Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy firemních financí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy firemních financí"— Transkript prezentace:

1 Základy firemních financí
Ing. Petr Bačík,Ph.D.

2 Přednáška č.1

3 Ing. Petr Bačík, Ph.D. Právnická fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci Katedra finančního práva a národního hospodářství Budova A, č. dveří: 6 Tel.: Konzultační hodiny: Pá: 11:45 – 12:15 MVŠO, po domluvě kdykoliv

4 Literatura Základní: LANDA, M. Finanční plánování a likvidita. 1.vyd. Brno : Computer Press, s. ISBN KISLINGEROVÁ, E. A KOL. Manažerské finance. Praha: C.H.Beck, s. ISBN SYNEK, M. Manažerská ekonomika, 4.vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN   Doporučená: HRDÝ, M. Sbírka příkladů z podnikových financí. Plzeň: Západočeská univerzita, s. ISBN KALOUDA, F.:Základy firemních financí. DSO, skriptum ESF MU, 1. vydání, Brno stran. ISBN KALOUDA, F. – MENŠÍK, J.: Základy firemních financí. Cvičebnice. Skriptum ESF MU v Brně. MU v Brně, stran (Kalouda 29 stran). ISBN PAVLÁT, V. a kol. Kapitálové trhy. Praha: Professional Publishing, s. ISBN SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, s. ISBN X VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2.přeprac.vyd. Praha : Ekopress, s. ISBN

5 Podmínky ukončení 1. písemka v polovině semestru – 40 bodů
2x příklad 2x teoretická otázka 2. písemka na konci semestru – 60 bodů 2x příklad 4x teoretická otázka bodů…….. 3 bodů ……..2 bodů …...1

6 Finanční řízení – jedná se o soubor činností , které zajišťují efektivní financování s ohledem na stanovené cíle podniku. K přesnějšímu definování obsahu finančního řízení se využívá rozdělení dle rozdělení manažerských funkcí.

7 Dlouhodobé finanční rozhodování
označováno i jako strategie financování je zaměřeno na rozhodování o způsobu zvyšování stávajícího kapitálu v důsledku investování.

8 Dlouhodobé finanční rozhodování se zabývá:
tvorba a rozdělování hospodářského výsledku; určování dividendové politiky; analýza možností externího financování, a to: vlastním kapitálem – emise akcií, získání strategického investora, tichého společníka, investora venture capital, kapitalizace; dluhovým kapitálem – bankovní úvěr, emise obligací, dlouhodobý dodavatelský úvěr, leasing, projektové financování, forfaiting; krátkodobými cizími zdroji – krátkodobé bankovní úvěry a finanční výpomoci, faktoring, dodavatelské úvěry; rozhodování o struktuře podnikového kapitálu z hlediska ceny kapitálu; rozhodování o finanční restrukturalizaci; rozhodování o spojování a převzetí obchodních společností (fúze a akvizice).

9 Manažerské funkce Plánování Organizování Řízení Kontrola

10 Plánování Základem je stanovení cílů a určení způsobů jak těchto cílů dosáhneme. Nutným předpokladem plánování je analýza externího a interního okolí podniku. Finanční plánování určuje na základě prognózy prodeje potřebu kapitálu, způsoby jeho získání a zabezpečuje platební schopnost podniku. finanční strategie se vypracovává v několika variantách, které by zohledňovaly možné varianty budoucího vývoje, tyto strategie se neustále upřesňují a aktualizují

11 Organizování Jedná se o vytvoření organizační struktury představovanou pracovními pozicemi zabývajícími se finančním řízením. Hlavní účelem je přiřazení úkolů, které jsou obsahem finančního řízení, těm pracovníkům, kteří jsou schopni je splnit nejlépe.

12 Řízení představuje výběr, rozvoj a hodnocení pracovníků finančních útvarů tak, aby byly schopny plnit finanční cíle podniku. Současně také zahrnuje komunikaci, motivaci a vedení pracovníků k naplnění přijatých finančních rozhodnutí.

13 Kontrola Představuje měření úrovně dosažení finančních cílů. Skládá se z těchto dílčích činností - stanovení finanční veličiny kterou budeme kontrolovat realizace přijatých finančních rozhodnutí, kvantifikaci odchylek skutečného vývoje od plánu a korekci realizace vedoucí k dosažení definovaných finančních cílů a plnění finančního plánu. Současně je důležitým informačním zdrojem pro prodloužení časového horizontu a konkretizaci finančního plánu podniku na kratší období.

