Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOTACE Z EU A JINÝCH ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ V OBDOBÍ 2014-2020 V OBLASTI KULTURY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOTACE Z EU A JINÝCH ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ V OBDOBÍ 2014-2020 V OBLASTI KULTURY."— Transkript prezentace:

1 DOTACE Z EU A JINÝCH ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ V OBDOBÍ 2014-2020 V OBLASTI KULTURY

2 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SK – ČR = INTERREG V OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OP ZAMĚSTNANOST CENTRAL EUROPE 2020 INTERREG EUROPE MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND KREATIVNÍ EVROPA EVROPA PRO OBČANY EHP FONDY

3 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

4 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STRUKTURA Prioritní osaAlokace EFRR (EUR) 1 – Infrastruktura - konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony1,6 mld. EUR 2 – Lidé – zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů1,7 mld. EUR 3 – Instituce – dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí0,8 mld. EUR 4 – Komunitně vedený místní rozvoj390 mil. EUR

5 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRIORITNÍ OSA 3 - DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ Kulturní a přírodní dědictví – 425 mil. EUR  památky na Seznamu UNESCO a památky zařazené mezi kandidáty na zápis do tohoto Seznamu  národní kulturní památky a kulturní památky uvedené na Indikativním seznamu národních kulturních památek  nejvýznamnější muzea národního významu  knihovny zřizované kraji  revitalizace, ochrana a zpřístupnění památek a parků/zahrad; posílení ochrany, dlouhodobého uchování, digitalizace, zpřístupnění a využívání sbírkových a knihovních fondů Příjemci: vlastníci kulturního a přírodního dědictví

6 TYPY PŘÍJEMCŮ Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi Kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí NNO Spolky, zájmová sdružení právnických osob Církve a náboženské spol. a organizace zřizované nebo zakládané církvemi a náboženskými společnostmi INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRIORITNÍ OSA 3 - DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ CÍLOVÉ SKUPINY Návštěvníci, obyvatelé Vlastníci a správci kulturního a přírodního dědictví Subjekty v kulturních a kreativních průmyslech

7 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA INTERREG V

8

9 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA = INTERREG V STRUKTURA Prioritní osaAlokace EFRR 1 – Využívání inovačního potenciálu14,4 mil. EUR 2 – Kvalitní životní prostředí60,4 mil. EUR 3 – Rozvoj místních iniciativ9,9 mil. EUR 4 – Technická pomoc5,4 mil. EUR Celkem90,1 mil. EUR

10 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PRIORITNÍ OSA 2 - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zachování, ochrana, podpora a rozvoj kulturního a přírodního bohatství (51,4 mil. EUR / 57 %)  zlepšení stavu přírodních a kulturních památek  zvýšení dostupnosti a zlepšení přístupu těchto památek zlepšením kvality silnic II. a III. třídy  příprava a budování cyklostezek k propojení těchto památek

11 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PRIORITNÍ OSA 2 - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘÍKLADY AKTIVIT  Investiční aktivity zaměřené na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.  Investiční aktivity na zvýšení dostupnosti lokalit s přírodními a kulturními památkami prostřednictvím zlepšení kvality vybraných úseků cest II. a III. třídy.  Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, oddychové zóny) realizované ve formě doplňkových aktivit. V rámci fondu mikroprojektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.

12 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PRIORITNÍ OSA 2 - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘÍKLADY AKTIVIT - POKRAČOVÁNÍ  Plánování, příprava a budování cyklistických cest s důrazem na zlepšení propojení kulturních a přírodních významných lokalit ve formě doplňkových aktivit.  Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované ve formě doplňkových aktivit.  Činnosti propojující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví. Pozn.: ucelený produkt znamená integrování většího počtu prostorových nebo tematicky souvisejících prvků/ objektů do jednoho produktu, který má potenciál přilákat větší množství návštěvníků.

13 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PRIORITNÍ OSA 2 - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - TYPY PŘÍJEMCŮ, CÍLOVÉ SKUPINY TYPY PŘÍJEMCŮ Stát a jeho organizační složky Územní samospráva a její organizační složky Organizace zřízené státem, krajem, obcí, městem, sdružením obcí… NNO Zájmová sdružení právnických osob Okresní a krajské organizace cestovního ruchu Evropské seskupení územní spolupráce CÍLOVÉ SKUPINY Obyvatelé příhraničního regionu Návštěvníci příhraničního regionu

14 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PRIORITNÍ OSA 3 - ROZVOJ MÍSTNÍCH INICIATIV Posílení institucionálních kapacit, VS, spolupráce institucí a občanů (9 915 341 / 11 %) PŘÍKLADY AKTIVIT  Společné plánování, strategie a studie v příhraničním regionu.  Zvyšování institucionálních kapacit a zručností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.  Vytváření a upevňování partnerství a sítí přeshraničních struktur.

