Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásadní změny v novele energetického zákona

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásadní změny v novele energetického zákona"— Transkript prezentace:

1 Zásadní změny v novele energetického zákona
Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

2 Cíle připravované novely
- implementace komunitárního práva a) směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele b) směrnice 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny c) adaptace na nařízení č. 1775/2005/ES o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám d) částečně též směrnice 2004/67/ES o opatřeních pro zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu úprava energetického zákona na základě zkušeností s jeho aplikací řádné vymezení zákonných zmocnění pro vydání prováděcích právních předpisů - odstranění již neaplikovatelných ustanovení (termíny otevírání trhů, ustanovení o chráněných zákaznících)

3 Licence a řízení o udělení licence
snaha o zjednodušení licenčního řízení a) snížení věku b) rozšíření případů, kdy není třeba prokazovat finanční předpoklady c) zrušení požadavku na dokládání podnikatelských plánů d) zjišťovací povinnost ERÚ ex officio (Rejstřík trestů, daně, poplatky, zdravotní a sociální pojištění) e) zrušení požadavku odborné způsobilosti u licence na obchod nepřípustnost udělení licence, byla-li udělená licence zrušena ze zákonem daných důvodů možnost udělení licence nově založené osobě (dosud nezapsané v OR) nebo zahraniční osobě před zápisem do OR možnost prodloužení doby, na kterou byla licence udělena v tzv. zjednodušeném řízení

4 Obecné povinnosti držitelů licencí
Úpravy § 11 EZ povinnost předkládat Energetickému regulačnímu úřadu údaje pro rozhodnutí o cenách a údaje pro přípravu a provádění programů zvýšení energetické účinnosti a podporu a sledování energetických služeb a jiných opatření ke zvýšení energetické účinnosti Povinnost účtování dodávek energií a souvisejících služeb Povinnost uvádět při výkonu licencované činnosti uvádět pravdivé a úplné informace o podmínkách dodávek energie Povinnost zdržet se všech činností, které brání poptávce po energetických službách a dalších opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti anebo jejich poskytování nebo které brání rozvoji trhů s energetickými službami a dalšími opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti

5 Dodavatel poslední instance
obchodník, který je součástí vertikálně integrovaného podnikatele v případech, kdy a) dodavatel pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu nebo plyn b) ukončil dodávku elektřiny nebo plynu c) domácnosti při zřízení nového odběrného místa - pro všechny skupiny zákazníků, v plynárenství s výjimkou velkoodběratele v plynárenství, zrušena kategorie malého zákazníka doba trvání 6 měsíců

6 Regulace cen - obligatorní cenová regulace přenos elektřiny
distribuce elektřiny systémové služby přeprava plynu distribuce plynu činnosti operátora trhu dodavatel poslední instance stanovení příspěvků k ceně elektřiny (DZE, KVET, DV) usměrňování ceny tepelné energie - fakultativní cenová regulace

7 Regulace cen Vymezení tzv. regulačního rámce
a) stanovení cen tak, aby pokrývaly náklady na zajištění efektivního výkonu licencované činnosti, odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti b) dodávka poslední instance věcně usměrňovaná cena, popř. maximální cena c) ostatní ceny tak, aby byly alespoň nákladové, při stanovení příspěvku k ceně elektřiny tak, aby příspěvek umožnil uplatnění elektřiny na trhu s ohledem na efektivní využívání přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí d) možnost rozhodovat o výjimkách z obecného systému regulace cen

8 Regulační výkazy - Povinen uvádět v účtovém rozvrhu účty pro účtování o nákladech a výnosech, výsledku hospodaření, aktivech a pasivech odděleně za každou z těchto licencovaných činností (pouze PPS, PDS s více než zákazníky, SSO) Ostatní účtování o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření odděleně - Povinnost sestavování regulačních výkazů a předkládání ERÚ, držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie, jehož celkový roční objem tržeb z těchto licencovaných činností přesahuje 2 500 000 Kč

9 Společná ustanovení Nahrazení projevu vůle při rozhodování sporů mezi účastníky trhu a ostatními subjekty Použití právní úpravy smluvních typů podle občanského nebo obchodního zákoníku při posuzování smluv podle energetického zákona

10 Schvalovací řízení Schvalovací řízení na návrh držitele licence, řízení o stanovení řádu jen ve vymezených případech Pokud zvláštní právní předpis ukládá projednání návrhu řádu s dotčenými osobami, výsledky projednání musí být doloženy současně s návrhem řádu na jeho schválení. Jinak projednání pod dohledem ERÚ Po zahájení řízení zveřejnění návrh řádu nejméně na 10 pracovních dnů. Právo každého, jehož oprávněné zájmy mohou být schválením nebo stanovením řádu přímo dotčeny, uplatnit u ERÚ připomínky s jejich odůvodněním. Právo ERÚ návrh řádu upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek. ERÚ návrh řádu schválí, není-li v rozporu s právním předpisem a pokud schválením návrhu řádu nedojde k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu

11 Opatření na trhu se skladovací kapacitou
- neexistence efektivně konkurenčního trhu nebo fungování trhu ohroženo definice, kdy trh není efektivně konkurenční a) existence dominantního skladovatele b) přijatá opatření nevedou nebo nevedla k odstranění překážek přístupu třetích stran stanovisko ÚOHS opatření a) uvolnění části skladovací kapacity k využití třetím osobám, včetně podmínek, b) přidělování skladovací kapacity určeným způsobem, včetně přidělování c) zveřejnění informací nezbytných pro uplatnění práva TPA d) poskytnutí dalších určených služeb

12 Děkuji za pozornost Mgr. Antonín Panák


Stáhnout ppt "Zásadní změny v novele energetického zákona"

Podobné prezentace


Reklamy Google