Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FS/CF Česká republika Fond soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FS/CF Česká republika Fond soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti."— Transkript prezentace:

1 FS/CF Česká republika Fond soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti

2 Aktivity FS, příprava nového programovacího období a rozvoj Moravskoslezského kraje Ostravice, 16. března 2006 Koncepce a finanční řízení projektů Fondu soudržnosti

3 Cíle prezentace Informovat o problematice Fondu soudržnosti dnes Porovnat současnost Fondu soudržnosti s jeho budoucností (07-13) Seznámit posluchače se základními principy (vnitřního) chodu (řídícího) orgánu FS

4 Dokumenty, žadatelé – sektor ŽP SMĚRNICE MŽP č. 11/2004 o implementaci projektů Fondu soudržnosti, SMĚRNICE MŽP č. 08/2005 pro předkládání žádostí o podporu z Fondu soudržnosti a SMĚRNICE MŽP č. 4/2005 o čerpání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro investiční projekty realizované v rámci Fondu soudržnosti Typy žadatelů: obce svazky obcí kraje státní podniky státní příspěvkové organizace nestátní neziskové organizace subjekty, v nichž mají města nebo obce nadpoloviční majetkovou účast

5 Dokumenty, žadatelé – sektor doprava SŽDC, ŘSD, SL, SVC, kraje a jejich organizace Náležitosti projektů – stále platné Ekonomická a finanční analýza, studie uskutečnitelnosti EIA NATURA 2000 Projektová dokumentace Připravenost podle stavebního zákona

6 Životní cyklus projektu - 1 Zpracování žádosti, zpravidla vícestupňové – analogie z před-investiční přípravy Proces výběru a schvalování žádosti Formální rozhodnutí o přijetí, rozhodnutí o dotaci (podle rozpočtových pravidel SR) Smlouvao realizaci projektu (týká se „evropských peněz“), Smlouva o spolufinancování projektu českou stranou Příprava zadávací dokumentace a a uskutečnění výběrového řízení ( u velkých projektu nad 300 mil.Kč bez DPH schválení výběrové komise vládou)

7 Životní cyklus projektu - 2 Výběr dodavatele a supervizora Vlastní realizace projektu Kontrolní činnost Ukončení realizace projektu Vypracování závěrečné dokumentu (závěrečné zprávy pro EK) Winding - up projektu (Odeslání do Evropské komise) Vyplacení zádržného EK

8 Postup podávání žádosti do FS v oblasti ŽP (04-06) 1. Etapa Předložení záměru projektu 1/2 (posuzuje jen česká strana) Osnova záměru projektu je přílohou Směrnice č.8/2005 Záměr je nutno předložit odboru posuzování vlivů na ŽP a IPPC MŽP a odpovědnému orgánu zda má vliv na oblasti NATURA Žadatel také musí vypracovat studii proveditelnosti projektu Žadatel předloží záměr v českém jazyce krajskému úřadu v min. 5 kopiích včetně map.příloh a kopie na CD KÚ zkontroluje zda záměr je v souladu se státními a regionálními plány a metodikou MŽP vydanou k tomuto účelu, popř. vyzve žadatele ke konzultacím na doplnění informací KÚ rozešle záměr členům krajské pracovní skupiny (KPS) jako podklad k projednání záměru na zasedání skupiny

9 Postup podávání žádosti do FS v oblasti ŽP (04-06) 1. Etapa Předložení záměru projektu 2/2 Vyjádření KPS- doporučení nebo doporučení k doplnění projektu nebo nedoporučení V případě doporučení odsouhlasený záměr se předloží odboru integrovaného financování MŽP ve 3 tištěných kopiích a 25 CD Předání odsouhlaseného záměru členům Pracovní skupiny pro FS (dále jen PSFS) Jednání PSFS – záměr může být přijat,podmínečně přijat nebo vrácen k přepracování Na základě zápisu ze zasedání PSFS OIF připraví doporučení ministru ŽP. Ten rozhodne po projednání v poradě vedení MŽP V případě schválení je žadatel vyzván k vypracování kompletní žádosti pro EK v českém a/nebo anglickém jazyce, žadatel v této chvíli může požádat o spolufinancování ze SFŽP ČR nebo státního rozpočtu. V případě podmínečného schválení je žadatel vyzván k dopracování dle doporučení PSFS. Pokud pak OIF nemá připomínky, je žadatel vyzván k vypracování kompletní žádosti pro EK v českém a/nebo anglickém jazyce.

