Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhFilozofie TémaFilozofie Tematická oblastFilozofie NázevFilozofie staré Číny a Konfucius AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkSrpen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 4.ročník AnotaceVývoj čínské filozofie a význam Konfucia pro utváření morálních hodnot Číny Přínos/cílové kompetenceZískání přehledu o formování filozofických hodnot v čínském myšlení VY_32_INOVACE_52_ 11

2 vynález porcelánu střelný prach kompas papírové peníze atd. Písmo 40 000 znaků - jednoslabičné slovo /tři významové tóniny/ Jedinečná kulturní úroveň Číny ve všech oblastech života:

3 Vývoj Čínské filozofie probíhal ve třech etapách: 1) v prvním tři témata: KONFUCIÁNSKÁ F., TAOISMUS, MOHISMUS asi 100 škol / 6.- 2. století př.n.l. / 2) v druhém: Středověká BUDDHISTICKÁ FILOZOFIE / 2. stol. př. n. l. - 1000 n. l. / 3) ve třetím: dominuje NEOKONFUCIÁNSKÁ FILOZOFIE / 1000 - Současnost /

4 Nejstarší knihou, která zachycuje dynamiku světa se zřetelem k člověku Rytmus sil, dostal později název JIN a JANG. Patří mezi nejstarší knihy světového písemnictví. Jedinečný obsah tvoří: 64 HEXAGRAMŮ (šestičar). Základem těchto grafických symbolů jsou čáry: jsou protichůdné, ale NEODDĚLITELNÉ (jako: ženství a mužství, noc a den, země a nebe). HEXAGRAMY vyjadřují souhrn lidských i kosmických situací - pojímaných jako trvalý pohyb. I-ťing = je nazývána Věšteckou knihou, lze podle ní usuzovat na vývoj situace! " I-ťing " ( KNIHA PROMĚN ) / 2 tisíce př.n.l./

5 I-ťing ( Sung – Svár )

6 Evropské myšlení: opírá se o princip Kauzality (PŘÍČINNOST). Čínské myšlení : se opírá o tzv. Koincidence ( případky, náhoda). Pozorovaný okamžik se v čínském myšlení jeví spíše jako souhra náhod, nežli jasně vymezený výsledek procesu, řetězce příčin! Principy čínského myšlení: 1) Trvalá přeměna, která harmonizuje krajnosti. 2) Souběžnost věcí, dějů, světa a nás. 3) Analogie ( podobnost, zástupnost ). 4) Obrazovost ( detail a celek nelze oddělit ). Knihou se v závěru života aktivně zabýval Konfucius ( komentáře ) a ve 20. století Carl Gustav Jung a fyzik Fritjof Capry. Porovnání evropského a čínského myšlení

7 Konfucius (551-479 př.n.l.) Je označován za nejvlivnějšího čínského myslitele, který kdy žil ! Narodil se ve státečku "LU" (Šantungská provincie), pocházel z tehdy již starého šlechtického rodu "KCHUNG"- dodnes. Jeho čínské jméno zní "KCHUNG-FU-C" (mistr z rodu Kchung). Škola: již v mládí založil v rodném domě ŠKOLU. Zde vyučoval své žáky : dějinám básním pravidlům chování oddanosti trůnu písmu a upřímnosti

8 Konfucius

9 Pro konfuciánství bylo nejdůležitější funkcí náboženství, vštípit lidem morální hodnoty. Citace: (i když byl ctižádostivý, přesto říkal) „ Netrapme se tím, že nemáme žádný úřad, nýbrž starejme se, abychom byli schopni jej zastávat. Netrapme se tím, že nejsme slavní, nýbrž snažme se, abychom byli hodni slávy.“ (HOOBLER, T.; HOOBLER, D. Konfucianismus. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 1997) Konfucius zdůrazňuje tři důležité oblasti: 1.SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ ČLOVĚKA 2.OHLEDUPLNOST A SOUCIT K DRUHÝM 3.ÚCTA KE STARŠÍM A PŘEDKŮM

10 Své následovníky vedl k tomu, aby se účastnili veřejného života a sám jim šel příkladem – stal se MINISTR SPRAVEDLNOSTI (až v padesáti letech). Stát pod jeho vedením vzkvétal - neb se všichni drželi jeho nauky. Vládce sousedního státu začal rozkvět státu „LU“ ZÁVIDĚT, a proto poslal vladaři státu LU dar: (družinu mladých zpěvaček, tanečnic a krásné koně). Vladař se oddal radovánkám a Konfucius, který miloval CTNOSTNÝ ŽIVOT zklamaně rezignoval na svou funkci a opustil rodnou zem. Konfucius odmítal ideu mudrce odtrženého od světa

11 Návrat Po 13ti letech byl povolán zpět, ale věnoval se shromažďování a vydávání dochovaných písemných památek. Sepsal díla: „Kroniku své země“ Jeho největším dílem je " Devět klasických knih " (prvních 4-5 je se značnou jistotou jeho! - ostatní dílo žáků). Hovory – vlastní Konfuciovy myšlenky, které byly zapsány později jeho žáky.

