Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana duševního vlastnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana duševního vlastnictví"— Transkript prezentace:

1 Ochrana duševního vlastnictví
ochranné známky, zapsané průmyslové vzory, patenty, autorská práva.

2 Ochranná známka – obchodní značka (trademark, brand)
Smyslem značky je identifikovat produkt. Nehmotný majetek firmy. Příslib zákazníkovi (kvality, dobré reputace). Značky národní, společenství. Konkurenční výhody (snižuje marketingové náklady, obchodní lavírování – regál) Forma – slova, grafika, 3D, zvuk, kombinace barev, hologramy.

3 Silná značka poskytuje
Loajalitu klienta (i s vyšší cenou) Důvěryhodnost Odlišení, rozdílnost Při novém výrobku mi zákazník věří Zákazník odpouští chyby firmy Akcie takové firmy mají vyšší tržní hodnotu Kvalitní značka přivádí věrné zákazníky

4 Registrovaná ochranná známka je označována symbolem R v kroužku - ®, (R) - Právo značky se jmenuje CTM Regulation (Comunity Trade Mark). Cena 1600 EUR. Dá se chránit pořád. Obnovuje se každých 5 let.

5 Průmyslový vzor Týká se vzezření produktu složené z linií, materiálů.
Chrání vzhled, ne technickou funkci ani schopnost odlišit se od jiných. Požadavek: novost dizajnu!!!!!!! Lze pouze 4 x obnovit. Cena 2500 EUR.

6 Registrace ochr. známky a průmyslového vzoru v EU
Registrace v OHIM – Offic of Harmonization for the Internal Market (Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu). Sídlo v Alicante (Španělsko). Zajistí překlad do 20 jazyků. Vydávají věstník (i elektronicky)

7 Registrace v ČR Úřad průmyslového vlastnictví - ochranné známky, průmyslové vzory, patenty LICENCE – licenční smlouva - převod buď autorských práv ochranné známky průmyslového vzoru patentu na jiný subjekt

8 Autorské právo (copyright)
Je právo, které popisuje nároky tvůrců tzv. „autorských děl“, tzn. spisovatele, hudebníky, filmaře, programátory … Je to ochrana před neoprávněným využíváním jejich tvorby (po dobu jejich života + 70 let po smrti). Prostřednictvím autorského práva poskytuje zákon po jistou omezenou dobu autorům výlučnou možnost rozhodnout o využívání jejich děl.

9 Autorské právo Jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora.
Autorské právo je v Česku ošetřeno autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb.), v mezinárodním právu je základem několik mezinárodních úmluv . Fakt, že dané dílo je chráněným autorským dílem, se často signalizuje symbolem © následovaný rokem a jménem autora. Tento symbol má však v Česku (i ve většině jiných zemí) pouze ryze informativní význam – dílo je plně chráněno i tehdy, není-li to na něm nijak uvedeno.

10 Patent Je zákonná ochrana vynálezů zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu. V Česku udělování patentů upravuje zákon č. 527/1990. Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

11 Vynález Vynález se považuje za nový, jestliže není součástí stavu techniky. Stavem techniky je všechno, co bylo zveřejněno přede dnem přihlášení patentu, ať již v České republice nebo v zahraničí. Za vynálezy se nepovažují zejména : objevy, vědecké teorie a matematické metody, pouhé vnější úpravy výrobků, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, software, pouhé uvedení informace.

12 Patent Majitel patentu má výlučné právo vynález využívat (tj. výrobek vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit postup), dále poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám (např. licenční smlouvou) a má právo převést patent na jinou osobu. Proto, aby patent zůstal v platnosti, je nutno platit tzv. udržovací poplatky, a to každých 5 let v každém státu zvlášť. Maximální možná délka patentové ochrany je 20 roků.

13 Možnosti přihlášení patentu
Národní patent Patent pro EU neexistuje Přihláška PCT – „mezinárodní“ Přihláška „evropského patentu“

14 Patent Společenství (EU)
Je připravena legislativa pro zavedení tzv. patentu společenství. Tato úprava by znamenala snížení nákladů na patentování v jednotlivých zemích a posílení právní jistoty evropských podniků obecně. Dosud však předpis nezískal dostatečnou politickou podporu potřebnou k přijetí. Je připravena i jiná alternativa – „Dohoda o vzájemném uznávání patentů členských zemí“.

15 Mezinárodní systém ochrany patentů
Smlouva o patentové spolupráci-Patent Cooperation Treaty - PCT, umožňuje přihlašovatelům ze všech kontinentů světa ochranu vynálezů prostřednictvím Mezinárodního úřadu u Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě

16 Česká republika je signatářem smlouvy PCT od roku 1993
Podání jediné mezinárodní přihlášky má tytéž účinky jako podání národních přihlášek ve všech smluvních státech - smluvní státy

17 Mezinárodní a národní fáze PCT
Provádí se jediný formální průzkum mezinárodní přihlášky jediným patentovým úřadem (přihláška je podrobena mezinárodní rešerši) To představuje tzv. mezinárodní fázi řízení PCT, na kterou navazuje tzv. národní fáze, která již probíhá před jednotlivými patentovými úřady designovaných smluvních zemí, a která v kladném případě končí udělením patentu a jeho zveřejněním

18 Přihlašování vynálezů na základě Úmluvy o udělování evropských patentů
ČR přistoupila 1. července 2002 Podává se jediná evropská patentová přihláška, ta se zkoumá na základě jednotného, evropského patentového práva u Evropského patentového úřadu v Mnichově Pokud předmět přihlášky splní podmínky patentovatelnosti stanovené touto úmluvou, Evropský patentový úřad, evropský patent udělí, ale pouze pro ty státy, které přihlašovatel v přihlášce určil

19 Ještě před Evropským patentovým úřadem, probíhá po dobu 9 měsíců tzv
Ještě před Evropským patentovým úřadem, probíhá po dobu 9 měsíců tzv. odporové řízení – námitky proti udělenému patentu

20 Po udělení se tento tzv. evropský patent rozpadne na svazek jednotlivých národních patentů ve státech určených přihlašovatelem. Tyto národní patenty se v jednotlivých zemích však stanou účinnými až po splnění dalších podmínek, které stanoví zákonodárství těchto států. Mezi podstatnou podmínku patří povinnost přihlašovatele předložit překlad do národního jazyka té které země a platit za udržování evropského patentu v jednotlivých zemích udržovací poplatky.


Stáhnout ppt "Ochrana duševního vlastnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google