Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotace z eu a jiných zahraničních zdrojů v období V OBLASTI KULTURY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotace z eu a jiných zahraničních zdrojů v období V OBLASTI KULTURY"— Transkript prezentace:

1 Dotace z eu a jiných zahraničních zdrojů v období 2014-2020 V OBLASTI KULTURY

2 Dotace z eu a jiných zahraničních zdrojů v období 2014-2020 V OBLASTI KULTURY
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SK – ČR = INTERREG V OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OP ZAMĚSTNANOST CENTRAL EUROPE 2020 INTERREG EUROPE MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND KREATIVNÍ EVROPA EVROPA PRO OBČANY EHP FONDY

3 Integrovaný regionální operační program

4 Integrovaný regionální operační program Struktura
Prioritní osa Alokace EFRR (EUR) 1 – Infrastruktura - konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 1,6 mld. EUR 2 – Lidé – zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 1,7 mld. EUR 3 – Instituce – dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 0,8 mld. EUR 4 – Komunitně vedený místní rozvoj 390 mil. EUR

5 Kulturní a přírodní dědictví – 425 mil. EUR
Integrovaný regionální operační program Prioritní osa 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Kulturní a přírodní dědictví – 425 mil. EUR památky na Seznamu UNESCO a památky zařazené mezi kandidáty na zápis do tohoto Seznamu národní kulturní památky a kulturní památky uvedené na Indikativním seznamu národních kulturních památek nejvýznamnější muzea národního významu knihovny zřizované kraji revitalizace, ochrana a zpřístupnění památek a parků/zahrad; posílení ochrany, dlouhodobého uchování, digitalizace, zpřístupnění a využívání sbírkových a knihovních fondů Příjemci: vlastníci kulturního a přírodního dědictví

6 Integrovaný regionální operační program Prioritní osa 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí TYPY PŘÍJEMCŮ Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi Kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji Dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí NNO Spolky, zájmová sdružení právnických osob Církve a náboženské spol. a organizace zřizované nebo zakládané církvemi a náboženskými společnostmi CÍLOVÉ SKUPINY Návštěvníci, obyvatelé Vlastníci a správci kulturního a přírodního dědictví Subjekty v kulturních a kreativních průmyslech

7 OP Přeshraniční spolupráce slovenská republika – česká republika interreg v

8

9 OP Přeshraniční spolupráce slovenská republika – česká republika = interreg v sTRUKTURA
Prioritní osa Alokace EFRR 1 – Využívání inovačního potenciálu 14,4 mil. EUR 2 – Kvalitní životní prostředí 60,4 mil. EUR 3 – Rozvoj místních iniciativ 9,9 mil. EUR 4 – Technická pomoc 5,4 mil. EUR Celkem 90,1 mil. EUR

10 OP Přeshraniční spolupráce Prioritní osa 2 - kvalitní životní prostředí
Zachování, ochrana, podpora a rozvoj kulturního a přírodního bohatství (51,4 mil. EUR / 57 %) zlepšení stavu přírodních a kulturních památek zvýšení dostupnosti a zlepšení přístupu těchto památek zlepšením kvality silnic II. a III. třídy příprava a budování cyklostezek k propojení těchto památek

11 OP Přeshraniční spolupráce Prioritní osa 2 - kvalitní životní prostředí
PŘÍKLADY AKTIVIT Investiční aktivity zaměřené na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví. Investiční aktivity na zvýšení dostupnosti lokalit s přírodními a kulturními památkami prostřednictvím zlepšení kvality vybraných úseků cest II. a III. třídy. Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, oddychové zóny) realizované ve formě doplňkových aktivit. V rámci fondu mikroprojektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.

12 OP Přeshraniční spolupráce Prioritní osa 2 - kvalitní životní prostředí
Příklady aktivit - pokračování Plánování, příprava a budování cyklistických cest s důrazem na zlepšení propojení kulturních a přírodních významných lokalit ve formě doplňkových aktivit. Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované ve formě doplňkových aktivit. Činnosti propojující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví Pozn.: ucelený produkt znamená integrování většího počtu prostorových nebo tematicky souvisejících prvků/ objektů do jednoho produktu, který má potenciál přilákat větší množství návštěvníků.