14 Aspekty zohledňované při finančním řízení
zohledňování rizika vychází z předpokladu kdy má peněžní příjem bez rizika vyšší hodnotu než stejný peněžní příjem získaný s rizikem. optimální kapitálová struktura - podnik by měl dosahovat takového složení kapitálové struktury při které jsou náklady na kapitál minimální.

15 Optimální kapitálová struktura
Teoreticky je možné optimální kapitálovou strukturu určit podle minima váženého průměru nákladů na celkový kapitál podniku. Vážený průměr nákladů na celkový kapitál podniku ( Weighted Average Cost of Capital) je možné vypočítat podle vztahu: r* = rD . (1 - T) . (D/V) + rE . (E/V) r* jsou upravené náklady na celkový kapitál [% vyjádřené desetinným číslem], rD - běžné náklady na cizí kapitál (na dluh) před zdaněním příjmů [% vyjádřené desetinným číslem], T - mezní míra zdanění příjmů [% vyjádřené desetinným číslem], D - tržní hodnota cizího kapitálu (dluhu) v Kč, V - celkový kapitál (celková tržní hodnota podniku) v Kč, rE - náklady na vlastní kapitál po zdanění příjmů [% vyjádř. desetinným číslem], E - tržní hodnota vlastního kapitálu v Kč.

16 Finanční strategie podniku
Podniková strategie a proces její tvorby Složky finanční strategie (finanční politiky)

17 Hierarchie strategií

18 Finanční cíle podniku Dříve bylo nejrozšířenějším finančním cílem dosažení maximálního možného zisku. Byly však uváděny následující námitky: Zisk podniku, vykazovaný v účetnictví, je silně ovlivněn zvoleným pojetím výnosů a nákladů, metodou odepisování fixního majetku, oceňování majetku apod. Ziskové kritérium nebere v úvahu časovou dimenzi. Kritérium maximalizace zisku nezohledňuje různý stupeň rizika, spojený s různými variantami dosahování zisku.

19 Finanční cíle podniku Uvedené námitky vyústily v 80. letech k závěru, že základním strategickým finančním cílem podnikání je maximalizace tržní hodnoty, vypočítaná metodou diskontovaného cash flow a v 90. letech se základní podnikatelský cíl transformoval do maximalizace tržní hodnoty majetku vlastníků (Shareholder Value).

20 Ukazatele přidané hodnoty
Nejčastěji využívanou metodou pro zjištění výkonnosti podniku jsou ukazatele založené na měření přidané hodnoty. - EVA (Economic Value Added) - MVA (Market Value Added )

21 MVA Ukazatel Market Value Added vyjadřuje, o kolik se kumulativně zvětšila hodnota akciového kapitálu, resp. rozdíl mezi tím, co akcionáři vložili (součet všech investic do podniku, lze vyčíst z účetnictví) do podniku, a tím, co si z něj mohou vzít (aktuální tržní hodnota podniku). MVA = tržní hodnota akcie – účetní hodnota vlastního jmění na akcii

22 EVA Ukazatel Ekonomic Vallue Added. „Ekonomickou přidanou hodnotu“ (neboli „přidanou hodnotu“ pro vlastníky) tvoří podniky, jejichž čistý provozní zisk po zdanění je vyšší než cena vloženého akcionářského a vypůjčeného kapitálu v daném roce. Studie vztahu obou ukazatelů ukázaly, že má-li podnik každý rok pozitivní hodnotu EVA, bude její MVA růst. Záporná hodnota EVA je pro investory signál, že podnik nezajistí očekávaný výnos z investovaného kapitálu. Pro vlastníka kapitálu je rozhodující jeho zhodnocení, které se dosáhne investováním kapitálu do podnikatelského záměru. Požadované zhodnocení kapitálu vlastníka musí odpovídat riziku, které vlastník podstupuje. Vlastník tedy porovnává výnosnost své investice s alternativní, stejně rizikovou investicí a požaduje minimálně tuto úroveň zhodnocení od investice do podniku. Uvedené ukazatele „přidané hodnoty“ respektují základní principy finančního řízení – časovou hodnotu peněz a zohledňování rizika při rozhodování.

23 Výpočet EVA EVA = EBIT*(1 - t) – C*WACC
kde: EBIT - provozní zisk před úroky a zdaněním; t - sazba daně z příjmu (ve tvaru indexu); C - dlouhodobě investovaný kapitál; WACC - průměrné náklady na kapitál (ve tvaru indexu).

