Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

2 13.4.20152 Struktura práce Počet stránek:40 - 60 Počet stránek:40 - 60 Odsazení a formální úprava písmo a odstavce (viz metodika) Odsazení a formální úprava písmo a odstavce (viz metodika) Přílohy – 4-6 příloh, max 10 nebo žádná Přílohy – 4-6 příloh, max 10 nebo žádná Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň Vnější vzhled! Vnější vzhled! Vyváženost rozsahu kapitol (5 kap, počet stran) Vyváženost rozsahu kapitol (5 kap, počet stran) Odborný jazyk – jasné vyjadřování Odborný jazyk – jasné vyjadřování Teoretický rámec – aplikace v praxi Teoretický rámec – aplikace v praxi Komparační práce (srovnat legislativu) x analytické práce (obsáhnout problém a návrhy řešení) Komparační práce (srovnat legislativu) x analytické práce (obsáhnout problém a návrhy řešení)

3 Struktura práce Abstrakt Abstrakt Klíčová slova Klíčová slova Teze k BP Teze k BP Dílčí shrnutí na konci každé kapitoly Dílčí shrnutí na konci každé kapitoly 13.4.20153

4 4 Úvod práce Spolu se závěrem práce nejčtenější část BP Spolu se závěrem práce nejčtenější část BP Cca 2 stránky Cca 2 stránky Jasně definovaná struktura: Jasně definovaná struktura: - Vymezení problému (malá sídla, neexistence RRA, CR jako významné ekonomické odvětví, dopad E integrace, nová legislativa, změna financování apod.): 2-3 odstavce - Cíl práce, popř. dílčí cíle: 1 odstavec - Hypotéza - Obecná strukturace – jak budete popisovat při psaní práce - Metodika psaní práce (jaký typ literatury jsem využil, z jakých zdrojů, popř. empirická šetření) - Případová studie – představení regionu, obce, základní ekonomické a demografické charakteristiky, poloha, velikost – vlastní znalost úřadu, obce

5 13.4.20155 Cíle práce V úvodu práce V úvodu práce Nejdůležitější první krok Nejdůležitější první krok Vydefinovat si co chci a proč Vydefinovat si co chci a proč Na základě rešerše literatury a zdrojových pramenů Na základě rešerše literatury a zdrojových pramenů Relativně stručný ale jasný cíl a záměr – odvíjí se od něj další části práce Relativně stručný ale jasný cíl a záměr – odvíjí se od něj další části práce Může být doplněn dílčími cíli Může být doplněn dílčími cíli

6 13.4.20156 ZÁVĚR PRÁCE 1-2 stránky 1-2 stránky Reaguje na stanovené cíle a záměry, popř. hypotézy práce a hodnotí, jak se podařilo cílů dosáhnout Reaguje na stanovené cíle a záměry, popř. hypotézy práce a hodnotí, jak se podařilo cílů dosáhnout I negativní zjištění je zjištění! Pokud se nepotvrdí výchozí předpoklady je třeba zdůvodnit proč a proč by se tomu měla věnovat pozornost (např. neexistují data, ale bylo by třeba je mít) I negativní zjištění je zjištění! Pokud se nepotvrdí výchozí předpoklady je třeba zdůvodnit proč a proč by se tomu měla věnovat pozornost (např. neexistují data, ale bylo by třeba je mít) Obecný charakter – shrnuje hlavní zjištění a zobecňuje je ! Obecný charakter – shrnuje hlavní zjištění a zobecňuje je !

7 CITOVÁNÍ PUBLIKACÍ A DALŠÍCH ZDROJŮ Pro zpracování práce lze využít: odborné monografie, internet (Wikipedia!), výroční zprávy, statistická data, interní materiály úřadů, zákony Pro zpracování práce lze využít: odborné monografie, internet (Wikipedia!), výroční zprávy, statistická data, interní materiály úřadů, zákony Každý přenesený údaj – okamžitě zaznamenat odkud je převzat (strana) Každý přenesený údaj – okamžitě zaznamenat odkud je převzat (strana) Seznam literatury na konci obsahuje všechny uvedené zdroje, částečně mohou být citovány přímo v práci – i pokud byla studována jen jedna kapitola Seznam literatury na konci obsahuje všechny uvedené zdroje, částečně mohou být citovány přímo v práci – i pokud byla studována jen jedna kapitola 13.4.20157

8 8 CITOVÁNÍ PUBLIKACÍ A DALŠÍCH ZDROJŮ www.citace.com www.citace.com www.citace.com Předloha odborných publikací –skutečné monografie Předloha odborných publikací –skutečné monografie V seznamu literatury oddělit odborné knihy a internet – min 5 odborných titulů, internet a další zdroje nestačí V seznamu literatury oddělit odborné knihy a internet – min 5 odborných titulů, internet a další zdroje nestačí Vždy konzultovat se školitelem! Vždy konzultovat se školitelem!

