Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY odklad o rok a jak dál v roce 2010-2011 14. 01. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY odklad o rok a jak dál v roce 2010-2011 14. 01. 2010."— Transkript prezentace:

1 REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY odklad o rok a jak dál v roce 2010-2011 14. 01. 2010

2 ODKLAD A JEHO DŮSLEDKY PRO OBDOBÍ 2009-2011 1.ODKLAD ZAHÁJENÍ REFORMY MZ NA ROK 2011 2.ZMĚNA KONFIGURACE A KALENDÁŘE MZ 3.ZMĚNY LOGISTICKÉHO MODELU ORGANIZACE MZ 4.MATURITNÍ GENERÁLKA (MAG’10) – ŘÍJEN 2010 5.ZMĚNY TERMÍNŮ A MODELU ORGANIZACE PŘÍPRAVY UČITELŮ 6.UPŘESNĚNÍ V OBLASTI ÚSTNÍCH A PÍSEMNÝCH DÍLČÍCH ZKOUŠEK 7.PRIORITA: VŠ A VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ MZ U PŘIJÍMAČEK 8.PODPORA RIZIKOVÝCH SKUPIN ŠKOL/OBORŮ 9.ZLEPŠENÍ INFORMOVANOSTI ŠKOL A ŽÁKŮ

3 ODKLAD ZAHÁJENÍ REFORMY MZ NA ROK 2011 CO TO ZNAMENÁ: 1.V roce 2010 se maturuje postaru – platnost vyhlášky č. 442/1991 Sb. byla „vrácena do hry“ novelou školského zákona 2.Školy však mají možnost konat v roce 2010 ústní zkoušky z ČJL a CJ podle metodiky „nové maturity“ (jako dílčí ústní zkoušky státní části) - podpora CERMAT 3.Náběhové období (původně 2leté - 2010 a 2011) „nové maturity“ je zkráceno pouze na rok 2011 4.Maturitní generálka se odkládá o rok 5.Došlo k úpravě harmonogramu i organizačního modelu přípravy učitelů 6.Jsou schváleny změny v pořadí zkoušek a kalendáři „nové maturity“ a změny logistického zajištění nové maturity

4 ZMĚNA POŘADÍ ZKOUŠEK A KALENDÁŘE MZ CERMAT, Jeruzalémská 12, PRAHA 1 Společná část MZ se koná až po ukončení posledního ročníku studia Pořadí zkoušek: 1.Profilová část MZ 2.Společná část MZ V rámci společné části je pořadí zkoušek následující: 1.Dílčí ústní zkoušky 2.Didaktické testy a dílčí zkoušky formou písemné práce Co to znamená prakticky …

5 ZMĚNA POŘADÍ ZKOUŠEK A KALENDÁŘE MZ škola, která stihne ústní zkoušky za 1 týden CERMAT, Jeruzalémská 12, PRAHA 1

6 ZMĚNA POŘADÍ ZKOUŠEK A KALENDÁŘE MZ škola, která stihne ústní zkoušky za 2 týdny CERMAT, Jeruzalémská 12, PRAHA 1

7 ZMĚNA POŘADÍ ZKOUŠEK A KALENDÁŘE MZ škola, která stihne ústní zkoušky za 3 týdny CERMAT, Jeruzalémská 12, PRAHA 1

8 ZMĚNA LOGISTICKÉHO MODELU - 1 CERMAT, Jeruzalémská 12, PRAHA 1 DECENTRALIZOVANÁ DIGITALIZACE VE ŠKOLÁCH úspora času, potřebného na zpracování výsledků výrazné snížení administrativní zátěže a práce na straně školy výrazné snížení rizika ztráty originálu záznamu výsledku žáka (ZA zůstává ve škole) umožňuje změnu kalendáře MZ a úsporu 1 – 3 týdnů výukového času ve 2. pololetí

