Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Sociální integrace v Libereckém kraji grantové schéma v rámci Společného regionálního operačního programu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Sociální integrace v Libereckém kraji grantové schéma v rámci Společného regionálního operačního programu."— Transkript prezentace:

1 1 Sociální integrace v Libereckém kraji grantové schéma v rámci Společného regionálního operačního programu

2 2

3 3 3. výzva pro předkládání projektů Vyhlášení výzvy Vyhlášení výzvy 6. 10. 2005 Ukončení příjmu žádostí Ukončení příjmu žádostí 22. 11. 2005 do 12:00 hodin Celková částka pro toto kolo: Celková částka pro toto kolo: 41.723.286,02 Kč Grantové schéma Sociální integrace v Libereckém kraji je financováno Evropským sociálním fondem, Českou republikou a Libereckým krajem.

4 4 Všeobecný a specifický cíl Všeobecným cílem je posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva na místní a regionální úrovni. Specifické cíle:  reintegrace znevýhodněných či znevýhodněním ohrožených skupin do komunity  rozvoj služeb v oblasti osobnostně sociálního a sociálně profesního vzdělávání  zvýšení uplatnitelnosti sociálně vyloučených osob na trhu práce

5 5 Podporované aktivity  neinvestičně zaměřené programy, kurzy, poradenství a služby občanům včetně poskytování rehabilitačních pomůcek, učebních pomůcek, studijních materiálů, pořádání sociálně integračních akcí, informační a propagační činnost,  realizované na území Libereckého kraje a zaměřené na cílové skupiny obyvatel Libereckého kraje,  realizované maximálně do 30. 6. 2008, upřednostněny však budou akce ukončené do 30. 6. 2006, resp. do 30. 6. 2007.

6 6 Typy podporovaných aktivit  Programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit.  Programy zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni v oblasti sociálních služeb.  Programy získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností.  Programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci.  Programy zaměřené na začleňování sociálně vyloučených osob.  Intervenční programy ve prospěch skupin osob ohrožených sociální exkluzí.  Reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu, postpenitenciární služby.

7 7 Typy podporovaných aktivit  Programy pro mládež od 15 do 25 let.  Programy pro mladistvé po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu.  Střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob.  Programy podporující optimální sladění profesního a rodinného života.  Programy prevence sociálně patologických jevů.  Programy péče o osoby závislé na drogách.  Programy bezpečnosti obyvatel.  Vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů.

8 8 Cílové skupiny  mládež ve věku 15 - 25 let ohrožená vyloučením z trhu práce nebo delikvencí,  dlouhodobě nezaměstnaní,  občané bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací,  osoby vykazující problémy s užíváním omamných a psychotropních látek či drogově závislé,  příslušníci národnostních a etnických menšin,  občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,  sociálně nepřizpůsobivé osoby a osoby žijící nedůstojným způsobem života,  občané s omezenou schopností pohybu a orientace

9 9 Oprávnění žadatelé  obce  svazky obcí  organizace zřizované obcemi  organizace zřizované krajem  nestátní neziskové organizace, tedy: občanská sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů občanská sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb., zákon o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb., zákon o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů

10 10 Zdroje financování

11 11 Princip financování akcí minimální výše uznatelných nákladů: 300.000 Kč minimální výše grantu: 264.000 Kč maximální výše grantu: 5.000.000 Kč

12 12 Žadatelem je obec, svazek obcí, organizace zřizovaná krajem:  Při předložení žádosti žadatel předloží 100% finanční krytí, a to čestným prohlášením o doložení zajištění finančního krytí akce k podpisu smlouvy o poskytnutí finanční podpory (grantu).  K podpisu smlouvy musí žadatel doložit 100% finanční krytí celkových nákladů akce, a to: závazným úvěrovým příslibem, závazným úvěrovým příslibem, úvěrovou smlouvou, úvěrovou smlouvou, výpisem ze zvláštního běžného účtu, výpisem ze zvláštního běžného účtu, usnesením zastupitelstva obce nebo kraje. usnesením zastupitelstva obce nebo kraje.  Pokud žadatel splní veškeré smluvní podmínky, mj. i realizaci a úhradu veškerých uznatelných nákladů spjatých s akcí, může následně podat žádost o proplacení vynaložených výdajů na akci. TZN. DOTACE BUDE VYPLACENA AŽ PO UKONČENÍ AKCE Princip financování akcí

