Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodně-právní závazky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodně-právní závazky"— Transkript prezentace:

1 Obchodně-právní závazky
Zvláštní část – smluvní typy

2 Pojmenované a nepojmenované smlouvy
Pojmenované smlouvy (nominátní kontrakty) – smluvní typy Nepojmenované smlouvy (inominátní kontrakty) – § 269 odst. 2 Struktura smluvního typu Základní ustanovení – podstatné části smlouvy Ustanovení o formě Další kogentní ustanovení Další dispozitivní ustanovení

3 Kupní smlouva Prodávající dodává zboží (věc movitá)
Kupující zboží přijme a zaplatí kupní cenu Bezformální úkon Rozlišujte od smlouvy o dílo – převážná část závazku spočívá v činnosti nebo je sjednána montáž (ne instalace) Prodej nevyrobeného zboží Místo a způsob dodání – sídlo prodávajícího, místo výroby, předáním prvnímu dopravci Datum dodání – den, během lhůty, podpůrně přiměřená doba Předání - Předání zboží a dokladů ke zboží Nabytí vlastnictví Přechod nebezpečí škody na věci Označení a balení zboží – obvyklý způsob, způsob potřebný k ochraně zboží

4 Kupní smlouva II Jakost zboží Vady zboží – při předání
Dle smlouvy Dle vzorku Jakost a provedení vhodné pro účel ze smlouvy nebo obvyklý účel Vady zboží – při předání Faktické x právní Zjevné x skryté Prohlídka zboží – ztráta práv z odhalitelných vad Podstatné x nepodstatné porušení smlouvy (nelze odstoupení a dodání nového zboží) Nároky z vad zboží – oprava, sleva, dodání nového zboží, odstoupení od smlouvy – volba kupující, pokud včas oznámí Záruka za jakost – později vzniklé vady Vedlejší ujednání – koupě na zkoušku, cenová doložka

5 Smlouva o prodeji podniku
§ 476 a násl. Písemná forma Prodávající převádí podnik, kupující přebírá závazky a platí kupní cenu Podnik nebo část podniku – věc hromadná § 5 Práva přechází postoupením Závazky – přechází na kupujícího bez souhlasu věřitele Prodávající ručí za splnění Oznámit věřitelům – možnost soudního odporu do 60 dnů Přecházejí Práva duševního vlastnictví Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů Podpůrná úprava Cena je stanovena dle účetní evidence a mění se podle změn podniku ke dni účinnosti Předání – předávací protokol

6 Smlouva o nájmu podniku
§ 488b Pronajimatel přenechá podnik nájemci aby jej provozoval na vlastní náklad a nebezpečí a pobíral z něj užitky a to za nájemné Část podniku Nelze dát do podnájmu Povinnosti nájemce Odborná péče, neměnit předmět podnikání Povinnosti pronajimatele Ručí za závazky které vznikly před pronájmem Ochrana věřitelů – soudní prohlášení závazků za splatné ke dni účinnosti nájmu Podpůrná úprava Prodloužení nájmu o sjednanou dobu Doba neurčitá – výpověď 6 měsíců

7 Smlouva o koupi najaté věci
§ 489 a násl. Není leasingová smlouva (inominát) Písemná forma Během nájmu nebo po jeho skončení je nájemce oprávněn si najatou věc koupit Lze sjednat v nájemní smlouvě nebo později Riziko škody na věci nese pronajimatel

8 Smlouva o úvěru § 497 a násl. X ObčZ – smlouva o půjčce
Věřitel na požádání poskytne peněžitou částku, dlužník se zavazuje částku vrátit a splatit úrok Česká nebo jiná měna Lze sjednat úplatu za poskytnutí úvěru (pokud podnikání) Účelový x neúčelový úvěr (ze zákona) Podpůrná úprava Lhůta k poskytnutí úvěru – bez zbytečného odkladu od požádání Lhůta pro vrácení – 1 měsíc od požádání Úrok – obvyklý, sjednán p.a., splatný ročně