24 Výpočet EVA (metodika MPO)
EVA = (ROE –Re)*VK ROE – Return of equity (návrátnost vlastního kapitálu) Re - Ratingový model VK – vlastní kapitál

25 Re = re = alternativní náklad na vlastní kapitál
WACC = vážený náklad na kapitál (viz dále) UZ = úplatné zdroje (VK + BU + O), tj. kapitál, za který je nutno platit A = aktiva celkem VK = vlastní kapitál BU = bankovní úvěry O = dluhopisy d = daňová sazba

26

27 Podnikových cílů je možné dosáhnout jen aktivním jednáním, proto podnik musí dynamicky používat kombinací prostředků, které jsou nutné k dosažení podnikových cílů. Podnik usiluje o co nejvyšší využití všech částí majetku

28

29 AKTIVA Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktiva Oběžná aktiva
dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva zásoby dlouhodobé pohledávky krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek Ostatní aktiva

30 Stálá aktiva slouží podniku déle než 1 rok, nespotřebovává se najednou, postupně se opotřebovává a přenáší svou hodnotu ve formě odpisů do nákladů podniku (neodpisují se pozemky, umělecká díla a sbírky). dlouhodobý nehmotný majetek [jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč jednotlivě (např. patenty, licence, autorská práva, software, know-how)], dlouhodobý hmotný majetek (nemovitý majetek: pozemky, budovy, stavby; samostatné movité věci jejichž ocenění je vyšší než 40 tis. Kč jednotlivě s dobou použitelnosti delší než 1 rok), dlouhodobý finanční majetek (např. dlouhodobé cenné papíry a vklady v držení déle než jeden rok, půjčky s dobou splatnosti delší než 1 rok).

31 Oběžná aktiva zásoby pohledávky,
skladovaný materiál, zásoby vlastní výroby (nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zvířata), skladované zboží (nakoupené za účelem prodeje), pohledávky, krátkodobý finanční majetek (pokladní hotovosti, ceniny, peníze na běžném účtu, krátkodobé cenné papíry). Jedna forma oběžného majetku přechází v druhou, oběžný majetek neustále obíhá. Rychle a beze ztrát jsou k úhradě závazků použitelné pouze peníze. Pohledávky je možné přeměnit v peníze rychleji než zásoby.

32 PASIVA Vlastní kapitál Cizí zdroje Ostatní pasiva základní kapitál
kapitálové fondy fondy tvořené ze zisku hospodářský výsledek minulých let hospodářský výsledek běžného účetního období Cizí zdroje rezervy Dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva

33 Vlastní kapitál Základem podnikání je vlastní kapitál, jehož velikost se mění podle výsledků hospodaření v daném období. Vlastní kapitál je dlouhodobým zdrojem. Skutečná výše vlastního kapitálu (jako rozdíl mezi tržní hodnotou aktiv a tržní hodnotou dluhů) nemusí souhlasit s vlastním kapitálem v rozvaze. Náklady na vlastní kapitál představuje část zisku, který vlastníci očekávají a získávají za vklad svého kapitálu do podniku (v akciové společnosti výše dividend). Náklady na vlastní kapitál jsou většinou vyšší než náklady na cizí kapitál.

34 Cizí kapitál Cizí kapitál (cizí zdroje, dluh podniku) se člení na dlouhodobý (je poskytován na dobu delší než jeden rok) a krátkodobý (je poskytován na dobu do jednoho roku; je levnější než dlouhodobý cizí kapitál; jeho použití k financování dlouhodobých aktiv je velmi riskantní). Podnik usiluje o optimální strukturu cizího kapitálu pokud jde o členění na dlouhodobý a krátkodobý. Náklady na cizí kapitál se skládají z úroku a z ostatních výdajů spojených s jeho získáním.

35 Příklad č. 1: Z následujícího zadání sestavte rozvahu (údaje jsou uvedeny v mil. Kč): dlouhodobý hmotný majetek 250; dlouhodobý nehmotný majetek 200; základní kapitál 290; nerozdělný zisk 153; materiál 98; pohledávky 116; peníze v hotovosti 4; peníze v bankách 8; dlouhodobé závazky 6; krátkodobé závazky 54; dlouhodobé bankovní úvěry 103; krátkodobé bankovní úvěry 70.