10 Postup podávání žádosti do Fondu soudržnosti CF v oblasti ŽP 2. 2. Etapa Schvalování žádosti o podporu z FS 1/2 Žadatel finální žádost se předloží MŽP( odboru integrovaného financování) a SFŽP ČR, žádost musí být ve stádiu min. platného ÚR (vždy po dvou tiš. Kopiích včetně obrazových příloh + 1verze na CD V případě požadavku spolufinancování ze státního rozpočtuje nutné předložit žádost také odboru rozpočtu MŽP V případě nejasnosti konzultace a vyjasnění se žadatelem SFŽP ČR posoudí žádost z technického a finančního hlediska, poté do 1měsíce zašle žadateli své připomínky. Žadatel žádost upraví a poté pošle vypořádanou žádost SFŽP ČR Po vypořádání žadatel předloží žádost ve dvou kopiích OIF MŽP,které budou postoupeny MMR a předloženy do mezirezortního řídícího výboru FS (dále jen MŘVFS) Po odsouhlasení tímto výborem- předložení def. verze žádosti SFŽP ČR (15 tišt.kopiích+7xCD verze) z toho 14 tk+5xCD verzi postoupí OIF MŽP OIF MŽP po kontrole- postoupí žádost MMR, odboru Řídícího orgánu FS,který zajistí podpis MŘVFS a odešle je Evropské komisi

11 Postup podávání žádosti do Fondu soudržnosti CF v oblasti ŽP 2. Etapa Schvalování žádosti o podporu z FS 2/2 Po vypořádání žadatel předloží žádost ve dvou kopiích OIF MŽP,které budou postoupeny MMR a předloženy do mezirezortního řídícího výboru FS (dále jen MŘVFS) Po odsouhlasení tímto výborem- předložení def. verze žádosti SFŽP ČR (15 tišt.kopiích+7xCD verze) z toho 14 tk+5xCD verzi postoupí OIF MŽP OIF MŽP po kontrole- postoupí žádost MMR, odboru Řídícího orgánu FS,který zajistí podpis MŘVFS a odešle je Evropské komisi OIF Informuje žadatele o zaslání definitivní verze EK Rozhodnutí EK o poskytnutí podpory, v případě schválení o její výši a stanovení finančního plánu a podmínek poskytnutí podpory, které jsou součástí Rozhodnutí Komise V případě schválení ministr ŽP vydá Rozhodnutí ministra o dotaci V případě, že žadatel žádal o prostředky také z rozpočtu je v případě schválení tato žádost zaregistrována Doporučená lhůta pro předkládání žádosti SFŽP ČR, popř. OIF nebo odboru rozpočtu MF je polovina dubna daného roku.

12 Implementační systém – hierarchie dokumentů NRP 04-06; NSRR 07-13 Koncepce FS, OP I a programový dodatek pro 04-06; Impl. systém pro velké projekty, OP doprava a OP ŽP pro 07-13 Podmínky pro žadatele, výzvy Operační manuál Manuály pracovních postupů Metodiky finančních toků, metodiky certifikace

13 Implementační systém – prvky řízení Řídící orgán Zprostředkující subjekt Realizační orgán Platební orgán Platební jednotka Certifikační orgán Auditní jednotka Kontrolní instituce CHJ, kontrolní orgány ministerstev, finančních úřadů a další

14 Finanční řízení projektů Řídící orgán FS 04-06 Dnes cca 40 projektů za 30 mld. Kč Do konce 06 více než 55 projektů Ubezpečuje se o chodu implementačního systému, činí závěry, prosazuje opatření Garantuje certifikaci výdajů Monitoruje finanční toky Vede Technickou asistenci ŘO FS

15 Oddělení koncepce a ekonomiky Procesy a garanti – viz Operační manuály a Manuály pracovních postupů Koordinátoři Finanční tokůKoo1 TA FSKoo2 Finančního plánu 1 Monitorování/certifikaceKoo3 Ukončení projektuKoo4 Audit trail 4 Právní problematiky 2 Správce Operačního manuálu 2

16 Příští období 07-13 a koneční příjemci (KP) Začíná se dnes Trvá 7 let 4-5x více prostředků za výhodnějších podmínek Pravidlo n+3 a jeho vliv na strategii KP Jak na to, když začínáme – úvodní úvahy

17 Oddělení koncepce a ekonomiky odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti Kontakt: tel.: +420 224 86 1400/1707/1127/1256 www.struturalni-fondy.czwww.struturalni-fondy.cz, www.mmr.czwww.mmr.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "FS/CF Česká republika Fond soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google