Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smluvní vztahy dana.mestanova@fsv.cvut.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smluvní vztahy dana.mestanova@fsv.cvut.cz."— Transkript prezentace:

1 Smluvní vztahy

2 Co je smlouva? Je to dokument mezi smluvními stranami, který specifikuje předmět smlouvy, podmínky uzavření, trvání a ukončení smluvního vztahu., uvádí termíny plnění, precizuje výši ceny či její tvorbu a další. Smlouvy lze uzavřít podle OBČANSKÉHO nebo OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU. Podle občanského zákoníku: jedná-li se o uzavírání smluv mezi občany, nebo jednou stranou je občan a druhou podnikatel (s.r.o., a.s.,…) Podle obchodního zákoníku: jedná-li se o smlouvy mezi podnikateli

3 Typy smluv Závazkové smlouvy podle obchodního zákoníku
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy Kupní smlouva (prodávající x kupující) Dovozní kupní smlouva Kupní smlouva na prodej nemovitosti Smlouvy o koupi najaté věci, např. smlouva o finančním leasingu, smlouva o úvěru, licenční smlouva, smlouva o skladování, smlouva o uložení věci,… Smlouva o dílo na zhotovení projektu na zhotovení montáže na zhotovení stavebních věcí, na dodávku stavebních prací na zhotovení stavebního díla na zhotovení technologické části stavby na provedení opravy na zhotovení věci na dodávku montovaných strojů a pod. Mandátní smlouva Komisionářská smlouva Smlouva o obchodním zastoupení Smlouva o běžném účtu Smlouva o vkladovém účtu

4 Závazkové smlouvy podle občanského zákoníku
Kupní smlouva Darovací smlouva Směnná smlouva Smlouva o opravě věci Smlouva o půjčce Nájemní smlouva Smlouva o obstarání věci Smlouva o úschově Smlouva o ubytování Smlouva o přepravě nákladu Zprostředkovatelská smlouva Smlouva o vkladu Pojistná smlouva Smlouva o důchodu Cestovní smlouva Smlouva o nájmu nebytových prostor (pronajímatel x nájemce) Smlouva o podnájmu nebytových prostor (nájemce x podnájemce)

5 Jiné smlouvy např. : smlouva o zastavení nemovitosti
další typy smluv Smlouvy společenské - Veřejná obchodní společnost (společníci) - Komanditní společnost (komplementáři x komandisté) - Společnost s ručením omezeným (společníci) Smlouva o převodu obchodního podílu (převádějící x nabyvatel) - Zakladatelské smlouvy - akciová společnost (zakladatelé, zakladatelská smlouva) - smlouva o sdružení (několik osob se může sdružit) - smlouva o tichém společenství (podnikatel x tichý společník) Jiné smlouvy např. : smlouva o zastavení nemovitosti sponzorská smlouva smlouva o reklamě Smlouvy pracovně-právní - pracovní smlouva - dohoda o činnosti - dohoda o smluvním platu

6 Nejčastěji využívané typy smluv mezi účastníky výstavby
Účastníci výstavbového projektu a vztahy mezi nimi : přímí účastníci: investor stavebník provozovatel uživatel zhotovitel dodavatel projektant developer nepřímí účastníci: stavební úřady dotčené orgány státní správy autorizovaný inspektor banky pojišťovny justice

7 Nejčastěji používané typy smluv
Smlouva o dílo Kupní smlouva Smlouva mandátní Smlouva komisionářská Smlouva o sdružení Smlouva o skladování Smlouva nájemní Smlouva o smlouvě budoucí

8 Náležitosti smluv V době tržního hospodářství stát nezasahuje do vztahu mezi objednavatelem a zhotovitelem. Smlouva je jediným závazným dokumentem pro jejich vztahy. Smlouva o dílo je také základním dokumentem při případném řešení sporů u rozhodčího soudu. Podstatné náležitosti smlouvy - jako předmět a doba plnění, cena a způsob stanovení, případně upřesňování, podmínky pro zhotovení, předání, pro přejímku,.. jsou rozčleněny do: hlav x článků x odstavců Nemusí být zachováno ani pořadí článků.

9 Vzorová smlouva Dále uvedená „vzorová smlouva“ je koncipována pro zhotovení stavby. Při použití smlouvy pro jiná díla - jako např. projektové práce je tuto vzorovou smlouvu nutno obsahově UPRAVIT. „Vzorová smlouva“ je pro přehlednost rozčleněna do 4 bloků - to však neznamená, že konkrétní smlouvy musí být členěny stejným způsobem.

10 Smlouva o dílo smluvní strany: objednatel a zhotovitel objednatel se ve smlouvě zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotovitel se zavazuje určité dílo provést. Může se jednat o provedení stavby, o opravu stavebního díla, o údržbu stavby nebo části. Ve stavebnictví se využívá tohoto typu smlouvy zejména u dodávek stavebních prací (vlastní stavební práce) a to jak na stavební dílo (stavbu) jako celek nebo na dílčí části či konkrétní činnosti a práce (subdodávky). Dále se ve stavebnictví smlouva o dílo využívá i pro: projektové práce geodetické práce průzkumné práce dodávky služeb a další Uzavírá se podle obchodního zákoníku č. 513/91Sb. § 536 až § 565.

11 Struktura smlouvy o dílo
A: Podstatné body smlouvy: I. Účastníci smlouvy Objednatel obchodní jméno, adresa, identifikační číslo,(IČO), daňové identifikační číslo (DIČ) bankovní spojení, které bude použito při plnění ze smlouvy (obchodní jméno, adresa banky, event. pobočky), číslo účtu, kód banky statutární orgán nebo člen či zástupce oprávněný k podpisu smlouvy osoby oprávněné uzavírat dohody o změně smlouvy, provádět dozor, převzetí díla a jiné objednatelem může být právnická i fyzická osoba

12 Zhotovitel II. Předmět díla obdobně jako u objednatele:
obchodní jméno, adresa, IČO, DIČ bankovní spojení, které bude použito při plnění ze smlouvy (obchodní jméno, adresa banky, event. pobočky), číslo účtu, kód banky statutární orgán nebo člen či zástupce oprávněný k podpisu smlouvy osoby oprávněné uzavírat dohody o změně smlouvy, provádět předání díla a jiné zhotovitelem taktéž může být právnická (s.r.o.) i fyzická osoba (zedník) II. Předmět díla Vymezení předmětu díla Místo provádění díla Členění díla Čas zhotovení, termín zahájení a dokončení (může být i v další části) Jakost a provedení díla Náhradní materiály

13 III: Cena díla Podklady pro sestavení ceny Smluvní cena bez DPH
DPH (Zákon o DPH ) Cena včetně DPH Případně způsob určení ceny (není podmínkou, že cena musí být předem stanovena. Musí být však jasně stanoven způsob tvorby ceny pro následnou úhradu) Podmínky čerpání smluvního rozpočtu Platební kalendář Splatnost peněžního závazku Odstoupení od smlouvy – porušení ujednání a následné finanční vypořádání Sankční ujednání, smluvní úroky z prodlení – pokuty, penále za vadné plnění, za prodlení s vyklizením staveniště, prodlení v odstranění vad,…

14 B: Pravidelné náležitosti smlouvy o dílo
IV. Podklady pro uzavření smlouvy Doba plnění Spolupůsobení objednatele Zabezpečení potřebných správních rozhodnutí Zabezpečení geologického průzkumu Předání projektových podkladů Předání staveniště Rozsah a doba předání stavebních a montážních připraveností Specifikace věcí opatřovaných objednatelem a lhůty pro jejich předání Bezpečnostní školení pracovníků zhotovitele Spolupůsobení zhotovitele Střežení staveniště Protipožární opatření Vedení stavebního deníku (záznamy, počet dní na vyjádření, kdo může psát do deníku, např., že záznam v deníku nemůže změnit obsah smlouvy,…)

15 a/ způsob provedení zkoušek
Přerušení prací Podmínky a důsledky přerušení prací při vadách předaných věcí Podmínky a důsledky přerušení prací při skrytých překážkách Podmínky a důsledky přerušení prací při neposkytnutí spolupůsobení objednatele Provádění kontrol Průběžné kontroly (technický dozor, autorský dozor) Kontroly zakrývaných prací Užívání předmětu díla před předáním Dohody o užívání předmětu díla před předáním Důsledky neoprávněného užívání díla před předáním Dohodnuté zkoušky a/ způsob provedení zkoušek b/ harmonogram průběhu c/ podmínky úspěšnosti zkoušek d/ předpoklady provedení zkoušek d.a/ zajištěných objednatelem d.b/ zajištěných zhotovitelem

16 Předání díla Zápis o převzetí příprava k předání díla
Další smluvní náležitosti: Úhrada místních poplatků za zábory a za užívání chodníků a komunikací Úhrady za odběr médií,… Předložení pojistné smlouvy s pojišťovacím ústavem na rizika vyplývající z činnosti při provádění díla. Předání díla příprava k předání díla a/ doklady, které připraví účastníci smlouvy pro předávací řízení b/ výzva k převzetí (účasti na zkouškách), kolik dnů před předáním je zhotovitel povinen toto oznámit objednateli,… c/ vyspecifikované podmínky pro předání díla ze strany objednatele a zhotovitele Zápis o převzetí vyklizení staveniště (případně montážního pracoviště) vyhodnocení a uzavření úhrad a platebních podmínek smluvní pokuty odpovědnost za vady, záruka podstatné porušení smlouvy

17 D: Závěrečná ustanovení
C: Ostatní podmínky (nejsou-li uvedeny v předchozích bodech) Odstoupení od smlouvy Důvěrné informace Přechod vlastnického práva Nebezpečí škody na věci, jiné nebezpečí Zkušební provoz, garanční zkoušky Podmínky provádění díla za provozu Další ujednání D: Závěrečná ustanovení Dohody o změně smlouvy Počet výtisků, jejich rozdělení Smlouva ani formálně nemusí být nazvána pouze „smlouvou o dílo“, může být označena jako „smlouva o provedení stavebního díla“, s odkazem na příslušné paragrafy platné legislativy, neboť v případě sporu soud bude rozhodovat z OBSAHU SMLOUVY a nikoliv z označení.