15 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PRIORITNÍ OSA 3 - ROZVOJ MÍSTNÍCH INICIATIV - TYPY PŘÍJEMCŮ, CÍLOVÉ SKUPINY TYPY PŘÍJEMCŮ Stát a jeho organizační složky Územní samospráva a její organizační složky Organizace zřízené státem, krajem, obcí, městem, sdružením obcí… NNO Evropské seskupení územní spolupráce Školy, vzdělávací instituce Komory a zájmová sdružení právnických osob CÍLOVÉ SKUPINY Obyvatelé příhraničního regionu Zaměstnanci místní a regionální samosprávy Podnikatelské subjekty působící v příhraničním regionu

16 OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PARAMETRY PROGRAMU  1. princip vedoucího partnera  2. splnění min. tří kritérií ze čtyř: společná – příprava, realizace, personál, financování

17 OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

18 STRUKTURA OPŽP Prioritní osaAlokace z ERDF a ES 1 – zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní768,7 mil. EUR 2 – zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech453,8 mil. EUR 3 – odpady a materiálové toky, ekolog. zátěže a rizika458,8 mil. EUR 4 – ochrana a péče o přírodu a krajinu351,7 mil. EUR 5 – energetické úspory529,6 mil. EUR 6 – technická pomoc73,8 mil. EUR Celkem2,636 mld. EUR

19 PRIORITNÍ OSA 5 ENERGETICKÉ ÚSPORY  Specifický cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost u veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov.

20 PRIORITNÍ OSA 5 ENERGETICKÉ ÚSPORY TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:  Zateplení obvodového pláště budovy.  Výměna a renovace (repase) otvorových výplní.  Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí.  Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.  Realizace systémů využívajících odpadní teplo.

21 PRIORITNÍ OSA 5 ENERGETICKÉ ÚSPORY V rámci renovací památkově chráněných budov budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy.  Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (mikrokogenerace) využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.  Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.

22 PRIORITNÍ OSA 5 ENERGETICKÉ ÚSPORY TYPY PŘÍJEMCŮ Organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní organizace zřízené zvláštním zákonem Příspěvkové organizace obcí, příspěvkové organizace krajů, obce, kraje, svazky obcí Veřejné výzkumné instituce, veřejné a státní vysoké školy, školské právnické osoby Účelová zařízení církví nebo náboženských společností, spolky Obecně prospěšné společnosti Jiné subjekty sloužící veřejnému zájmu, zejména organizační složky obcí, organizační složky krajů Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty CÍLOVÉ SKUPINY Vlastníci veřejných budov

23 OP ZAMĚSTNANOST

24 OP ZAMĚSTNANOST STRUKTURA Alokace celkem OPZ – cca 2 568 mil. EUR (cca 69 mld. Kč) Prioritní osaAlokace EFRR (EUR) 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly59 % 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou30 % 3 – Sociální inovace a mezinárodní spolupráce2 % 4 – Efektivní veřejná správa5 % 5 – Technická pomoc4 %

25 OP ZAMĚSTNANOST PRIORITNÍ OSA 4 - EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA Specifický cíl 4.1.2 - Profesionalizovat veřejnou správu zejm. prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona  Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě

26 CENTRAL EUROPE 2020

27

28 CENTRAL EUROPE 2020 ZÁKLADNÍ INFORMACE Programové území: 76 NUTS II regionů = 9 států (AT, CZ, *DE, HR, HU, *IT, PL, SK, SI) = 1 mil. km 2, 146 mil. obyvatel (*vybrané regiony) Podíl spolufinancování z ERDF – podle sídla příjemce:  85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI)  80 % (AT, DE, IT)

29 CENTRAL EUROPE 2020 ZÁKLADNÍ INFORMACE Prioritní osaAlokace ERDF 1 – Inovace69,0 mil.EUR 2 – Nízkouhlíková ekonomika44,4 mil.EUR 3 – Přírodní a kulturní zdroje88,8 mil. EUR 4 – Doprava29,6 mil.EUR Celkem246 mil. EUR

30 CENTRAL EUROPE 2020 PRIORITNÍ OSA 3 - PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ ZDROJE Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve STŘEDNÍ EVROPĚ 3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů  Příprava a implementace strategií a politik ke zhodnocení kulturního dědictví  Příprava a implementace integrovaných strategií a koncepcí rozvoje, které staví na kulturním dědictví a podporují udržitelný hospodářský růst a zaměstnanost (např. v oblasti cest. ruchu);  Vývoj nástrojů (ICT)

