Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha marketingu v řízení organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha marketingu v řízení organizace"— Transkript prezentace:

1 Úloha marketingu v řízení organizace
Marketingová komunikace

2 Řízení společnosti prostřednictvím marketingové komunikace
„Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní usíná.“ A. M. Lindbergh Ovlivňování je takový typ komunikace s poddajnými typy lidí, které jiné osobnosti (vůdcovské, autoritativní, charizmatické) získávají pro své cíle. Ovlivňování může být nezáměrná, nenásilná (hrdina televizních seriálů pije sekt …) , a nebo záměrná, Záměrné ovlivňování je, když autor počítá s manipulací příjemců s cílem např. prodat zboží, zvýšit zisk apod. To jsme v rovině marketingové komunikace, kde jde vždy o záměrnou ovlivňování Příklad - Denně nám média přinášejí nové zprávy o aktuálních trendech. Jeden z největších trendů současnosti se stal tvz. zdravý životní styl (narážky na zdraví, potřebu vitamínů, ochranu zdraví, zdravou výživu a výživové doplňky, welness, produkty s označením light …… -ms-a-zdrave-abecedy.html

3 Řízení společnosti prostřednictvím marketingové komunikace
Marketingovou komunikací (komunikační mix) jsou všechny typy komunikací, tj. informace o produktu, značce, firmě a jejích aktivitách, která se dnes šíří a předávají v mnoha rovinách, nejrůznějšími cestami a v celé řadě médií, kterými se společnost snaží ovlivnit vědomosti, postoje a chování zákazníka, je to souhrnný pojem zahrnující různé druhy komerčních komunikací.“ „V poslední době si však firmy daleko silněji uvědomují nutnost intenzivně komunikovat i s dalšími skupinami, zejména pak s akcionáři a vlastníky, se zaměstnanci, s tiskem a ostatními médii, orgány veřejné a státní správy, lobbistickými skupinami atd...Tato úroveň se nazývá korporátní (nebo korporační) komunikace.“

4 Cílové skupiny ve firemní komunikaci

5 PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce ( Philip Kotler) Adresáti zpráv - externí zákazníci, spolupracovníci, zainteresované osoby. Zprávu pokaždé přizpůsobíme charakteru úkolu, postavení osoby adresáta a její odbornosti. Všechny organizace i jednotlivci musí komunikovat: předávat si nebo si smysluplně, včas a jasně vyměňovat informace. Důvody ke komunikaci : Stávající a potenciální zákazníci musí být informováni o produktech formou nabídky Je třeba neustále informovat dodavatele i distributory Zaměstnanci musí vědět, co se děje, o co se organizace snaží, jaké jsou její záměry, co se od nich očekává a jakým směrem se vše bude vyvíjet Spolupracovníci musí být informováni o činnostech ostatních oddělení Široká veřejnost musí vědět, co organizace dělá a jaké má plány

6 Šum překrucující zprávu
Průběh komunikace Šum překrucující zprávu Odesílatel Médium pro přenos Příjemce zprávy nebo osoby, s nimiž spolupracujeme Zpětná vazba Komunikátor – je producent hodnot, tedy podnik, který chce zákazníkovi sdělit informaci. Příjemcem – je zákazník, který uvažuje o koupi, nebo si již produkt zakoupil nebo je jeho uživatelem. Příjemce zprávy reaguje a zpětnou vazbou nám sděluje, jak je s podnikem či s produktem spokojen. Šum může způsobit např. nepřiměřené množství reklamy, zákazník je zahlcen informacemi a naší nevěnuje pozornost nebo se k němu prostě nedostala. Zprávou je jeho vyjádření k produktu. Dopisy, y, telefonní sdělení atd. jsou komunikační prostředky, jimiž zákazník zprávu kóduje Jaké by mělo být sdělení : Musí upoutat pozornost Musí být srozumitelné Musí odpovídat potřebám a přáním příjemce a přinášet vhodnou možnost jejich uspokojení

