Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VŠE O VYŽIVOVANÝCH DĚTECH ML

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VŠE O VYŽIVOVANÝCH DĚTECH ML"— Transkript prezentace:

1 VŠE O VYŽIVOVANÝCH DĚTECH 2015 14. 12. 2014 ML
Podmínky pro přiznání daňového zvýhodnění na děti a slevy na dani poplatníka na vlastní studium se řídí režimem zákonů č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (dále jen „ZSSP“) a č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). 1

2 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ Existence společně hospodařící domácnosti (pospolitost spolužijících osob - § 21e odst. 4 zákona o daních z příjmů). Pokud jde o uplatnění zletilého dítěte, nemůže být poživatelem ID 3. stupně. Uplatnit lze dítě pouze do věku 26 let (tj. naposledy za měsíc, v němž dítě dovršilo věku 26 let). xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox Pouze slevu 335 Kč měsíčně na vlastní studium poplatníka (§ 35ba odst. 1 písm. f) u prezenčního doktorského studia lze uplatňovat až do dovršení věku 28 let.

3 NOVÁ SLEVA NA DANI § 35bb Zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ze dne ,o tzv. „Dětské skupině“ do daňového systému injektoval novou slevu na dani pro rodiče, kteří za umístění dítěte do předškolního zařízení poskytují úplatu, aby si ji mohli uplatnit, a to do limitu odvozeného od výše minimální mzdy, tj Kč za rok 2014. Sleva na dani náleží za každé dítě na základě potvrzení předškolního zařízení o její výši a lze ji uplatnit až po skončení roku buď v rámci ročního zúčtování nebo v daňovém přiznání. Na rozdíl od daňového zvýhodnění nelze tuto slevu uplatnit u vnuka nebo vnuka druhého z manželů, pokud nejde o děti vyživované prarodiči v péči nahrazující péči rodičů. 2

4 Daňové zvýhodnění za měsíc (Kč) Daňové zvýhodnění za rok (Kč)
VÝŠE DAŇOVÝCH ÚLEV Nové § 35c odst. 1 změny výše daňového zvýhodnění na domácnosti s jedním a s více dětmi od r. 2015 Dítě v pořadí Daňové zvýhodnění za měsíc (Kč) Daňové zvýhodnění za rok (Kč) 1. 1 117 13 404 2. 1 317 15 804 3. 1 417 17 004 4. a každé další 2

5 VÝŠE DAŇOVÝCH ÚLEV § 35c odst. 1 Tři možné varianty uplatnění daňového zvýhodnění na jedno dítě v závislosti na výši příjmu REŽIM ZVÝHODNĚNÍ BONUS BONUS A SLEVA SLEVA Superhrubá mzda 13 000 17 000 25 000 Záloha na daň 1 950 2 250 3 750 Sleva na dani Záloha po slevě 180 1 780 Daňové zvýhodnění - nárok 1 117 Z toho - sleva na dani Z toho - daňový bonus 937 2

6 DAŇOVÝ BONUS - PODMÍNKY
Měsíční daňový bonus lze vyplatit, činí-li jeho výše alespoň 50 Kč, max. do Kč. Podmínkou je, že úhrn příjmů ze ZČ (bez osvobozených příjmů a příjmů podrobených srážkovou daní) dosahuje alespoň poloviny minimální mzdy = Kč (pro rok 2015), Kč pro rok 2014 a Kč pro roky 2007 až 2012. Roční daňový bonus (min. 100 Kč a max. do Kč může uplatnit jen poplatník mající příjmy podle § 6, 7, 8, 9 v úhrnu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné ke dni 1. ledna 2015, tj Kč, Kč za rok 2014 a Kč v předchozích letech. Zvýšení minimální mzdy na 9 200Kč od má vliv na režim zdanění roku 2015 (hodnotí se vždy stav k zdaňovacího období).

7 DAŇOVÝ BONUS § 35d/6, § 35c/12 Jestliže poplatník po skončení roku není povinen nebo nepodá daňové přiznání a jeho úhrn příjmů ze ZČ nedosáhl šestinásobku minimální mzdy ( Kč) – na vyplacené daňové bonusy v měsících, ve kterých mu bonusy oprávněně byly vyplaceny, již nárok neztrácí. Pokud úhrn měsíčních daňových bonusů u poplatníka podávajícího DaP přesahuje roční daňový bonus, považuje se vzniklý rozdíl za daňový nedoplatek. Pokud poplatník neuplatní nárok na daňové zvýhodnění v DaP vůbec, vyplacené měsíční daňové bonusy se považují za nedoplatek v plné výši.