18 Časový sled činností pro pořízení stavebního díla (stavby) s ohledem na smluvní vztahy
stavebník projektant zhotovitel investor ___________________________________________________________________________________ pořízení pozemku + kupní smlouva formulování zadání výběr projektanta zajištění studie stavby …… uzavření smlouvy odhad ceny stavby o dílo s projektantem (např. pomocí ukazatelů) na studii též i smluvní vztah na případnou inženýrskou činnost __________________________________________________________________________________ zajištění dokumentace uzavření smlouvy o dílo stavby pro územní řízení s projektantem na tento stupeň dokumentace zajištění rozhodnutí o umístění stavby (na tuto činnost si může smluvně zajistit inženýrskou organizaci např. mandátní smlouva nebo smlouva o dílo)

19 _____________________________________________________________________________________
zajištění dokumentace uzavření smlouvy o dílo pro stavební řízení investora s projektantem na tento stupeň dokumentace zajištění stavebního povolení (na tuto činnost si může smluvně zajistit inženýrskou organizaci, taktéž lze využít služby autorizovaného inspektora) např. mandátní smlouva nebo smlouva o dílo zajištění zadávací uzavření smlouvy o dílo dokumentace (dokumentace investora s projektantem pro výběr zhotovitele) lze využít služby inženýrské organizace - např. na smlouvu o dílo či mandátní smlouvu

20 poptávka na zhotovení zpracování podkladů
stavby podání nabídky součástí nabídky může být i návrh smlouvy o dílo ze strany potencionálního dodavatele např.: v případě veřejné soutěže: výzva zhotovitelům na účast v soutěži zpracování návrhu smlouvy o dílo na dodávku stavebního díla též lze řešit spoluprací s inženýrskou organizací ___________________________________________________________________________________ výběr zhotovitele či vyhodnocení soutěže lze využít spolupráce projektanta (podklady) při zadání stavby zhotoviteli …. na smlouvu o dílo

21 ___________________________________________________________________________________
uzavření smlouvy o dílo uzavření smlouvy (i (smluv)mezi stavebníkem o dílo se stavebníkem a zhotovitelem stavby na realizaci díla též podle dodavatelského systému je možno stavbu realizovat za spolupráce více dodavatelů, vč. dodavatelů technologie i za účasti inženýrské organizace uzavření smluv o dílo mezi vyšším dodavatelem stavby a jeho podzhotoviteli (subdodavateli),…

22 __________________________________________________________
podle obsahu smlouva o dílo na smluvního vztahu se vyhotovení dokumentace zhotovitelem pro provedení stavby zajištění vyhotovení realizační dokumentace pro provedení stavby __________________________________________________________________________ zajištění výkonu výkon autorského technického dozoru dozoru dle smlouvy (vlastními kapacitami o dílo nebo smluvně na základě realizace stavby smlouvy o dílo či mandátní smlouvy stavební management manažer realizace ___________________________________________________________________________

23 (např. na dodávku vody,…) převzetí stavby příprava dokladů pro uvedení
dílčí smlouvy v průběhu realizace (např. na dodávku vody,…) převzetí stavby příprava dokladů pro uvedení stavby do užívání– revize elektroinstalace,zkoušky těsnosti, vyhotovení geometrického plánu u nové stavby a zanesení do evidence katastru nemovitostí předání stavby _________________________________________________________________________________ do kolaudační řízení + kolaudační rozhodnutí dle zák.č.50/1976Sb., od dle zák.č. 183/2006Sb. „oznámení“ nebo „kolaudační souhlas“ ______________________________________________________________________________ Rozdílnost přístupu v celém procesu : již ve fázi předinvestiční, zda je stavba tzv. na klíč a pod.

24 Smlouva mandátní účastníky jsou: mandatář a mandant
využívá se při vztazích v rámci inženýrské činnosti, jako např. pro výkon technického dozoru a pod. mandatář se v takovémto smluvním vztahu zavazuje, že např.: - bude pro mandanta vykonávat na jeho účet a jeho jménem činnost odpovědného zástupce - nebo, že zajistí pro mandanta jeho jménem a na základě jeho úhrady specifikovanou obchodní činnost mandatář jako odpovědný zástupce odpovídá za dodržování živnostenskoprávních předpisů !!! naproti tomu mandant se ve smluvním vztahu zavazuje: - k úhradě smluvené částky - zavazuje se udělit mandatáři ke všem činnostem, jež spočívají v jednání s třetími osobami podle uzavřené smlouvy, příslušnou plnou moc

25 Obsah mandátní smlouvy a příklad obsahu
I. Smluvní strany: mandant: obchodní firma,.. např. Základní škola, statutární zástupce…….., adresa,údaj o registraci, bankovní spojení,…….. a mandatář: fyzická osoba - např. Ing. Hana Šroubková, adresa, IČO, bankovní spojení,……… Předmět smlouvy : Výkon inženýrské činnosti na stavbě „Přístavba pavilonu ZŠ v Chrudimi“ v rozsahu: a/ inženýrská činnost ve stádiu předprojektové a projektové přípravy, projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány, pomoc při řešení majetkoprávních vztahů, zajištění vydání stavebního povolení a ……, odborný dohled nad dopracováním realizační dokumentace , podílení se na přípravě a uzavření smlouvy na zhotovení stavby (případně smluv) b/ ve stádiu realizace, koordinace věcná a časová mezi investorem, projektantem, uživatelem a dalšími účastníky, ….., zajišťování technických korekcí pro zvýšení užitných vlastností, kvality, hospodárnosti a životnosti stavby,zabezpečení dodržení podmínek stavebního povolení, odsouhlasení doplňků a změn dokumentace,organizace kontrolních dnů, kontrola postupu prací podle časového plánu

26 c/ ve stádiu závěru stavby
přejímání a kontrola stavby účast na zkouškách organizační zabezpečení přejímacího řízení, organizační zabezpečení individuálního a komplexního vyzkoušení dokončených dodávek spolupráce při přípravě podkladů pro převzetí stavby kontrola odstraňování vad a nedodělků v dohodnutých termínech kontrola vyklízení staveniště zhotovitelem podle stávajícího stavebního zákona podání návrhu na kolaudační řízení, podle nového stavebního zákona oznámení či kolaudační souhlas, …. zabezpečení prvotních záznamů a zápisů a jejich předání investorovi - mandantovi d/ vedení účtu stavby přejímání a kontrola faktur vedení evidence faktur vystavování příkazů k jejich úhradě… případná spolupráce při vyúčtování dotací např. vyúčtování a vrácení zbývajících dotací III. Termíny: zahájení činnosti předpoklad ukončení činnosti případně rozdělení činnosti do etap vč. uvedení termínů,…

27 IV. Odměna mandatáře a úhrada nutných nákladů mandatáře
Celková cena inženýrské činnosti: …cena bez DPH, DPH, celkem Fakturace, perioda (vystavení na konci každého měsíce, splatnost 14 dnů…). Podmínky proplacení (nepřekročení lhůty výstavby, motivace pro zkrácení lhůty, nepřekročení smluvní ceny stavby) Úprava výše ceny za inženýrskou činnost v případě víceprací … uvedení „klíče“ pro stanovení,…. Specifikace nutných nákladů, podmínky proplacení, předchozí odsouhlasení …. V. Práva a povinnosti mandatáře Inženýrskou činnost bude mandatář zajišťovat na jméno a účet mandanta. Průběžně bude mandanta informovat … zejména o všech skutečnostech, jež mohou mít vliv na rozsah, cenu a termíny stavby … VI. Povinnosti mandanta Poskytnutí všech materiálů, zápisů,… potřebných pro výkon mandatáře, úhrada faktur, sankce při prodlení s úhradou,…povinnost vystavení plné moci VII. Odpovědnost za způsobenou škodu ze strany mandatáře – v důsledku neodborného či nedbalého výkonu činnosti , vyspecifikování finančního postihu (např. neřešení chyby projektanta … uvést příklad „Bulovka“) VIII.Odpovědnost za způsobenou škodu ze strany mandanta – poskytnutím nesprávných a neúplných informací, dopad do realizace stavby,… nevhodně vybrané avšak již smluvně zakotvené technické řešení, chybné rozhodnutí na kontrolním dni, … IX. Ostatní ujednání … smlouvu lze měnit či doplňovat jen písemnými dodatky, počet stejnopisů,…

28 Vzorová mandátní smlouva - tzv. prázdná smlouva z knihy vzorů smluv
Článek 1 Strany smlouvy 1.1. Firma ____, se sídlem v ____, zapsaná v obchodním rejstříku ____, odd. _ vložka _ , identifikační číslo __, zastoupená __ , ____ (dále jen "mandant") - na straně jedné - a 1.2. Firma ____, (dále jen "mandatář") - na straně druhé - (subjekty sub 1.1. a 1.2. dále též označovány společně jako "strany této smlouvy" nebo "smluvní strany"). Článek 2 Strany této smlouvy se na základě úplného a vzájemného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních dohodly na této mandátní smlouvě:

29 Článek 3 Mandatář se zavazuje, že pro mandanta zařídí následující záležitost: uzavře smlouvu _ dojedná s _ podmínky smlouvy _, a smlouvu jménem a na účet mandanta uzavře. Varianta A: V této souvislosti bere mandatář na vědomí, že mandant považuje následující podmínky smlouvy, kterou mandatář jeho jménem uzavře, za podstatné: a) smlouva bude podléhat právu _, b) kupní cena/cena nájmu/cena pronájmu _, c) garanční podmínky budou: _, d) partner se zaváže k akceptaci rozhodčího místa _ ve formě platné dohody rozhodčí doložky/k akceptaci soudu _ pro rozhodování případných sporů vzniklých ze smlouvy, e) místa plnění _, d) doby plnění _, f) platebních podmínek _, - uplatní nároky ze škody _, reklamaci _, - uplatní u _ tato práva _, a/nebo varianta B: Mandatář bere na vědomí, že smlouva, kterou uzavře jménem a na účet mandanta, se bude řídit smluvními podmínkami _, které jsou přílohou _ k této smlouvě. - uplatní jménem mandanta práva/nároky _ - _ (dále jen "záležitost").