7 Nevědomost Známost Porozumění Akce Přesvědčení Průběh komunikace
Odesílatel musí vždy přesně vědět, koho chce oslovit – znát cílovou skupinu, mít jasnou představu o odesílané zprávě a o požadovaném výsledku. Podle toho se rozhodne, které komunikační médium použije. Smyslem komunikačního přenosu je informování cílové skupiny, překonání komunikačního spektra ze stavu nevědomosti příjemce do stavu akce : Nevědomost Známost Porozumění Akce Přesvědčení

8 Kampaň Nemyslíš – zaplatíš !
Cílem -do konce roku 2010 snížit počet nehod a z nich vyplývajících usmrcených osob na 707. Vytvořit základ pro změnu chování účastníků silničního provozu, donutit lidi k uvědomění si rizik a zodpovědnosti nejen za svůj život, ale i za životy ostatních účastníků silničního provozu vyvolat okamžité reakce na kampaň tedy vzbudit zájem, vyprovokovat diskuse a udržet pozornost u problematiky bezpečnosti silničního provozu Na tento sraz se tvoji kamarádi těšit nebudout Text billboardu, na kterém byly motocykly zaparkované před krematoriem

9 Motocyklisté 20% rychlost
Cílové skupiny Řidiči osobních automobilů ve věku let 40% (agresivita, rychlost, alkohol) Motocyklisté 20% rychlost Chodci/cyklisté 10% reflexní viditelnost chodců) Děti 10% (zádržné systémy) Profesionální řidiči 10% Ostatní řidiči ve věku nad 25 let 10%

10 Integrování marketingové komunikace
To, co je novinkou v podtextu nového způsobu marketingové komunikace a v diskusi o IMC, je pohled ze strany zákazníka. Zákazník příliš nerozlišuje mezi reklamou, sponzorováním, rozesílkou nabídek, podporou prodeje a výstavami a podobnými akcemi. Pro něho jsou všechny tyto aktivity velmi podobné a vnímá je jako způsoby, jak je přesvědčován, aby koupil produkt určité firmy. Je-li oslovován nekonzistentními (nesouhlasnými) sděleními, je zmaten a stěží lze předpokládat, že bude přesvědčen k nákupu. Zákazník totiž velmi citlivě vnímá rozpory ve sděleních.“ Determinujeme-li tedy IMC z pohledu zákazníka, je to taková komunikace, kdy příjemci nabízíme nástroje, sdělení, zdroje a média takovým způsobem, který je pro něj hodnotný a dává mu příležitost rychleji a lépe porozumět sdělení.

11 Integrovaná marketingová komunikace
Klasická komunikace Integrovaná komunikace Zaměřena na prodej Masová komunikace Monolog, jednostranná komunikace Informace jsou vysílány Iniciativa na straně vysílajícího Přesvědčování Účinek na základě opakování Obtížný prodej Vlastnosti značky Orientace na transakci Změna postojů Zaměřena na udržování vztahů Selektivní komunikace Dialog, dvoustranná komunikace Informace – samoobsluha Iniciativu přebírá příjemce Informace jsou poskytovány Účinek na základě konkrétních informací Snadný prodej Důvěra ve značku Orientace na vztahy Spokojenost

12 Integrovaná marketingová komunikace
Coca – cola – jednotný celosvětový image – barva, písmo Reklama – tištěná, televizní Sponzorství – Olympijské hry, školský pohár Podpora prodeje – soutěže a hry, vyměň za body … PR Internet – Facebook, YouTube

13 Interní podniková komunikace – interní zákazník
INTERNÍ PUBLIKUM (Okruhy lidí, se kterými interně komunikujeme) : Uvnitř organizace znamená komunikace víc než posílání informací. Význam zprávy musí být jasný, všechny zúčastněné strany musí chápat, co bylo řečeno a odesílatel zprávy musí být přichystán na zpětnou vazbu a reagovat na ní. Je nutno vybudovat účinný systém interní komunikace! Komunikací s ostatními si vyměňujeme myšlenky, zkušenosti, stanoviska, hodnoty, názory, informace. Důvody k interní komunikaci : Poskytování správných informací těm, kteří je potřebují Přesvědčování – když chceme získat podporu, ovlivnit jiné Podněcování dialogu – upřesnění plánu, využití znalostí ostatních Budování vazeb a pocitu sounáležitosti Prokazování úcty (veřejné poděkování, hrdost) Zlepšování výkonnosti firmy Podpora týmové práce - přijetí principu účasti různých profesí a práce mimo svůj rámec.

