Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Udržitelnost v dopravě jako součást hodnocení MA21

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Udržitelnost v dopravě jako součást hodnocení MA21"— Transkript prezentace:

1 Udržitelnost v dopravě jako součást hodnocení MA21
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, – Udržitelnost v dopravě jako součást hodnocení MA21 Ing. Jiří Jedlička, Mgr. Ivo Dostál Příspěvek vznikl v rámci projektu: COST TU0902 „Sustainable development of transport in urban areas“, financovaného MŠMT NSZM ČR - „A-test“, podpořeného z Revolvingového fondu MŽP.

2 Obsah Úvod - problematika MA21 Kritéria a hodnocení procesu MA21 v ČR
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, – Obsah Úvod - problematika MA21 Kritéria a hodnocení procesu MA21 v ČR Udržitelná doprava v hodnocení pokročilých MA21 Pilotní testování metodiky v konkrétní municipalitě Závěr

3 Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, 31. 10. – 2. 11. 2012
Problematika MA21 Agenda 21 - summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992, Charta měst směřujících k udržitelnému rozvoji (tzv. Aalborgská charta z r. 1994), globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji kvalitní správa věcí veřejných, musí být otevřená, transparentní a odpovědná veřejnosti, efektivní, umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování a založená na partnerské spolupráci s ostatními společenskými sektory a respektující odborný pohled na věc 2006 zařadilo ministerstvo vnitra MA 21 mezi oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné správě .  

4 Kritéria a hodnocení procesu MA21 v ČR
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, – Kritéria a hodnocení procesu MA21 v ČR součástí jakýchkoliv strategických plánů je i jejich hodnocení, Pracovní skupina pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj („PS MA21“) garantuje pravidelné posuzování kvality a stanovuje zásady, podle kterých probíhá pravidelné hodnocení Kritéria pro hodnocení MA21, jejichž plnění umožňuje zařazení jednotlivých municipalit do čtyř základních kategorií „A“ (nejvyšší) – „D“ (nejnižší). Vzhledem k rozdílnosti nároků kladených na kvalitní realizaci udržitelného rozvoje v různých typech obcí, jsou také kritéria pro hodnocení MA21 diferenciována pro různé typy subjektů – celkem 152

5 Kritéria a hodnocení procesu MA21 v ČR
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, – Kritéria a hodnocení procesu MA21 v ČR 1. Malá obec - obce s počtem obyvatel do 2 000; 2. Obec - základní územní samosprávné společenství občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce (dle § 1 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích) 3. Statutární město s městskými obvody nebo městskými částmi - statutární města se mohou registrovat jako celek (ve skupině Statutární město s městkými obvody) a současně se do systému MA21 mohou samostatně zapojit i jejich městské části (ve skupině obce).

6 Kritéria a hodnocení procesu MA21 v ČR
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, – Kritéria a hodnocení procesu MA21 v ČR 4. Mikroregion - Sdružení několika obcí za účelem dosažení společného cíle. Typickým rysem takového svazku je vznik z vlastní iniciativy směrem ze zdola. 5. Kraj - Vyšší územní samosprávné celky (územní společenství občanů, veřejnoprávní korporace), které ustanovuje ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. 6. Ostatní - Spřátelené organizace, soukromé, nevládní, neziskové organizace a firmy, které chtějí být registrované v databázi MA21

7 Kritéria a hodnocení procesu MA21 v ČR
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, – Kritéria a hodnocení procesu MA21 v ČR Podrobný audit dané municipality se týká celkem 10 tématických oblastí udržitelného rozvoje. Tato témata vycházejí z mezinárodních Aalborgských závazků a patří mezi ně: Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava Zdraví obyvatel Místní ekonomika a podnikání Vzdělávání a výchova Kultura a místní tradice Sociální prostředí Globální odpovědnost

8 Kritéria a hodnocení procesu MA21 v ČR
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, – Kritéria a hodnocení procesu MA21 v ČR Cílem systému hodnocení je vytvoření standardizovaného postupu hodnocení udržitelného rozvoje na místní/regionální úrovni, který umožní dlouhodobě sledovat a porovnávat kvalitu rozvoje municipalit z komplexního pohledu i v dílčích oblastech. Hlavní principy hodnocení pokročilých kategorií MA21 jsou: Posuzování stavu a trendu v rámci jednotlivých témat UR. Uchazeč (municipalita) předkládá Audit UR shrnující důkazy kvality UR, které procházejí odbornou oponenturou. Standardními důkazy jsou tzv. klíčové a doplňkové indikátory dané metodikou. Jako klíčové nejsou využívány indikátory a postupy, které jsou nedostupné z otevřených zdrojů a jejichž účelové zjišťování by bylo finančně příliš náročné. Metodika nestanovuje konkrétní cílové (či mezní) hodnoty pro jednotlivé indikátory, hodnocení bere v úvahu širší kontext (místní podmínky a situaci ve srovnatelných municipalitách), přičemž za jeho odbornou věrohodnost je zodpovědný jmenovaný oponentní expert. V dlouhodobém výhledu se náročnost podmínek pro udělení kategorie A zvyšuje v závislosti na šíření standardů dobré praxe a zlepšování stavu v jednotlivých tématech UR ve srovnatelných municipalitách a regionech v ČR

9 Kritéria a hodnocení procesu MA21 v ČR
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, – Kritéria a hodnocení procesu MA21 v ČR Typ municipality Kategorie B C D Zájemci Malá obec - 2 7 46 Obec 5 29 22 28 Statutární město 1 Mikroregion 9 Kraj 4 Celkem 6 30 87 Kategorie „A“ - není prozatím zařazena žádná z municipalit, Kategorie „B“ - Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice, Praha-Libuš a u mikroregionu Drahanská vrchovina, (Prostějov)

10 Udržitelná doprava v hodnocení pokročilých MA21
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, – Udržitelná doprava v hodnocení pokročilých MA21 Téma „Doprava“ dílčích oblastí, sada návodných otázek, soubor doporučených indikátorů. Dílčí oblast - 1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/ Návodné otázky Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, infrastruktury pro hendikepované spoluobčany, + dopravní značení cyklotras)? Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)? Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek)? Podíl nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě , Bezbariérovost komunikací, Vybavenost cyklistickými komunikacemi, Vybavenost veřejných budov infrastrukturou pro cyklisty.