30 Článek 4 Povinnosti mandatáře v souvislosti se zařizováním záležitosti
4.1. Mandatář je při zařizování záležitosti povinen: a) postupovat s náležitou odbornou péčí, b) vykonávat činnost dle ustanovení čl. 3 této smlouvy v souladu s pokyny mandanta, ať již výslovnými, nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo a který je mandatáři znám, c) oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta; nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení mandanta, postupuje mandatář podle původních pokynů mandanta a tak, aby bylo možno zařídit záležitost a dosáhnout účelu této smlouvy. 4.2. Zjistí-li mandatář, že pokyny mandanta jsou nevhodné či neúčelné při zařizování záležitosti, je povinen na toto mandanta upozornit. Bude-li v tomto případě mandant na zařízení záležitosti dle svých pokynů trvat, má mandatář právo: a) ve vyřizování záležitosti pokračovat dle původních pokynů mandanta, přičemž s ohledem na druh nevhodnosti pokynů mandanta se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch zařízení záležitosti a za vady v jím poskytované službě mandantovi, b) v případě pokračování v zařizování záležitosti požadovat na mandantovi, aby své setrvání na původních pokynech potvrdil mandatáři písemně, c) odstoupit od smlouvy, přičemž tímto není dotčeno právo mandanta na výplatu Varianta A: poměrné části sjednané odměny s ohledem na rozsah práce vykonané mandatářem v porovnání s náročností a rozsahem práce, kterou by musel celkem vykonat, aby došlo k zařízení záležitosti dle ustanovení čl. 3 této smlouvy a/nebo varianta B: k úhradě nákladů, které mu v souvislosti se zařizováním záležitosti doposud vznikly. 4.3. Mandatář je povinen upozornit mandanta na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co

31 danou skutečnost zjistí
danou skutečnost zjistí. Bude-li v tomto případě mandant trvat na svých pokynech, je mandatář oprávněn od smlouvy odstoupit; mandatáři jsou v tomto případě zachovány nároky analogicky dle ustanovení čl. 4.2.c). 4.4. Varianta A: Mandatář je povinen pravidelně informovat mandanta o postupu vyřizování záležitosti. Varianta B: Mandatář je povinen pravidelně informovat mandanta o postupu vyřizování záležitosti, minimálně však jedenkrát za _ . Článek 5 Varianta A: Mandatář je povinen zařídit záležitost osobně. Mandatář je oprávněn použít k zařízení záležitosti i jiných osob. Bude-li tomu tak, odpovídá mandantovi za řádné zařízení záležitosti v plném rozsahu mandatář. Varianta C: Mandatář je oprávněn použít k zařízení části záležitosti i jiných osob. Je však povinen toto vždy v každém jednotlivém případě sdělit mandantovi. Varianta D: Mandatář je povinen zařídit záležitost osobně; mandatář je oprávněn použít k zařízení záležitosti i jiných osob, avšak jen po předchozím souhlasu mandanta. Článek 6 Plná moc Mandant je povinen vydat mandatáři na požádání mandatáře tomuto plnou moc, která je zapotřebí pro splnění závazku mandatáře zařídit záležitosti. Mandant současně uděluje mandatáři plnou moc, která je zapotřebí pro splnění závazku mandatáře. Tato plná moc je přílohou č. _ k této smlouvě

32 Článek 7 Povinnosti mandanta
7.1. Varianta A: Mandant je povinen předat včas mandatáři věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti. Varianta B: Mandant je povinen předat mandatáři věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti. Zejména se bude jednat o následující věci, doklady a podklady: 7.2. Mandant je povinen upozornit mandatáře zejména na veškerá nebezpečí související s danou záležitostí, s případnou odpovědností za škody ze strany mandanta, na běh lhůt apod. 7.3. Mandant je povinen poskytovat mandatáři nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení záležitosti, která je předmětem této smlouvy. Odměna mandatáře, krytí nákladů Článek 8 Odměna mandatáře 8.1. Mandatář má nárok na odměnu za svou činnost pro mandanta. Varianta A: Nárok mandatáře na odměnu za jeho činnost pro mandanta vzniká jen v případě úspěšného vyřízení záležitosti, která je předmětem této smlouvy. Nárok mandatáře na odměnu za jeho činnost pro mandanta bez ohledu na úspěšnost jeho činnosti pro mandanta. Varianta C: Nárok mandatáře na odměnu za jeho činnost pro mandanta vzniká jen v případě úspěšného vyřízení záležitosti, která je předmětem této smlouvy. Je-li mandatář při vyřizování záležitosti pro mandanta úspěšný jen částečně, má nárok na odměnu poměrně dle úspěšnosti vyřízení předmětné záležitosti.

33 8.2. Varianta A: Odměna mandatáře se určí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s _ . Varianta B: Za vyřízení záležitosti pro mandanta, která je předmětem této smlouvy, obdrží mandatář odměnu stanovenou pevnou částkou ve výši _ (slovy: _). Varianta C: Za vyřízení záležitosti pro mandanta, která je předmětem této smlouvy, obdrží mandatář odměnu, stanovenou _ % (slovy: _ procent) z celkové částky plnění, které převezme mandatář pro mandanta od třetí osoby jako výsledek vyřízení záležitosti pro mandanta. Varianta D: Za činnost související s vyřizováním záležitosti pro mandanta se mandant zavazuje zaplatit mandatáři odměnu ve výši _ (slovy: _) za každou hodinu/za každou hodinu a osobu/za jeden každý den/za jeden každý den a osobu činnosti práce pro mandanta. Časovou náročnost zakládající nárok mandatáře na odměnu je mandatář povinen specifikovat, a to ve lhůtách _ . Varianta E: Za činnost související s vyřizováním záležitosti pro mandanta se mandant zavazuje zaplatit mandatáři odměnu ve výši _ (slovy: _) za každou hodinu/za každou hodinu a osobu/za jeden každý den/za jeden každý den a osobu činnosti práce pro mandanta. Časovou náročnost zakládající nárok mandatáře na odměnu je mandatář povinen specifikovat, a to ve lhůtách _. Odměna takto stanovená však bude činit minimálně _/maximálně _ . 8.3. Odměna mandatáře stanovená v souladu s ustanovením čl této smlouvy je splatná _ a bude uhrazena Varianta A: převodem na účet mandatáře _ . Varianta B: šekem, který bude předán osobně mandatáři/zaslán mandatáři doporučenou poštou.

34 Článek 9 Náhrada nákladů
9.1. Varianta A: Mandant je povinen uhradit mandatáři náklady, které mandatář nutně vynaložil při plnění svého závazku. Mandatář je povinen jím vynaložené náklady vyčíslit a doložit. Varianta B: Mandant je povinen uhradit mandatáři náklady, které mandatář nutně vynaložil při plnění svého závazku. Mandatář je však povinen jím vynaložené náklady vyčíslit a doložit. Mandatář je však povinen vyžádat si souhlas mandanta k nákladům přesahujícím částku _ (slovy: _) s výjimkou nákladů, které jsou bezprostředně/v souladu s obecně závaznými právními předpisy spojeny s uskutečňováním činnosti mandatáře pro mandanta. Varianta C: Mandatář nemá nárok na náhradu nákladů. Strany výslovně stanoví, že veškeré náklady mandatáře jsou pokryty jeho odměnou v souladu s ustanovením čl. 8 této smlouvy. Varianta D: Mandatář má vedle odměny za svou činnost pro mandanta, která je předmětem této smlouvy, pouze nárok na náhradu následujících nákladů: - soudní poplatky, - správní poplatky, - náhrada cestovních výloh/náhrada tuzemských cestovních výloh/náhrada zahraničních cestovních výloh, - telekomunikační poplatky/zahraniční telekomunikační poplatky/telekomunikační poplatky na základě jejich přesného vyčíslení,

35 - poplatky za právní pomoc (právní poradenství a právní zastoupení) v místě vyřizování záležitosti pro mandanta, - znalecké posudky, - překlady/úřední překlady. 9.2. Varianta A: V případě, že výsledek činnosti mandatáře pro mandanta v souladu s touto smlouvou není úspěšný, nemá mandatář nárok na náhradu nákladů. Varianta B: V případě, že výsledek činnosti mandatáře pro mandanta v souladu s touto smlouvou není úspěšný, zůstává nárok mandatáře na náhradu nákladů dle ustanovení čl této smlouvy zachován. 9.3. Varianta A: Náhrada nákladů v souladu s ustanovením čl. 9 této smlouvy je splatná _ . Náhrada nákladů v souladu s ustanovením čl. 9 této smlouvy je splatná spolu s odměnou mandatáře dle ustanovení čl. 8 této smlouvy. 9.4. V souvislosti s očekávanými náklady, spojenými s vyřízením záležitosti pro mandatáře, se mandant zavazuje zaplatit mandatáři nejpozději do _ zálohu na očekávané náklady ve výši _ (slovy: _), a to způsobem: _ .Tato záloha bude po vyřízení záležitosti, která je předmětem této smlouvy, započtena na náklady na odměnu a náhradu nákladů v souladu s ustanoveními čl. 8 a 9 této smlouvy. Varianta: Strany se mohou dohodnout, že mandatář poskytne v případě, že vzniklé náklady a výdaje mandatáře přesáhnou částku poskytnuté zálohy, mandatáři další zálohu.

36 Článek 10 Předměty převzaté mandatářem pro mandanta
10.1. Mandatář je povinen předat bez zbytečného odkladu mandantovi věci, které za něho převzal při vyřizování záležitosti. 10.2. Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k zařízení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Varianta: Tyto věci, které mandatář převzal od třetích osob pro mandanta, je mandatář povinen dát včas pojistit, a to na účet mandanta. Platnost, účinnost, trvání a ukončení smlouvy Článek 11 Platnost, účinnost, trvání smlouvy 11.1. Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu. 11.2. Varianta A: Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Varianta B: Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do _ s tím, že nebude-li závazek mandatáře do této doby splněn, smlouva zaniká. Článek 12 Ukončení smlouvy Tato smlouva končí: 12.1. Vyřízením záležitosti pro mandanta, předáním výsledku vyřízení záležitosti/věcí převzatých pro mandanta od třetí osoby, jakož i vrácením veškerých dokladů a podkladů, jakož i věcí, které mandatář převzal od mandanta za účelem vyřízení záležitosti, která je předmětem této smlouvy. Nárok na úhradu odměny mandatáře a náhradu nákladů v souladu s touto smlouvou tím zůstává nedotčen. 12.2. Výpovědí mandanta nebo mandatáře dle ustanovení čl. 13 této smlouvy. 12.3. Odstoupením od smlouvy dle ustanovení čl. 14 této smlouvy. 12.4. Zánikem mandanta nebo mandatáře bez právního nástupce, smrtí mandanta nebo mandatáře. 12.5. Ztrátou oprávnění mandatáře k výkonu činnosti, kterou je zapotřebí podniknout za účelem vyřízení pro mandanta.

