Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak připravit konkurenceschopný návrh v programu Horizon 2020? Mgr. Karolína ŘÍPOVÁ GRANT Garant s.r.o., www.grant-garant.cz www.grant-garant.cz České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak připravit konkurenceschopný návrh v programu Horizon 2020? Mgr. Karolína ŘÍPOVÁ GRANT Garant s.r.o., www.grant-garant.cz www.grant-garant.cz České."— Transkript prezentace:

1 Jak připravit konkurenceschopný návrh v programu Horizon 2020? Mgr. Karolína ŘÍPOVÁ GRANT Garant s.r.o., www.grant-garant.cz www.grant-garant.cz České Budějovice, dne 17. června 2014

2 Portfolio klientů: Karlova univerzita v Praze, Institut klinické a experimentální medicíny, České vysoké učení technické, Ústav makromolekulární chemie AVČR, Psychiatrické centrum Praha, Endokrinologický ústav v Praze, Mc Kenzie Institute ČR, Státní zdravotní ústav a další Portfolio programů: Horizon 2020/7.RP, OP Výzkum a Vývoj pro Inovace, Integrovaný Operační Program, OP Vzdělání pro Konkurenceschopnost, OP Praha Adaptabilita, OP Praha Konkurenceschopnost, FM Evropského hospodářského prostoru a Norska Portfolio služeb: podpora přípravy projektové žádosti, vyjednávání grantové dohody a konsorciální smlouvy, podpora koordinátora při řízení a administraci projektu a další služby Více informací na: www.grant-garant.czwww.grant-garant.cz Představení GRANT Garant s.r.o.

3 STRUKTURA SEMINÁŘE 1.Struktura a cíle specifických priorit H2020 2.Participant portal a orientace ve výzvách 3.Jak porozumět výzvě pro podání návrhů 4.Kde a jak hledat partnery konsorcia 5.Projekty Horizon 2020 - základní parametry 6.Role a parametry úspěšného žadatele 7.Struktura projektové žádosti 8.Podání žádosti pomocí EPSS/Participant portal 9.Proces negociace Grantové dohody

4 H ORIZON 2020 – STRUKTURA PROGRAMU + EURATOM http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

5 H ORIZON 2020 – CO PŘINÁŠÍ NOVÉHO ?  Jednotná sazba financování  Zjednodušená a jednotná hodnotící kritéria  Nové formy financování zaměřené na inovace  Posílení mezinárodní účasti  Jednodušší pravidla pro granty  Méně časté, ale lépe zacílené kontroly a audity  Zlepšená pravidla pro duševní vlastnictví  Rozšíření přístupu k programu

6 FP7 x H2020 ZMĚNY AKTIVITY

7

8  100% financování (snížená sazba pro inovační projekty 70%)  25 % indirect costs + ‚operational costs‘ pro velké výzkumné infrastruktury  Bonusy v osobních nákladech (€8000 ročně)  Způsobilé DPH v případě nezpůsobilosti jeho odpočtu v ČR  Audit 1x za projekt u všech příjemců s příspěvkem přes 325K € FP7 x H2020 ZMĚNY FINANCOVÁNÍ

9 H2020 PRIORITA – VYNIKAJÍCÍ VĚDA  Čtyři tematické oblasti: Evropská výzkumná rada (ERC), Budoucí a vznikající technologie (FET), Marie Skłodowska-Curie akce (MSCA), Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktur)  Jediným kritériem pro získání grantu je excelence vědeckého nápadu  Granty podporující projekty hraničního výzkumu  Základní odborná příprava výzkumných pracovníků, profesní rozvoj  Partnerství mezi průmyslem a akademickou obcí a jejich propojení  Možno předkládat projekty jako individuální řešitel  Rozpočet 24,4 mld. EUR (2014 – 2020)