8 UPLATNĚNÍ VYPLACENÝCH DAŇOVÝCH BONUSŮ § 35d/5
O vyplacený měsíční daňový bonus sníží plátce odvod záloh za měsíc. Nelze-li nárok uspokojit ze záloh, plátce vyplatí bonus z vlastních prostředků a sníží zálohy v následujících měsících, nejdéle však do konce roku, pokud nepožádá správce daně o poukázání chybějící částky na tiskopise MF. Žádost podléhá režimu vracení přeplatku podle daňového řádu a jsou-li splněny podmínky, správce daně poukáže přeplatek do 20 dnů od doručení žádosti (ZDP).

9 DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI § 35c, § 35c
Uzavře-li dítě, splňující kritéria vyživovaného dítěte (studium), manželství, může jeho manžel (manželka) uplatnit slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b). Pokud manžel (manželka) nemá příjmy, z nichž by mohl slevu podle § 35ba uplatnit, může rodič dítěte uplatnit na vnuka (vnučku) daňové zvýhodnění, pokud s ním dítě žije ve společně hospodařící domácnosti. Daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit již v kalendářním měsíci, v němž se narodilo, anebo ve kterém bylo osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů, nebo již v měsíci, v němž zahájilo soustavnou přípravu na budoucí povolání.

10 DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI § 35c, § 35c
Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění.

11 VYŽIVOVANÉ DÍTĚ Vlastní. Osvojenec. V péči nahrazující péči rodičů.
Vnuk (vnučka), pokud rodiče nemají příjmy z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Dítě nebo vnuk druhého z manželů. Nezletilé. Zletilé do věku 26 let (nepobírá ID 3. stupně). Studuje (soustavně se připravuje na budoucí povolání (zákon 117/1995 Sb. a státní sociální podpoře). Nestuduje nebo nepracuje pro nemoc nebo úraz. Nepracuje z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 3

12 STATUT NEZAOPATŘENÉHO DÍTĚTE PRO ZDRAVOTNÍ DŮVODY (ZSSP) (NUTNÉ POTVRZENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU)
Nestuduje pro nemoc nebo úraz (o nezpůsobilosti rozhoduje ošetřující lékař). Nepracuje pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (trvající déle, než 1 rok). Zdravotní postižení (stupně) V 207/95 Sb.: dlouhodobá nemoc, dlouhodobé zdravotní postižení, dlouhodobé těžké zdravotní postižení.

13 POKYN GFŘ D-6 K § 35c ODST. 6 Za dítě v péči nahrazující péči rodičů se považuje osvojenec, dítě převzaté do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu (pěstounská péče, poručenská péče, cizí péče) dítě, jehož rodič zemřel a dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu.

14 FORMY PÉČE NAHRAZUJÍCÍ PÉČI RODIČŮ (např. Z 117/1995 Sb
FORMY PÉČE NAHRAZUJÍCÍ PÉČI RODIČŮ (např. Z 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) § 7 odst Rozhodnutí soudu o: Svěření dítěte do péče jiné osoby (§ 45 Z o rodině a § 953 ObčZ). Osvojení dítěte (§ 63 a 74 Z o rodině a § 796 ObčZ). Předání dítěte do péče budoucího osvojitele (§ 69 Z o rodině a § 824 ObčZ). Předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením (§ 78 Z o rodině a § 826 ObčZ). Jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte (§ 928 ObčZ). Svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu (§ 958 ObčZ). Svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči (§ 963 ObčZ). Nařízení předběžného opatření o péči o dítě.

