Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.. Aktivní účast veřejnosti - Ochrana, obnova a zachování příznivého životního prostředí je veřejným zájmem. Uskutečňuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.. Aktivní účast veřejnosti - Ochrana, obnova a zachování příznivého životního prostředí je veřejným zájmem. Uskutečňuje."— Transkript prezentace:

1 JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

2 Aktivní účast veřejnosti - Ochrana, obnova a zachování příznivého životního prostředí je veřejným zájmem. Uskutečňuje se za aktivní účasti veřejnosti. Dle Aarhuské úmluvy aplikace tohoto principu spočívá v Právu na informace jde nad rámec zveřejňování informací o stavu životního prostředí podle čl. 35/2 LZPS, jedná se o povinnost příslušného úřadu na žádost zpřístupnit požadovanou informaci. Právu být vyslyšen je zajištěno prostřednictvím povinnosti příslušných úřadů vypořádat připomínky veřejnosti při plánování udržitelného rozvoje, při posuzování vlivů na životní prostředí, v integrovaném povolení a při stanovování standardů ochrany životního prostředí Právu ovlivnit rozhodnutí je zajištěno umožněním účastnit se řízení se všemi procesními právy, a to ve správních řízeních, která se týkají ochrany životního prostředí, a v přístupu veřejnosti k prostředkům soudní ochrany ve věcech životního prostředí

3 (zákon č. 123/1998 Sb. v p. z., o právu na informace o ŽP) 1. Environmentální vzdělávání: a) jako součást vzdělávání pedagogických pracovníků a školního vzdělávání b) na základě Státního programu a Krajských koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty c) prostřednictvím environmentálního poradenství 2. Svobodný přístup k informacím o ŽP - každý má právo požádat orgán veřejné správy, nebo jím řízenou osobu o přístup k jakékoli informaci(zpráva o stavu ŽP se zveřejňuje) - odepřít zpřístupnění informace lze je ze zákonem stanovených důvodů - odepření nebo neposkytnutí informace včas je přezkoumatelné správním soudem 3. Jednotný systém informací o ŽP - informace do jednotné evidence shromažďuje jeden subjekt pověřený MŽP: Integrovaný Registr Znečišťování

4 JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

5 EKONOMICKÉ NÁSTROJE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Princip: možnost volby chování Funkce: 1) eliminovat selhání trhu, tj. zajistit ekonomickou výhodnost ekologické varianty (ekologické = ekonomické) 2) motivační, tj. stimulovat k ekologickému chování 3) fiskální, tj. zajistit zdroj příjmů užívaných pro ochranu ŽP (SFŽP) 4) kompenzace externích nákladů, které nese za znečišťovatele společnost

6 1. Poplatky za znečišťování ŽP -za znečišťování ovzduší (§ 19-22 z. č. 86/2002 Sb.) -za vypouštění odpadních vod (§ 89 an. z. č. 254/2001 Sb.) -za ukládání odpadů na skládku (§ 45 an. z č. 185/2001 Sb.) 2. Poplatky za využívání přírodních zdrojů - za odběr vod (§ 88 an. z. č. 254/2001 Sb.) - za odnětí půdy ze ZPF (§ 11-12 z. č. 334/1992 Sb.) - za odnětí pozemků určených k plnění fcí lesa(§17-8 z.č.289/1995 Sb.) - z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů (§32a z.č. 44/1988 Sb.)