10 H2020 PRIORITA – VYNIKAJÍCÍ VĚDA  ERC - Implementační agentura priority Vynikající věda  Komplementarita s národním financováním (ERC-CZ)  Typy ERC grantů:  Starting Grants: Granty umožňující nezávislost začínajícím výzkumníkům ve fázi vytváření vlastních výzkumných týmů, Ph.D. 2-7 let před zveřejněním výzvy  Consolidator Grants: Granty zaměřující se na podporu začínajících výzkumníkům ve fázi konsolidace vlastních výzkumných týmů, Ph.D. 7-12 let před zveřejněním výzvy  Advanced Grants: Granty pro pokročilé výzkumníky  Synergy Grants: Granty pro skupinu 2-4 pokročilých výzkumníků  Proof of Concept: Granty pro podporu komercializace výstupů udělených ERC grantů

11 H2020 PRIORITA – VEDOUCÍ POSTAVENÍ PRŮMYSLU  Tři tematické oblasti: Průlomové a průmyslové technologie (ICT, nanotechnologie, pokročilé materiály, biotechnologie, pokročilá výroba a zpracování, vesmírné aplikace), Přístup k rizikovému financování, Inovace v MSP  Důraz na EU přidanou hodnotu (jak mezinárodní spolupráce, tak hodnoceny dopady projektu)  Důraz na zapojení aplikačního sektoru, zejména MSP  Obsahová orientace dle pracovních programů jednotlivých TP  Rozpočet 17 mld. EUR (2014 – 2020)

12 H2020 PRIORITA – SPOLEČENSKÉ VÝZVY  Sedm tematických oblastí:  Zdraví,  Potravinové zabezpečení,  Bezpečné, čisté a účinné energie,  Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava,  Klimatická změna a účinné využívání zdrojů a surovin,  Evropa v měnícím se světě,  Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost EU a jejích občanů  Specifické podmínky upřesněny v konkrétní výzvě  Rozpočet 29,7 mld. EUR (2014 – 2020)

13 Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

14 Participant Portal – základní dokumenty

15 Participant Portal – Registrace PIC

16 Participant Portal – Registrace legální entity  PIC (Participant Identity Code) = Unikátní identifikační číslo legální entity pro účast v projektech H2020  Online je možné získat „nevalidované“ PIC, se kterým je možné podat projektovou žádost, ale nikoliv účastnit se Grantové dohody  K validaci nových subjektů dochází v průběhu negociačního jednání úspěšných projektových žádostí  Pokud organizace má podepsánu alespoň jednu grantovou dohodu, pak jistě má i validovaný PIC (!)

17 Participant Portal – otevřené výzvy

18 Participant Portal – zveřejnění výzvy

19 Participant Portal – Zveřejnění výzvy

20 Popis výzvy: klimatické změny a účinné využívání zdrojů a surovin

21 Popis výzvy: Klimatické změny a účinné využívání zdrojů a surovin

22 Kde a jak hledat partnery konsorcia?  Stávající výzkumné spolupráce, publikační aktivita v oboru  Doporučení klíčových partnerů konsorcia projektu  Odborné konference, semináře a workshopy  Tematické brokerage akce pořádané CSA projekty H2020  Online partnering provozovaný EK, skupinou NCP, nebo CSA projekty  Národní kontaktní pracovníci konkrétních tematických priorit  CORDIS partner search: http://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home http://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home  Jiné obdobné platformy: http://www.fitforhealth.eu/, http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearchhttp://www.fitforhealth.eu/ http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch

23 CORDIS partner search

24 Projekty H2020 - Základní parametry Primární podmínky a cíle jsou definovány na úrovni Specifického programu:  Vynikající věda  Vedoucí postavení průmyslu  Společenské výzvy Krokem číslo jedna je vyjasnění globálního cíle Vašeho projektu