15 STŘÍDAVÁ PÉČE O DÍTĚ Rok Matce Otci Střídavá 2008 88 % 7 % 3 % 2011
Porozvodový stereotypní model (například dítě je v trvalé péči matky a u otce každý druhý víkend) je sice jen pozvolna, ale trvale vytlačován tzv. „střídavou péčí“. Rok Matce Otci Střídavá 2008 88 % 7 % 3 % 2011 87 % 6 % 5 %

16 STŘÍDAVÁ PÉČE O DÍTĚ

17 STŘÍDAVÁ PÉČE O DÍTĚ (POKYN GFŘ D-6 K § 38l/3)
I v případě svěření dítěte do střídavé péče je rozhodující, se kterým z rodičů nezletilé dítě skutečně žije ve společně hospodařící domácnosti. Nerozhoduje, jakým způsobem se oba rodiče v pravidelných intervalech střídají. Rozhodnutím soudu o střídavé péči není rozhodnuto o tom, se kterým z rodičů bude dítě trvale žít. Institut společně hospodařící domácnosti je upraven v § 21e/4 a příslušnost dítěte stanoví dohoda rodičů, jinak by musel rozhodnout soud. U střídavé péče nelze ani vyloučit dohodu rodičů, že dítě bude žít jen s jedním z nich.

18 STŘÍDAVÁ PÉČE O DÍTĚ (POKYN GFŘ D-6 K § 38l/3)
V případě střídavého uplatňování daňového zvýhodnění musí mezi rodiči existovat shoda, aby nedocházelo ke dvojímu uplatňování úlevy. Jestliže se rodiče nedohodnou, lze jen doporučit, aby si dítě uplatnili po skončení roku v daňových přiznáních u správce daně. Úlevu nárokuje zaměstnanec Prohlášením. U střídavé péče při absenci podrobnější úpravy v zákoně lze doporučit, aby zaměstnanec doložil například čestné prohlášení druhého z rodičů, a je-li druhý z rodičů zaměstnán, lze předložit potvrzení jeho zaměstnavatele.

19 STŘÍDAVÁ PÉČE O DÍTĚ z diskusního portálu

20 SOUSTAVNÁ PŘÍPRAVA NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ
Studium na středních školách Studium na vysokých školách 10

21 STUDIUM 1. Studium na SŠ a VŠ s výjimkou:
Studia za trvání služebního poměru. Dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na SŠ, je-li dítě výdělečně činné, nebo má-li nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. 2. Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním postižením prováděná podle předpisů o zaměstnanosti. 3. Studium na SŠ nebo VŠ v cizině, které MŠMT postavilo na roveň tuzemského studia. 11

22 ROZHODNUTÍ MŠMT O STUDIU V CIZINĚ
Podmínky (zveřejněné na www stránkách) Podání žádosti v předepsané formě a s úředními překlady zahraničních dokumentů (kromě jazyka slovenského, německého nebo anglického). MŠMT rozhodne do 30 dnů (složité případy do 60 dnů). 13

23 STUDIUM NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
SŠ a konzervatoře zapsané do rejstříku škol a školských zařízení. SŠ zřizované ministerstvy obrany, vnitra a spravedlnosti. VOŠ zapsané do rejstříku škol a školských zařízení. 3 typy vzdělávání Střední vzdělání. Střední vzdělání s výučním listem. Střední vzdělání s maturitou. 14

24 STUDIUM NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
Začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku školy. Jestliže žák začal plnit studijní povinnosti dříve, začíná jeho studium dnem, kdy začal plnit studijní povinnosti. Za studium na SŠ se považuje také: Doba prázdnin mezi jednotlivými školními roky, pokračuje-li bez přerušení v dalším studiu. Doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, popř. absolutoria (konaného v 5 nebo 6) do konce období školního vyučování, tj. do konce června. 3. Školní prázdniny bezprostředně navazující na skončení studia nebo na dobu úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky. 15

25 PRÁZDNINY PO UKONČENÍ SŠ
Nejsou považovány za studium, pokud: Dítě vykonávalo po celý měsíc výdělečnou činnost. Dítě mělo po celý měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Výdělečná činnost a podpora na sebe navazovaly tak, že trvaly celý kalendářní měsíc. Poslední rok studia probíhal po dobu trvání služebního poměru. 17

26 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY „VOŠ“
Podle ZSSP jde o studium na SŠ. VOŠ musí být zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Studium začíná nejdříve od počátku školního roku prvního ročníku. Přijímají se uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitou. Podle ŠZ školní rok začíná 1.9. a končí A člení se na zimní období ( ) a letní období ( ). Uchazeč se stává studentem dnem zápisu ke studiu (nejpozději do 30.9.). Studium může být přerušeno (nejvýše na 2 roky). Studium je ukončeno absolutoriem. 18