7 3. poplatky za výrobu regulovaných látek, tj. látek poškozujících ozónovou vrstvu Země (§ 33 z. č. 86/2002 Sb.) 4. poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků (§ 37e z.č. 185/2001 Sb.) 5. podpory z veřejných rozpočtů - dotace - zvýhodněné půjčky - převzetí závazku - vládní nákupy

8 6.Kompenzace za škodu - § 58 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření - Z.č.115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 7. Finanční zajištění - potenciálních rizik např. dle § 4 z.č. 353/1999 Sb. je provozovatel zařízení, v němž se nakládá s nebezpečnou látkou, povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku havárie - budoucích nákladů např. na rekultivaci a sanaci je povinen vytvářet finanční rezervu: a) provozovatel skládky dle § 49 an. z.č. 185/2001 Sb. b) provozovatel důlního prostoru dle § 31/5,6 z.č. 44/1988 Sb. a) pojištění b) složením finanční jistiny c) zřízením rezervního fondu d) zřízením zvláštního vázaného účtu

9 8. Zálohové systémy, tj. depozitně – refundační například: vratné lahve a jiné zálohované obaly podle § 9 z.č. 477/2001 Sb. S cílem zajistit jejich opakované použití 9. Obchodování s povolenkami na emise znečisťujících látek nebo na produkci vybraných odpadů založeno na systému přidělení obchodovatelných povolenek na emise na základě národních alokačních plánů – koncept „bublin“ Viz z.č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

10 10. podpora výroby paliv, elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou: energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.

11 1. fiskální neutralita 2. internalizace externích nákladů 3. přesun od zdanění práce ke zdanění výrobků 11. EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA PRINCIPY: 12. MÝTNÉ podle zákona o pozemních komunikacích

12 JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

13 Ochrana životního prostředí jako celku - Každý, kdo přijímá a provádí opatření k ochraně životního prostředí musí, brát v úvahu dopady na životní prostředí jako celek. Zvýšená odpovědnost při provozní činnosti - Každý, kdo vykonává provozní činnost, je povinen učinit všechna preventivní opatření proti vzniku znečištění, zejména využíváním nejlepší dostupné techniky, neohrožovat a nepoškozovat životní prostředí, předcházet vzniku odpadů, a pokud dojde ke vzniku odpadů, využívat jich v souladu s ustanoveními práva životního prostředí, je-li využití odpadů technicky nemožné nebo ekonomicky neúnosné, zajistit jeho odstranění způsobem vylučujícím nebo omezujícím jakýkoliv negativní vliv na životní prostředí, efektivně využívat energie a přírodní zdroje, přijmout opatření nezbytná k předcházení havárií a k omezení jejich případných následků, a přijmout opatření nezbytná k tomu, aby po ukončení činnosti byla vyloučena všechna rizika možného znečištění pocházejícího ze zařízení a příslušná lokalita byla uvedena do takového stavu, který nebude ohrožovat zdraví člověka a životní prostředí. Vysoká úroveň ochrany životního prostředí - Každý, kdo navrhuje, schvaluje nebo provádí opatření k ochraně životního prostředí, je povinen vycházet z dostupné vědecké úrovně poznání a technického pokroku, využívat nejlepší dostupné techniky a zajišťovat tak vysokou úroveň této ochrany.

14 1. posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) 2. územní plánování 3. posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) 4. územní řízení 5. integrované povolování (IPPC) 6. stavební řízení

15 Posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí. (§10i zákona č. 100/2001 Sb., v p.z.) Ad 1) a) Zjišťovací řízení zahájení: Úřad provede zjišťovací řízení na základě předložení návrhu (zadání) ú.p.d. kritéria: - pravděpodobnost, trvání, četnost a vratnost vlivu (např.) - kumulativní a synergická povaha vlivu - přeshraniční vliv - rizika pro ŽP a zdraví při přírodních katastrofách a haváriích - zranitelnost oblasti např. s ohledem na překročení standardů kvality ŽP - dopad na NP a NATURU 2000 Závěr: alternativněnení nutné další posuzování je nutné další posuzování => stanoví se požadavky na obsah a rozsah posuzování a na vypracování variant ú.p.d.

