Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOGISTICKÝ MANAGEMENT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOGISTICKÝ MANAGEMENT"— Transkript prezentace:

1 LOGISTICKÝ MANAGEMENT
Procesní řízení, SCM Pojem logistický management Oblasti logistického řízení Materiálový tok

2 Pojmy logistické řízení (LŘ, procesní řízení (PŘ), SCM
Výkonnost a efektivnost – duch dnešní doby Pro obojí je podmínkou trvalé zdokonalování procesů Existuje rozdíl mezi pojmy –LŘ, PŘ, SCM: „procesní řízení“, „supply chain management“, „logistické řízení“. Závisí na kontextu v němž jsou použity

3 Společné znaky těchto pojmů:
Zaměření na horizontální tok Cílová orientace na zákazníka Hodnotová orientaci Řízení procesů (činností) jako celistvý blok navazujících činností s jasně definovanými vstupy a výstupy – přizpůsobování se měnícím podmínkám Podmínky aby procesy fungovaly: Kvalifikace manažerů Aktualizace procesního modelu - trvalá Podpora informačních technologií Návrh procesů musí být zaměřen na oblasti podporující optimální portfolio produktu Zodpovědná osoba za vykonávání procesů

4 Procesní řízení Nejobecnější pojem využíván při řízení jakýchkoliv procesů Znamená plánování, organizování procesů tj. Určení procesů – technickém či organizačním smyslu Rozdělení procesů na jednotlivé útvary apod Reengieneering procesů.

5 Procesní řízení Procesně orientovaný přístup
Zaměřen na procesy řazené v horizontálním toku- kopírující tok transformovaného materiálů Procesy mají své zákazníky pro které vytvářejí hodnotu Překračují funkční uspořádání organizace Členové procesních týmů jsou odpovědni za svou práci přímo zákazníkovi Čerpají ze zdrojů různých podnikových útvarů

6 Zaměřuje na horizontální vazby v organizaci překračující tradiční vertikální uspořádání funkčních útvarů Orientace na konečný výsledek

7 Supply chain management (SCM)
Pojem začátek z 80 let V 90 letech roste význam Především z rozvojem AUTO průmyslu. Existuje více než 13 definic SCM Vytlačil pojmy: Průmyslová logistika, distribuční logistika, zásobovací logistika apod.

8 Procesní řízení integrovaných logistických řetězců
Pernica (2005) Procesní řízení integrovaných logistických řetězců Strategicky orientované. Přidávající hodnotu.

9 Pernica (2005) dále uvádí: Vedou od dodavatele až ke konečnému zákazníkovi Procházejí fázemi nákupu, výroby, distribuce a prodej včetně poskytovaných služeb Uskutečňují se za pomoci dopravy, informačních technologií Mohou zahrnovat zásoby, materiál, díly, rozpracované a hotové výrobky Přidávají hodnotu

10 Pojem logistický management
Logistickým řízením rozumíme: řízení procesů při vytváření a praktické realizaci logistického systému podniku – tvorba Logistické strategie plynulou realizaci veškerých toků v systému(materiálové i informační) nejrychleji a nejhospodárněji.

11 Logistické řízení Představuje zaměření se na řízení :
Logistických procesů (hlavních i podpůrných) spojených s pohybem materiálů, dopravních prostředků: Řízení služeb zákazníků Řízení cyklu objednávek Řízení materiálového toku (řízení materiálů, výroby, distribuce,) Řízení dopravy Řízení skladování To koresponduje i s tvrzením firmy „Bender Management Cosulting“ z USA – která zvlášť uvádí např. – řízení zásob, alokace poptávky a řízení nákupu, řízení skladu.

12 Např. Technická univ. Západní Berlín – začleňuje do oblasti logistického řízení také
„skladování“

13

14 Logistické řízení musí vyřešit dva konfliktní podnikové cíle:
výkonový cíl (pohotově dodávat) ekonomický cíl(snižovat kapitálovou náročnost) Společným jmenovatelem obou cílů je čas a místo.