25 Role úspěšného koordinátora  Koordinace přípravy projektu po technické i obsahové stránce  Organizace a moderování schůzek WP leaderů, spojených s přípravou žádosti  Návrh harmonogramu přípravy žádosti a delegace povinností přípravy textů  Slučování, průběžná aktualizace a revize podkladů dodávaných partnery  Návrh rozpočtu a vedení diskuze vedoucí k jeho finální podobě  Finální revize a elektronické podání formálně správné projektové žádosti Krokem číslo dva je rozhodnutí o vhodném koordinačním týmu

26 Ideální parametry úspěšného koordinátora projektu  Alokace úvazku pro přípravu žádosti minimálně 1,25 FTE (0,25 FTE koordinátor, 0,5 FTE odborný asistent/ PhD student, 0,5 FTE technický asistent)  Úspěšná historie v získávání národních nebo mezinárodních finančních prostředků účelového financování VaV  Předchozí zkušenost s účastí na řešení mezinárodního VaV projektu, nebo koordinace národních projektů řešených v konsorciu partnerů  Osoba koordinátora je zkušeným výzkumníkem s mezinárodním vědeckým renomé a kontakty na klíčové zahraniční partnery Krokem číslo tři je jmenování koordinačního týmu a jednoznačné stanovení kompetencí

27 Volba tématu projektu  Globální téma a zaměření projektu je odvislé od Specifického programu  Každý rok je publikován aktuální pracovní program – obvykle top down specifikace VaV témat  Téma projektu naplňuje zadání EK vypsané v pracovním programu vs.  EK vypsala téma příbuzné Vaší oblasti výzkumu  Dopady projektu jsou ve shodě s "expected impact" definovanými v pracovním programu Krokem číslo čtyři je volba tématu, které naplňuje cíle aktuálního pracovního programu

28 Evropský rozměr projektu  Jakým způsobem přispěje projekt ke zvýšení konkurenceschopnosti EU?  Proč je problematika relevantní pro řešení v mezinárodním konsorciu?  Z jakého důvodu jsou mobilizovány Evropské, nikoliv národní zdroje?  Jak prakticky projekt naplňuje představu EK, zveřejněnou ve výzvě? Krokem číslo pět je uvědomit si, že projektový záměr budou pravděpodobně posuzovat zahraniční expertní hodnotitelé - lokálně omezená témata jsou vhodnější pro financování z národních a bilaterálních zdrojů

29 Vertikální struktura konsorcia Tři úrovně: vedoucí WP, vedoucí úkolů/ tasků, standardní partneři projektu  VEDOUCÍ WP = koordinátor a klíčoví partneři, kteří tvoří znalostní jádro projektu. Úzce spolupracují na přípravě projektové žádosti, v rámci realizace projektu nesou zodpovědnost za kvalitu výstupů a koordinaci výzkumu  VEDOUCÍ ÚKOLŮ/ TASKŮ = zodpovědnost za implementaci dílčích cílů projektu, případně dodání specifických výstupů. Dodávají dílčí podklady pro přípravu projektové žádosti (spolupráce s vedoucím WP, poskytnutí administrativních a technických podkladů)  STANDARDNÍ PARTNEŘI = do projektu často zapojeni: kvůli geografickému rozložení partnerství, jako zdroj specifické znalosti nebo infrastruktury, jako zdroj levné pracovní síly. Často hledání přes různé "partner search" databáze Krokem číslo šest je racionální volba partnerů (excelence, spolehlivost, geografické rozložení)

30 Harmonogram přípravy projektové žádosti Krokem číslo sedm je jasné časové naplánování přípravy

31 Struktura projektové žádosti  Administrativní část – Formuláře 1, 2, 3, 4, 5  Projektový záměr – Proposal part B (žádost v PDF, velikost do 10Mb)  Kapitola 1: Excellence, relevant to the topics addressed by the call  Kapitola 2: Expected impact  Kapitola 3: Implementation of the project  Kapitola 4: Members of the Consortium  Kapitola 5: Ethics and security Krokem číslo osm je jasné rozdělení práce na textu žádosti mezi partnery