16 b) Vyhodnocování vlivů návrhu/konceptu řešení ú.p.d. autorizovanou osobou - hodnocení úplnosti a správnosti údajů - doporučení pořadí variant z hledisek vlivů na ŽP - celkové posouzení akceptovatelnosti - stanovení kritérií pro výběr projektů c) Stanovisko KÚ / MŽP - jako součást stanoviska dotčeného orgánu státní správy d) Pořizovatel ú.p.d. je povinen po schválení ú.p.d. zdůvodnit jak zohlednil stanovisko (ad. c)

17 Ad. 2) Územní plánování (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon) Cíl: udržitelné a funkční využití území (resp. krajiny) Úkoly územního plánování.: - zjišťovat a posuzovat stav území a jeho hodnoty - regulace funkčního a prostorového uspořádání území - určení nutných asanačních, rekonstrukčních a rekultivačních zásahů - vytvářet podmínky ochrany chráněných území a objektů - vyhodnocovat vlivy na udržitelný rozvoj a navrhovat kompenzační opatření Druhy ú.p.d.: - zásady územního rozvoje (pro území kraje) - rozhodování o veřejně prospěšných (např. liniových) stavbách a opatřeních ve variantách → příslušný kraj - územní plán (území obce) - zejména reguluje zastavěné a zastavitelné území → příslušná obec - regulační plán - zejména využití jednotlivých pozemků, včetně komplexních pozemkových úprav → příslušný kraj nebo obec, stanoví-li tak zásady či ú.p. Forma vydání ú.p.d.: opatření obecné povahy

18 Pořizování ú.p.d.: a)pořizovatel vyhotoví návrh, ke kterému se vyjadřují dotčené orgány + veř. projednání + veřejné nahlédnutí → stanoviska, námitky složitější postup je u pořizování územního plánu: návrh zadání úp → zadání úp → koncept úp, je-li třeba zpracování variant → návrh úp b) k návrhu, resp. zadání se provede posouzení vlivů na žp (dle zák.č.100/2001 Sb.) a posouzení vlivů na udržitelný rozvoj: tj. SWOT analýza + určení střetů záměrů navzájem a s limity využití území (standardy žp) a identifikace ohrožení území (povodně apod.) c) schválení a vydání ú.p.d.

19 Ad.3) Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. (zákon č. 100/2001 Sb.,) předmět posuzování: záměry: stavby činností technologie uvedené v příloze v: → obligatorní posouzení v celém rozsahu, tj. záměry kat. I. + změny přesahující limity → posouzení v celém rozsahu jen stanoví-li se tak ve zjišťovacím řízení, tj. záměry kat. II. + změny záměrů +podlimitní záměry + záměry v NATUŘE 2000 rozsah posuzování: - vlivy na zdraví obyvatelstva - vlivy na ŽP - vzájemné působení těchto vlivů a souvislostí - přeshraniční vlivy

20 způsob posuzování: zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení vlivů: I. přímých nepřímých II. provedení záměru neprovedení záměru likvidace záměru rekultivace případných variant záměru III. navržených opatření vedoucích k minimalizaci negativních dopadů na ŽP a veřejné zdraví

21 Ad. 4) Územní rozhodování (stavební zákon) předmět: - umístění stavby, nejde-li o drobné stavby - využití území - dělení nebo zcelování pozemků - ochranném pásmu - stavební uzávěře či asanaci území příslušný úřad: stavební úřad účastníci řízení: - žadatel - ti, jejichž práva mohou být rozhodnutím dotčena - obec - to, o nichž to stanoví zvláštní předpis,např.NGOs proces: Územní řízení (některé kroky slučuje s EIA), zjednodušené řízení (nejde-li o nezastavěné území a záměry EIA), či není-li negativní stanovisko zejména rozhodnutí o: forma: - územní rozhodnutí nebo územní souhlas (u staveb, které nepotřebují st.povolení, terénních úprav, změn staveb bez EIA či změn druhu pozemků do300m2 - opatření obecné povahy o stavební uzávěře či asanaci