9 Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
§ 508 a násl. Poskytovatel opravňuje nabyvatele k výkonu práv z průmyslového vlastnictví za úplatu Průmyslové vlastnictví – patenty, užitné vzory apod. Písemná forma Podpůrná úprava Nevýhradní licence Nabyvatel není oprávněn dál přenechat

10 Smlouva o uložení věci § 516 a násl.
Dočasné bezplatné opatrování věci kterou má opatrovatel u sebe pro uložitele Rozlišuj – smlouva o skladování – úplatná Podpůrná úprava Povinnost pečlivě opatrovat a dbát na to aby nevznikla škoda Nesmí věc užívat bez souhlasu Svěření třetí osobě – trváodpovědnost, možný přechod rizika škody Místo vydání – sjednané místo uložení, jinak sídlo opatr. Čas vydání – bez zbytečného odkladu po požádání Nevyzvednutí – určit lhůtu k vyzvednutí, pak zpeněžit nebo uskladnit na náklady složitele

11 Smlouva o skladování § 527 a násl.
Dočasné úplatné uložení věci u skladovatele a její opatrování pro ukladatele Skladovatel povinen písemně potvrdit převzetí Možnost vydat Skladištní list – cenný papír Skladovatel má k uloženým věcem zákonné zástavní právo Podpůrná úprava Povinnost uložit věc odděleně a označit Právo ukladatele kontrolovat a odebírat vzorky Skladné – obvyklá výše v době uzavření, splatné pololetně (kratší při vyzvednutí), zahrnuje náklady Výpověď skladovatele 1 měsíc Ukladatel oprávněn kdykoli vyzvednout (pokud zaplatil skladné) Skladovatel odpovídá za škodu na věci, ledaže nemohl při vynaložení odborné péče odvrátit (výjimky – vina ukladatele, vada věci, vadný obal)

12 Smlouva o dílo § 536 a násl. Zhotovitel provede určité dílo a objednatel zaplatí cenu za provedení Dílo – zhotovení věci, montáž, údržba, oprava, úpravy Provedení díla Na náklad a nebezpečí zhotovitele Možnost subdodávek Pokyny objednatele nezávazné Předané věci - nebezpečí škody a vlastnictví – objednatel Zhotovovaná věc Zhotovováno u objednatele - nebezpečí škody a vlastnictví – objednatel Jinak vlastnictví a nebezpečí škody zhotovitel

13 Smlouva o dílo II Cena díla Právo kontroly
Pevná Závazný rozpočet Nezávazný rozpočet Právo kontroly Nevhodnost předaných věcí, nesprávnost pokynů Předání díla –umožněním nakládat v místě zhotovení Zkoušky – pokud jsou sjednány Vady díla – neodpovídá smlouvě při předání Prohlídka díla Záruka za jakost

14 Smlouva mandátní § 566 a násl
Závazek mandatáře za úplatu zařídit pro mandanta na jeho účet určitou obchodní záležitost Právními úkony jménem mandanta nebo jinou činností Podpůrná úprava Mandatář – odborná péče, v souladu se zájmy mandanta, dle jeho pokynů, vše oznamovat Mandatář osobně – jen pokud stanoví smlouva Mandant – včas předat informace, pokud je to třeba, vystavit plnou moc Převzaté věci (mandatářem) – předat bez zbytečného odkladu Odpovědnost za škodu – pokud nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče Úplata – obvyklá výše, nárok pokud vykoná činnost (bez ohledu na výsledek) Právo na náhradu účelně vynal. nákladů (pokud nejsou v odměně)

15 Smlouva komisionářská
§ 577 a násl. Komisionář zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet obchodní záležitost za úplatu Podpůrná úprava Komisionář – odborná péče, podle pokynů, chránit zájmy komitenta, vše oznamovat, oprávněn použít jinou osobu (ale odpovídá sám) Jednal proti pokynům komitenta bez souhlasu– může být zavázán sám, pokud komitent odmítne Věci svěřené komisionáři – vlastní komitent Komisionář odpovídá jako skladovatel! Získané hodnoty – převést bez zbytečného odkladu Úplata – ve výši přiměřené činnosti a výsledku (náklady pokud nejsou součástí úplaty) Trvalá činnost – použije se též smlouva o obchodním zastoupení