15 LOGISTIKA ZDROJ ČASU A MÍSTA
Logistika je zdrojem přínosu času a přínosu místa Čas - je dán tím, že daná položka zboží je k dispozici tehdy kdy je potřebná např. (polotovary jsou nutné u linky když je v chodu)

16 Místo - souvisí s časem, znamená, že zboží či služba je dostupná tam kde je zapotřebí tzn.
zboží které je na cestě nevytváří pro zákazníka žádný užitek (není možná jeho spotřeba)

17 OBLASTI LOGISTICKÉHO ŘÍZENÍ
Zaměření na oběhové procesy tj. materiálové a informační toky. Úrovně řízení: Strategického řízení - zaměřeno na strategické rozhodnutí Operativní řízení - zaměřeno na řízení provozu

18 OBĚHOVÝ PROCES OBĚHEM rozumíme:
souhrn všech předvýrobních a po výrobních hmotných procesů jimiž prochází materiál určený k prodeji. jedná se o procesy zásadně netechnologické povahy, složené s operací: balení, tvorba manipulačních a přepravních jednotek, nakládka a vykládka zboží, přeprava, skladování apod.

19 Vedle hmotných procesů patří do oběhu:
Nehmotné procesy spočívající v pohybu informací a v jejich využití při rozhodování tzn. sběr,přenos,zpracování uchování informací nutných k nákupu a prodeji.

20 LOGISTICKÉ ŘÍZENÍ OPERATIVNÍ
OBSAHUJE: Řízení administrativy - vyřizování objednávek, řízení skladů, kontrola stavu zásob. Řízení výroby - plánování výroby, zadávání do výroby, kontrola Řízení prodeje a služeb zákazníkům - kompletace, konsolidace zakázek

21 Řízení dopravy - optimalizace dopravních tras
Řízení nákupu - surovin, polotovarů apod. Vyhodnocování a prognózování prodeje

22 MATERIÁLOVÝ TOK(MT) MT - představuje souhrn operací při manipulaci s materiálem tj. souhrn operací při: přepravě, nakládce, vykládce či překládce, skladování, balení,měření a počítání kvantity a expedice, výrobě a zpracování. MT – řízení pohybu materiálů, jako dílčí část hmotného toku v LŘ

23 ZÁSADY PRO MT přímé a nejkratší dopravní cesty bez zbytečného křížení a zpětných pohybů vyloučení zbytečných manipulací rytmičnost,nepřetržitost a plynulost MT zvýšení mechanizace při MT vytvoření vhodných pracovních podmínek

24 PROJEKT (ROZBOR) MATERIÁLOVÉHO TOKU
Vychází se z charakteristiky 6 základních požadavků P - výrobků(druh materiálů,vlastnosti apod.) Q- množství(opakovatelnost, sériovost) R- technologie(reprodukční proces) T- čas,termíny S- služby N- náklady

25 Analýza MT Intenzita MT- množství kusech, paletách, autech, apod.
Plynulost MT – posoudit kolísání protékajícího Materiálů - v hod. dnech. Apod. Velikost dávek – počet palet, kamionů Vzdálenost v metrech (km) – od vstupu do výstupu materiálů v článcích LŘ Čas - doba po kterou zůstává materiál v článků Počet zastavení MT – např. sklady, mezisklady Posouzení kritického místa v článcích – „Teorie omezení“ omezení průchodu materiálů – např. stroj, PS apod. Druhy činností Grafické znázornění MT

26 LOGISTICKÉ OPERACE V RÁMCI MT
Kompletační operace- netechnologické operace přerozdělení materiálů dle požadavků spotřeby Technologická manipulace - netechnologické operace prováděné s materiálem na pracovišti: ve výrobě např.vkládání a vyjímání materiálů do(z) stroje

27 v oběhových skladech např
v oběhových skladech např. v přímé souvislosti s kompletačními operacemi s tvorbou či rozkladem odvozených manipulačních jednotek(depaletizace a následná paletizace),

28 Mezioperační manipulace - netechnologické operace přemístění materiálů(manipulačních jednotek)
mezi technologickými pracovišti např.skladování, balení, kontrola mezi kompletačními pracovišti(místy kontroly,vybalování či balení,místy předprodejní přípravy a prodeje uvnitř objektů apod.

29 Skladové operace - netechnologické operace
uskladnění a vyskladnění, vychystání materiálů v objektech výroby, skladů Ložné operace - netechnologické operace nakládky, vykládky a překládky materiálů(přepravních jednotek materiálů) , plnění a vyprazdňování přepravních prostředků (palet, kontejnerů atd.) včetně fixace manipulačních jednotek

30 Meziobjektová přeprava - netechnologické operace přemístění materiálů v rámci výrobního či skladového areálů Vnější přeprava - přeprava pomoci veřejné či závodové dopravy.