31 CENTRAL EUROPE 2020 POŽADAVKY NA PROJEKTY Výstupy: strategie, akční plány, nadnárodně uplatnitelné metody, vzdělávání v oblasti uplatňování politik/přístupů, s cílem budování kapacit, příprava investic především těch se silným pákovým efektem fondů; rozvoj, testování a implementace nástrojů; Výdaje:  náklady na zaměstnance  kancelářské a administrativní výdaje  náklady na cestování a ubytování  náklady na externí odborné poradenství a služby  výdaje na vybavení  výdaje na infrastrukturu a práce

32 CENTRAL EUROPE 2020 PARTNERSTVÍ Partneři typu:  Národní, regionální a lokální instituce  Soukromé instituce s právní subjektivitou  Mezinárodní organizace

33 CENTRAL EUROPE 2020 PROJEKTY Rozpočet výzvy:80 mil. EUR ERDF Zaměření: všechny programové priority Vyhlášení výzvy:12. 2. 2015 Ukončení výzvy: 13. 4. 2015, 18 hod. Partnerství:min. 3 partneři ze 3 států (ne více než 12 partnerů) Rozpočet na projekt: 1 – 5 mil. EUR Doba realizace:30 – 36 měs. (max. 48 měs.) www.interreg-central.euwww.interreg-central.eu – databáze projektových záměrů

34 INTERREG EUROPE

35

36 INTERREG EUROPE ZÁKLADNÍ INFORMACE Programové území: Program pokrývá celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko. Rozpočet: 359 mil. EUR Podíl spolufinancování z ERDF: 85 % veřejné a veřejnoprávní instituce 75 % neziskové subjekty Příjemci: veřejné a veřejnoprávní instituce, neziskové subjekty

37 CENTRAL EUROPE 2020 PRIORITY Priority 1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace 1. 1 Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacity 1. 2 Podpora inovativních řetězců „inteligentní specializace“ a inovačních příležitostí 2. Konkurenceschopnost malých a středních podniků 2.1 Podpora MSP v růstu, rozvoji a aktivitě na poli inovací 3. Nízkouhlíkové hospodářství3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství 4. Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji 4.1. Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 4.2. Efektivní využívání zdrojů, ekologický růst a inovace, řízení dopadů na životní prostředí

38 INTERREG EUROPE AKTIVITY AKTIVITY Projekty meziregionální spolupráce - výměna a přenos dobré praxe mezi příjemci partnerství veřejných organizací pocházejících z rozdílných evropských států, spolupracujících společně po dobu 3 až 5 let, prostřednictvím výměny zkušeností týkající se různých tematických oblastí. Rozpočet projektu: cca od 0,5 mil. - 4 mil. EUR PŘÍJEMCI  národní, regionální nebo místní orgány  ostatní instituce, které mají veřejnoprávní charakter - veřejné vysoké školy, regionální rozvojové agentury, agentury na podporu podnikání, veřejné výzkumné/vědecké instituce, NOVĚ – NNO

39 INTERREG EUROPE PROJEKTY MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE  studie a analýzy  studijní návštěvy u partnerů  meziregionální semináře a konference zaměřené na výměnu zkušeností  vypracování akčního plánu  komunikace a publicita o dosažených výsledcích  monitorování a analýza naplnění akčního plánu  pilotní aktivity PROJEKTOVÉ PŘÍKLADY

40 CENTRAL EUROPE 2020 ZÁKLADNÍ INFORMACE Vyhlášení výzvy:předpoklad 06/2015 www.interreg4c.eu/interreg-europe/ – databáze projektových záměrů

41 MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND

42 MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND ZÁKLADNÍ INFORMACE Mezinárodní visegrádský fond je organizací se sídlem v Bratislavě, založenou v roce 2000 zeměmi Visegrádské skupiny (V4):Visegrádské skupiny  Českou republikou  Maďarskem  Polskem  Slovenskem http://visegradfund.org

43 MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND ZÁKLADNÍ INFORMACE  kulturní spolupráce (47 %)  vědecká výměna a výzkum (20 %)  vzdělávání (15 %)  výměny mládeže (10 %)  přeshraniční spolupráce (7 %)  propagace turistického ruchu (2 %)

44 MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND GRANTY Malé grantyStandardní grantyStrategické granty Rozpočet< 6 000 EUR> 6 001 EUR40 000 EUR Max. výše dotace80 % 70 % Max. délka trvání6 měs.12 měs.12 – 36 měs. Uzávěrky1/3, 1/6, 1/9, 1/1215/3, 15/915/4

45 MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND ZÁKLADNÍ INFORMACE Žadatelé:  NNO  základní a střední školy, VŠ  obecní úřady  další veřejné organizace (muzea, galerie, spolky)  jednotlivci (fyzické osoby), soukromé společnosti

46 MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND ZÁKLADNÍ INFORMACE Uznatelné náklady:  náklady na tisk  náklady na tvorbu webových stránek a on-line aplikací  nájmy prostor  honoráře expertům či umělcům  ubytování + catering  překlady a tlumočení  ocenění  náklady na reklamu a propagaci  kancelářské potřeby atd.