27 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY „VOŠ“
Student může studia zanechat, studentem přestává být den po doručení sdělení škole, popř. pozdějším dnem uvedeným ve sdělení. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium 3 r. studia v řádném termínu, přestává být studentem dnem 30.6., u studia 3,5 r. dnem 31.1. Období prázdnin navazujících na ukončení studia se posuzuje stejně, jako u absolventů SŠ. Tato okolnost nevyplývá ze ŠZ, ale ze ZSSP, které staví oba typy studia (Š a VOŠ) na roveň. 20

28 STUDIUM NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Studijní programy: Bakalářský Magisterský Doktorský Akreditovaný Celoživotní vzdělávání (nejde o daňově uznatelné studium) Formy studia: Prezenční Distanční Kombinovaná Forma studia není pro posuzování vyživovaného dítěte rozhodující 22

29 VYSOKÉ ŠKOLY Veřejné Univerzitní Soukromé Neuniverzitní Státní
Státní vysoká škola: Vojenská Policejní Univerzitní Neuniverzitní Pokud student studuje akreditovaný studijní program, je nerozhodné, jde- li o univerzitní, či neuniverzitní VŠ, ani jde-li o veřejnou, soukromou či státní VŠ. 23

30 ZAHÁJENÍ STUDIA NA VŠ Uchazeč se stává studentem dnem zápisu ke studiu. Student s přerušeným studiem se stává studentem dnem opětovného zápisu ke studiu. Po dobu přerušení studia není dítě považováno za studenta (§ 54), kromě přerušení studia pro rodičovství (viz dále). 25

31 Statut studenta v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou (Z 48/2013 Sb.)
Zákon č. 48/2013 Sb. upravil jak zákon o VŠ, tak zákon o SSP od („o povinnost činit vhodná opatření pro studium rodičů, a to po dobu, po kterou by jinak trvala uznaná doba mateřské nebo rodičovské dovolené“). Student má nově právo na přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem a rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu. Právo má současně jak matka dítěte (od počátku 8. týdne před předpokládaným porodem), tak i otec dítěte (od data narození dítěte). Zákon o VŠ v novém § 54a i prodlužuje lhůty pro plnění studijních povinností matce nějméně o 30 týdnů od podání žádosti i otci nejméně o 22 týdnů. Student – rodič může uplatnit i právo na povolení individuálního studia v případě, že studium nepřeruší. 25

32 Statut studenta v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou (Z 48/2013 Sb.)
V zákoně č. 117/1995 Sb., o SSP, bylo v § 14/2 doplněno nové ustanovení pod písmenem d), které za dobu studia považuje i dobu přerušení studia na VŠ, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená. To znamená, že i po dobu přerušení studia na VŠ, je studující dítě na mateřské nebo rodičovské dovolené s přerušeným studiem i s druhým z partnerů při splnění všeobecných podmínek (není poživatelem ID 3. stupně a není starší 26 let, společně hospodařící domácnost) považováno za studenta a i rodiče rodičů dítěte mají nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na dítě, resp. i vnuka či vnučky jako vyživovaných osob. 25

33 UKONČENÍ STUDIA NA VŠ ŘÁDNĚ, tj. absolvováním studia - dnem vykonání státní závěrečné zkoušky (následuje posuzování jednoho kalendářního měsíce po ukončení studia). OSTATNÍ PŘÍPADY (nesplňující podmínku „řádného ukončení studia) – daňové zvýhodnění lze uplatnit naposledy za měsíc v němž došlo k následujícímu nestandardnímu ukončení studia, tj.: Zanecháním studia - dnem doručení oznámení. Nesplněním požadavků – dnem stanoveným studijním nebo zkušebním řádem. Odnětím akreditace – dnem uvedeným v rozhodnutí MŠMT. Zánikem akreditace – dnem, ke kterému VŠ oznámila zrušení studijního programu. Vyloučením ze studia – dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o vyloučení ze studia. 26

34 ZA STUDIUM NA VŠ SE POVAŽUJE TAKÉ
Doba od skončení studia na SŠ do dne, kdy se dítě stalo studentem VŠ, pokračuje-li ve studiu bez přerušení. Kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž bylo řádně ukončeno studium, pokud dítě nevykonávalo po celý měsíc výdělečnou činnost, nebo nemělo nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, nebo na sebe tyto dvě situace nenavazovaly tak, aby trvaly celý měsíc. Doba od ukončení studia na VŠ do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné VŠ, pokud studium bezprostředně navazuje, nejdéle však doba 3 měsíců po měsíci, v němž bylo ukončeno studium na VŠ. 27

