Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

! Územní plán (ÚP) Management a Rozvoj Obcí Nástroje – listopad 2012 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "! Územní plán (ÚP) Management a Rozvoj Obcí Nástroje – listopad 2012 1."— Transkript prezentace:

1 ! Územní plán (ÚP) Management a Rozvoj Obcí Nástroje – listopad 2012 1

2

3 Územní plánování Urbanismus
Obor/disciplína, která se zabývá plánováním a regulací vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny. Usiluje o směřování k optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem zajištění udržitelného rozvoje území v environmentálním, sociálním a hospodářském ohledu (ÚR). Urbanismus Obor/disciplína,která se zabývá utvářením a rozvojem měst a obcí (sídelních útvarů) ve funkční a vyvážené celky. Navrhuje uspořádání sídel a jejich částí a navazuje na architekturu a krajinnou architekturu. Pod termín urbanismus se zpravidla zahrnuje i plánování sídel, které je součástí územního plánování.

4 ? Co je a k čemu slouží ÚP → koncepční nástroj → územně plánovací dokumentace ÚPD → dlouhodobý časový horizont → proces a obsah je zákonně stanovený a vymahatelný → realizační nástroj politik a programů → nástroj udržitelného rozvoje území → nástroj ochrany veřejných zájmů (přírodní, kulturní, civilizační hodnoty území) → podklad pro nakládání s finančními prostředky z veřejných rozpočtů → vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro jejichž účely lze pozemky vyvlastnit → podmínkou poskytnutí finančních dotací z fondů EU ! Podkladem pro rozhodování v území – umist´ování staveb nebo zařízení (ÚR, ÚS) ↓↓ Obec územní plán mít nemusí, ale bez ÚP se v podstatě nemůže rozvíjet (SZ od roku 2006) 4

5 ! Východiska územního plánu
Programová Programové a strategické dokumenty obce – § 84 zákona o obcích (politiky, programy, strategie, plány apod.) Územně plánovací Zásady územního rozvoje (kraje) – vždy Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností – vždy Územní studie – jsou-li k dispozici (oborové studie, generely, koncepce apod.) Legislativní Ústavní předpoklady územního plánování – Ústava, Listina ZPS Základní právní předpisy upravující proces územního plánování – SZ Zvláštní právní předpisy – chrání veřejné zájmy Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zákon č.258/2000, ochraně veřejného zdraví. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. a další. Pozn.: v procesu pořízení tyto zájmy hájí tzv. dotčené orgány (státní správy) Management a Rozvoj Obcí Úvod do MRO – říjen 2011

6 ! Obsah územního plánu Textová část Odůvodnění územního plánu
Grafická část Výkres základního členění území Hlavní výkres Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Výkres pořadí změn v území, tzv. etapizace Odůvodnění územního plánu Grafická část – Koordinační výkres – Výkres širších vztahů – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 6

7 ! Obsah územního plánu § 18, § 19
ÚP navrhuje urbanistickou koncepci – tj. vůdčí idea, záměr → rozvoje území obce → ochrany hodnot území → plošného a prostorového uspořádání území → systémů - krajiny → veřejné infrastruktury ÚP vymezuje → zastavěná území, plochy, koridory → zastavitelné plochy → přestavbové plochy → plochy rezerv → plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření ÚP stanoví → podmínky pro využití území, ploch, koridorů → pravidla (tzv. regulativy) → podmínky pro pořízení územní studie či regulačního plánu 7

8 ! ÚP navrhuje urbanistickou koncepci
= vůdčí idea, dlouhodobý záměr promítnutý do území → rozvoje území obce → ochrany hodnot území → plošného a prostorového uspořádání území → rozvoje složek osídlení – bydlení, dopravy, sportu, ekonomických aktivit, rekreace, sídelní zeleně ad. dle charakteru sídla → uspořádání krajiny → veřejné infrastruktury*, tj. pozemky, stavby a zřízení – dopravní infrastruktury – technické infrastruktury – občanského vybavení – veřejných prostranství (* SZ § 2) = stanoví hlavní směry rozvoje a zásady pro rozvoj hlavních funkčních složek v území 8

9 ! ÚP vymezuje → zastavěná území, plochy, koridory *
→ plochy zastavitelné * tj. plochy nezastavěné, k zastavění určené → plochy přestavbové nebo k obnově určené ** tj. plochy zastavěné, určené k jinému využití) → plochy rezerv *** tj. nezastavěné a nezastavitelné, určené k budoucímu využití → plochy pro veřejně prospěšné stavby * tj. stavby ve veřejném zájmu Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) → plochy pro veřejně prospěšná opatření * tj. nestavební povahy (plochy _____________________________________________________________ * vymezení pojmů dle SZ: * § 2 SZ, ** 19, § 43, *** § 36 Vyhláška č. 501/2006 sb., o obecných požadavcích na využívání území 9

10 Příklad: zastavěné a zastavitelné plochy
STAV NÁVRH STAV = zastavěná plocha NÁVRH = zastavitelná plocha

11 Příklad: plocha přestavby
zastavěná plocha s funkcí ZA, tj. zemědělské aktivity a přidružená výroba NÁVRH: přestavbová plocha s funkcí VZA, tj. plochy výrobních a zemědělských aktivit