16 Smlouva o kontrolní činnosti
§ 591 a násl Vykonatel provede nestranné šetření stavu nebo ověření výsledku a vydat o tom kontrolní osvědčení objednavateli za úplatu Podpůrná úprava Vynaložení odborné péče Povinnost součinnosti Úplata – kontrola provedena, osvědčení předáno a nemá vady - obvyklá výše Náklady – pokud z povahy nevyplývá že jsou součástí úplaty

17 Smlouvy týkající se přepravy
Smlouva zasílatelská - § 601 a násl. Smlouva o přepravě věci – § 610 a násl. Smlouva o nájmu dopravního prostředku - § 630 a násl. Smlouva o provozu dopravního prostředku - § 638 a násl.

18 Smlouva o zprostředkování
§ 642 a násl. Zprostředkovatel bude vyvíjet činnost směřující k vytvoření příležitosti uzavřít smlouvu pro zájemce a to za odměnu (provizi) Podpůrná úprava Sdělovat informace Provize Nárok pokud je uzavřena smlouva, možno i jen za příležitost Obvyklá výše, náklady jen pokud výslovně sjednány Případně i po zániku zprostředovatelství Zprostředkovatel neručí za splnění smlouvy

19 Smlouva o obchodním zastoupení
§652 a násl. Písemná forma, hodně kogentních ustanovení Obchodní zástupce bude dlouhodobě vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv nebo je přímo uzavírat jménem a na účet zastoupeného a to za odměnu Výhradní x nevýhradní (ze zákona) Zákaz – statutární orgán, společník zastupující ostatní, likvidátor, insolvenční správce Povinnosti zástupce – odborná péče, poctivost, dobrá víra, dbát zájmů zastoupeného, sdělovat informace, dbát rozumných pokynů Povinnosti zastoupeného – jednat poctivě a v dobré víře, poskytnout dokumentaci, informovat

20 Smlouva o obchodním zastoupení II
Provize Ze zprostředkovaných smluv a smluv se zákazníky, které přivedl Někdy i po ukončení smlouvy Nárok vzniká okamžikem splnění smlouvy (ze zákona) x okamžikem zprostředkování příležitosti (smlouva) Splatnost – čtvrtletně ve lhůtě 1 měsíce Náklady jen pokud byly sjednány Zánik a trvání smlouvy Na dobu neurčitou (ze zákona) x na dobu určitou Výpověď – lhůtu min. 1/2/3 měsíce, končí ke konci měsíce Odškodnění za získání zákazníků a ztracené provize

21 Smlouva o tichém společenství
§ 673 a násl Písemná forma Tichý společník se zavazuje poskytnout vklad a za to se podílí na zisku a na ztrátě podnikatele (ve stejném rozsahu) Předmět vkladu – peníze, věci, práva, jiné majetkové hodnoty využitelné při podnikání Režim vkladu – převod vlastnictví x užívací právo Ručení za podnikatele – jméno ve firmě, prohlásí že splu podnikají Vklad se vrací, pokud není zkonzumován na krytí ztráty Podpůrná úprava kontrolní oprávnění TS – nahlížet do listin Výplata podílu na zisku – do 30 dní od schválení závěrky Soud může smlouvu zrušit jsou li důležité důvody

22 Smlouvy o poskytnutí bankovních služeb
Smlouva o otevření akreditivu Smlouva o inkasu Smlouva o bankovním uložení věci Smlouva o běžném účtu Smlouva o vkladovém účtu

23 Slib odškodnění § 725 a násl.
Slibující se zavazuje že nahradí příjemci škodu, která mu vznikne z jednání, o které ho slibující žádá Písemná forma Náhrada nákladů, skutečné škody a ušlého zisku Příjemce – povinnen činit opatření k odvrácení a minimalizaci škod


Stáhnout ppt "Obchodně-právní závazky"

Podobné prezentace


Reklamy Google