13 13 Princip financování akcí Žadatelem je NNO, organizace zřizovaná obcí  Žadatel může rozdělit akci na max. 4 finanční etapy. Velikost 1. etapy je min. 25% celkových uznatelných nákladů.  Při předložení žádosti prokáže žadatel : organizace zřizovaná obcí: 100% finanční krytí 1. etapy akce, nejméně však 34% celkových uznatelných nákladů + neuznatelné náklady. organizace zřizovaná obcí: 100% finanční krytí 1. etapy akce, nejméně však 34% celkových uznatelných nákladů + neuznatelné náklady. NNO: 100% finanční krytí 1. etapy akce, nejméně však 25% celkových uznatelných nákladů + neuznatelné náklady. NNO: 100% finanční krytí 1. etapy akce, nejméně však 25% celkových uznatelných nákladů + neuznatelné náklady. a to čestným prohlášením o doložení zajištění finančního krytí k podpisu smlouvy o poskytnutí finanční podpory (grantu) a to čestným prohlášením o doložení zajištění finančního krytí k podpisu smlouvy o poskytnutí finanční podpory (grantu)  K podpisu smlouvy prokáže žadatel organizace zřizovaná obcí: 100% finanční krytí 1. etapy akce, nejméně však 34% celkových uznatelných nákladů + neuznatelné náklady organizace zřizovaná obcí: 100% finanční krytí 1. etapy akce, nejméně však 34% celkových uznatelných nákladů + neuznatelné náklady NNO: 100% finanční krytí 1. etapy akce, nejméně však 25% celkových uznatelných nákladů + neuznatelné náklady NNO: 100% finanční krytí 1. etapy akce, nejméně však 25% celkových uznatelných nákladů + neuznatelné náklady a to závazným úvěrovým příslibem, úvěrovou smlouvou, výpisem ze zvláštního běžného účtu, organizace zřizované obcí usnesením zastupitelstva obce a to závazným úvěrovým příslibem, úvěrovou smlouvou, výpisem ze zvláštního běžného účtu, organizace zřizované obcí usnesením zastupitelstva obce

14 14 Princip financování akcí  Pokud žadatel splní veškeré smluvní podmínky, mj. i realizaci a úhradu nákladů etapy spjatých s akcí, podá spolu s Etapovou zprávou o průběhu realizace akce Žádost o proplacení vynaložených nákladů etapy akce.  V průběhu realizace akce může být konečnému uživateli proplaceno maximálně 75% celkové výše schválené dotace. Etapa, během níž by celkové čerpání průběžného financování překročilo hranici 75% celkové výše grantu, musí být snížena tak, aby byl limit 75% dodržen.  Po úplném dokončení akce může následně spolu se Závěrečnou zprávou o průběhu realizace akce podat Žádost o proplacení vynaložených a dosud neproplacených uznatelných nákladů na akci. TZN. DOTACE BUDE PROPLÁCENA PRŮBĚŽNĚ

15 15 Elektronická žádost ELZA

16 16 Povinné přílohy Formální přílohy:  1. Seznam příloh (ELZA)  2. Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje (ELZA)  4. Čestné prohlášení o bezdlužnosti (ELZA)  6. Čestné prohlášení o nesouběžném předložení akce do OP RLZ (ELZA)  7. Doklady o právní subjektivitě  8. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele  9. Doklad o posouzení vlivu na životní prostředí  10. Výpis z rejstříku trestů  12. Čestné prohlášení o zajištění finančního krytí akce (ELZA)  14. Doklad o prokázání vlastnických vztahů