37 Článek 13 Ukončení smlouvy výpovědí
13.1. Mandant je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí, adresovanou mandatáři, a to ve výpovědní lhůtě _, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po učinění výpovědi. Výpověď se považuje za řádně učiněnou podáním na poštu či jinému veřejnému přepravci k doručení adresátovi-mandatáři na poslední jeho známou adresu (v pochybnostech se má za to, že jde o adresu uvedenou v ustanovení čl této smlouvy). Byla-li udělena mandatáři plná moc k jednání jménem mandanta se třetími osobami, považuje se plná moc za odvolanou dnem ukončení této smlouvy, není-li ve výpovědi stanoveno, že plná moc je odvolána k datu dřívějšímu nebo s okamžitou účinností. Ustanovení obecně závazných právních předpisů o účinnosti odvolání plné moci vůči třetím osobám tímto zůstávají nedotčena. 13.2. Od účinnosti výpovědi dle ustanovení čl této smlouvy je mandatář povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen mandanta upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovi nedokončením činnosti související se zařizováním záležitosti. 13.3. Mandatář je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí, adresovanou mandantovi, a to ve výpovědní lhůtě _, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po učinění výpovědi. Výpověď se považuje za řádně učiněnou podáním na poštu či jinému veřejnému přepravci k doručení adresátovi-mandantovi na poslední jeho známou adresu (v pochybnostech se má za to, že jde o adresu uvedenou v ustanovení čl této smlouvy).

38 13.4. V případě výpovědi učiněné mandantem zaniká ke dni účinnosti závazek mandatáře uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, je mandatář povinen jej upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření mandant nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá mandatáře, aby je učinil sám, je mandatář k tomu povinen. Článek 14 Odstoupení od smlouvy 14.1. Kterákoliv ze stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit písemným prohlášením adresovaným druhé straně s tím, že odstoupení je účinné dojitím předmětného prohlášení druhé smluvní straně. Důvodem odstoupení je velmi vážné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo její opakované porušování s tím, že druhá smluvní strana byla již na porušení smlouvy upozorněna a vyzvána k jejímu řádnému plnění a odstranění případného vadného stavu. 14.2. Za velmi vážné porušení této smlouvy jako důvod odstoupení od smlouvy ze strany mandatáře se považuje zejména odmítnutí udělení plné moci, neposkytnutí věcí, podkladů, informací či součinnosti, které je zapotřebí pro splnění závazku mandatáře, jakož i neposkytnutí zálohy na náklady v souladu s touto smlouvou. 14.3. Ustanovení čl. 13 o povinnosti upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovi, jakož i na kroky nutné k odvrácení bezprostředního nebezpečí hrozícího právům a oprávněným zájmům mandanta (ustanovení a této smlouvy se užijí analogicky). Článek 15 15.1. Mandatář se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděl v souvislosti s vyřizováním záležitosti pro mandanta, ledaže se tyto informace, okolnosti a údaje stanou obecně známými jinak než prostřednictvím mandanta. 15.2. Závazek dle předchozího ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy dle ustanovení čl. 12 a násl.

39 Ustanovení přechodná a závěrečná
Článek 16 Rozhodné právo Tato smlouva podléhá materiálnímu právu České republiky s vyloučením kolizních norem. Článek 17 Řešení sporů 17.1. Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory"). 17.2. Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. 17.3. Varianta A: Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv strana této smlouvy návrh (žalobu) na vyřešení sporu (rozhodnutí) Rozhodčímu soudu Československé obchodní a průmyslové komory v Praze v souladu s jeho rozhodčím řádem. Dojde-li k zániku uvedeného rozhodčího soudu, strany výslovně ujednávají pravomoc a podřízení se pravomocí nástupce uvedeného rozhodčího soudu nebo rozhodčího soudu, který bude zřízen s obdobnými pravomocemi jako dosavadní Rozhodčí soud Československé obchodní a průmyslové komory v Praze. Strany se zavazují rozhodnutí zvoleného rozhodčího soudu dobrovolně splnit a berou na vědomí, že v případě nesplnění takovéhoto rozhodnutí zvoleného rozhodčího soudu může oprávněná strana požádat o nucený výkon rozhodnutí v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Totéž platí pro smíry uzavřené před zvoleným rozhodčím soudem a jím potvrzené analogicky. Varianta B: Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv strana této smlouvy návrh (žalobu) na vyřešení sporu (rozhodnutí) u _. Toto ustanovení je pak výslovnou dohodou stran o místní příslušnosti věcně příslušného soudu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

40 Varianta C: Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv strana této smlouvy návrh (žalobu) na vyřešení sporu (rozhodnutí) v souladu s obecně závaznými právními předpisy u věcně a místně příslušného soudu. Článek 18 Písemná forma, změny, jiná ujednání 18.1. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny tohoto ustanovení je možno učinit jen v písemné formě na základě úplného a vzájemného konsenzu obou stran této smlouvy. 18.2. Veškerá předchozí ať již písemná či ústní jednání mezi stranami této smlouvy, týkající se předmětu této smlouvy, pozbývají touto smlouvou účinnosti. Článek 19 Salvatorní ustanovení Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného. Článek 20 20.1. Tato smlouva se uzavírá v _ exemplářích, z nichž po _ obdrží každá ze smluvních stran. 20.2. Tato smlouva se uzavírá v jazyce/jazycích v každém exempláři, přičemž v případě nejasností či rozdílů mezi jazykovými verzemi Varianta A: je rozhodná _ jazyková verze. Varianta B: mají obě jazykové verze stejnou platnost. Dáno v ____ dne __ Dáno v ____ dne __ _______ _______ mandant mandatář

41 Smlouva komisionářská
obdobou smlouvy mandátní je smlouva komisionářská v té je ve smluvním vztahu komisionář a komitent tento typ smlouvy se taktéž využívá v souvislosti s výkonem inženýrské činnosti. Rozdíl mezi smlouvou mandátní a komisionářskou je v tom,že u komisionářské smlouvy zajistí komisionář určitou obchodní záležitost ale vlastním jménem. Taktéž na náklady komitenta. Pozn.: mandatář zajišťuje obchodní záležitost jménem mandanta. v praxi se tento typ smlouvy sjednává např. i za účelem koupě nebo prodeje určité movité věci pro komitenta komitent se ve smluvním vztahu zavazuje k úhradě smluvené částky zvláštním smluvním podtypem smlouvy komisionářské je také smlouva zasílatelská

42 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Jedná se o přípravný typ smlouvy, neboť její uzavření předchází uzavření vlastní smlouvy realizační … např. kupní, smlouvy o dílo,… Hlavním smyslem je v předstihu zajistit závazek budoucího smluvního partnera k uzavření konkrétní smlouvy Je to smlouva zavazující smluvní strany, že uzavřou do stanovené doby smlouvu ve věci konkrétního předmětu v rozsahu vyspecifikovaným rámcovým rozsahem plnění. Velmi často se smlouva využívá při koupi a prodeji nemovitostí, při uzavírání smluvních vztahů o budoucí dodávce zhotovení stavby, stavebního díla. Podstatné části smlouvy: závazek jedné či obou stran určení doby do kdy má být smlouva uzavřena předmět plnění budoucí smlouvy Podmínkou platnosti smlouvy o budoucí smlouvě je vždy její písemná forma ! Z uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí vyplývá kontraktační povinnost, tzn. povinnost uzavřít v budoucnu sjednanou smlouvu. Tato kontraktační povinnost může být jednostranná (zavazující jen jednu smluvní stranu) či oboustranná (obě strany). Pokud zavázaná strana neuzavře se stranou oprávněnou sjednanou smlouvu může oprávněná strana požadovat např.náhradu škody

43 Kupní smlouva Účastníky tohoto typu smlouvy jsou obecně: prodávající a kupující. Prodávající se zavazuje: dodat kupujícímu movitou věc … zboží a převést na něj vlastnické právo k této věci Kupující se zavazuje : zaplatit cenu a převzít dodávku Kupní smlouva může být uzavřena podle obchodního zákoníku i občanského zákoníku (podle stran) Podstatné části: °smluvní strany, vymezení předmětu kupní smlouvy stanovení ceny, způsob placení, podmínky úhrady,… důsledky porušení smluvních povinností určení času plnění určení dodacích podmínek Kupní smlouva může být uzavřena ústně i písemně ! Tento typ smlouvy se využívá ve stavebnictví zejména: - při koupi materiálu pro následné zabudování (např. plynový kotel,…) - při koupi a prodeji nemovitostí

44 Smlouva nájemní Uzavírá se mezi pronajímatelem a nájemcem.
Pozn.. Je nutno rozlišovat mezi smlouvou nájemní, smlouvou o půjčce či výpůjčce Pronajímatel přenechává „věc“ (objekt, prostory, zařízení, určitý stavební mechanismus,…) k užívání nájemci. Umožňuje mu, aby po dohodnutou dobu ve smlouvě tuto „věc“ užíval. Nájemce se zavazuje zaplatit mu vyspecifikovanou a dohodnutou částku. Smlouvu lze s výhodou využít např. při pronájmu prostor pro zařízení staveniště, při pronájmu ubytovny pro pracovníky, při pronájmu lešení, bednění, nájmu dopravního prostředku a jiné. Podstatnými částmi jsou: smluvní strany předmět nájmu, určení věci,… sjednání doby nájemné práva, závazky a povinnosti smluvních stran skončení nájmu

45 Smlouva o skladování Smlouva o sdružení
Mezi skladovatelem a ukladatelem. Skladovatel se ve smlouvě zavazuje: věc, zboží,… převzít, uložit opatrovat (skladovat) a následně vyskladnit Ukladatel se zavazuje zaplatit - tzv. skladné Smlouva o sdružení Smlouvu o sdružení mohou uzavřít jak fyzické tak i právnické osoby. Samo sdružení, nebo též možno nazvat konsorcium - není samo o sobě právnickou osobou. Sdružení je časově omezeno a zanikne po dosažení cíle. Ve smlouvě specifikují smluvní strany důvod sdružení, zejména dosažení cíle. Často se tento typ smlouvy využívá při sdružení více subjektů - např.: projektových ateliérů (či samostatných projektantů) k vyprojektování akce většího rozsahu, sdružení vlastníků bytových jednotek,…,více stavebních firem za účelem vybudování větší stavby