36 AKTIVA 676 PASIVA Stálá aktiva 450 Vlastní kapitál 423 DNM 200 - základní kapitál 290 DHM 250 - nerozdělený zisk 153 Oběžná aktiva 226 Cizí kapitál 233 - pohledávky 116 Dl. cizí kapitál 109 - materiál 98 - dl. závazky 6 - peníze v hotovosti 4 - dl. Bank. úvěry 103 - peníze v bankách 8 Krátk. cizí kapitál 124 - kr. bank. úvěry 70 - kr. závazky 54

37 Příklad č. 2 Z následujícího zadání sestavte rozvahu (údaje jsou uvedeny v tisících Kč): Zboží 587; základní kapitál 4 264; dlouhodobý nehmotný majetek 3 548; dlouhodobé pohledávky 998; dlouhodobý finanční majetek 852; nerozdělený zisk minulých let 3 455; krátkodobé pohledávky 1 049; zákonný rezervní fond 862; materiál 1 530; dlouhodobé závazky 348; peníze 6; účty v bankách 2 563; krátkodobé bankovní úvěry 1 183; dlouhodobý hmotný majetek 4045; dlouhodobé bankovní úvěry 4 077; krátkodobé závazky 548; rezervy zákonné 441.

38

39 strategie maximalizace ročních výnosů, strategie růstu ceny investice,
Podle toho, který z uvedených faktorů investor preferuje, mohou být při investičním rozhodování uplatňovány různé typy investičních strategií: strategie maximalizace ročních výnosů, strategie růstu ceny investice, strategie růstu ceny investice spojená s maximálními ročními výnosy, agresivní investiční strategie, konzervativní strategie, strategie maximální likvidity.

40 Při strategii maximalizace ročních výnosů
investor upřednostňuje investice s co nejvyšším ročním výnosem, kterým kompenzuje nižší nárůst ceny. Tento typ strategie je vhodné uplatňovat při nižším stupni inflace, protože při ní se roční výnosy příliš neznehodnocují a investice si udržuje v zásadě svou reálnou hodnotu.

41 Při strategii růstu ceny
investor dává přednost těm investičním projektům, u nichž předpokládá co největší zvýšení hodnoty původního investičního vkladu (kapitálový zisk). Běžný roční výnos z investice je pro investora míň podstatný. Tento typ strategie je vhodné uplatňovat při vyšším stupni inflace, která znehodnocuje běžné roční výnosy, ale budoucí hodnota majetku v důsledku vyšší inflace rychle roste.

42 Agresivní strategie investic spočívá v tom, že investor upřednostňuje projekty s vysokým stupněm rizika, která je předpokladem možností vzniku vysokých výnosů (např. akcie nových podniků, zahraniční investice apod.). Naopak, konzervativní strategie je typická pro investory s vysokou mírou averze k riziku, kteří vybírají projekty bezrizikové resp. s nízkým stupněm rizika (např. státní cenné papíry).

43 strategii maximální likvidity
V případě, že investor upřednostňuje investice se schopností rychle se transformovat na hotovost, hovoříme o strategii maximální likvidity. U tohoto typu strategie se musí investor spokojit s nižším výnosem, který je kompenzován požadovaným vyšším stupněm likvidity (např. krátkodobé termínové vklady u komerčních bank, které jsou pojištěny).

44 Faktory ovlivňující obsah strategického finančního řízení
finanční cíle podniku; externí okolí podniku; interní prostředí podniku; fáze životního cyklu podniku.

45 Externí okolí podniku jeho změna, výrazně působí na jedné straně jako omezující faktor činnosti podniku, na druhé straně jako příležitost pro další rozvoj, jejíž včasné využití znamená konkurenční výhodu. Vztah ke změnám v okolí podniku je jedním z klíčových faktorů budoucí úspěšnosti podniku. Na druhé straně, podnik svojí činností současně ovlivňuje své okolí. Okolí podniku tvoří geografické, technologické, sociální, politické, právní, ekonomické, ekologické, etické a kulturně historické okolí.