31 Operace balení - balení do spotřebitelských, distribučních, přepravních obalů
Pomocné operace - identifikace,sledování velikosti, počtu zboží

32 Teorie omezení Dva typy omezení Drum-Buffer-Rope management
Hmotná omezení – fyzická kapacita stroje, výrobního zařízení apod. Nehmotná omezení – dána např. poptávkou, podnikovými pravidly, znalosti okolí podniku apod. Drum-Buffer-Rope management Drum – buben – úzské místo v řetězci Buffer – nárazník Rope - lano

33 4. Informační tok (INT) INT – představuje tok informací, které umožňují plynulé fungování materiálového toku Informace – má charakter výroků můžeme členit na: Poznatkové – poznatek je výsledek procesu odrazu a reprodukce skutečnosti v mysli člověka Řídící – výsledek řídících aktivit v podobě – příkazů, předpisů, pravidel, sankcí apod.

34 Informační tok Členíme např. Dle směru
Proti proudů MT – od objednávky zákazníka až po výrobu Oboustranný INT ve výrobě – např.KANBAN INT po proudů – avízo zákazníkovi o objednávce – informace dopravci apod.

35 INT Dle způsobů předávání informací
Tradičními komunikačními prostředky – ústně, písemně, faxem On-line systém - EDI

36

37 2.1 STRATEGIE ŘÍZENÍ V LOGISTICE
OBECNÉ SCHÉMA PLÁNOVACÍHO PROCESU CÍLE STRATEGIE TAKTIKA PLÁNY REALIZACE KONTROLA

38 STRATEGIE A TAKTIKA STRATEGIE: je soubor alternativních rozhodnutí pro fungování a chování logistického systému v různých možných situacích jejichž účelem je dosažení žádoucího cíle systému. TAKTIKA : popis způsobů jak má systém realizovat jednotlivé kroky strategie

39 TYPY STRATEGICKÉHO MYŠLENÍ
NÁKLADOVÁ PRIORITA : firma usiluje o dosažení nejnižších nákladů na výrobu a distribuci. DIFERENCIACE : firma se soustřeďuje na dosažení dokonalého výkonu v oblasti přínosu pro zákazníka. (servis) OHNISKO SOUSTŘEDĚNÍ : firma se zaměří na jeden či více úzkých segmentů trhů místo aby usilovala o celý trh

40 Typy strategií pro Logistiku
Strategie flexibility – pro výrobu, odbyt, organizace logistických řetězců apod. Strategie rychlých a spolehlivých dodávek Strategie důrazu na kvalitu – dopravy, vychystávání zboží Strategie standardizace – snížení počtu variant a nahodilosti v řídícím procesu Strategie rozmisťovací – skladů, výroby apod.

41 PŘÍSTUPY K TVORBĚ STRATEGIE
1.PŘÍSTUP – vychází ze silných stránek podniku a na nich staví další vývoj. Odpovídá na otázku“Co umíme lépe než ostatní“ tomu hledá odpovídající oblasti, trhy nebo výrobky. Tento přístup: - přizpůsobuje cíl zdrojům - krátkozraký

42 2.PŘÍSTUP: Ptá se na otázku „ Čím se chceme stát, jak by měl náš podnik vypadat v budoucnosti (např.za 10 let)“ Potom hledá cesty a prostředky jak tohoto zformulovaného cíle dosáhnout tzn. zjišťuje nezbytné zdroje, existující silné stránky. Tvůrčím způsobem přizpůsobuje zdroje definovaným cílům Více doporučován

43 SPRÁVNÁ STRATEGIE PODNIKU MUSÍ SLEDOVAT
ÚSPORY ČASU - zvyšování pružnosti v reakci na poptávku SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ – RŮST KVALITY Předpokladem je růst produktivity práce jako základ existence podniku v budoucnosti jako zdroj veškeré ekonomické hodnoty.

44 K základním faktorům ovlivňující růst PP patří:
Strategické řízení musí vést k růstu výkonnosti resp. k růstu produktivity práce při realizaci oběhových procesů K základním faktorům ovlivňující růst PP patří: Zkracování průběžné doby od objednání k dodání zákazníkovi

45 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RŮST PRODUKTIVITY PRÁCE
Technologická inovace Nižší zásoby – větší obrátkovost (vyšší prod.práce) Účast pracujících na řízení Vzdělanost pracovníků Zdůraznění funkce nákupu surovin, materiálů, zboží. Soutěže o prodejnost produkce apod.


Stáhnout ppt "LOGISTICKÝ MANAGEMENT"

Podobné prezentace


Reklamy Google