46 Smlouva o úvěru Smluvními stranami jsou věřitel (banka) a dlužník (např. stavebník). Dlužník platí věřiteli vlastní splátky a úroky, podle ve smlouvě sjednaných úrokových a smluvních podmínek. Úrok je stanoven s ohledem na výši částky a dle počtu let fixace úrokové sazby. Pozn.: vynaložené částky za úrok během realizace stavby , tedy do kolaudace, se započítávají do pořizovací ceny stavby. Může být uzavřena např.: Smlouva o dlouhodobém bankovním úvěru Smlouva o hypotečním úvěru (stavba slouží ke krytí bankovního úvěru)

47 FIDIC v ČR v ČR „Červená kniha“, „Žlutá kniha“, „Stříbrná kniha“, „Zelená kniha„ a další nové knihy
Čeští dodavatelé uzavírají i smlouvy na základě smluvních podmínek využívaných v zahraničí, se kterými ale často nemají dostatek zkušeností (v ČR se standardně uzavírají smlouvy podle Obchodního zákoníku). Se zahraničními investory je často uzavírají i podle: VOB , používané německými investory FIDIC, užívané v  mezinárodní stavební praxi

48 Podmínky FIDIC v ČR - pokračování
České firmy se s  podmínkami FIDIC seznámily již v  minulosti při výstavbě v zahraničí (arabské země, …). V posledních letech jsou v ČR využívány u projektů Phare a ISPA, financovaných z prostředků Evropské unie. Podíl uplatňování podmínek FIDIC na našem trhu roste. Je proto nutné znát nejen tyto podmínky, ale především jejich výklad, praktickou aplikaci a zásadní rozdíly v  porovnání s u nás zavedenou praxí. Obecně ale platí, že podmínky FIDIC jsou považovány našimi dodavateli za nepřiměřené, jednostranné a zásadně zvýhodňující objednatele - i když dodavatelům ze zahraničí s ohledem na jinou praxi tak rozhodně nepřipadají.

49 Vznik podmínek FIDIC Původní podmínky dodávek FIDIC byly zpracovány Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils - Mezinárodní federací konzultačních inženýrů, která má sekretariát v Lausanne ve Švýcarsku. Podmínky FIDIC jsou užívány i jako smluvní podmínky ve výběrových řízeních Světové banky a Evropské banky Světová banka používá podmínky FIDIC pro nabídkové řízení pro stavební práce, které jsou označovány jako SBD Works (Sample Bidding Documents for Civil Works). Banka rozlišuje stupeň závaznosti podkladů: - doporučené podklady (recommended) - doplňujícími podklady (optional) Podmínky FIDIC jsou používané též jako celé přílohy smluv na dodávky stavebních prací.

50 Podmínky FIDIC - problémy
problémem podmínek FIDIC může být již jejich překlad oficiální verze anglického překladu do českého jazyka není v současnosti je k  dispozici kromě základní anglické verze – verze arabská, francouzská, španělská, japonská a ruská překlad textu pro dodavatele je nespornou výhodou, slovní spojení nebo některé technické termíny nejsou při projednávání smluv zcela srozumitelné již vlastní dělení prací např. na elektrické a strojní (electrical and mechanical works) neodpovídá naší užívané praxi nejen vlastním názvem, ale především jejich obsahem

51 Další vývoj podmínek FIDIC
Podmínky FIDIC reagují na vývoj v oblasti stavebnictví a projektů ve světě vydáváním dalších verzí podmínek, které představují jednotlivé typy knih Původní podmínky … tzv. označované jako Červená kniha (The Red Book) vycházely z podmínek Britského svazu inženýrů (British Institution of Civil Engineers). Podmínky ze Stříbrné knihy zohledňují výstavbu nejen ve veřejném sektoru pro vládní organizace, ale jsou rovněž použitelné pro privátní sektor. Pro dodávky zařízení velkého rozsahu, komplexní projekty nebo dodávky investičních celků jsou užívány podmínky Žluté knihy (The Yellow Book). Ve světě se již v roce 1998 od barevného značení smluvních verzí upustilo, přesto jsou tak nadále ve stavební praxi, resp. hovorové praxi, označovány.

52 Další vývoj podmínek FIDIC – pokr.
V aktualizovaných vydáních podmínek FIDIC jsou zohledňovány komisí pro přípravu smluvních podmínek (FIDIC Drafting Committee) praktické připomínky dodavatelů a rovněž výsledky právních sporů, vedených na základě uzavřených smluv. Např. změny podmínek FIDIC byly vydány jako tzv. Červená kniha (The New Red Book) a Žlutá kniha (The New Yellow Book) v roce 1999, přičemž byla zavedena i tzv. zkrácená verze smlouvy (Short Form of Contract). Vydání této verze předcházely podmínky smluv pro dodávky na klíč (Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects) a v roce 1998 byly zveřejněny podmínky Conditions of Contract for Plant and Design-Build. Například: Smluvní podmínky pro elektrické a strojní práce (Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works) jsou v praxi označovány jako podmínky FIDIC E&M.

53 FIDIC Nejvíce užívanou částí jsou podmínky smlouvy pro dodávky stavebních prací – Červená kniha. Pro dodávky zařízení velkého rozsahu, dodávky investičních celků či projekty komplexní se užívají podmínky Žluté knihy. Pokud je však třeba zohlednit výstavbu nejen v sektoru veřejném (pro vládní organizace), ale i v sektoru privátním, lze uplatnit podmínky Stříbrné knihy. V případě Zelené knihy, se jedná o používání u jednoduchých stavebních zakázek. Změny podmínek FIDIC byly vydávány v roce 1999 jako tzv. Nová červená kniha (The New Red Book) a Nová žlutá kniha (The New Yellow Book). Odpovídají více vývoji ve stavebnictví v poslední době. Neznamená to však, že by staré podmínky byly neplatné. Investor se může rozhodnout pro jejich použití, ale s rizikem, že velmi vzroste rozsah Zvláštních smluvních podmínek.

54 Smluvní podmínky F I D I C zásady a problémové body ČERVENÁ KNIHA
 Červená kniha FIDIC obsahuje obchodní podmínky pro stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou přípravu zajišťuje objednatel (investor). Stavební kontrakt teoretické základy FIDIC – organizace; vznik standardních smluv Stručný přehled hlavních standardních podmínek FIDIC

55 Smluvní podmínky F I D I C zásady a problémové body ŽLUTÁ KNIHA
 Žlutá kniha FIDIC obsahuje obchodní podmínky pro elektrická a strojní vybavení a pro stavební a inženýrská práce, jejichž projektovou přípravu zajišťuje zhotovitel.

56 Podmínky FIDIC v případě projektových prací
Specifickým případem jsou podmínky dodávek, kdy dodavatel odpovídá rovněž za projektové práce. Při komplexních dodávkách, rozsáhlejších projektech stavebních a technologických částí nebo dodávkách investičních celků, tak dodavatel zabezpečuje projektové práce ve vlastní režii. Obecná odpovědnost za projektové práce, nositelem kterých je u nás ve většině případů projektant, je tak přenesena na stranu dodavatele stavby. Předpokladem pro to je ochota investora přenést riziko, vyplývající z projektových prací, na stranu dodavatele. Důvodem ze strany investora je snaha o zkrácení procesu přípravy a vlastní výstavby tak, že tyto činnosti probíhají prakticky současně. Výhodou uvedeného způsobu dodávek vč. projektových prací je úspora času na straně investora, i když na druhé straně je proces schvalování dokumentace někdy zdlouhavější a může tak celkové termíny výstavby prodloužit.

57 Podmínky FIDIC u projektových prací – pokr.
Kdo odpovídá a je zpracovatelem projektové dokumentace musí být uvedeno již v podmínkách výběrového řízení s definováním požadavků na projektové práce a popsáním přiměřené míry podrobností. Často dokumentace předložená investorem nesplňuje ani parametry dokumentace pro stavební povolení a má prakticky jen charakter studie. Pozn.: velmi často také předkládaná projektová dokumentace investorem vykazuje množství chyb, nesoulad podkladů, dokumentace má někdy nízkou vypovídací schopnost. I když je cena dodavatele vyšší, než součet nákladů na projektování a vlastní realizaci, protože riziko dodavatele, obsažené v nabídkové ceně je vyšší, je tento způsob dodávek, označován v praxi jako D-B (design-build), užíván stále více.

58 Podmínky FIDIC u projektových prací – pokr.
Riziko chyb, vyplývajících z projektové dokumentace je sice na straně dodavatele, ale od investora se vyžaduje průběžná kontrola projektových prací a odsouhlasení dílčích výstupů projektování. Projektové práce si pak dodavatel zabezpečuje na vlastní náklady formou subdodávky, obvykle na základě smlouvy s projektovou organizací. Pro dodavatele stavby je v praxi ale problematické ručení - jeho výše v roli i jako projektanta, obvykle nepokryje všechny případné škody, způsobené projektovou činností (viz.zřícený most v 07/2007 v USA ). Pro investora je v případě dodávky vč. projektu důležité, že podíl dodatečných požadavků - claimů z  důvodů chyb v projektové dokumentaci je podstatně nižší, než v případě jiných způsobů dodávek. Vícenáklady pro investora tak představují pouze přímé požadavky investora na změny nebo požadavky konečného uživatele, případně nájemců (v případě komerčních objektů). Uvedenému způsobu dodávek odpovídá např. verze podmínek FIDIC D-B

59 Německé zákony: Bürgerliches Gesetzbuch - BGB)…. občanský zákoník
Dílo osmi překladatelů je poskytnuto bezplatně ke stažení na internetových stránkách "Gesetze im Internet" (Zákony na internetu) společně s 5000 dalšími německými zákony v originálním znění. Handelsgesetzbuch – HGB ….. obchodní zákoník

60 Německé VOB – pokr. Nejznámější německé všeobecné smluvní podmínky, v doslovném překladu: Zadávací a smluvní řád pro stavební výkony (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen 3) - dále jen " VOB") Stanovují obecná pravidla, jak pro zadávání stavebních zakázek veřejnými zadavateli (objednateli), tak i pro obsah stavebních smluv, resp. smluv o dílo ve výstavbě. VOB jsou primárně určeny pro veřejné, resp. veřejnoprávní zadavatele, přesto je jejich aplikovatelnost v případě části B a C prakticky univerzální a VOB jsou tak využívány i privátními objednateli stavebních prací a výkonů.