13 OP Přeshraniční spolupráce Prioritní osa 2 - kvalitní životní prostředí - Typy příjemců, CÍLOVÉ SKUPINY TYPY PŘÍJEMCŮ Stát a jeho organizační složky Územní samospráva a její organizační složky Organizace zřízené státem, krajem, obcí, městem, sdružením obcí… NNO Zájmová sdružení právnických osob Okresní a krajské organizace cestovního ruchu Evropské seskupení územní spolupráce CÍLOVÉ SKUPINY Obyvatelé příhraničního regionu Návštěvníci příhraničního regionu

14 OP Přeshraniční spolupráce Prioritní osa 3 - rozvoj místních iniciativ
Posílení institucionálních kapacit, VS, spolupráce institucí a občanů ( / 11 %) Příklady aktivit Společné plánování, strategie a studie v příhraničním regionu. Zvyšování institucionálních kapacit a zručností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví. Vytváření a upevňování partnerství a sítí přeshraničních struktur.

15 OP Přeshraniční spolupráce Prioritní osa 3 - rozvoj místních iniciativ - Typy příjemců, CÍLOVÉ SKUPINY TYPY PŘÍJEMCŮ Stát a jeho organizační složky Územní samospráva a její organizační složky Organizace zřízené státem, krajem, obcí, městem, sdružením obcí… NNO Evropské seskupení územní spolupráce Školy, vzdělávací instituce Komory a zájmová sdružení právnických osob CÍLOVÉ SKUPINY Obyvatelé příhraničního regionu Zaměstnanci místní a regionální samosprávy Podnikatelské subjekty působící v příhraničním regionu

16 OP Přeshraniční spolupráce
PARAMETRY PROGRAMU 1. princip vedoucího partnera 2. splnění min. tří kritérií ze čtyř: společná – příprava, realizace, personál, financování

17 Op životní prostředí

18 STRUKTURA OPŽP 1 – zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
Prioritní osa Alokace z ERDF a ES 1 – zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 768,7 mil. EUR 2 – zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 453,8 mil. EUR 3 – odpady a materiálové toky, ekolog. zátěže a rizika 458,8 mil. EUR 4 – ochrana a péče o přírodu a krajinu 351,7 mil. EUR 5 – energetické úspory 529,6 mil. EUR 6 – technická pomoc 73,8 mil. EUR Celkem 2,636 mld. EUR

19 Prioritní osa 5 energetické úspory
Specifický cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost u veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov.

20 Prioritní osa 5 energetické úspory
TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov: Zateplení obvodového pláště budovy. Výměna a renovace (repase) otvorových výplní. Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí. Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Realizace systémů využívajících odpadní teplo.

21 Prioritní osa 5 energetické úspory
Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího pevná nebo tekutá fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (mikrokogenerace) využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn. Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody. V rámci renovací památkově chráněných budov budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy.

22 Prioritní osa 5 energetické úspory
TYPY PŘÍJEMCŮ Organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní organizace zřízené zvláštním zákonem Příspěvkové organizace obcí, příspěvkové organizace krajů, obce, kraje, svazky obcí Veřejné výzkumné instituce, veřejné a státní vysoké školy, školské právnické osoby Účelová zařízení církví nebo náboženských společností, spolky Obecně prospěšné společnosti Jiné subjekty sloužící veřejnému zájmu, zejména organizační složky obcí, organizační složky krajů Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty CÍLOVÉ SKUPINY Vlastníci veřejných budov

23 Op ZAMĚSTNANOST

24 OP ZAMĚSTNANOST STRUKTURA
Prioritní osa Alokace EFRR (EUR) 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 59 % 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou 30 % 3 – Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 2 % 4 – Efektivní veřejná správa 5 % 5 – Technická pomoc 4 % Alokace celkem OPZ – cca mil. EUR (cca 69 mld. Kč)

25 OP ZAMĚSTNANOST Prioritní osa 4 - efektivní veřejná správa
Specifický cíl Profesionalizovat veřejnou správu zejm. prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě

26 Central europe 2020

27 Central europe 2020

28 CENTRAL EUROPE 2020 Základní informace
Programové území: 76 NUTS II regionů = 9 států (AT, CZ, *DE, HR, HU, *IT, PL, SK, SI) = 1 mil. km2 , 146 mil. obyvatel (*vybrané regiony) Podíl spolufinancování z ERDF – podle sídla příjemce: 85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI) 80 % (AT, DE, IT)

29 CENTRAL EUROPE 2020 Základní informace
Prioritní osa Alokace ERDF 1 – Inovace 69,0 mil.EUR 2 – Nízkouhlíková ekonomika 44,4 mil.EUR 3 – Přírodní a kulturní zdroje 88,8 mil. EUR 4 – Doprava 29,6 mil.EUR Celkem 246 mil. EUR