32 Kapitola 1: Excellence, relevant to the topics addressed by the call  1.1 – Objectives  1.2 – Relation to the work programme  1.3 – Concept and approach  1.4 – Ambition

33 Kapitola 2: Impact (1)  2.1 - Expected impacts  Relation to the topics in the work programme  Popište soulad dopadů projektu s očekáváními EK, jak na úrovni tematického WP, tak v rámci dané oblasti aktivit  Specifikujete, jak projekt přispěje k definování budoucích VaV cílů  Steps needed to bring the project impacts  Jakým způsobem konsorcium kumuluje kritické množství zdrojů  Existují komplementární národní iniciativy, způsob jejich zapojení  Nutnost mobilizace národních zdrojů, pro dosažení cílů projektu  Jiné bariéry plného uplatnění výsledků projektu a plán k jejich odstranění  European dimension and consideration of other research activities  Srovnání s tematicky podobnými, již financovanými iniciativami EK  Jaký má výzkum potenciální dopad na konkurenceschopnost EU a kvalitu života její společnosti

34 Kapitola 2: Impact (2)  2.2 – Measures to maximize impact  2.2.1 Dissemination and exploitation of results  2.2.2 Communication activities  Outline plánu pro diseminaci a další užití znalostí  Definice cílových skupin uživatelů výstupů  Představení propagačních nástrojů projektu  Vědecké časopisy cílené pro diseminaci výsledků  Interní workshopy, semináře a letní školy  Základní principy pro uzavření Konsorciální smlouvy  Předpokládaná účast na vědeckých konferencích  Existence webové stránky projektu, online komunity  Šíření výsledků výzkumu do výuky

35 Kapitola 3: Implementation  3.1 – Work plan – Work packages, deliverables and milestones  3.2 – Management structure and procedures  Project Co-ordination Committee; Project Co-ordinator; General Assembly; External Advisory Board (s); Project S&T committee/ Quality Assurance Panel; Reporting & Controlling; Work package Structure & Tasks; Communication within the project; Schedule of Project Reviews; Management of risks, conflict resolution and quality assurance; Consortium Agreement and project management  3.3 – Consortium as a whole  3.4 – Resources to be committed

36 Kapitola 3: Implementation (tabulková část)  Table 3.1 a:Work package description  Table 3.1 b:List of work packages  Table 3.1 c:List of Deliverables  Table 3.2 a:List of Milestones  Table 3.2 b: Critical risks for implementation  Table 3.3:Summary of partner synergies  Table 3.4 a: Summary of staff effort  Table 3.4 b: „Other direct costs“ items (travel, equipment, other goods and services, large research infrastructure)

37 Tabulka 3.1 a: Work package description

38 Tabulka 3.1 b: List of work packages

39 Tabulka 3.1 c: List of Deliverables

40 Tabulka 3.2 a: List of milestones

41 Tabulka 3.2 b: Critical risks for implementation

42 Tabulka 3.4 a: Summary of staff effort

43 Tabulka 3.4 b: "Other direct costs“ items (travel, equipment, other goods and services, large research infrastructure)

44 Kapitola 4: Members of the consortium  4.1 – Participants (applicants)  4.2 – Third parties involved in the project (including use of third party resources) Kapitola 5: Ethics and Security  5.1 – Ethical issues  5.2 – Security issues

45 Doporučení ke struktuře projektové žádosti  Pyramidální definice problému – globální cíl, operační cíle, struktura WP, výstupy  Přehlednost a čtivost textu má přednost před množstvím informací  Užití: odrážky, tabulky, přehledové grafy, číslování, grafické ilustrace  Reference uvádějte formou poznámek pod čarou nebo v samostatné kapitole  Hodnotitel věnuje Vaší žádosti cca 4-8 hodin pracovního času ČASTÉ PROBLÉMY  Projektová žádost ≠ vědecký nebo odborný článek  Projektová žádost ≠ projektová žádost národnímu poskytovateli  Nejednotná terminologie díky různým autorům částí textů  Nejsou zřetelně propojeny cíle a výstupy projektu