14 Interní podniková komunikace – interní zákazník
Funkce interní komunikace : Informační – ve všech směrech (odshora dolů a opačně, napříč útvary…) Řídící – dochází k souladu vizí a plánů vlastníků a zaměstnanců Motivační – cílem je zainteresovanost pracovníků, vede ke ztotožnění se s podnikovými cíly Konzultační – pomáhá řešit problémy Vůdcovská – vyjadřuje zaměstnanecký názor, rozvíjí konstruktivní kritiku, upevňuje zaměstnanecké sebevědomí Společenská – vedení dává najevo, že si váží práce zaměstnanců

15 Interní komunikace – interní zákazník
Různé typy sdělení adresovaných internímu publiku Publikum Zpráva Zaměstnanci Děkuji Vám Možná byste chtěli vědět, že … jak … proč … Můžeme věci zlepšit – jaký na to máte názor … Proto musí dojít k … Kolegové Žádám Vás, abyste to udělali Všimněte si, že …. Proč jste to udělali ? Kdy to bude hotové Podílníci (akcionáři, Investoři, věřitelé) Vedeme si takto Toto je důvod, proč … Váš finanční zisk bude … Postupujeme dle Vámi určené strategie s těmito výsledky …

16 Interní komunikace – interní zákazník
Nástroje interní komunikace : Klasické -podniková média (časopis, rozhlas), manažerské dokumenty (zápis z porad, výroční zprávy, koncepční dokumenty, kniha tváří), nástěnky, telefon, verbální komunikace ( porady, podnikové meetingy, personální rozhovory, podnikové akce) Moderní – Open SMS,MMS, open , intranet, e-house časopis, infomail (adresnost, rychlost) Vybudování nástrojů interní komunikace uvnitř podniku není cílem, ale pouze prostředkem pro její efektivní uskutečňování a východiskem pro efektivní komunikaci externí.

17 Úrovně interní komunikace
Pravidlem interní komunikace je, že informace se musí dostat k pravému adresátovi v pravý čas 6 úrovní Očekávání podniku od zaměstnance (smlouva, pracovní dohoda, motivační řád) Jak toto očekávání zaměstnanec plní ( periodická pracovní hodnocení) Jak se podnik zajímá o zaměstnance ( benefity, motivační a vzdělávací programy, program osobního růstu) Jak se podniku daří ( informace o hospodaření podniku, perspektivách, výsledcích) Jak funguje podniková kultura (corporate identity… Kde jsou rezervy pro zlepšení – prostor při vzájemný dialog

18 Externí komunikace – externí zákazník
EXTERNÍ PUBLIKUM (Okruhy lidí, se kterými externě komunikujeme) : Publikum, které od Vaší organizace může nakupovat : Spotřebitelé, distributoři, ministerstva, podniky Publikum, na něž by jistě Vaše organizace měla vliv : Dodavatelé, podporovatelé a sponzoři, dárci, vládní orgány, mezinárodní organizace, bankéři, reportéři, konkurence, nátlakové skupiny- ekologické organizace, sdělovací prostředky. Vždy musíte najít vhodný způsob, jak tyto lidi informovat, ovlivnit a komunikovat s nimi! Důvody, proč komunikujeme s externím publikem : Zvýšení prodeje : výsledek propagace nových možností použití výrobku Zlepšení dobrého jména firmy (image) – kladnější postoj zákazníků k podniku a produktu. Umístění značky – cílová skupina chápe, co značka představuje a v čem spočívá jedinečnost nabídky Ovlivňování nákupních zvyklostí – snaha vést je k věrnosti značce nebo stejné firmě Poskytování informací – informace o dostupnosti produktu Hlášení výsledků – informovanost municipalit Monitorování a provádění auditu o organizaci Posílení rozhodnutí koupit si právě Váš výrobek Péče o zákazníka – nabídka poprodejního servisu.