30 CENTRAL EUROPE 2020 Prioritní osa 3 - přírodní a kulturní zdroje
Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve STŘEDNÍ EVROPĚ 3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů Příprava a implementace strategií a politik ke zhodnocení kulturního dědictví Příprava a implementace integrovaných strategií a koncepcí rozvoje, které staví na kulturním dědictví a podporují udržitelný hospodářský růst a zaměstnanost (např. v oblasti cest. ruchu); Vývoj nástrojů (ICT)

31 Central europe 2020 Požadavky na projekty
Výstupy: strategie, akční plány, nadnárodně uplatnitelné metody, vzdělávání v oblasti uplatňování politik/přístupů, s cílem budování kapacit, příprava investic především těch se silným pákovým efektem fondů; rozvoj, testování a implementace nástrojů; Výdaje: náklady na zaměstnance kancelářské a administrativní výdaje náklady na cestování a ubytování náklady na externí odborné poradenství a služby výdaje na vybavení výdaje na infrastrukturu a práce

32 Central europe 2020 pARTNERSTVÍ
Partneři typu: Národní, regionální a lokální instituce Soukromé instituce s právní subjektivitou Mezinárodní organizace

33 Central europe 2020 PROJEKTY
Rozpočet výzvy: 80 mil. EUR ERDF Zaměření: všechny programové priority Vyhlášení výzvy: Ukončení výzvy: , 18 hod. Partnerství: min. 3 partneři ze 3 států (ne více než 12 partnerů) Rozpočet na projekt: 1 – 5 mil. EUR Doba realizace: 30 – 36 měs. (max. 48 měs.) – databáze projektových záměrů

34 INTERREG europe

35 INTERREG europe

36 INTERREG EUROPE Základní informace
Programové území: Program pokrývá celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko. Rozpočet: 359 mil. EUR Podíl spolufinancování z ERDF: 85 % veřejné a veřejnoprávní instituce 75 % neziskové subjekty Příjemci: veřejné a veřejnoprávní instituce, neziskové subjekty

37 CENTRAL EUROPE 2020 PRIORITY
1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace 1. 1 Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacity 1. 2 Podpora inovativních řetězců „inteligentní specializace“ a inovačních příležitostí 2. Konkurenceschopnost malých a středních podniků 2.1 Podpora MSP v růstu, rozvoji a aktivitě na poli inovací 3. Nízkouhlíkové hospodářství 3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství 4. Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji 4.1. Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 4.2. Efektivní využívání zdrojů, ekologický růst a inovace, řízení dopadů na životní prostředí

38 INTERREG EUROPE Aktivity
AKTIVITY Projekty meziregionální spolupráce - výměna a přenos dobré praxe mezi příjemci partnerství veřejných organizací pocházejících z rozdílných evropských států, spolupracujících společně po dobu 3 až 5 let, prostřednictvím výměny zkušeností týkající se různých tematických oblastí. Rozpočet projektu: cca od 0,5 mil. - 4 mil. EUR PŘÍJEMCI národní, regionální nebo místní orgány ostatní instituce, které mají veřejnoprávní charakter - veřejné vysoké školy, regionální rozvojové agentury, agentury na podporu podnikání, veřejné výzkumné/vědecké instituce, NOVĚ – NNO

39 INTERREG EUROPE PROJEKTY MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
studie a analýzy studijní návštěvy u partnerů meziregionální semináře a konference zaměřené na výměnu zkušeností vypracování akčního plánu komunikace a publicita o dosažených výsledcích monitorování a analýza naplnění akčního plánu pilotní aktivity PROJEKTOVÉ PŘÍKLADY

40 Central europe 2020 Základní informace
Vyhlášení výzvy: předpoklad 06/2015 – databáze projektových záměrů

41 MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND

42 MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND Základní informace
Mezinárodní visegrádský fond je organizací se sídlem v Bratislavě, založenou v roce zeměmi Visegrádské skupiny (V4): Českou republikou Maďarskem Polskem Slovenskem

43 MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND Základní informace
kulturní spolupráce (47 %) vědecká výměna a výzkum (20 %) vzdělávání (15 %) výměny mládeže (10 %) přeshraniční spolupráce (7 %) propagace turistického ruchu (2 %)

44 MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND GRANTY
Malé granty Standardní granty Strategické granty Rozpočet < EUR > EUR EUR Max. výše dotace 80 % 70 % Max. délka trvání 6 měs. 12 měs. 12 – 36 měs. Uzávěrky 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 15/3, 15/9 15/4

45 MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND Základní informace
Žadatelé: NNO základní a střední školy, VŠ obecní úřady další veřejné organizace (muzea, galerie, spolky) jednotlivci (fyzické osoby), soukromé společnosti

46 MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND Základní informace
Uznatelné náklady: náklady na tisk náklady na tvorbu webových stránek a on-line aplikací nájmy prostor honoráře expertům či umělcům ubytování + catering překlady a tlumočení ocenění náklady na reklamu a propagaci kancelářské potřeby atd.