17 17 Přílohy ke zpracování žadatelem: 3. Soulad s rozvojovou strategií - potvrzení o souladu s Programem rozvoje Libereckého kraje 2004-2006 vydává Oddělení rozvojových koncepcí Odboru hospodářského a regionálního rozvoje Krajského úřadu Libereckého kraje na základě žádosti, která musí obsahovat název žadatele, název a stručný popis akce 5. Podrobný rozpočet akce - formulář je součástí přílohy č. 2 Pokynů pro žadatele pro 3. kolo výzvy 11. Doklad o partnerství - jsou-li do akce zahrnuti partneři, předkládá se smlouva nebo dohoda s partnery vymezující jejich úlohu, práva, povinnosti (např. smlouva o sdružení podle §829 až §847 Občanského zákoníku) 13. Projektová dokumentace

18 18 Projektová dokumentace – závazná struktura Titulní stránka 1. Obsah. 2. Základní informace o žadateli. 3. Výchozí stav před realizací projektu, odůvodnění realizace projektu. 4. Popis akce a jejích aktivit, definice cílových skupin, etapy, harmonogram. 5. Veškeré očekávané přínosy projektu (v číselném nebo slovním vyjádření) pro žadatele, cílové skupiny, obec, region, stát. Vliv projektu na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. 6. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingový mix, nabídka obdobných aktivit v místě realizace projektu. 7. Management projektu, řízení lidských zdrojů, podrobný popis realizačního týmu složení, úkoly při realizaci projektu, zkušenosti s řízením podobně velkých projektů, reference.

19 19 Projektová dokumentace – závazná struktura 8. Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění zvolené technologie a investic plánovaných v projektu. 9. Potřeba a zajištění investičního (dlouhodobého) a oběžného majetku. 10. Podrobný finanční plán u investičních projektů na dobu pěti let, u neinvestičních projektů na dobu realizace projektu. Detailní přehled výdajů ve fázi investiční a provozní. Kalkulace cen nabízených služeb. Přehled tržeb za sledované období. Přehled cash-flow. Zajištění finančního krytí investiční a provozní fáze. 11. Udržitelnost projektu (institucionální, finanční, provozní, politická). 12. Analýza rizik a jejich předcházení. 13. Závěrečné zhodnocení projektu.

20 20 Tvorba projektu do GS Sociální integrace - dvoudenní seminář Obsah:  průvodce tvorbou projektu  možnost konzultace vlastních záměrů  náklady hrazeny Libereckým krajem Termín:3. – 4. 11. 2005 Místo konání:hotel Orion Určeno pro vážné zájemce o předložení žádostí (max. kapacita 25 účastníků). Závazná přihláška – e-mailemna adresu martina.fialova@kraj-lbc.cz Závazná přihláška – e-mailem na adresu martina.fialova@kraj-lbc.cz

21 21 Informace o zpracovatelích žádostí Oddělení řízení grantových schémat poskytne na požádání Databázi zpracovatelů projektů. Databází zpracovatelů na celostátní úrovni disponuje: Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj Garant Priority 3 SROP Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 tel: 224 861 383 fax: 224 861 428 e-mail: sourad@mmr.cz

22 22 Kontakty Oddělení řízení grantových schémat Odbor hospodářského a regionálního rozvoje Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec Mgr. Martina Fialová  485 226 323 e-mail: martina.fialova@kraj-lbc.cz Materiály ke stažení na www.kraj-lbc.cz → Grantová schémata ve SROP → základní dokumenty pro jednotlivá grantová schémata

23 23 Materiály k dispozici  Struktura Projektové dokumentace  Výčet uznatelných nákladů  Prezentace


Stáhnout ppt "1 Sociální integrace v Libereckém kraji grantové schéma v rámci Společného regionálního operačního programu."

Podobné prezentace


Reklamy Google