19 Externí komunikace – externí zákazník
Adresáti marketingové komunikace - různé typy sdělení adresovaných externímu publiku Publikum Zjistěte, co by vaší domácnosti nebo firmě slušelo Rádi s vámi budeme konzultovat vaše přání a možnosti, představíme vám standardní produktový vzorník i aktuální novinky Zákazníci, spotřebitelé, klienti …Splníme Vaše sny, Vaše finanční jistota, Na těchto základech můžete stavět, Měníme vztah lidí k vlastnímu zdraví (Klas), Hanák – styl a kvalita. Distributoři (obchod) Dodávka do 24 hodin, Spolehlivost – jistota …, Dodávka až do domu Dodavatelé Média Zainteresované osoby Společnost jako celek Výhodná spolupráce, Jsme držiteli ISO 2001 … Tiskové zprávy, tiskové konference, Zprávy finančnímu úřadu – daňové přiznání, výkazy sociální zdravotní pojištění, výroční zpráva … Kupujte naši značku, My poradíme – vy ušetříte,

20 Promotion (propagace) Motto: Trh neexistuje, jsou jen tisíce spotřebitelů
Obecná terminologie: PROPAGACE – nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace FORMY (nástroje) PROPAGACE (marketingové komunikace) – mix nástrojů marketingové komunikace - Reklama - inzerce v tisku, televizní spoty, rozhlasové spoty, venkovní reklama, reklama v kinech, audiovizuální snímky, www stránky …, Osobní prodej Přímý marketing – direct marketing podpora prodeje ( kupony, soutěže, prémie, bonusy), práce s veřejností(PR – kontakt s novináři a médii, tiskové zprávy, výstavy, veletrhy, ochutnávky, předváděcí akce, tiskové konference, sampling – vzorky, semináře, odborné konference…) sponzoring (finanční podpora kulturní, společenské, sportovní akce s uváděním loga, sponzoring formou vzorků, obleků, obutí …)

21 Nástroje propagace REKLAMA PODPORA PRODEJE PUBLIC RELATIONS
REKLAMA PODPORA PRODEJE PUBLIC RELATIONS PŘÍMÝ MARKETING TV Tisk Rádio Outdoor Indoor Kina Internet POS Výstavy a veletrhy Vzorky, kupóny Soutěže Slevy Ochutnávky Dárkové předměty Prezentace v tisku, rozhlase a TV Publicita Tiskové konference Sponzoring Školení, účast na konferencích Osobní a pultový prodej Telemarketing Teleshopping Direct mail On-line marketing Předvádění výrobků

22 Reklama „Reklama je jedním z nejstarších, nejviditelnějších a nejdůležitějších nástrojů marketingového komunikačního mixu. Vynakládá se na ni mnoho prostředků a žádná z dalších marketingových aktivit nevyvolává tolik veřejných diskusí a rozporů.“ Základní cíle reklamy pak můžeme vymezit takto: „Informativní, kdy reklama informuje veřejnost o novém produktu, o jeho vlastnostech. Účelem této reklamy je vyvolat zájem a poptávku (pull-strategie). Přesvědčovací reklama nastupuje v období zvýšeného konkurenčního tlaku a jde tudíž o to, zapůsobit na zákazníka tak, aby si zakoupil právě náš produkt (push-strategie). Připomínací reklama má udržet v povědomí zákazníků náš produkt i značku, například před nadcházející sezonou.“

23 Podpory prodeje Jsou chápány jako krátkodobé stimuly, zaměřené na zvýšení prodeje určitého produktu prostřednictvím poskytnutých krátkodobých výhod zákazníkům. Zahrnují cenová zvýhodnění, kupony opravňující ke slevě, ceny v soutěžích, ochutnávky, vzorky zdarma, věrnostní programy, účasti na výstavách a veletrzích, předvádění výrobků a další nepravidelné prodejní činnosti

24 Přímý marketing Je přímý osobní kontakt se zákazníkem a potenciálními zákazníky. Mohou to být speciálně zpracované brožurky pro konkrétní klienty (s možností zpětné vazby), přímé zásilky na adresáta, telemarketing, reklama s žádostí o odpověď, cool centra (aktivní, pasivní) apod