46 Zaměřujeme se na makroekonomické prostředí, a zejména:
stav konjunktury – charakterizován souhrnnými ukazateli produkce (HDP) a zaměstnanosti; rozpočtová politika státu a její dopad na ekonomiku podniku (systém daní, cel a poplatků); vládní hospodářskou politikou - stimulace nabídky, politika ve vztahu k monopolům, politika na trhu práce a kapitálu apod.; stav měny a monetární politika centrální banky, zejména devizový kurz a cena peněz; vývoj míry inflace, tj. tempa inflace a typu inflace. Za nejvýznamnější důsledky inflace v oblasti finančních zdrojů a investic se považují: změna cen, majetkové přesuny (ztráty věřitelů v důsledku znehodnocení splácených dluhů, zhodnocování hmotných aktiv - opouštění finančních investic), růst nominální úrokové míry, změna daňového zatížení v důsledku odčerpávání zdrojů určených na jednoduchou reprodukci (nadhodnocení daňového základu v důsledku neměnnosti odpisů); rozvoj finanční infrastruktury, představuje zejména objem a úroveň finančního zprostředkování, organizace finančního poradenství a orgány rozpočtové soustavy (daňové úřady a celnice).

47 mikroekonomické prostředí
, které je dáno hlavně tržní strukturou odvětví, ve kterém podnik působí (tj. počet podniků působících v odvětví, charakter výrobku, kontrola cen výrobci, bariéry vstupu do odvětví, necenová konkurence apod.) a jeho postavením na trhu apod. Při zkoumání je potřebné se zaměřit na sledování trendů z hlediska struktury odvětví, fáze životního cyklu odvětví, stavu poptávky a nabídky, bariér vstupu a výstupu, klíčových faktorů úspěchu odvětví, tvorby přidané hodnoty a dalších.

48 BCG Matice je pojem sloužící v oblasti marketingu a managementu, označující portfoliový model strategie, který vyvinula Belgická společnost „The Boston Consulting Group“ (odtud BCG). Matice nám ukazuje spojitosti mezi tempem růstu obchodů a konkurenční pozicí společnosti. Slouží především manažerům společností jako pomoc při řízení a rozhodování se o zdrojích.

49 Otazníky Hvězdy Psy Dojné krávy Vysoký Nízký Vysoký Podíl na trhu
Růst trhu Nízký

50 BCG matice Otazníky – mají vysoký stupeň růstu na trhu, ale nízký relativní tržní podíl. Vyžadují dostatek financí. Mohou se z nich stát hvězdy, ale vyžadují citlivý přístup, protože jsou z hlediska chování na trhu nevyzpytatelné. Hvězdy – Mají vysoký relativní tržní podíl i stupeň růstu na trhu. Jsou největším zdrojem zisku firmy, vyžadují však poměrně vysoké investice. Obvykle se z nich stávají dojné krávy. Dojné krávy – mají vysoký, někdy až dominantní tržní podíl, ale malý stupeň růstu ( pod 10%). Jsou podstatným zdrojem zisku firmy. Psi – mají nízký stupeň růstu, i nízký relativní tržní podíl. Jde obvykle o ztrátové činnosti, které končí svůj životní cyklus.

51 životní cyklus podniku
Fáze založení podniku Období vzniku podniku je zpravidla spojené s existencí investičního projektu, u kterého se předpokládá zájem trhu (existence tržní příležitost) a jeho růst. V tomto období má podnik své produkty ve stádiu „otazníků“ ve smyslu BCG matice, které se vyznačuje vysokou mírou růstu trhu a nízkým podílem na trhu. Snahou podniku je přesunout své produkty, které se nacházejí v kvadrantu otazníků, do kvadrantu „hvězd“.

52 nízká úroveň provozního cash flow – podpora uvádění produktu na trh je spojená se značnými marketingovými výdaji a daný produkt není schopen vytvářet dostatečný zisk. Ke zvyšování podílu na trhu by měl podnik využívat i různé cenové nástroje (viz úvěrová politika podniku). Předpokladem jejich efektivního využití je posuzování přínosu na základě ukazatele příspěvku na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku. vysoké investiční cash flow – vysoký růst trhu vyžaduje dodatečné investice na podporu produktu. Z krátkodobého hlediska se může jednat o akce se záporným cash flow, které je však potřebné posuzovat perspektivně. vysoké finanční cash flow z externích zdrojů – vyžaduje se dodatečná potřeba finančních zdrojů, kterou nelze zabezpečit z vnitřních procesů. Proto je nutná orientace na externí zdroje, zejména netradiční (např. podporné programy pro malé a střední podniky, tichý společník, rizikový kapitál). Z hlediska strategického je potřebné stanovit maximálně přípustnou míru zadlužení při předpokládané úrovni rentability a ceny peněz. Z hlediska vytvořených interních zdrojů předpokládáme, že: budou reinvestované všechny vnitřně vytvořených zdroje, nebudou vyplácené podíly ze zisku a dividendy. z hlediska zabezpečení trvalé platební schopnosti podniku je potřebné zaměřit se na kvalifikované odhady budoucích peněžních toků; z hlediska definování cílů se předpokládá orientace na sledování růstu objemových ukazatelů zejména celkové cash flow.