9 ZMĚNA LOGISTICKÉHO MODELU - 2 CERMAT, Jeruzalémská 12, PRAHA 1 VÝROBA PRACOVNÍCH LISTŮ VE ŠKOLÁCH (ústní zkoušky z cizích jazyků) obsah zadání ústních zkoušek (pracovních listů) musí být zkoušejícím znám nejméně týden před konáním zkoušek (nikoli bezprostředně před zkouškou) ředitelem pověřený pracovník školy generuje a „stáhne“ z centrálního systému elektronickou podobu pracovních listů ředitel má volbu, zda nechá generovat kompletní pracovní listy nebo pouze jeho 3 části (v případě, že škola bude mít zájem čtvrtou „volnou“ část zadání vytvořit sama dle odborného profilu žáka) tisk finálních pracovních listů (po případném doplnění čtvrté „volné“ části) provede na „datovém digitalizačním terminálu“ (součástí bude barevná laserová tiskárna) materiálové náklady budou zohledněny v účelové dotaci MŠMT na krytí nákladů škol, spojených se společnou části MZ)

10 ZMĚNA LOGISTICKÉHO MODELU - 3 CERMAT, Jeruzalémská 12, PRAHA 1 ZMĚNA KOMPETENCÍ PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘEZKOUMÁNÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ MZ (vyžaduje novelizaci zákona)

11 MATURITNÍ GENERÁLKA (MAG’10) CERMAT, Jeruzalémská 12, PRAHA 1 CÍLE MAG’10: 1.ověření logistického, organizačního a technologického zajištění MZ 2.přímá zkušenost škol a žáků s novou MZ 3.praktická část přípravy učitelů na výkon funkcí komisař, hodnotitel a zadavatel 4.prověření součinnosti všech institucí (MŠMT, CZVV, krajů, ČŠI) VYHLÁŠENÍ MAG’10: únor 2010

12 ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ K MZ - 1 CERMAT, Jeruzalémská 12, PRAHA 1 NOVÝ HARMONOGRAM Po 1.9.2011 – vzdělávání učitelů probíhá průběžně (odhad 15% fluktuace / rok)

13 ZMĚNY V PŘÍPRAVY UČITELŮ K MZ - 2 CERMAT, Jeruzalémská 12, PRAHA 1 NOVÝ MODEL ORGANIZACE – pro kurzy, které se konají od 1.2.2010 1.Ředitel školy a účastníci si volí, kdy a kde prezenčně studovat 2.Rozhodující slovo má ředitel – musí potvrdit volbu svých učitelů 3.Nabídka kurzů po stránce místa, termínu a času konání bude pestrá;Nyní zveřejněna základní nabídka prezenčního školení hodnotitelů, každý měsíc bude doplňována dle podnětů ředitelů škol A KURZY, DO KTERÝCH BYLI UČITELÉ „PŘIHLÁŠENI“ V ROCE 2009 ? (platí pro ty kurzy, které se konají od 1.2.2010) 5.Nevyhovuje-li řediteli „centrálně nadirigovaná“ účast učitelů, učitele ze školení odhlásí tím, že jejich účast v kurzu nepotvrdí 6.a přehlásí je na jiný kurz, odpovídající potřebám a omezením školy

14 UPŘESNĚNÍ K TÉMATU DÍLČÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKA CERMAT, Jeruzalémská 12, PRAHA 1 VE ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISI 2 HODNOTITELÉ, kteří: plní funkci zkoušejícího a přísedícího dle metodiky nezávisle na sobě hodnotí výkon žáka po ukončení připraví pro komisi konsensuální hodnocení komise potvrzuje navržené hodnocení když nedojdou hodnotitelé ke konsensuálnímu hodnocení, komise rozhoduje hlasováním o volbě jednoho z nich LOSOVÁNÍ ZADÁNÍ U ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA: Stejně jako nyní – žák losuje z 25 pracovních listů, pracovní list je pro daný zkušební den vyřazen a vrací se do portfolia den následující LOSOVÁNÍ ZADÁNÍ U ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Žák losuje zadání z portfolia, které je připraveno na základě jeho vlastního výběru z nabídky literárních děl, připravených školou