46 Electronic Proposal Submission Service (EPSS)  Online rozhraní přístupné přes login na Participant Portal  Pro přístup je nezbytné vytvořit nejprve účet přes European Commission Authentication Service (ECAS), návazně pak možno logovat se do neveřejné části Participant Portal a přistoupit k editaci formulářů  Online dostupné formuláře A (po editaci nutno manuálně uložit)  Upload části B – vlastního projektového záměru v PDF formátu (do 10Mb)  Zabudovaný nástroj pro kontrolu úplnosti žádosti  Možnost opakovaného podání – hodnocena je verze, která byla odeslána jako poslední před konečným termínem uzávěrky příjmu žádostí (obvykle 17.00 CET)

47 Participant Portal – přístup k EPSS

48 Electronic Proposal Submission Service (EPSS)

49 EPSS – Formulář 1

50

51 EPSS – Formulář 2

52

53

54 EPSS – Formulář 3

55 EPSS – Formulář 4

56

57 EPSS – Formulář 5

58  Uvážlivá distribuce přístupových údajů k proposalu  Užití PIC a zpětná kontrola partnerských administrativních dat  Finalizace rozpočtu a upload finančních dat partnerů s minimálně týdenním předstihem  Upload a podání pre-finální a finální verze žádosti  Download všech podkladů v EPSS a jejich distribuce mezi partnery Většina projektových žádostí je finálně podána v posledních osmi hodinách před oficiální uzávěrkou, což se často negativně projevuje na odezvě EPSS a není důvodem k oficiálnímu prodloužení termínu pro odevzdání žádosti! Doporučení k finalizaci a odevzdání žádosti

59 Náklady:  Dodatečný náklad na činnost konzultanta, často financovatelný z komplementárních externích zdrojů  Zapojení neodborníka do přípravy vysoce odborného textu  Vyšší časová náročnost přípravy díky zahrnutí externího subjektu Přínosy:  Zkušenost s přípravou projektů, externalizace pracovní síly  Časová úspora díky dostupnosti šablon a formulářů  Externí katalyzátor přípravy projektové žádosti  Smluvní dohled nad formální správností žádosti Zahrnutí externího konzultanta do přípravy

60 Proces hodnocení projektových žádostí

61 Participant Portal – Negotiation Facility

62  Obsahuje formuláře GPFs (Grant Agreement Preparation Forms )  Pro usnadnění přípravy Grantové dohody, částečně vyplněny údaji přenesenými z návrhu projektu (části A) a z centrálního registru URF (Unique Registration Facility)  A1 = Identifikace řešeného projektu  A2 = Identifikace každého jednotlivého účastníka  A3 = Rozpočet nákladů projektu a stanovení výše příspěvku EU  A4 = Informace o bankovním účtu koordinátora  A5 = Monitorovací období

63 Horizon 2020 Model Grant Agreement

64

65 Annex I: Description of the actionAnnex II:Estimated budgetAnnex III:Accession FormAnnex IV:Financial statementsAnnex V: Certificate on the financial statementsAnnex VI:Certificate on the methodology

66 DĚKUJI ZA POZORNOST A TĚŠÍM SE NA VAŠE DOTAZY Mgr. Karolína ŘÍPOVÁ; k.ripova@grant-garant.cz k.ripova@grant-garant.cz GRANT Garant s.r.o.; Náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, Praha 3 Tel: +420 272 658 250; Fax: +420 272 656 935 www.grant-garant.cz


Stáhnout ppt "Jak připravit konkurenceschopný návrh v programu Horizon 2020? Mgr. Karolína ŘÍPOVÁ GRANT Garant s.r.o., www.grant-garant.cz www.grant-garant.cz České."

Podobné prezentace


Reklamy Google