9 Jak uvádět literaturu: monografie MACHÁČEK, Jaroslav. 2002. Udržitelný rozvoj lidských sídel. Praha: UK, 2002. 120 str. ISBN 80-238-8378-X MACHÁČEK, Jaroslav. 2002. Udržitelný rozvoj lidských sídel. Praha: UK, 2002. 120 str. ISBN 80-238-8378-X BLAŽEK, Jiří; MALINOVSKÝ, Jan. 2008. Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde Praha, a. s., 2008. 475 s., ISBN 978-80-7201-699-0 BLAŽEK, Jiří; MALINOVSKÝ, Jan. 2008. Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde Praha, a. s., 2008. 475 s., ISBN 978-80-7201-699-0 MATES, P., eds. (2007): Reforma veřejné správy. ASPI, Praha, 378 s. ISBN 13.4.20159

10 Jak uvádět literaturu: odborné články Burjanek A., Co je rezidenční segregace. In: Sociologický časopis 5/2008. AV ČR: Praha, 2008. str. 234-250. Burjanek A., Co je rezidenční segregace. In: Sociologický časopis 5/2008. AV ČR: Praha, 2008. str. 234-250. Tůma A., Obce a investování – poučení z krizového vývoje. In: Obec a finance 1/2010. Praha, 2010. str: X-Y Tůma A., Obce a investování – poučení z krizového vývoje. In: Obec a finance 1/2010. Praha, 2010. str: X-Y 10

11 Jak uvádět literaturu: další zdroje Česko (Československo). Zákon ze dne 19. 2. 1992 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. In Sbírka zákonů. 1992, částka 28, s. 0666. Česko (Československo). Zákon ze dne 19. 2. 1992 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. In Sbírka zákonů. 1992, částka 28, s. 0666. Česko. Zákon ze dne 16. 12. 1992 č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, In Sbírka zákonů. 1993, částka 1, s. 001. Česko. Zákon ze dne 16. 12. 1992 č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, In Sbírka zákonů. 1993, částka 1, s. 001. KUPKA, V.: Krátká tematická analýza - Malé a střední podniky, (elektronický zd.) ČSÚ, 2007, citace 15.3.2009, přístup z KUPKA, V.: Krátká tematická analýza - Malé a střední podniky, (elektronický zd.) ČSÚ, 2007, citace 15.3.2009, přístup z internetu:http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ckta0903 07.dochttp://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ckta0903 07.doc Evropská komise: Evropský portál pro malé a střední podniky: http://ec.europa.eu/enterprise/sme/ Evropská komise: Evropský portál pro malé a střední podniky: http://ec.europa.eu/enterprise/sme/ Liberecký kraj: Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí, citace 12.11.2009, přístup z internetu: http://regionalni- rozvoj.kraj-lbc.cz/page3427 Liberecký kraj: Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí, citace 12.11.2009, přístup z internetu: http://regionalni- rozvoj.kraj-lbc.cz/page3427 13.4.201511

12 Tabulky, grafy, schémata 13.4.201512 Graf č. 1: alokovaná výše podpory ze SF Zdroj:http://www.mpo.cz/dokument10092.html, vlastní úpravyhttp://www.mpo.cz/dokument10092.html

13 13.4.201513 Citace zdrojů přímo do textu 1. Přímá citace – úvozovky „Cestovní ruch se stal v posledních padesáti letech velmi významným růstovým faktorem pro většinu vyspělých světových ekonomik. Rozvoj cestovního ruchu a jeho zvyšující se dynamika byla způsobena především mnohými technologickými změnami, zvláště pak zvýšením dostupnosti přepravních prostředků pro širší vrstvy obyvatelstva a relativním snížením přepravních nákladů.“ [autor, rok:str ] popř. poznámka pod čarou „Cestovní ruch se stal v posledních padesáti letech velmi významným růstovým faktorem pro většinu vyspělých světových ekonomik. Rozvoj cestovního ruchu a jeho zvyšující se dynamika byla způsobena především mnohými technologickými změnami, zvláště pak zvýšením dostupnosti přepravních prostředků pro širší vrstvy obyvatelstva a relativním snížením přepravních nákladů.“ [autor, rok:str ] popř. poznámka pod čarou Právní definice zní: „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 9, [autor, rok:str] Právní definice zní: „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 9, [autor, rok:str]

14 13.4.201514 Citace zdrojů přímo do textu 2. nepřímá citace – používám významnou inspiraci z nějakého zdroje, ale necituji přesně, doplňuji vlastními zdroji Poznámka pod čarou – píšete o problému, blíže k problematice cestovního ruchu srov. viz Wokoun R., Regionální politika. ….. Poznámka pod čarou – píšete o problému, blíže k problematice cestovního ruchu srov. viz Wokoun R., Regionální politika. ….. Přímo do textu Přímo do textu …. Participaci lze pak chápat dvojím způsobem….života v jakékoliv podobě, která se nemusí vládnutí přímo týkat. Na konci odstavce: [NejdL, P., Čermák D., 2008:str x-y] Pozor na to, aby text nebyl jen sledem citací – vlastní analýzy, zhodnocení


Stáhnout ppt "BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google