geotermální energii Připravuje se projekt v Litoměřicích V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2007 5. listopadu 2007 AEM

24 Fotovoltaika Změna technicko ekonomických parametrů: Uvažováno:
Zvýšení doby životnosti z 15 na 20 let Pokles výkonu panelů o 0, 8 % jmenovitého výkonu ročně. Změna ročního využití instalovaného výkonu: Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWp] Roční využití instalovaného špičkového výkonu [kWh/kWp] <135 000 > 935 (980) 5. listopadu 2007 AEM

25 Fotovoltaika Datum uvedení do provozu
Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně 13460 12650 Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do včetně 13800 (13460) 12990 (12750) Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 6570 (6410) 5760 (5700) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2007 5. listopadu 2007 AEM

26 Výroba elektřiny z OZE – rok 2006
Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny činil 4,90 %. 5. listopadu 2007 AEM

27 Podíl výroben v režimu ZB
Využívání režimu zelených bonusů v roce 2006 Druh OZE celkový počet výroben Výrobny v režimu VC Výrobny v režimu ZB Podíl výroben v režimu ZB MVE do 10 MW 1 419 1 286 133 9% fotovoltaika 24 11 13 54% větrné elektrárny 41 0% čistá biomasa 12 8 4 33% bioplyn 106 52 54 51% skládkový plyn 5 3 2 40% důlní plyn z uzavřených dolů 100% spoluspalování biomasy 33 - paralelní spalování biomasy 5. listopadu 2007 AEM

28 Vývoj výroby elektřiny z podporovaných OZE v letech 2001- 2006 a předpoklad v budoucnu
5. listopadu 2007 AEM

29 Často kladené dotazy k OZE
Na stránkách ERÚ sekce Často kladené dotazy Stručný výběr: Co je to zelený bonus? Jaká je garance zelených bonusů? Jaká jsou výhody a nevýhody zelených bonusů? Mohou výkupní ceny elektřiny z OZE klesnout ? Lze uplatňovat podporu i na vlastní spotřebu ? 5. listopadu 2007 AEM

30 Legislativa pro KVET a DZ
Energetický zákon č. 458/2000 Sb. ve znění č. 670/2004 Sb. KVET a DZ nárok na příspěvek (§ 32) do roku 2005 byly u KVET uplatňovány výkupní ceny Pro zdroje nutné osvědčení o původu elektřiny vyhláška MPO – podmínka získání nároku na příspěvek Sekundární legislativa Vyhláška MPO č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů Vzor osvědčení o původu elektřiny z KVET a DZ, vzory výkazů pro uplatnění příspěvků z KVET a DZ 5. listopadu 2007 AEM

31 KVET – obecné předpoklady
Meziroční nárůst ceny zemního plynu o 15 % Nárůst ceny silové elektřiny v průměru o 15 % Možnost volby VT ve výši 8 nebo 12 hodin volba zavedena v roce 2007 Volbu režimu VT bude možno měnit jednou měsíčně v roce 2007 je změna možná pouze čtvrtletně 5. listopadu 2007 AEM

32 KVET – výše podpory Výše příspěvku podle kategorií (bez rozlišení VT a NT): do 1 MW Kč/MWh (350 Kč/MWh) 1–5 MW 240 Kč/MWh (280 Kč/MWh) nad 5 MW 45 Kč/MWh (45 Kč/MWh) KVET spalující OZE a deg. plyn 45 Kč/MWh (45 Kč/MWh) V závorkách jsou uvedeny hodnoty příspěvků pro dané kategorie pro rok 2007 5. listopadu 2007 AEM

33 KVET – výše podpory - VT Pásmo platnosti VT 8 hodin
do 1 MW Kč/MWh (1480 Kč/MWh) 1–5 MW Kč/MWh (1140 Kč/MWh) Pásmo platnosti VT 12 hodin do 1 MW Kč/MWh (1000 Kč/MWh) 1–5 MW Kč/MWh (760 Kč/MWh) Možnost změny platnosti VT vždy pouze k prvnímu dni měsíce V závorkách jsou uvedeny hodnoty příspěvků pro dané kategorie pro rok 2007 5. listopadu 2007 AEM

34 KVET – „silovka“ pro rok 2008
Pro zdroje do 5 MW předpokládá ERÚ následující ceny silové elektřiny z KVET na trhu bez rozlišení VT/NT více než 1190 Kč/MWh (1035) VT více než 1590 Kč/MWh (1385) NT více než 990 Kč/MWh (860) V závorkách jsou uvedeny předpokládané tržní ceny silové elektřiny z KVET pro rok 2007 5. listopadu 2007 AEM

35 Druhotné zdroje Degazační plyn (důlní plyn z otevřených dolů)
příspěvek Kč/MWh (920 Kč/MWh) pokles způsoben nárůstem ceny silové elektřiny o 15 % Ostatní druhotné zdroje jednotný příspěvek ve výši 45 Kč/MWh Kategorizace druhotných zdrojů Na základě studie ČVUT z roku 2007 není kategorizace druhotných zdrojů v současné době aktuální ERÚ nevylučuje možnou kategorizaci v budoucnosti 5. listopadu 2007 AEM

36 Finanční dopady podpory OZE, KVET a DZ do cen pro konečné zákazníky
Platby všech konečných zákazníků pro pokrytí vícenákladů : 2002 0,613 miliard Kč 2003 1,039 miliard Kč 2004 1,502 miliard Kč 2005 1,743 miliard Kč 2006* 1,501 miliard Kč 2007* 1,683 miliard Kč (předpoklad) 2008* 1,859 miliard Kč (předpoklad) * Změna metodiky výpočtu, místo předpokladů výroby použita skutečnost za předchozí období. 5. listopadu 2007 AEM

37 Shrnutí OZE KVET DZ Výkupní ceny jsou garantovány po dobu životnosti
U většiny stávajících zdrojů došlo k navýšení výkupních cen o 2,5% Významně se zvýšila podpora bioplynových stanic a zdrojů spalující biomasu ERÚ přistupuje k nastavení podpory zodpovědně a zohledňuje aktuální technicko-ekonomické parametry každého druhu OZE KVET Vlivem nárůstu ceny silové elektřiny mírně klesá výše příspěvků Délku platnosti VT (8 nebo 12 hodin) lze měnit měsíčně DZ Možná kategorizace v budoucnosti 5. listopadu 2007 AEM

38 Rostislav Krejcar www.eru.cz
Děkuji za pozornost Rostislav Krejcar


Stáhnout ppt "Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2008"

Podobné prezentace


Reklamy Google