47 KREATIVNÍ EVROPA

48 KREATIVNÍ EVROPA Základní informace
Nový program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, navazuje na programy Kultura, MEDIA a MEDIA Mundus. Podpora projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher. Program Kreativní Evropa se skládá z: dílčího programu MEDIA - podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu dílčího programu KULTURA - podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví mezioborové části - zahrnuje nástroj pro finanční záruky, který bude spuštěn v roce 2016.

49 KREATIVNÍ EVROPA Základní informace
Programové území: 28 členských států EU země EHP – Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko  kandidátské země EU a potenciální kandidáti - Černá Hora, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo země zapojené do Politiky sousedství - Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Alžír, Egypt, Maroko, Tunisko, Jordánsko, Libanon, Libye, Palestina, Sýrie a Izrael Rozpočet programu: 1, 462 mld. EUR Program MEDIA:  720 tis. EUR (56 %) Program Kultura: 453 220 tis. EUR (31 %) Mezioborová část: 190 060 tis. EUR (13 %)

50 KREATIVNÍ EVROPA oblasti podpory
Program KULTURA Oblasti podpory: mezinárodní projekty spolupráce (70 %) literární překlady (6,6 %) evropské sítě (6 %) evropské platformy (6 %) Příjemci: veřejné i soukromé subjekty ze zemí majících přístup do programu existující min. 2 roky

51 KREATIVNÍ EVROPA PROGRAM KULTURA
Mezinárodní projekty posílení dovedností, kompetencí a know-how (včetně využití digitálních technologií, inovativního přístupu k práci s publikem a vyzkoušení nových podnikatelských a manažerských modelů) podpora mobility (umělců, odborníků atd.) a oběhu uměleckých děl Menší projekty 3 organizace ze 3 zemí grant max. 60 % grant až 200 tis. EUR Větší projekty 6 organizací ze 6 zemí grant max. 50 % grant až 2 mil. EUR

52 KREATIVNÍ EVROPA Základní informace
Výzva v programu KULTURA:  uzávěrka 7.   

53 EVROPA PRO OBČANY

54 EVROPA PRO OBČANY Základní informace
Program Evropa pro občany Oblast 1 – Evropské historické povědomí Oblast 2 – Demokratická angažovanost a aktivní občanství Partnerství měst Sítě měst Projekty občanské společnosti

55 EVROPA PRO OBČANY Základní informace
Oblast 1: Evropské historické povědomí projekty reflektující problematiku totalitních režimů moderních evropských dějin a připomínání si obětí jejich zločinů projekty mapující další významné okamžiky a události nedávných evropských dějin; události podporující toleranci, vzájemné porozumění, mezinárodní dialog, usmíření vedoucí k překonávání minulosti a budování nové společné budoucnosti.

56 EVROPA PRO OBČANY Základní informace
Oblast 1: Evropské historické povědomí Žadatelé a partneři: veřejné místní/regionální organizace, neziskové organizace, výzkumné organizace apod. Maximální grant: EUR Maximální délka trvání projektu: 18 měsíců Lhůta pro předložení žádosti: březen každého roku

57 EHP FONDY

58 EHP FONDY Základní informace
PROGRAM KULTURA Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví (programová oblast č. 16) zaměřena na ochranu, obnovu a prezentaci movitého a nemovitého kulturního dědictví záchrana a uchování památek dalším generacím (restaurování, stavební a nestavební úpravy, stabilizační opravy, technické opatření zajišťující dlouhodobé uchování a prezentace movitých a nemovitých hodnot) Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví (programová oblast č. 17) podporuje kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog projekty z oblastí profesionálního divadla včetně divadla pohybového a nonverbálního, profesionálního tance a vizuálního umění, profesionálního výtvarného umění, profesionálního hudebního umění v oblasti klasické, soudobé a alternativní hudby a v neposlední řadě z oblastí filmového umění. PROGRAM KULTURA ?


Stáhnout ppt "Dotace z eu a jiných zahraničních zdrojů v období V OBLASTI KULTURY"

Podobné prezentace


Reklamy Google