61 NOVÉ ČESKÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Nové Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby jsou určitou českou obdobou německých Všeobecných smluvních podmínek pro provádění stavebních výkonů (VOB/B). V úvodu je výslovně uvedeno, že standardizují základní obchodní a navazující právní, organizační a ekonomické vztahy účastníků výstavby v České republice. Dále je v úvodu uvedeno, že: "Jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu § 264 obchodního zákoníku s přihlédnutím k vyváženému postavení objednatelů a příslušných zhotovitelů, a tedy zachycují vztahy, jež mezi nimi mají být realizovány v rámci zásad poctivého obchodního styku ve smyslu § 265 obchodního zákoníku.“

62 NOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – pokr.
ŠIROKÁ APLIKOVATELNOST Pokud jde o věcný rozsah aplikovatelnosti Nových všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby, vychází se (obdobně jako u německých VOB/B) z předpokladu, že se na ně lze odkázat ve smyslu § 273 obchodního zákoníku zejména v zadávacích řízeních podle zákona o veřejných zakázkách v rámci obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace. Jejich vydavatelé však současně doporučují jejich využívání i v případech, kdy jde o jiné než veřejné zakázky, tj. v zásadě u jakýchkoliv stavebních zakázek bez ohledu na osobu objednatele nebo konkrétní právní režim zakázky.

63 Nový občanský zákoník Aktuální znění zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na serveru business.center.cz, informačním serveru pro podnikání. … Nový občanský zákoník nabývá účinnosti 1. ledna 2014. Návrh nového občanského zákoníku, který se svým týmem zpracoval profesor Karel Eliáš, vedoucí Katedry občanského práva z právnické fakulty v Plzni, přináší revoluční změny v systematice zákoníku, nové instituty a terminologii, ale především počítá se začleněním rodinného a částečně také obchodního a pracovního práva. Vzrušenou diskuzi vyvolal návrh svým úsilím o rozšíření hranic občanského práva, které by mělo napříště zahrnovat i ostatní obory soukromoprávní oblasti tak, jak je to v modernějších úpravách – švýcarských, italských nebo nizozemských.

64 Nový občanský-zákoník
Potřeba takového kroku vyplývá z roztříštěnosti současné úpravy, která dnes řeší problémy nepřehlednou změtí zákonů. Rodinné právo tvoří v novém občanském zákoníku jednu z jeho částí. Podobně to mělo být se začleněním obchodního a pracovního práva, což se však autorům nezdařilo v plném rozsahu prosadit. Co se týče obchodního práva, návrh počítá s komplexní úpravou smluvního práva (včetně smluv, které zatím obsahuje obchodní zákoník). Tím odpadne dvojí úprava některých institutů, jako např. kupní, příkazní smlouvy nebo smlouvy o dílo, promlčení a náhrady škody. Oblast pracovního práva nedoznala velkých změn. Zákoník práce zůstane zachován, nicméně jeho vazba na občanské právo je utvrzena začleněním některých obecných institutů do nového zákoníku.

65 Co se tedy změnilo? Zákoník je nově rozdělen do pěti částí.
V části první – obecné jsou tradičně formulovány základní zásady, statusové právo fyzických i právnických osob. Novinkou je definice podnikatele a úprava nadací, která nově umožňuje založení nadace i pro dobročinné účely, nikoliv pouze k obecně prospěšným cílům, jak je tomu doposud. Dále jsou v první části nově definovány věci a právní úkony. Část druhou tvoří rodinné právo. Tady autoři navrhují mimo jiné dvě varianty uzavření manželství – buď si výhradní právo oddávat ponechá stát, nebo budou možné sňatky civilní i církevní. V tom případě budou moci oddávat duchovní všech církví, které u nás působí (dnes má toto právo jen necelá dvacítka z nich). Novinkou je i možnost manželů upravit si vzájemné majetkové vztahy přednostně smlouvou.

66 Co se tedy změnilo? Část třetí – tzv. absolutní majetková práva přinášejí návrat k zásadě, že součástí pozemku je vše, co je s ním pevně spojeno, tedy i budovy. V oblasti vlastnického práva je na roveň postaveno vlastnictví hmotných i nehmotným statků. Zákoník věnuje několik ustanovení i zvířatům, která nově nedefinuje jako věci. Dále se autoři soustředili na podrobnou úpravu věcných práv, služebností a zejména dědického práva, které by mělo zůstaviteli zajistit širší možnosti uplatnění jeho vůle například prostřednictvím dědické smlouvy. Část čtvrtá obsahuje relativní majetková práva, závazky. Je zde upraven například nájem bytu, který dává pronajímateli šanci vypovědět nájem uzavřený na dobu neurčitou, a to bez uvedení důvodu, ovšem s dvouletou výpovědní dobou. Dále zde najdeme náhradu škody či nekalou soutěž. Největší část zaujímá katalog smluv, včetně těch původně upravených v obchodním zákoníku.

67 Co se tedy změnilo? Obecná pravidla pro nabývání nemovitých věcí
Nabývací tituly, včetně obecné informace o závazkových vztazích Podrobnější výklad o nabývacích titulech k nemovitým věcem (kupní smlouvy, smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce, darovací smlouvy a smlouvy o dílo)

68 rozšíření znalostí Základní pojmy obchodního práva
Podnik (§ 5, 7 ObchZ) Předmět ne subjekt, to s čím podnikatel obchoduje Hmotné, nehmotné a osobní složky Co k podniku náleží (nikoliv závazky) Věc hromadná (při částečné změně zůstává stejná), jako celek nehmotná – předmět vlastnictví, koupě, zástavy, pronájmu aj. Zvláštní úprava některých částí podniku Nemovitosti Právo duševního vlastnictví Organizační složka podniku (závod, odštěpný závod, provozovna) § 7 ObchZ Nemá právní subjektivitu Vedoucí je oprávněn jednat samostatně ve věcech organizační složky jménem podnikatele

69 Základní pojmy obchodního práva
Podnikání (§ 2 odst 1 ObchZ) Soustavnost Samostatnost podnikatele Vlastním jménem Na vlastní odpovědnost Za účelem zisku Podnikatel Osoba zapsaná do obchodního rejstříku /i když nepodniká/ Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (fyzická, nebo právnická) Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (svobodná povolání – advokáti, auditoři, znalci, tlumočníci, zvláštní případy – banky, pojišťovny) Fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu zapsaná do zvláštní evidence (vede obec) Stát, obec, kraj zahraniční osoba

70 Pojem obchodního práva
Obchodní právo - odvětví, které patří do soukromého práva, i když vztahy mezi podnikatelem a státem, zejména pokud jde o právní podmínky podnikání, obchodní rejstřík či ochranu hospodářské soutěže, patří do oblasti práva veřejného. Soukromé právo upravuje vztahy subjektů občanské společnosti na principu jejich vzájemné rovnosti a nezávislosti; typický je svobodný projev vůle účastníků a smluvní princip vztahů; dále se člení na řadu právních odvětví, zejména: občanské právo, rodinné právo a obchodní právo. Obchodní právo je souborem právních norem upravujících majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností. Ve vymezeném rozsahu upravuje i vztahy mezi nepodnikatelskými subjekty a některé vztahy mezi podnikateli a státem (např. obchodní rejstřík, účetnictví podnikatelů).

71 Předmět obchodního práva
Obchodní právo upravuje : Postavení podnikatelů právní formy podnikání a jejich organizaci, formy jednání podnikatele, povinnosti podnikatele aj. Obchodní společnosti a družstvo Obchodní závazkové vztahy pravidla pro uzavírání smluv, jednotlivé druhy smluv, důsledky porušení smluvních povinností aj. Další vztahy související s podnikáním hospodářská soutěž, důsledky nekalé soutěže, obchodní tajemství aj. 71

72 Prameny obchodního práva a jejich aplikace
Základní pramen = obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění a občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění Zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění Obchodní zvyklosti Zásady obchodního zákoníku Vztah smlouvy, kogentních a dispozitivních ustanovení zákona a obchodních zvyklostí

73 Vztah obchodního a občanského zákoníku
Občanský zákoník = lex generalis Obchodní zákoník = lex specialis Občanský zákoník má podpůrnou působnost pro vztahy, které se podle obecného vymezení řídí obchodním zákoníkem Pro vztahy, které jsou předmětem úpravy obchodního zákoníku má úprava v něm obsažená přednost před úpravou obecnou v zákoníku občanském. Teprve v případě, že obchodní zákoník některou otázku neupravuje komplexně, nebo ji neupravuje vůbec, řídí se i vztahy v oblasti podnikání a obchodu občanským zákoníkem a dalšími občanskoprávními předpisy

74 Tři případy při volbě aplikovaného zákona
některé otázky upravuje výlučně obchodní zákoník. V těchto případech je subsidiární či analogické použití zákoníku občanského vyloučeno. některé otázky mají v občanském zákoníku úpravu obecnou a obchodní zákoník řeší speciálně jen jejich některé dílčí aspekty. úprava v obchodním zákoníku jako úprava speciální má v těchto případech pro obchodní závazkové vztahy přednost a občanský zákoník se použije, pokud speciální úprava chybí. některé otázky jsou řešeny pouze v občanském zákoníku a obchodní zákoník se jimi zabývá. okrajově

75 Základní pojmy obchodního práva
Živnostenský zákon je považován ve vztahu k obchodnímu zákoníku za speciální právní předpis. Povaha ŽZ jako speciálního předpisu je spatřována ve zvláštní a relativně samostatné právní úpravě jedné z podnikatelských aktivit. (ŽZ upravuje v § 2 živnost). Živnost je pouze jedním ze způsobů podnikání vymezeného ObchZ. Právní úprava obsažená v obchodním zákoníku a v živnostenském zákoně se vzájemně prolínají či doplňují (např. úprava neoprávněného podnikání, údaje povinně uváděné na obchodních listinách, žadatel o zápis do obchodního rejstříku musí prokázat vznik živnostenského oprávnění, které má být jako předmět podnikání zapsána do obchodního rejstříku aj. Obchodní zákoník výslovně využívá i řadu vybraných institutů upravených v živnostenském zákoně.