22 Ad. 5) Integrované povolování (zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v p.z.) cíl: - maximální ochrana ŽP jako celku - nepřekračování standardů kvality ochrany ŽP - integrace = koncentrace procesů v oblasti ŽP - aplikace nejlepších dostupných technik (BAT) - prevence objekt: - vybraná zařízení, jejichž předmět činnosti je obsažen v příloze → obligatorní zařízení - jiná zařízení požádá-li jejich provozovatel o vydání integrovaného povolení → fakultativní zařízení obsah integrovaného povolení: - stanovení emisních limitů - podmínky pro nakládání s odpady - podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie - podmínky pro zajištění ochrany ŽP a zdraví

23 Standardem kvality životního prostředí se rozumí souhrn požadavků vyplývajících ze složkových právních předpisů, které musí životní prostředí splňovat v daném čase a místě, tj. především IMISNÍ HYGIENICKÉ A ÚZEMNÍ LIMITY. Nejlepší dostupnou technikou (BAT) Se rozumí technika použitá v daném místě a čase, která způsobí ve všech fázích životního cyklu (výstavba, provoz a ukončení provozu) nejmenší celkové negativní dopady na životní prostředí v porovnání s jinými použitelnými technikami a jejíž náklady na pořízení a provoz jsou v porovnání s celkovými přínosy investice přijatelné (princip návratnosti investic a ziskovosti provozu). §

24 Úvahy při integrovaném povolování 1) Nelze dosáhnout standardu kvality životního prostředí Nárůst znečištění po aplikaci BAT Stav znečištění Emisní limit +opatření Imisní limit Co bude obsahovat integrované povolení: emisní limit odpovídající nejlepší dostupné technice na dobu určitou a opatření ke splnění imisního limitu, které bude provozovatel povinen splnit v určené době, např. změna ve způsobu dopravy, instalace další jednotky čištění, změna v organizaci práce.

25 aplikace BAT Stav znečištění Emisní limit Imisní limit Co bude obsahovat integrované povolení: 2) Standard kvality životního prostředí je mírnější než požadavky nejlepší dostupné techniky Emisní limit na úrovni nejlepší dostupné techniky.

26 Stav znečištění Nárůst znečištění po aplikaci techniky 1 Nárůst znečištění po aplikaci techniky 2 Nárůst znečištění ovzdušívodaovzdušívoda Co bude obsahovat integrované povolení: Příslušný úřad rozhodne o aplikaci té technologie, která je z hlediska úrovně ochrany životního prostředí jako celku přijatelnější, např. mírné překročení imisního limitu v ochraně ovzduší je s ohledem na výrazně malé znečištění vod v konkrétním případě z hlediska celkové ochrany ŽP příznivější. 3) Volba techniky s ohledem na celkový stav ochrany životního prostředí:

27 Status quo Stav znečištění

28 Status quo Stav znečištění Složkový emisní limit

29 Status quo Stav znečištění Standard ŽP Složkový emisní limit

30 Status quo Stav znečištění Objektivní mez znečištění v místě Standard ŽP Složkový emisní limit

31 Status quo Stav znečištění BAT (BREF) Objektivní mez znečištění v místě Standard ŽP Složkový emisní limit Rozsah správního uvážení, prostor pro vyjednávání.

32 Ad. 6) Stavební řízení (stavební zákon) stavební řízení a ohlášení 1) Stavební úřad zastaví řízení, jestliže: například: - dokumentace stavby nebyla zpracována oprávněnou odborně způsobilou osobou - dokumentace stavby není úplná a stavebník ji ani na základě výzvy ve lhůtě nedoplnil - dokumentace stavby nezajišťuje podmínky pro její užívání osobami s omezenou schopností pohybu

33 2) Stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení nebo ohlášení zamítne, jestliže by uskutečněním nebo užíváním stavby mohly být ohroženy veřejné zájmy: z hlediska ochrany např.: - života a zdraví - životního prostředí - bezpečnosti práce - technických zařízení - kulturních památek 3) Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví závazné podmínky pro provedení a užívání stavby

34 DĚKUJI ZA POZORNOST www.petrzilek.cz


Stáhnout ppt "JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.. Aktivní účast veřejnosti - Ochrana, obnova a zachování příznivého životního prostředí je veřejným zájmem. Uskutečňuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google