12 Význam a charakter Konfuciovy filozofie: Základním rysem jeho fil. JE PŘÍKLON K ČLOVĚKU. Nepředkládá žádný propracovaný systém logiky, etiky, či metafyziky, ale snaží se stálým ovlivňováním svých žáků je přivést k samostatnému a správnému myšlení. Konfucius zastával názor, že lidé, kteří se sami vzdělávají a pracují na zušlechťování svého charakteru, budou připraveni a schopni vést stát nového typu. Učil své žáky urozenosti k dosažení pěti základních dovedností: vybranému chování, ušlechtilosti, dobré vůli, píli a laskavosti.

13 Konfucius a metafyzika (k metafyzickým problémům se nerad vyslovoval ) Tvrdil: „Když nepoznáme podstatu života, jak bychom mohli vědět něco o smrti.“ Proto je obecně označován za agnostika. Konfucius věřil, že by se měl člověk o svůj osud zasloužit sám a nespoléhat na pomoc božstev, avšak i přitom přijal mnoho rysů starověkého čínského náboženství. K náboženským rituálům uctívání nebes a duchů zemřelých se staví kladně a radí zachovávat tradice !!! Modlil se k Nebesům, přijal tradiční čínský řád Vesmíru, považoval Nebesa za nejvyšší sílu a podporoval uctívání předků.

14 Konfucius a etika na první místo řadí BLAHO LIDÍ jeho nauka je Sbírkou zásad chování a mravních příkazů // Tvrdí: Neposlušnost je hlavní příčinou všeho nepořádku // slovo, kterým by se měl člověk řídit celý život je SYMPATIE - ŠU = SRDCE to znamená zlaté pravidlo: „Nečiň druhým, co sám nechceš, aby oni činili tobě.“ vyznává „mravní ideál člověka“ / na rozdíl od asketických BRAHMÁNŮ/

15 stvořil model společnosti založené na vzoru patriarchální rodiny základem je: pět základních mezilidských vztahů podřízenosti, respektu a úcty mezi: OTCEM A SYNEM MANŽELEM A MANŽELKOU STARŠÍM A MLADŠÍM BRATREM PŘÍTELEM A PŘÍTELEM PANOVNÍKEM A PODDANÝM Rodina základ státu

16 je: MENCIUS ( Meng-c, 372-289 př.n.l. ) Specifické východní pojetí INDIVIDUÁLNÍ SVOBODY, které nesměřuje tolik ke změně vnějších podmínek jako spíše k VNITŘNÍMU PROŽITKU. V Číně přetrvává dodnes silný RESPEKT k autoritativní správě státu. Na jedince se vždy nazírá v kodexu: (Rodina základ státu!!!) // Rodina - společnost a stát ! // Pokračovatelem Konfucia

17 Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu. Náš největší úspěch nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy se zase pozvedneme, kdykoliv padneme. Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních. Kořenem zla je nedostatek poznání. Přemoci zlé návyky lze jen dnes, nikoli zítra. Myšlenkový odkaz Konfucia bude věčně žít

18 Vážiti si jiných jako samých sebe a jednati s nimi tak, jak chceme, aby jednali oni s námi – toť možno nazvati učením o lidumilnosti. Nad to není nic vyššího. Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj. Zbabělost je, když víme, co máme dělat a neděláme to. Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět. Přemýšlej a pochop !!!

19 Zdroje a prameny Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie. Praha 1990 Blecha, I.: Filosofie, Nakladatelství Olomouc 1998 Fürst, M.: Filozofie, Fortuna, Praha 1994 Jaspers, K,: Úvod do filozofie, Praha 1991 Kratochvíl, Z.: Mýtus, filozofie, věda. Praha 1993 Liessmann, K.-Zenaty, G.: O myšlení – Úvod do filosofie, Votobia, Olomouc 1994 Michálek, J.: Co je to filozofie, Oikúmené, Praha 1992 Osborne, R.: Filozofie, Portál, Praha 2006 Popkin, R.-Stroll, A.: Filozofie pro každého, Nakladatelství Ivo Železný, Praha 2005 Petříček, M. Jr.: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1992 Sláma, M.: Kapitoly ke studiu základů filosofie. Praha 1991 Šmajs, J. – Krob, J.: Úvod do ontologie. Brno 1994 Störig, H.J. Malé dějiny filozofie, Zvon, Praha 1996 HOOBLER, T.; HOOBLER, D. Konfucianismus. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 1997. Weischedel, W.: Zadní schodiště do filozofie, Votobia, Praha 1992 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:I_Ching_Song_Dynasty_print.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:I_Ching_Song_Dynasty_print.jpg 15.8.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Confucius_Tang_Dynasty.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Confucius_Tang_Dynasty.jpg 15.8.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Konfuzius.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Konfuzius.jpg 15.8.2012


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google