76 Základní pojmy obchodního práva
Osoby zapisující se obligatorně do obchodního rejstříku (§ 3 ObchZ) Právnické osoby Obchodní společnosti a družstvo Státní podnik, nestátní příspěvková organizace, zahraniční a jiné právnické osoby Fyzické osoby S obratem (ne ziskem) převyšujícím 120 mil. CZK za 2 období Zahraniční osoby vyjma zemí EU, EHP a Švýcarsko Důsledky neoprávněného podnikání (§ 3 a 4 ObchZ) Veřejnoprávní postih Soukromoprávní důsledky Nárok na náhradu škody, relativní neplatnost, možnost uplatnění omylu (§ 49a ObčZ) druhou stranou

77 Základní pojmy obchodního práva
Sídlo a místo podnikání podnikatele Sídlo právnické osoby (§ 19c ObčZ) Místo podnikání fyzické osoby (§ 2 odst. 3 ObchZ) Znaky: skutečné, dostupné veřejnosti, umožňující provoz příslušné živnosti. Sídlem právnické osoby a místem podnikání fyzické osoby je adresa, která je jako sídlo nebo místo podnikání zapsána v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Adresou se rozumí název obce (části obce), poštovní směrovací číslo, číslo popisné, popřípadě název ulice nebo náměstí. Skutečným místem podnikání je místo, ze kterého bude podnikatel své podnikání fakticky řídit. U právnické osoby se za skutečné sídlo považuje adresa místa, z něhož je právnická osoba řízena svým statutárním orgánem. Soud může zahájit řízení i bez návrhu a uvést zápis sídla společnosti v obchodním rejstříku do souladu se skutečností.

78 Základní pojmy obchodního práva
Obchodní firma (§ 8 – 12 ObchZ) Bezsubjektní označení podnikatele a název („firma B“ = neplatné) Zápis do obchodního rejstříku (nezaměnitelnost, nesmí být klamavá Kmen a dodatek pro osoby fyzické a právnické Odlišení od obchodního jména – v ČR se již nepoužívá Převod – smlouva o prodeji podniku (pouze spolu s podnikem, zbytek musí být přejmenován) Pouze franchising, nelze licenční smlouva Společné jméno - §829 a násl. OZ – sdružení bez právní subjektivity 78

79 Povinné údaje v obchodních listinách (§ 13a ObchZ)
Obchodní dopisy, objednávky, faktury, smlouvy a internetové stránky. Firma (název, jméno) + sídlo (místo) + IČ + pokud zapsaná v obchodním rejstříku – uvést včetně spisové značky Podnikatelé nezapsaní do obchodního rejstříku uvést údaj o zápisu do jiné evidence Údaj o základním kapitálu lze v listinách a na internetových stránkách uvádět jen pokud byl zcela splacen Zahraniční osoba nebo její organizační složka – nemusí být údaj o zápisu zahraniční osoby do evidence podnikatelů ve státě, jehož právem se řídí nebo má bydliště, pokud toto právo zápis do takové evidence neukládá nebo neumožňuje Sankce Veřejnoprávní (přestupek, trestní čin) Soukromoprávní (náhrada škody)

80 Jednání podnikatele a jednání v jeho zastoupení
§ 13 – 16 ObchZ Jednání = provádění právních úkonů (přímé a nepřímé) Přímým jednáním podnikatele je v případě fyzické osoby její osobní jednání, kdy podnikatel sám činí právní úkony. Přímým jednáním právnické osoby je jednání jejího statutárního orgánu. Rozsah oprávnění statutárního orgánu je neomezený a ve vztahu vůči třetím osobám neomezitelný. Nepřímé jednání podnikatele je jednání, při kterém projevuje vůli zástupce podnikatele jeho jménem a s důsledky pro něho. Oprávnění zástupce může vyplývat buď ze zákona (zákonný zástupce) nebo z dohody o plné moci (smluvní zástupce) nebo se může jednat o zástupce ustanoveného soudem. Rozsah oprávnění jednat jménem podnikatele je u jeho zákonných zástupců vymezen ObchZ. Případná omezení, vyplývající ze stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného dokumentu mají jen vnitřní povahu. Právnická osoba je vázána i jednáním statutárního orgánu, při kterém překročil rozsah předmětu jejího podnikání. Obchodní zákoník upravuje i pravidla pro určení způsobu jednání v případě, že právnická osoba má více statutárních orgánů nebo má statutární orgán kolektivní. K omezení podstatné části působnosti statutárního orgánu dochází při vstupu obchodní společnosti nebo družstva do likvidace. Obdobně dochází k omezení oprávnění statutárního orgánu jednat jménem podnikatele i prohlášením konkursu. 80

81 Jednání podnikatele a jednání v jeho zastoupení
Osoby pověřené při provozování podniku určitou činností jsou ze zákona oprávněny činit jménem podnikatele ty právní úkony, k nimž při činnosti, jíž byly pověřeny, obvykle dochází. Smluvní zastoupení podnikatele může mít dvojí podobu. Především může jít o zastoupení na základě udělené prokury. Kromě toho se může každý podnikatel dát zastoupit na základě plné moci. (§ 31 – 33b ObčZ). Prokura (§14 – 16 ObchZ) Zvláštní typ zastoupení Konstitutivní zápis v obchodním rejstříku Pouze FO Nelze omezit Individuální a kolektivní Zmocnění v provozovně (§ 16), vedoucí odštěpného závodu (§13/3) Likvidátor, správce konkursní podstaty aj.

82 Statutární orgán § 13 ObchZ
Osoby, které mají oprávnění jednat jménem právnické osoby s.r.o. = jednatelé a.s. = představenstvo Ustanovení do funkce a deklaratorní zápis do obchodního rejstříku Překročení předmětu podnikání (činnosti) právnické osoby – nezpůsobuje neplatnost, odpovědnost vnitřně (VH) za škodu Překročení jednatelského oprávnění v rozporu se zákonem – vždy neplatné Překročení oprávnění (omezení) jiného orgánu (stanovy, VH) - statutární orgán má jednatelské oprávnění, které nelze omezit – je platné jednání VH může dát pouze zásady (odpovědnost za škodu), nemůže zasahovat do obchodního vedení

83 Jednání s péčí řádného hospodáře
§ 194 odst. 5 ve spojení s § 135 odst. 2 ObchZ – jednatelé/představenstvo jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, přičemž ti jednatelé/členové představenstva, kteří způsobí společnosti porušením této povinnosti škodu, odpovídají za ni společně a nerozdílně. Dle judikatury NS ČR „řádný hospodář činí právní úkony týkající se společnosti odpovědně a svědomitě a stejným způsobem rovněž pečuje o její majetek, jako kdyby šlo o jeho vlastní majetek. Taková péče tedy nepochybně zahrnuje péči o majetek společnosti nejen v tom smyslu, aby nevznikla škoda na majetku jeho úbytkem či znehodnocením, ale také aby byl majetek společnosti zhodnocován a rozmnožován v maximální možné míře, jaká je momentálně dosažitelná.“

84 Jednání s péčí řádného hospodáře
Ke splnění povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře je třeba, aby posuzované jednání jednatelů/členů představenstva splňovalo zejména následující kritéria: soulad s právními předpisy, osobní účast na rozhodnutí příslušného orgánu společnosti, jednání v dobré víře a v zájmu společnosti, nikoli v zájmu vlastním či třetí osoby, jednání na dostatečně informované bázi (včetně zajištění odborného posouzení otázek, v nichž příslušnému jednateli chybí potřebná odbornost) - za tímto účelem je třeba v daném případě zajistit zpracování potřebné interní či externí technické, obchodní a právní analýzy, a jednání se stejnou úrovní péče, jako by šlo o vlastní majetek.

85 Obchodní závazkové vztahy
Obchodními závazkovými vztahy rozumíme takové vztahy, které se řídí obchodním zákoníkem. Sám závazkový vztah však obchodní zákoník nedefinuje, a proto platí obecné ustanovení § 488 ObčZ, které definuje závazkový právní vztah jako takový právní vztah, ze kterého vzniká věřiteli právo na plnění od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost závazek splnit. Charakteristické rysy závazkových právních vztahů: individuálně určený počet subjektů (minimálně dva subjekty, věřitel a dlužník), relativní povaha závazkového vztahu vzájemnost práv a povinností, majetkový charakter (předmětem závazků mohou být věci, práva i jiné hospodářské hodnoty). Obsahem závazku musí být především určení plnění, které má být poskytnuto. Plnění může být věcné nebo peněžité, může se týkat věci určené jednotlivě nebo jen podle druhu. Věcmi určenými podle druhu jsou věci, které jsou určeny podle počtu, míry nebo váhy a mohou být nahrazeny jinými věcmi téhož druhu a jakosti. 85

86 Aplikace obchodního zákoníku v závazkových vztazích
Dispozitivní a kogentní ustanovení, základní ustanovení úpravy smluv, povinná písemná forma (§ 263 ObchZ) Obchodní zvyklosti Bez odkazu ve smlouvě (po ObchZ a ObčZ dle § 1 ObchZ) - § 264 odst. 1 ObchZ Na základě odkazu ve smlouvě (aplikace před dispozitivními ustanoveními ObchZ) - § 264 odst. 2 ObchZ Právní úkon (§ 266 – 267 ObchZ) Projev vůle se vykládá podle úmyslu jednající osoby, jestliže byl znám osobě, které byl určen, nebo musel být znám; nebo nelze-li Podle významu, jaký by mu přikládala obvykle osoba v postavení osoby, které byl určen. Výrazy používané v obchodním styku se vykládají podle významu, který se jim obvykle v tomto styku přikládá. Výklad k tíži strany, která jako první v jednání sporného výrazu použila Vliv na platnost: smlouva x dohoda o volbě práva/o řešení sporu

87 Dělení závazkových vztahů podle subjektu
jednoduché společné Podle poměru spoluvěřitelů a spoludlužníků : dílčí (každý ze spoluvěřitelů má právo požadovat od dlužníka pouze splnění svého podílu na pohledávce, a naopak každý ze spoludlužníků je povinen splnit věřiteli jen na něj připadající část dluhu), solidární (každý ze spoluvěřitelů má právo požadovat od dlužníka plnění v plném rozsahu; splnění povinnosti jednomu ze spoluvěřitelů má za následek zánik závazku dlužníka vůči ostatním spoluvěřitelům. Věřitel má právo požadovat celé plnění na kterémkoli ze spoludlužníků), nedílné (závazkové vztahy, u nichž předmět plnění je nedělitelný, nebo které se ke svému splnění vyžadují společnou, nedílnou činnost spoluvěřitelů nebo spoludlužníků. Nestanoví-li zákon nebo smlouva něco jiného, může nedělitelné plnění na dlužníkovi požadovat kterýkoli ze spoluvěřitelů).

