Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPR Á VA O ČINNOSTI KONTROLN Í KOMISE za obdob í 1.5.2007 – 31. 10. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPR Á VA O ČINNOSTI KONTROLN Í KOMISE za obdob í 1.5.2007 – 31. 10. 2007."— Transkript prezentace:

1 ZPR Á VA O ČINNOSTI KONTROLN Í KOMISE za obdob í 1.5.2007 – 31. 10. 2007

2 ZPR Á VA O ČINNOSTI KONTROLN Í KOMISE 1. Kontroln í komise ve složen í : předsedkyně Ing. Petra Bromov á, členov é Mgr. Lucie Musilov á a Ing. Vratislav Filler, Ph.D. V obdob í 1.5.2007 – 31.10.2007 prov á děla kontroln í činnost v souladu se schv á leným pl á nem činnosti kontroln í komise (č.j. KK-07-0021). 1.1 Kontrola pr á ce výkonn é ho výboru Z á stupce kontroln í komise se z ú častnil schůz í výkonn é ho výboru konaných v term í nech 14.5., 4.6., 8.7., 6.8., 3.9., 8.10.2007. Schůze prob í haly věcně a v souladu se stanovami klubu. 1.2Kontrola z á pisů ze schůz í výkonn é ho výboru Kontroln í komise pravidelně kontrolovala z á pisy ze schůz í výkonn é ho výboru. Z á pisy jsou v souladu s průběhem schůze a ú koly z nich vyplývaj í c í jsou plněny.

3 ZPR Á VA O ČINNOSTI KONTROLN Í KOMISE 1.3 Kontrola činnost í klubu vyplývaj í c í ch z usnesen í člensk é schůze Usnesen í č. 15/04/07-4: „ Člensk á schůze ukl á d á zapisovateli zpracovat z á pis a předat jej ověřovatelům k ověřen í v term í nu do 22.4.2007. “ - usnesen í splněno Usnesen í č. 15/04/07-5: „ Člensk á schůze ukl á d á ověřovatelům ověřit z á pis a předat jej prezidentovi sportovn í ho klubu v term í nu do 30.4.2007. “ - usnesen í splněno 1.4 Kontrola prezentace klubu Kontroln í komise prov á děla průběžnou kontrolu webov é prezentace klubu a jednotlivých prezentac í v tiskovin á ch. (č.j. KK-07-0023). S výsledky byl pravidelně seznamov á n spr á vce webov é prezentace. Př í padn é nedostatky byly neprodleně odstraněny. 1.5 Schůze KK Kontroln í komise se se š la na dvou schůz í ch v term í nech 25.7. a 31.10.2007. Z á pisy ze schůz í jsou um í stěny na webových str á nk á ch klubu (č.j. KK-07-0019 a KK-07-0026).

4 ZPR Á VA O ČINNOSTI KONTROLN Í KOMISE 2. Kontrola podkladů na členskou schůzi Kontroln í komisi byly v souladu se stanovami předloženy ve š ker é podklady připraven é k projedn á n í na člensk é schůzi. Kontroln í komise podklady doporučuje k projedn á n í na člensk é schůzi. 3. Z á věr Kontroln í komise neshledala ž á dn é nedostatky v činnosti klubu. Výkonný výbor hospodař í se svěřenými prostředky klubu ú čelně a o chodu klubu vede z á znamy vyhovuj í c í m způsobem. Pr á ce výkonn é ho výboru vede k udržen í a rozvoji klubu v jeho hlavn í ch i vedlej ší ch činnostech.


Stáhnout ppt "ZPR Á VA O ČINNOSTI KONTROLN Í KOMISE za obdob í 1.5.2007 – 31. 10. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google