25 Public relations vztahy s veřejností jsou všechny činnosti, které by měly pozitivně ovlivňovat vztahy mezi korporacemi a cílovými veřejnostmi. PR je soubor nástrojů na vytváření, udržování a řízení komunikačních procesů s cílem vzbudit u veřejnosti pozitivní veřejné mínění a navodit důvěru. sociálně komunikační aktivitu pomocí které vytváří a udržuje pozitivní vztahy mezi podnikem a veřejností a v důsledku toho je dosaženo vzájemné důvěry a porozumění

26 Public relations Publicita - jedná se o tiskové zprávy, poskytování interview nebo výroční zprávy. Je neplacenou informací, která se o dané organizaci objevuje v médiích. Pomáhá vytvořit podvědomí o produktu či události. Events (organizování událostí) - jedná se o pořádání různých podnikových akcí, večírků, udělování ocenění, představení nového výrobku atd. Cílem je zlepšovat a udržovat vztahy se zaměstnanci i s nejbližším okolím. Lobbying - spočívá v zastupování a prezentaci názorů organizace při jednání s politiky. Základem je přádávání odborných informací těm, kteří o této oblasti rozhodují nebo naopak – snaha výrobců získat potřebné informace od zákonodárců, například jaká nová opatření v legislativě chystají. Využívají přitom přímou, osobní komunikaci. Sponzoring firma sponzoruje různé kulturní, společenské nebo sportovní aktivity.

27 Sponzoring Sponzoring byl dříve vnímán jako doplňková aktivita reklamy. Postupně byl tento postoj a přehodnocován v současné době význam sponzoringu zásadě vzrostl. náklady na tradiční reklamní aktivity se neustále zvyšují, jejich účinnost klesá a reklamní působení je ze strany veřejnosti všemožně vypínáno. Na rozdíl od reklamy u sponzoringu je poselství o firmě nebo produktu zakotveno přímo ve vybrané akci či události, tzn., že člen cílové skupiny, která má o akci či událost zájem, zcela samozřejmě přijímá i poselství o firmě nebo jejích produktech už jenom tím, že akci sleduje nebo se jí účastní.

28 Veletrhy a výstavy V rámci přípravy a realizace účasti na veletrhu či výstavě se prakticky kombinují reklamní prostředky, podpora prodeje, osobní prodej a celá účast je ve své podstatě PR aktivita.“ Výstavy a veletrhy představují účinnou komplexní aktivitu, která je významnou součástí komunikačního mixu a podstatným nástrojem pro budování a posilování povědomí o značce.

29 Osobní prodej Osobním prodejem rozumíme prezentaci výrobku či služby při osobní komunikaci mezi prodávajícím a zákazníkem. Jde tedy o přímou, oboustrannou interakci, která si kromě prodeje produktu klade za cíl budování dlouhodobého pozitivního vztahu a posilování image produktu a firmy. Velkou výhodou tohoto nástroje je okamžitá zpětná vazba

30 Efektivnost marketingové komunikace
Důvěryhodnosti – komunikace partnerů se opírá o vzájemnou znalost a důvěru. Volbě vhodného prostředí a času Jasnosti sdělení – informace musí být vyjádřeny jednoduchými pojmy a symboly. Pochopitelnosti a významnosti sdělení – informace musejí mít význam jak pro komunikátora, tak pro příjemce, musejí být podstatné pro jeho systém hodnot. Osvědčených kanálech – prověřené a úspěšné komunikační kanály je třeba patřičně využívat a respektovat je, neboť k nim má příjemce vytvořený vztah. Jednotlivé kanály jsou různě vhodné při odlišných okamžicích komunikačního procesu. Znalosti příjemce – „komunikace se opírá o znalost komunikačních schopností adresáta, je nejefektivnější, jestliže vyžaduje co nejmenší mimořádné úsilí na straně příjemce, což předpokládá znát jeho dosažitelnost, zvyky, schopnost vnímat a pochopit sdělení, úroveň vzdělání atd.“ Jinými slovy, čím více o příjemci sdělení víme, tím efektivnější komunikační proces jsme schopni realizovat. Soustavnosti – komunikace je nikdy nekončící proces, který vyžaduje neustálé rozvíjení a opakování.