35 DALŠÍ UZNANÉ PŘÍPRAVY NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ
Vyhláška MŠMT č. 322/05 Sb. po léta stanovovala, které další formy studia jsou uznatelné jako příprava na budoucí povolání: Jednoletý kurz cizích jazyků. Příprava za člena řádu, náboženské společnosti nebo církve. Vzdělávání v diagnostických třídách. Studium podle zahraničních vzdělávacích programů. V 322/2005 Sb. ale byla zrušena a nahrazena V 28/2012 Sb., která jako studium tolerovala podle svých přechodných ustanovení jazykové školy a studium na zahraničních VŠ působících v ČR naposledy, pokud byly zahájeny ve školním roce 2012/2013 resp 28

36 DALŠÍ UZNANÉ PŘÍPRAVY NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ
Poslanecká sněmovna před svým rozpuštěním přijala zákon č. 367/2013 Sb., který alternativní daňově uznatelné formy studia zapracoval přímo do zákona o státní sociální podpoře v § 12/1 pod písmeny d) až g) a současně zrušil V 28/2012 Sb.: d) Studium v jazykových školách s denní výukou pro osoby, které v tomto roce úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium. e) Studium podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů ve vzdělávacích institucích v ČR. f) Příprava (v délce 1 – 2 let) k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve podle zákona o církvích a náboženských společnostech. g) Vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů. 28

37 DALŠÍ UZNANÉ PŘÍPRAVY NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ
Zákon č. 267/2013 Sb. Nabyl účinnosti Seznam vzdělávacích institucí s denní výukou cizích jazyků vede MŠMT ve spolupráci s MPSV. 28

38 PŘÍKLADY POSUZOVÁNÍ DOBY PO SKONČENÍ STUDIA NA STŘEDNÍ I VYSOKÉ ŠKOLE, PO KTEROU JE DÍTĚ POVAŽOVÁNO ZA VYŽIVOVANOU OSOBU Ve všech příkladech se vychází ze skutečnosti, že vyživované dítě nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. 28

39 PŘÍKLADY POSUZOVÁNÍ DOBY PO SKONČENÍ STUDIA NA STŘEDNÍ ŠKOLE, PO KTEROU JE DÍTĚ POVAŽOVÁNO ZA VYŽIVOVANOU OSOBU PŘÍKLAD Maturita Nástup do pracovního poměru Za studenta je považováno až do – platí pravidlo „posledních prázdnin PŘÍKLAD Maturita Nástup do pracovního poměru Za studenta je považováno do – do konce školního roku. O prázdninách již po oba celé měsíce trvala výdělečná činnost. 28

40 PŘÍKLADY POSUZOVÁNÍ DOBY PO SKONČENÍ STUDIA NA STŘEDNÍ ŠKOLE, PO KTEROU JE DÍTĚ POVAŽOVÁNO ZA VYŽIVOVANOU OSOBU PŘÍKLAD Maturita Nástup do pracovního poměru Za studenta je považováno až do – pravidlo „posledních prázdnin“ platí jen v měsíci červenci, kdy po celý měsíc netrvala výdělečná činnost. PŘÍKLAD Maturita Nástup do pracovního poměru Za studenta je považováno až do – pravidlo „posledních prázdnin“ platí v měsíci červenci i srpnu, kdy po oba celé měsíce netrvala výdělečná činnost. 28

41 PŘÍKLADY POSUZOVÁNÍ DOBY PO SKONČENÍ STUDIA NA STŘEDNÍ ŠKOLE, PO KTEROU JE DÍTĚ POVAŽOVÁNO ZA VYŽIVOVANOU OSOBU PŘÍKLAD Maturita Dohoda o provedení práce 1. 6. – Nástup do pracovního poměru Za studenta je považováno až do červen (do konce školního roku) a dále platí pravidlo „posledních prázdnin“ – dohoda o provedení práce nezakládá účast na pojistném. PŘÍKLAD Maturita Dohoda o pracovní činnosti Nástup do pracovního poměru Za studenta je považováno jen do – neplatí pravidlo „posledních prázdnin“ – dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na pojistném. 28

