Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZUZANA KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ Bakalářský seminář. Cíle bakalářského semináře Hlavní cíl: seznámit se strukturou a hlavními požadavky na BP Formální náležitosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZUZANA KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ Bakalářský seminář. Cíle bakalářského semináře Hlavní cíl: seznámit se strukturou a hlavními požadavky na BP Formální náležitosti."— Transkript prezentace:

1 ZUZANA KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ Bakalářský seminář

2 Cíle bakalářského semináře Hlavní cíl: seznámit se strukturou a hlavními požadavky na BP Formální náležitosti zadání a odevzdání BP – termíny, šablona ZP Představit strukturu BP –odborné i formální požadavky Individuální konzultace se školitelem! 2

3 Obsah seminářů Šablona zadání BP, formální náležitosti zadání a psaní BP Úvod práce Formulace cíle práce Metodologie teoretické části, práce s teoriemi Metodologie praktické části, případová studie Závěr práce Práce s literaturou, citace zdrojů Přílohy Základní problémy bakalářských prací Obhajoba práce 3

4 Požadavky na zápočet Odevzdání zadání BP potvrzené školitelem (15.4.) Odevzdání úvodu práce + klíčová slova (česky) Nutnost schválení školitelem Termíny Email: trhlinova@email.cz Odpověď do 5 pracovních dnů 4

5 Zadání ZP, šablona ZP 5 Termíny : - Výběr témat a zpracování zadání Registrace v is- komunikace se školitelem! Potvrzení tématu školitelem PRVNÍ KONTAKT SE ŠKOLITELEM Stanovení struktury a časového harmonogramu práce Vyhledání relevantních zdrojů Žádosti o individuální témata - Odevzdání zadání - Převzetí schváleného zadání ZP

6 Výběr tématu práce Záměr BP: prokázat, že se umím samostatně orientovat ve studovaném oboru, Jsem schopen v praxi uplatňovat odpovídající okruh poznatků a metod Jsem schopen tyto poznatky a metody průběžně obohacovat z dostupné literatury! Téma práce vybrat s ohledem na zájem o dané téma a znalost tématu Role školitele 6

7 Šablona ZP 7 Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy: https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509 230/metodicky_pokyn_PRVCVV_4_2012_2013_met odika_vypracovani_ZP_pro_B12_N12.pdf https://is.vsfs.cz/auth/el/6410/zima2012/B_ BSe_2/Skripta__Tichy__Netolicky_PRIPRAV A__TVORBA_A_HODNOCENI_B_A_D_PRAC I_11.3.08.pdf

8 ŠABLONA ZADÁNÍ BP VIZ WORD 8

9 bakalářský projekt 1, 2 9 Zápočty individuálně dle konzultací se školitelem Teoreticko-metodologická část práce – zápočet bakalářský projekt 1 (nutnost dodržet data konzultací a udělený zápočet z bakal. semináře) Celá práce – bakalářský projekt 2 Časový rozvrh psaní práce!

10 Jak uvádět literaturu: monografie MACHÁČEK, Jaroslav. 2002. Udržitelný rozvoj lidských sídel. Praha: UK, 2002. 120 str. ISBN 80- 238-8378-X BLAŽEK, Jiří; MALINOVSKÝ, Jan. 2008. Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde Praha, a. s., 2008. 475 s., ISBN 978-80-7201- 699-0 MATES, P., eds. (2007): Reforma veřejné správy. ASPI, Praha, 378 s. ISBN 13.4.2015 10

11 Jak uvádět literaturu: odborné články Burjanek A., Co je rezidenční segregace. In: Sociologický časopis 5/2008. AV ČR: Praha, 2008. str. 234-250. Tůma A., Obce a investování – poučení z krizového vývoje. In: Obec a finance 1/2010. Praha, 2010. str: X-Y 11

12 Jak uvádět literaturu: další zdroje Česko (Československo). Zákon ze dne 19. 2. 1992 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. In Sbírka zákonů. 1992, částka 28, s. 0666. Česko. Zákon ze dne 16. 12. 1992 č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, In Sbírka zákonů. 1993, částka 1, s. 001. KUPKA, V.: Krátká tematická analýza - Malé a střední podniky, (elektronický zd.) ČSÚ, 2007, citace 15.3.2009, přístup z internetu:http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ckta090 307.dochttp://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ckta090 307.doc Evropská komise: Evropský portál pro malé a střední podniky: http://ec.europa.eu/enterprise/sme/ Liberecký kraj: Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí, citace 12.11.2009, přístup z internetu: http://regionalni- rozvoj.kraj-lbc.cz/page3427 13.4.2015 12

13 CITOVÁNÍ PUBLIKACÍ A DALŠÍCH ZDROJŮ Pro zpracování práce lze využít: odborné monografie, internet (Wikipedia!), výroční zprávy, statistická data, interní materiály úřadů, zákony Každý přenesený údaj – okamžitě zaznamenat odkud je převzat (strana) Seznam literatury na konci obsahuje všechny uvedené zdroje, částečně mohou být citovány přímo v práci – i pokud byla studována jen jedna kapitola 13.4.2015 13

14 13.4.2015 14 CITOVÁNÍ PUBLIKACÍ A DALŠÍCH ZDROJŮ www.citace.com Předloha odborných publikací –skutečné monografie V seznamu literatury oddělit odborné knihy a internet – min 5 odborných titulů, internet a další zdroje nestačí Vždy konzultovat se školitelem!

15 13.4.2015 15 Struktura práce Počet stránek:40 - 60 Odsazení a formální úprava písmo a odstavce (viz metodika) Přílohy – 4-6 příloh, max 10 nebo žádná Jazyková a stylistická úroveň Vnější vzhled! Vyváženost rozsahu kapitol (5 kap, počet stran) Odborný jazyk – jasné vyjadřování Teoretický rámec – aplikace v praxi Komparační práce (srovnat legislativu) x analytické práce (obsáhnout problém a návrhy řešení)

16 Struktura práce Abstrakt Klíčová slova Teze k BP Dílčí shrnutí na konci každé kapitoly 13.4.2015 16

17 13.4.2015 17 Úvod práce Spolu se závěrem práce nejčtenější část BP Cca 2 stránky Jasně definovaná struktura: - Vymezení problému (malá sídla, neexistence RRA, CR jako významné ekonomické odvětví, dopad E integrace, nová legislativa, změna financování apod.): 2-3 odstavce - Cíl práce, popř. dílčí cíle: 1 odstavec - Hypotéza - Obecná strukturace – jak budete popisovat při psaní práce - Metodika psaní práce (jaký typ literatury jsem využil, z jakých zdrojů, popř. empirická šetření) - Případová studie – představení regionu, obce, základní ekonomické a demografické charakteristiky, poloha, velikost – vlastní znalost úřadu, obce

18 13.4.2015 18 Cíle práce V úvodu práce Nejdůležitější první krok Vydefinovat si co chci a proč Na základě rešerše literatury a zdrojových pramenů Relativně stručný ale jasný cíl a záměr – odvíjí se od něj další části práce Může být doplněn dílčími cíli


Stáhnout ppt "ZUZANA KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ Bakalářský seminář. Cíle bakalářského semináře Hlavní cíl: seznámit se strukturou a hlavními požadavky na BP Formální náležitosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google