31 Média (mediální mix) Využíváme pro přenos reklamních sdělení Při výběru posuzujeme : - charakteristiku příjemců reklamy Dosah (čtenost, sledovanost) Vliv – intenzita účinnosti Náklady Média : tisk, televize, rádio, internet, outdoor…

32 Tisková média noviny a časopisy, neperiodické publikace, jako např. katalogy, ročenky a interní publikace – firemní časopisy, klubové zpravodaje Tisk jako médium propagace je vůbec jedním z nejstarších druhů mediální komunikace a ačkoliv v dnešní době přibývá mnoho dalších komunikačních prostředků, zůstane tisk stále důležitou součástí propagační činnosti. Čtenáři se k tisku stavějí aktivněji než třeba k televizi či rozhlasu, protože se pro jejich výběr a četbu rozhodují sami. Tisk a tištěné slovo se obecně těší větší důvěře lidí než obrazové sdělení. Další výhodou pro reklamu v tisku je velká důvěryhodnost média.

33 Další média – rádio, internet, nosiče venkovní reklamy, telefon
Televize výhodou televizní reklamy je současné působení na více smyslů. „Televize umožňuje kombinovat slovo, obraz a hudbu tak, aby uvízly v myslích posluchačů. Obchodní politika CET 211 Další média – rádio, internet, nosiče venkovní reklamy, telefon

34 Nové trendy – Event marketing
Event znamená událost. Event marketing se často překládá jako pořádání nevšedních akcí (událostí). Snahou event marketingu je upoutat a získat pozornost prostřednictvím přímé a osobní komunikace. Ale nikoliv běžnými reklamními akcemi, ale právě uspořádáním akce s nevšedními zážitky (jedinečnost a neopakovatelnost). K tomu využívá zejména prvky her a zábavy. Jde tedy o „zinscenování zážitků stejně jako jejich plánování a organizaci v rámci firemní komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat psychické a emocionální podněty zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, které podpoří image firmy a její produkty. Podstata event marketingu se charakterizuje zvláštním představením / výjimečnou událostí, prožitkem, který je vnímán najednou více smysly a komunikovaným sdělením“

35 Metriky efektivity velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:U tohoto druhu marketingové komunikace je velikost oslovené cílové skupiny závislá na rozsahu pořádané event-marketingové akce, ale obecně lze říci, že je zde vysoká míra segmentace s menší velikostí oslovené cílové skupiny. rychlost zasažení: Okamžitá při pořádání akce. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:V případě event-marketingové akce lze v celku rychle a přesně vyhodnotit návštěvnost akce. finanční náročnost: Oproti ostatním novým trendům v marketingové komunikaci je zde vzhledem k výdajům např. na pronájem prostor, občerstvení atd. vyšší míra finanční náročnosti.

36 Nové trendy – guerilla (partyzán)
podstatným prvkem je nízká nákladovost, rychlost a balancování na hranici zákona Principem guerilla marketingu je udeřit na nečekaném místě, zaměřit se na přesně vytipované cíle a ihned se stáhnout zpět. Jde tedy o přepadení spotřebitele s reklamním sdělením na místech, kde podobný typ reklamy neočekává. příkladem může být předvánoční kampaň (z roku 2006) společnosti Vodafone. Ta nechala nainstalovat na konkurenční reklamní nosiče parohy jakožto součást kampaně „falešní sobi“ Stávalo se i to, že zákazníci České spořitelny narazili před pobočkou na stojan konkurenční Poštovní spořitelny s nápisem „Tady už je zavřeno. Banka na Vaší poště má stále otevřeno“.

37 Metriky efektivnosti je složité říci, zda a priori oslovuje menší či větší počet osob z cílové skupiny a zda provádí dostatečně segmentaci zákazníků. V tomto druhu marketingové komunikace záleží na obsahu a rozsahu akce, na jejím pojetí a hlavně také na nápadu. zasažení je okamžitá při provádění guerillové akce. Pokud je u zákazníků úspěšná a má ohlas, je pravděpodobné, že bude prezentována i v médiích. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:I zde není možné jednoznačně říci, zda je či není guerilla marketing dobře měřitelný a záleží na obsahu a rozsahu akce, na jejím pojetí a nápadu. finanční je důležitý nápad celé akce, více než finanční náklady provedení.