42 PŘÍKLADY POSUZOVÁNÍ DOBY PO SKONČENÍ STUDIA NA STŘEDNÍ I VYSOKÉ ŠKOLE, PO KTEROU JE DÍTĚ POVAŽOVÁNO ZA VYŽIVOVANOU OSOBU PŘÍKLAD Maturita Dohoda o provedení práce 1. 6. – Podpora v nezaměstnanosti 7. 7. – Nástup do pracovního poměru Za studenta je považováno až do – platí pravidlo „posledních prázdnin“ - dohoda o provedení práce nezakládá účast na pojistném a podpora nebyla po celý měsíc červenec ani po celý měsíc srpen. PŘÍKLAD Student SŠ nevykonal maturitní zkoušku v řádném termínu a úspěšný byl až na druhý pokus Za studenta je dítě považováno až do : červen = (do konce školního roku) a dále platí pravidlo „posledních prázdnin“. Pokud nepokračuje ve studiu na SŠ, VOŠ nebo VŠ, je považováno za vyživované naposledy za měsíc srpen 2014. 28

43 PŘÍKLADY POSUZOVÁNÍ DOBY PO SKONČENÍ STUDIA NA VYSOKÉ ŠKOLE, PO KTEROU JE DÍTĚ POVAŽOVÁNO ZA VYŽIVOVANOU OSOBU PŘÍKLAD Ukončení studia na VŠ Zahájení studia na jiné VŠ Nástup do pracovního poměru Za studenta je považováno nepřetržitě, protože od konce kalendářního měsíce, v němž ukončilo studium na jedné VŠ do bezprostředně navazujícího studia na jiné VŠ neuplynuly více, než 3 kalendářní měsíce. PŘÍKLAD Ukončení studia na VŠ Zahájení studia na jiné VŠ Nástup do pracovního poměru, studium při zaměstnání Za studenta je považováno naposledy za měsíc duben, protože po celý měsíc duben nebyl výdělečně činný (1 měsíc následující po skončení studia), a od konce kalendářního měsíce, v němž ukončilo studium na jedné VŠ do bezprostředně navazujícího studia na jiné VŠ uplynuly více, než 3 kalendářní měsíce. Statut studenta pak pokračuje počínaje měsícem červencem. 28

44 PŘÍKLADY POSUZOVÁNÍ DOBY PO SKONČENÍ STUDIA NA VYSOKÉ ŠKOLE, PO KTEROU JE DÍTĚ POVAŽOVÁNO ZA VYŽIVOVANOU OSOBU PŘÍKLAD Ukončení studia na VŠ Dohoda o provedení práce Nástup do pracovního poměru Za studenta je považováno do , protože dohoda o provedení práce nezakládá účast na pojistném, a pokud by v průběhu prosince zahájilo studium na téže nebo jiné VŠ, za studenta bude považováno nepřetržitě, protože od konce kalendářního měsíce, v němž ukončilo studium na jedné VŠ do bezprostředně navazujícího studia na jiné VŠ neuplynuly více, než 3 kalendářní měsíce. PŘÍKLAD Vyloučení ze studia Nástup do pracovního poměru Za studenta je považováno naposledy za měsíc květen. 28

45 PŘÍKLADY POSUZOVÁNÍ DOBY PO SKONČENÍ STUDIA NA VYSOKÉ ŠKOLE, PO KTEROU JE DÍTĚ POVAŽOVÁNO ZA VYŽIVOVANOU OSOBU PŘÍKLAD Student VŠ nevykonal státní závěrečnou zkoušku v řádném termínu a byl mu povolen odklad o jeden rok při zachování práv i povinností po dobu odkladu. Student je po celou dobu považován za studenta. PŘÍKLAD Nástup na mateřskou dovolenou – přerušení studia a zastavení daňového zvýhodnění. Narození dítěte. Nástup na rodičovskou dovolenou. Za studenta je považováno až od , tj. od účinnosti zákona č. 48/2013 Sb., který novelizoval zákon o VŠ a zákon o SSP. Statut studenta pak platí po celou uznanou dobu rodičovství. 28

46 DĚKUJI ZA POZORNOST ! DOTAZY ?
28


Stáhnout ppt "VŠE O VYŽIVOVANÝCH DĚTECH ML"

Podobné prezentace


Reklamy Google