12 ! ÚP stanoví podmínky pro
využití území, ploch, koridorů Regulativy pro využití ploch s rozdílným způsobem využití * → Pravidla pro činnosti, stavby a požadavky na uspořádání a využívání území, ploch, koridorů tj. uskutečňování činností, zřizování staveb, objektů, popřípadě zařízení a provádění úprav a změn kultur s těmito činnostmi souvisejících, o nichž se rozhoduje v územním nebo stavebním řízení (ÚR,ÚS), popřípadě správním řízením souvisejícím. → Základní vymezení regulativů je společné pro celé správní území obce. → Při rozhodování v územním a stavebním řízení, popřípadě řízeních souvisejících, bude přihlédnuto ve stabilizovaných územích přednostně k podmínkám stávajícího zastavění území obce a k obecným technickým požadavkům na výstavbu. → Na plochách přestavbových a návrhových je přípustné i nadále stávající využití a uspořádání území, a to až do doby provedení změn jejich využití anebo uspořádání území. Existující stavby, objekty a zařízení lze udržovat a opravovat. Vyhláška č. 501/2006 sb., o obecných požadavcích na využívání území 12

13 ! Pravidla (regulativy) určují přípustnost
činností, umist´ování staveb a zařízení Činnosti nebo stavby, objekty a zařízení, popř. úpravy a kultury, které stanovenému využití nebo místním podmínkám lokality neodpovídají, nesmí být v dané lokalitě umístěny nebo povoleny. Činnosti, stavby, úpravy a kultury se podle podmínek přípustnosti vymezují jako: Přípustné a obvyklé Tvoří základ charakteru území. Přípustnost se váže na splnění podmínek obecně závazných předpisů (stavební zákon, vyhláška o obecních požadavcích na výstavbu, předpisy v oblasti životního prostředí). Podmíněně přípustné Ty, které lze jednotlivě povolit, nevyvolávají-li jednotlivě, v souhrnu nebo v součinu rizika ohrožení (znečištění nebo havárie) nebo neporušují-li svým působením charakter území z hlediska: Vyhláška č. 501/2006 sb., o obecných požadavcích na využívání území 13

14 ! Pravidla (regulativy)
- dosahu/významu stavby v území, tj. urbanistických důsledků pro území širších vztazích - urbanistických parametrů, zejména charakteru zástavby, měřítka (výška, hmota) a režimu stavby ve vztahu k okolní zástavbě - zátěže, kterou vyvolá stavba na okolí svým provozem a obsluhou, hlukem či vibracemi Nepřípustné Ty, které nesplňují podmínky činností, dějů nebo zařízení stanovené jako přípustné a obvyklé nebo podmíněně přípustné a podmínky stanovené stavebním zákonem, jiným obecně závazným právním předpisem nebo platným správním rozhodnutím. 14

15 Příklad: vymezení plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy, funkce)

16 ! ÚP stanoví podmínky pro
pořízení územní studie SZ § 25, § 30, § 43 Územní studie Detailněji prověřuje řešení obsažené v ÚPD, např. může navrhnout umístění místní komunikace a navazující parcelaci plochy bydlení vymezené územním plánem atd. Pozor § 43 SZ. Územní studií lze prověřovat a posuzovat jakékoliv změny v území bez formálních náležitostí, které jsou vyžadovány u pořizování územně plánovací dokumentace. Územní studii pořizuje příslušný úřad vždy v přenesené působnosti. ÚS musí mít vždy zadání, které není součástí územního plánu. Vkládá se do evidence. (Vyhláška 500/2006 Sb.) Stavební úřad musí (pokud je ÚS vložena do evidence) při územním řízení porovnat řešení navrhované studií se záměrem. V případě přípustné odchylky tuto v územním rozhodnutí odůvodnit s tím, že v odůvodnění rozhodnutí prokáže, že nalezl z hlediska cílů a úkolů územního plánování a veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení, než obsahuje územní studie. 16

17 ! ÚP stanoví podmínky pro
pořízení regulačního plánu SZ § 61 - § 71 Regulační plán Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků a pro prostorové uspořádání staveb na těchto pozemcích, pro vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. Regulační plán vymezuje stavební pozemky.(§ 2 SZ) Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků veřejné infrastruktury, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Postup pořízení stanoven SZ. Schvaluje zastupitelstvo obce, vydává se opatřením obecné povahy. 17

18 Příklad: vymezení ploch pro pořízení ÚS nebo RP

19 Podklady Doporučené odkazy Vlastní podklady a zkušenosti.
Platná legislativa. Vlastní podklady a zkušenosti. Doporučené odkazy Ministerstvo pro místní rozvoj !! Ústav územního rozvoje (metodické postupy apod.) Portál územního plánování portal.uur.cz Města a obce Portály obcí – ÚP Portály obcí ORP – ÚAP Portály krajů – ZUR, ÚAP

20 Děkuji za pozornost  Iveta Lukášová Management a Rozvoj Obcí
Úvod do MRO – Listopad 2012


Stáhnout ppt "! Územní plán (ÚP) Management a Rozvoj Obcí Nástroje – listopad 2012 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google