47 KREATIVNÍ EVROPA 2014 - 2020

48 KREATIVNÍ EVROPA ZÁKLADNÍ INFORMACE  Nový program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, navazuje na programy Kultura, MEDIA a MEDIA Mundus.  Podpora projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher. Program Kreativní Evropa se skládá z:  dílčího programu MEDIA - podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu  dílčího programu KULTURA - podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví  mezioborové části - zahrnuje nástroj pro finanční záruky, který bude spuštěn v roce 2016.

49 KREATIVNÍ EVROPA ZÁKLADNÍ INFORMACE Programové území:  28 členských států EU  země EHP – Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko  kandidátské země EU a potenciální kandidáti - Černá Hora, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo  země zapojené do Politiky sousedství - Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Alžír, Egypt, Maroko, Tunisko, Jordánsko, Libanon, Libye, Palestina, Sýrie a Izrael Rozpočet programu: 1, 462 mld. EUR  Program MEDIA: 818 720 tis. EUR (56 %)  Program Kultura: 453 220 tis. EUR (31 %)  Mezioborová část: 190 060 tis. EUR (13 %)

50 KREATIVNÍ EVROPA OBLASTI PODPORY Program KULTURA Oblasti podpory:  mezinárodní projekty spolupráce (70 %)  literární překlady (6,6 %)  evropské sítě (6 %)  evropské platformy (6 %) Příjemci:  veřejné i soukromé subjekty  ze zemí majících přístup do programu  existující min. 2 roky

51 KREATIVNÍ EVROPA PROGRAM KULTURA Mezinárodní projekty  posílení dovedností, kompetencí a know-how (včetně využití digitálních technologií, inovativního přístupu k práci s publikem a vyzkoušení nových podnikatelských a manažerských modelů)  podpora mobility (umělců, odborníků atd.) a oběhu uměleckých děl Menší projekty  3 organizace ze 3 zemí  grant max. 60 %  grant až 200 tis. EUR Větší projekty  6 organizací ze 6 zemí  grant max. 50 %  grant až 2 mil. EUR

52 KREATIVNÍ EVROPA ZÁKLADNÍ INFORMACE Výzva v programu KULTURA: uzávěrka 7. 10. 2015 www.culturefund.eu

53 EVROPA PRO OBČANY 2014 - 2020

54 EVROPA PRO OBČANY ZÁKLADNÍ INFORMACE Program Evropa pro občany 2014 - 2020  Oblast 1 – Evropské historické povědomí  Oblast 2 – Demokratická angažovanost a aktivní občanství Partnerství měst Sítě měst Projekty občanské společnosti

55 EVROPA PRO OBČANY ZÁKLADNÍ INFORMACE Oblast 1: Evropské historické povědomí  projekty reflektující problematiku totalitních režimů moderních evropských dějin a připomínání si obětí jejich zločinů  projekty mapující další významné okamžiky a události nedávných evropských dějin; události podporující toleranci, vzájemné porozumění, mezinárodní dialog, usmíření vedoucí k překonávání minulosti a budování nové společné budoucnosti.

56 EVROPA PRO OBČANY ZÁKLADNÍ INFORMACE Oblast 1: Evropské historické povědomí Žadatelé a partneři: veřejné místní/regionální organizace, neziskové organizace, výzkumné organizace apod. Maximální grant: 100 000 EUR Maximální délka trvání projektu: 18 měsíců Lhůta pro předložení žádosti: 1. březen každého roku http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme

57 EHP FONDY

58 EHP FONDY ZÁKLADNÍ INFORMACE www.eeagrants.cz PROGRAM KULTURA 2009 - 2014 Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví (programová oblast č. 16)  zaměřena na ochranu, obnovu a prezentaci movitého a nemovitého kulturního dědictví  záchrana a uchování památek dalším generacím (restaurování, stavební a nestavební úpravy, stabilizační opravy, technické opatření zajišťující dlouhodobé uchování a prezentace movitých a nemovitých hodnot) Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví (programová oblast č. 17)  podporuje kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog  projekty z oblastí profesionálního divadla včetně divadla pohybového a nonverbálního, profesionálního tance a vizuálního umění, profesionálního výtvarného umění, profesionálního hudebního umění v oblasti klasické, soudobé a alternativní hudby a v neposlední řadě z oblastí filmového umění. PROGRAM KULTURA 2015+ ?


Stáhnout ppt "DOTACE Z EU A JINÝCH ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ V OBDOBÍ 2014-2020 V OBLASTI KULTURY."

Podobné prezentace


Reklamy Google