11 Udržitelná doprava v hodnocení pokročilých MA21
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, – Udržitelná doprava v hodnocení pokročilých MA21 Dílčí oblast - 2 Snižování nutnosti používat individuální automobilovou dopravu a podpora alternativních druhů dopravy Návodné otázky Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, cyklostezky a cyklotrasy, infrastruktury pro pěší, infrastruktury pro tělesně hendikepované, atd.)? Jak je řešena MHD na území města (vytvoření – zachování vazeb na jednotlivé druhy dopravy (terminály, přestupní uzly), zajištění potřeb občanů (doprava do škol, doprava do zaměstnání)? Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)? Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)? Jaké jsou využívány Integrované plány dopravy? Přeprava cestujících ve veřejné dopravě, Dostupnost spojení veřejnou dopravou, Příprava a realizace komplexního plánu mobility, či obdobného strategického dokumentu, Zavedený systém regulace parkování a dopravy .

12 Udržitelná doprava v hodnocení pokročilých MA21
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, – Udržitelná doprava v hodnocení pokročilých MA21 Dílčí oblast - 3 Nízkoemisní vozidla Návodné otázky Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD? Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených? Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)? Dochází ke zohlednění využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro město? Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD a ostatní dopravní obslužnosti, Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém množství dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací .

13 Udržitelná doprava v hodnocení pokročilých MA21
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, – Udržitelná doprava v hodnocení pokročilých MA21 Dílčí oblast - 4 Bezpečnost silničního provozu Návodné otázky Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)? Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)? Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře? Podíl žáků I. stupně ZŠ zapojených do preventivních programů bezpečnosti dopravy, Odstranění krizových nehodových míst, Nehodovost v silniční dopravě .

14 Udržitelná doprava v hodnocení pokročilých MA21
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, – Udržitelná doprava v hodnocení pokročilých MA21 Dílčí oblast - 5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel Návodné otázky Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí? Vyhodnocuje město zatížení životního prostředí dopravou? Strategický plán dopravy včetně vyhodnocení vlivu na ŽP, Realizace opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty obce.

15 Pilotní testování metodiky v konkrétní municipalitě
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, – Pilotní testování metodiky v konkrétní municipalitě Municipalita zpracuje sebehodnocení Expert vytvoří „hodnotící formulář“ formálního posouzení auditu (komentář k přehlednosti a srozumitelnosti odpovědí, ke kompletnosti auditu a k úrovni práce s doporučenými indikátory) expertní výroky ke stavu v jednotlivých oblastech (pomocí známky v rozmezí -2 pro velmi špatný stav řešení dané problematiky až po známku +2 pro vynikající výsledky) SWOT analýzou sada doporučení

16 Pilotní testování metodiky v konkrétní municipalitě
Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, – Pilotní testování metodiky v konkrétní municipalitě Oblast 4.1 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy Podíl nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě. Popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Od jsou autobusy plně nízkopodlažní, bezbariérové, splňují normu Euro 5, jsou všechny nové, připraveny i na komunikaci mezi autobusy a zastávkami. Uvažováno s elektronickými info panely na významnějších zastávkách. Výsledky ECI A3 Indikátory Společný evropský indikátor A3 Podíl bezbariérovosti autobusů – 100 % Podíl nízkoemisních vozidel – 100 % Počet linek MHD je 6. V roce 2009 ujeté km je 236 000 km. V roce 2010 ujeté km v MHD je 241 000 km. Počet přepravených cestující 2009 – 570 000, rok 2010 – 568 000. Částka na MHD, rok 2009 – 5 020 000,- Kč, rok 2010 – 5 300 000,-Kč. Hodnotící výrok experta a doplňující informace Postupně se zlepšující. Nově budou všechny autobusy nízkopodlažní a nízkoemisní.

17 Konference Doprava, zdraví a životní prostředí, 31. 10. – 2. 11. 2012
Závěr Proces hodnocení MA21 by měl napomoci systematizaci sledování stavu a vývoje udržitelného rozvoje na místní úrovni v podmínkách ČR. Obce, regiony, případně další uchazeči, kteří získají kategorii A MA21, mají být srovnatelné s kvalitními obcemi či regiony v zahraničí z pohledu udržitelného rozvoje. Předkládaná metodika je doposud asi nejpodrobněji zpracovaným dokumentem pro hodnocení udržitelného rozvoje municipalit. Primárním cílem bylo nastavit jasnou metodiku pro hodnocení větších obcí, přičemž se v následujícím období předpokládá její aktualizace Dalším námětem pro zlepšení metodiky je pak její modifikace pro kategorii malých obcí do 2000 obyvatel, neboť zpracování takto rozsáhlého auditu bude pravděpodobně nad jejich personální a finanční možnosti.

18 Děkuji vám za pozornost!
Kontaktní informace: Ing. Jiří Jedlička Mobil: Telefon: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a, Brno


Stáhnout ppt "Udržitelnost v dopravě jako součást hodnocení MA21"

Podobné prezentace


Reklamy Google