53 Fáze růstu Podnik má své produkty zejména ve stádiu „hvězd“, růst trhu se dosahuje expanzí na nové trhy. Pro toto období je charakteristická větší nejistota, nebezpečí přetížení, nebezpečí akvizice, reakce konkurence apod. Jestliže se tento proces nezachytí, může se firma dostat do „krize uříditelnosti“. Období růstu podniku může mít v mnoha případech shodné znaky jako období vzniku podniku. Z hlediska finančního řízení je pro toto období typické:

54 produkty v kvadrantu hvězd jsou spojené s vysokým kladným provozním cash flow;
potřebou zabezpečení růstu trhu je podmíněné vysoké investiční cash flow, které převyšuje úroveň odpisů; dochází k přeskupení finančních zdrojů ve finančním cash flow: vysoký provozní tok hotovosti může snižovat nároky na externí financování; další investice je potřebné financovat reinvestici vnitřních zdrojů; v případě nutnosti vysokých investičních výdajů pro udržení růstového potenciálu trhu je možné využívat i externí zdroje financování; v tomto stádiu by měl podnik přistoupit k optimalizaci kapitálové struktury z hlediska tržní hodnoty podniku; v tomto období již může docházet k výplatě podílů ze zisku a dividend, které mají vysoký růstový potenciál; nevyváženost v tvorbě a užití zdrojů vytváří tlak na optimalizaci řízení pracovního kapitálu; vysoké tempo růstu trhu je spojené se zvýšenou mírou rizika, která si vyžaduje orientaci na risk management, tj. identifikace, ohodnocování a eliminace důsledků rizika; posuzování, výběr a realizace investic vyžaduje kvalifikované kapitálové plánování, tj. identifikaci kapitálových výdajů, budoucích peněžních toků, volbu metod posuzování a výběr optimální investiční varianty se zohledněním míry investičního rizika; základními ukazateli úspěšnosti podnikání by se měly stát ukazatele konstruované na principu tvorby hodnoty pro vlastníky a poměrové ukazatele výnosnosti, zejména rentabilita vlastního jmění s akcentem na jejich růst.

55 Fáze stabilizace období stabilizace vývoje podniku lze charakterizovat, pomocí BCG matice, jako období, kdy má podnik většinu svých produktů v kvadrantu „dojné krávy“. Vyznačuje se nízkým růstem trhu, dominantním podílem na trhu, z čehož plyne nízká náročnost na investice z důvodu nízkého růstu resp. stagnace trhu. Hlavním směrem v oblasti finančního řízení by měla být orientace na hledání interních zdrojů růstu, tj. zvyšování efektivnosti cestou optimalizace vynakládaných zdrojů a motivaci zaměstnanců. Předpokladem realizace uvedeného záměru je existence systému sledování interních toků a vytvoření systému ukazatelů pro odměňování zaměstnanců. Pro obsah finančního řízení je v tomto období typické:

56 nízké investiční cash flow u stávajících produktů a služeb
vysoké provozní cash flow, jehož další zvyšování je možné pouze zvyšováním efektivnosti vynakládaných zdrojů; nízké investiční cash flow u stávajících produktů a služeb ve stádiu stabilizace investice zpravidla nedosahují úroveň odpisů; vysoký provozní peněžní tok umožňuje financování vývoje nových produktů (otazníky), financování růstových možností jiných produktů (hvězdy) resp. akvizic; pro finanční cash flow je typické: vysoká tvorba vnitřních zdrojů financování; vysoká tvorba zisku umožňuje stabilní výplatu dividend a podílů ze zisku v souladu s podnikovými cíli; hodnocení úspěšnosti podnikání by mělo vycházet z ukazatele ekonomické přidané hodnoty, doplněného o poměrové ukazatele výnosnosti – důraz je potřebné klást na stabilitu trendu vývoje ukazatelů; pro zvyšování efektivnosti provozu je potřebné rozpracovat ukazatel EVA do dílčích ukazatelů a použít je pro odměňování pracovníků. Jedním z možných přístupů je tzv. systém vyvážených ukazatelů (Balanced Scorecard - BSC).


Stáhnout ppt "Základy firemních financí"

Podobné prezentace


Reklamy Google