88 Vznik závazků Vznik závazků z jednostranného právního úkonu
Úkony, které směřují ke vzniku obchodní smlouvy: veřejný návrh na uzavření smlouvy vyhlášení obchodní veřejné soutěže vystavení indemnizačního prohlášení (§ 725 ObchZ) Úkony, jimiž se zakládají závazky akcesorické povahy, např.: vystavení ručitelského prohlášení vystavení záruční listiny bankou potvrzení akreditivu Úkony, směřující k modifikaci již existujících práv a povinností stran, např. odstoupením od smlouvy zaniká původní závazek stran a vzniká jím závazek nový (závazek vrátit si plnění již poskytnutá, popř. i s úroky apod.)

89 Vznik závazků Vznik závazků z dvoustranných právních úkonů
Nejčastěji vznikají obchodní závazkové vztahy z obligačních smluv upravených obchodním zákoníkem = obchodní smlouva Rovněž dohody = dvoustranná právní jednání, jehož uzavření je podmíněno smlouvou. Jde o dvoustranné právní úkony, jejichž účelem je vyřešit shodným projevem vůle stran určitou dílčí otázku v rámci konkrétního závazkového vztahu. Dohodou lze řešit určité právní aspekty týkající se smlouvy nebo smluv následně uzavřených. Inominátní smlouvy (§ 269 odst. 2 ObchZ) nesmí odporovat obsahu nebo účelu zákona. Obsah (a název) smlouvy určují sami její účastníci, kteří si upraví vzájemná práva a povinnosti, jež tvoří obsah smlouvy, která je právním důvodem jejich vzniku. Teprve není-li v určité otázce účastníky nic smluveno, použijí se na závazkový právní vztah analogicky ta zákonná ustanovení, která upravují závazkový právní vztah obsahem a účelem nejbližší (smlouva o spolupráci, opční právo).

90 Uzavírání smluv Výzva k uzavření smlouvy → návrh smlouvy → přijetí návrhu zrušení návrhu/ odvolání Okamžik uzavření smlouvy (konkludentní akceptace § 274/4 ObchZ) Protinávrh, akceptační doba, pozdní přijetí, včasné odeslání přijetí návrhu s pozdním doručením Podmínky ve smlouvě – odkládací a rozvazovací Podmínky platnosti právního úkonu Forma smlouvy, ujednání o formě změny smlouvy Dohoda o způsobu umožňujícím dodatečné určení obsahu závazků Všeobecné obchodní podmínky a jiné obchodní podmínky Doložky

91 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
§ 289 – 292 ObchZ Uzavřením SoSB se zakládá závazek alespoň jedné ze stran uzavřít ve stanovené době budoucí smlouvu s předmětem plnění, který je určen alespoň obecným způsobem. Musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. Úprava v obchodním zákoníku je komplexní. Podstatnými částmi je určení doby, v níž má být budoucí smlouva uzavřena a alespoň obecné vymezení jejího předmětu. Zavázaná strana je povinna uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu poté, kdy k tomu byla oprávněnou stranou vyzvána. Bez vyzvání jí kontraktační povinnost nevzniká. Nesplní-li zavázaná strana závazek uzavřít budoucí smlouvu, má oprávněná strana právo volby, zda bude požadovat, aby obsah smlouvy určil soud nebo osoba určená ve smlouvě, či zda bude požadovat náhradu škody vzniklé jí porušením závazku uzavřít smlouvu.

92 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Právo požádat soud nebo osobu určenou ve smlouvě o určení obsahu budoucí smlouvy a nárok na náhradu škody se promlčují uplynutím jednoho roku ode dne, kdy oprávněná strana vyzvala zavázanou stranu k uzavření smlouvy. Dohodou stran obsaženou ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy může být stanovena lhůta delší, která však nesmí přesáhnout obecnou promlčecí dobu, která je čtyřletá. K zániku povinnosti uzavřít budoucí smlouvu dochází tehdy, nevyzve-li oprávněná strana v dohodnuté době stranu povinnou k uzavření smlouvy.

93 Zajištění obchodních závazků
Smluvní pokuta - vztah k náhradě škody, odlišnost s ObčZ Úrok z prodlení Ručení – odlišnost s ObčZ Bankovní záruka Uznání závazku Zástavní a podzástavní právo Zadržovací právo Zadržovací převod práva nebo postoupení pohledávky Jistota Akreditiv Směnka Výhrada vlastnictví

94 Změna obchodních závazků
Změna obsahu Týká se práv a povinností subjektů závazkového vztahu, zejména: předmět plnění, dobu plnění a místo plnění, cenu a podmínky jejího placení, popřípadě i na jiné obsahové náležitosti. Tři způsoby změny (§ 516 – 523 ObčZ): dohoda stran (Obchodní zákoník nemá o změně dohodou stran vlastní úpravu. Proto i pro oblast obchodních závazkových vztahů platí ustanovení § 516 ObčZ), prodlení dlužníka, prodlení věřitele. Pokud jde o prodlení dlužníka a prodlení věřitele, obsahuje obchodní zákoník svoji vlastní úpravu (§ 365 – 372 ObchZ). Kromě toho se obchodní zákoník zmiňuje o změně obsahu závazku v § 324 ObchZ v souvislosti s poskytnutím vadného plnění.

95 Změna obchodních závazků
Změna subjektů Právní úprava změny subjektů (věřitele a dlužníka) pro obchodní závazkové vztahy je obsažená v § 524 – 543 ObčZ), ObchZ tuto úpravu neobsahuje. Změnu subjektů závazkového vztahu lze uskutečnit: postoupením pohledávky, převzetím dluhu, přistoupením k závazku, vystavením poukázky, vystavením poukázky na cenné papíry. Rubopisem Od změny je nutné odlišit novaci (zánik závazku)

96 Zánik obchodních závazků
Splnění dluhu Dohoda - dohoda, novace, narovnání Odstoupení od smlouvy (odlišná úprava než-li v ObčZ) Výpověď Započtení Uplynutí doby Neuplatnění práva (prekluze); promlčení (rozdíl dle ObčZ a ObchZ) Splynutí Smrt dlužníka nebo věřitele Zánik právnické osoby bez právního nástupce Dodatečná nemožnost plnění Zmaření účelu smlouvy Zásadní změna okolností (SoSB) Odstupné

97 Porušení smluvních povinností
Prodlení dlužníka, podstatné porušení smlouvy → odstoupení, nepodstatné porušení smlouvy Prodlení věřitele Náhrada škody (úprava obecně v ObchZ a ObčZ a zvláštní režim v ObčZ) Bezdůvodné obohacení (úprava v ObčZ) Odpovědnost za vady (obecně v ObčZ a v ustanoveních kupní smlouvy dle ObchZ a ObčZ) Faktické a právní Reklamace (oznámení, uplatnění), reklamační doba (objektivní a subjektivní) Práva z odpovědnosti za vady

98 Smluvní typy dle obchodního zákoníku
Smluvní typy upravené pouze v obchodním zákoníku: mandátní smlouva a smlouva příkazní), smlouva komisionářská a smlouva o obstarání prodeje věci) atd. smlouva o prodeji podniku, smlouva o nájmu podniku, licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, Smluvní typy upravené pouze v občanském zákoníku: smlouva o kontrolní činnosti, smlouva darovací, smlouva o tichém společenství, smlouva o výpůjčce, smlouva o otevření akreditivu, smlouva o ubytování, smlouva o inkasu. pojistná smlouva, smlouva o sdružení. Smluvní typy upravené jak v obchodním tak i občanském zákoníku: kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o úvěru a smlouva o půjčce),

99 Náležitosti smluv Podstatné náležitosti – zákonné požadavky podle smluvního typu. Může se jednat o formální náležitosti, kterými je především písemná forma, a obsahové náležitosti. Například ujednání o ceně, řádná specifikace předmětu smlouvy (smlouva musí být určitá), identifikace smluvních stran nebo jiné specifické náležitosti. Vždy je tedy nutné se seznámit s právní úpravou daného smluvního typu, aby smlouva splňovala všechny zákonné požadavky a byla platná. Doporučené – protiplnění druhé smluvní strany, identifikace hranic odpovědnosti, limitace odpovědnosti, smluvní pokuty, odpovědnost za vady, podmínky odstoupení od smlouvy, podmínky změny smlouvy, možnost přerušení plnění smlouvy atd.

100 Identifikace smluvních stran
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence ( Pokud cizojazyční dokument, nutný soudně ověřený překlad a listina ne starší než 3 měsíce Ověření oprávnění jednat – pozor na funkční období Dle výpisu nebo pověření oprávněnými osobami Plná moc přílohou smlouvy Ověření smluvní strany v insolvenčním rejstříku Identifikace smluvních stran ve smlouvě dle § 13a ObchZ Pokud identifikace jednající osoby jako statutáre, neuvádět jeho pozici v rámci organizační struktury.

101 Předmět smlouvy a cena Předmět smlouvy
Podstatná náležitost smlouvy, podmínka její platnosti Musí být srozumitelný každému, nejen osobám realizujícím smlouvu. Požadavek na jednoznačnou, srozumitelnou a přesnou specifikaci poskytovaného plnění Výskyt specifikace pouze na jednom místě ve smlouvě Pozitivní a negativní vymezení – hranice plnění Cena Výslovně uvedena nebo způsob jejího určení Vliv na výpočet limitace odpovědnosti, výši smluvní pokuty Eskalace, inflační doložka a měna


Stáhnout ppt "Smluvní vztahy dana.mestanova@fsv.cvut.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google