15 UPŘESNĚNÍ K TÉMATU DÍLČÍ „PÍSEMNÁ“ ZKOUŠKA CERMAT, Jeruzalémská 12, PRAHA 1 PROČ OPRAVUJÍ PÍSEMKY UČITELĚ VE ŠKOLÁCH na základě požadavků škol stanoveno v roce 2007 důvodem je snížit riziko, že se způsob hodnocení maturitních písemných prací zásadně odcizí didaktické praxi škol ČASOVÁ NÁROČNOST A ODMĚŇOVÁNÍ HODNOTITELŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ: norma 20 min / PP zjištěna empirickým šetřením (vzorek 96 hodnotitelů); po krátkém zapracování dosahovali hodnotitelé výkonu 15-20 minut / PP odměna za hodnocení 1 PP = 100 Kč odměny hradí ředitelé z účelové „maturitní“ dotace MŠMT Dá se zvládnout termín pro vyhodnocení písemných prací záleží na rozhodnutí ředitele, kolik přidělí písemných prací jednotlivým hodnotitelům optimum je 30-60 PP / hodnotitele písemné zkoušky z ČJL a velkých CJ v základní úrovni obtížnosti situovány do prvních dnů jednotného zkušebního schématu

16 PRIORITA: VŠ A VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ MZ CERMAT, Jeruzalémská 12, PRAHA 1 PROČ? Užitečnost reformy MZ pro žáky (méně zkoušek, nižší finanční náklady) Motivace žáků k volbě zkoušek vyšší úrovně obtížnosti a k dosažení co možná dobrých výsledků u zkoušky CÍL: Část významných fakult a VŠ zveřejní do 31.10.2010, že: výsledky MZ jsou kritériem pro výběr uchazečů k VŠ studiu algoritmus jakým bude kritérium „výsledek u MZ“ reálně uplatněn při výběru uchazečů Zásadní informace pro žáka pro volbu předmětového portfolia maturity (přihláška k maturitní zkoušce) KLÍČOVÁ PODPORA KOMUNIKACE TÉMATU S VŠ: Zajištěna přímá a aktivní účast předsedy Vlády ČR a ministryně školství

17 PODPORA RIZIKOVÝCH ŠKOL A OBORŮ CERMAT, Jeruzalémská 12, PRAHA 1 RIZIKO: Potenciální nadměrná neúspěšnost žáků u „státní maturity“ v některých oborech a formách vzdělávání Neúspěšnost je systémově podmíněna Jde především o: a) maturitní obory SOU b) nástavbové studium c) neprezenční formy studia CÍL:1. Zjistit rozsahu, strukturu a příčiny možného rizika 2.Na základě toho připravit návrh krátkodobých a střednědobých opatření, které školám pomohou riziko snížit PRVNÍM KROKEM - ŠETŘENÍ HELP 1 osloveno 460 škol (cca 25.000 žáků), proběhlo na 65% oslovených školách nyní se zpracovávají výsledky signální výsledky jednotlivých žáků budou školám zpřístupněny v IS CERTIS dne 18/1 t.r. bude zajištěna anonymita škol i výsledků, výsledky nebudou publikovány

18 ZLEPŠENÍ INFORMOVANOSTI ŠKOL A ŽÁKŮ CERMAT, Jeruzalémská 12, PRAHA 1 KLÍČOVÝ, ČÁSTEČNĚ VIRTUÁLNÍ PROBLÉM Kromě standardních nástrojů přímé komunikace MŠMT/CZVV ke školám chceme postupovat třemi směry: 1.V co možná krátkém čase stabilizovat věcnou podstatu informací (ukončit změny změn a změny změn změn) 2.Zapojit do procesu informační podpory škol kraje 3.Zajistit přímou informovanost žáků (projekt Studenti studentům)


Stáhnout ppt "REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY odklad o rok a jak dál v roce 2010-2011 14. 01. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google