38 Nové trendy – mobilní marketing
Pod pojmem mobilní marketing se rozumí všechna řešení, která využívají nástrojů mobilní komunikace pro komunikaci s uživatelem. Někdy je tento druh marketingu nazýván M-obchodování. využívá mobilní telefon nebo jiné mobilní zařízení, jako je například osobní digitální asistent (PDA). Možnosti, které nám dnešní svět mobilních telefonů nabízí, je opravdu pestrý. Jedná se zejména o SMS zprávy, hry, hlasování, kluby a portály, MMS zprávy, soutěže o okamžitou výhru, odměňování logy a vyzváněním, M-kupóny, M-pozvánky, M-inzeráty .Mobilní telefon nám nabízí i přístup na internet.

39 Nové trendy – product placement
Product placement neboli distribuce zboží či reklamní využití výrobků představuje „záměrné a placené umístění značkového výrobku do audiovizuálního díla za účelem jeho propagace“ určité výrobky (služby) nebo loga smluvního partnera jsou umístěny do filmového děje – hlavně na výrazná místa ve filmech či v televizních inscenacích (do popředí či pozadí scény). Jistě dobrým příkladem budováním značky a jejím povědomím je společnost Mattoni, kdy se jejich minerální vody objevují v mnoha filmech a televizních talkshow. Společnost Mattoni nezaváhala ani ve spojení své minerální vody se známými osobnostmi, například Jan Kraus či Petra Němcová.

40 Nové trendy – retail marketing
Retail neboli maloobchodní marketing je především otázkou  podnikatelské činnosti obchodních společností - obchodních řetězců hypermarketů a supermarketů.

41 Nové trendy – virový marketing
neřízené šíření ( epidemie) informací mezi lidmi. To znamená přeposílání odkazů na videa, doporučování produktů či služeb na sociálních sítích a další přeposílání a odkazování na kampaň mezi uživateli. Tím zadavatel dosáhne rychlého růstu povědomí o značce mezi mnoha uživateli. Vlastně jde o to, aby si zákazníci mezi sebou řekli o daném výrobku, službě či webové stránce. Evian

42 T-Mobile - spolehlivost, jednoduchost, inspirace
Typy kampaní Imageová – dlouhodobá image podniku i produktu, upevňuje goodwil v dlouhodobém působení, nikdy nekončící T-Mobile - spolehlivost, jednoduchost, inspirace 103 milióny zákazníků v rámci celosvětové komunikační sítě T-Mobile využívají výhod silné mezinárodní skupiny pro své individuální potřeby. Staňte se jedním z nich!

43 Typy kampaní Produktová – cílem je prezentovat informace o konkrétních hodnotách a konkurenčních výhodách nového produktu ArginMax® Forte pro muže je unikátní doplněk stravy, který přispívá k dlouhodobému zlepšení erekce

44 Typy kampaní z hlediska cílů MK
Zvací – upomínací – zve na den otevřených dveří, veletrh…pozvání na konkrétní datum, hodinu Prodlužovací – výprodejní – sezónnost Podpora prodeje – výrobek je na nejlepším místě a prodejci jej chválí, přiměje ke zkušební koupi, zvyšuje hodnotu značky …

45 Slovo závěrem Ovlivňování chápeme jako proces záměrného působení na osobnost ( emoce), jehož cílem je vyvolat v prožívání a chování změny ( postojů, stanovisek), které by usnadnily změnit dosavadní kupní návyky Ovlivňování prostřednictvím cen, přes výhry a dárky, Ovlivňování zdravím, Ovlivňování prostřednictvím předstírání zájmu,Ovlivňování zvukem,dětmi - dítě jako prostředek, dítě jako cíl. ,Manipulací se zvířaty, prostřednictvím celebrit, ovlivňování značkou, umístěním v hypermarketech, ovlivňování vyvoláváním potřeb, ovlivňování všudypřítomností, .ovlivňování prostřednictvím iluzí, ovlivňování přes podprahovou komunikaci se zákazníkem …. Neptáme se spotřebitelů, co chtějí. Oni to nevědí. Namísto toho vymyslíme, co potřebují a budou chtít, a připravíme to pro ně ….


Stáhnout ppt "Úloha marketingu v řízení organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google