Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FUNGOVÁNÍ ENERGETICKÝCH TRHŮ V ČR A EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FUNGOVÁNÍ ENERGETICKÝCH TRHŮ V ČR A EU"— Transkript prezentace:

1 FUNGOVÁNÍ ENERGETICKÝCH TRHŮ V ČR A EU
S K U P I N A P R E SKUPINA P R E Vliv energetické legislativy na distribuci elektřiny v hlavním městě Praze Konference FUNGOVÁNÍ ENERGETICKÝCH TRHŮ V ČR A EU PRAHA ŽOFÍN 22. ŘÍJEN

2 Skupina PRE - akcionáři
PRE Holding, a.s. EnBW 49% PRE, a.s. Akcionáři Město Praha J&T 100% 51% Akcionáři PRE Holding a Honor Invest jednají ve shodě PRE Holding 57,9% Honor Invest 41,1% ** Ostatní 1%

3 Skupina PRE Skupina P R E obchod s elektřinou, služby pro dcery
Pražská energetika, a.s. PREměření, a.s. PREdistribuce, a.s. PREleas, a.s. provozovatel distribuční soustavy leasing aktiv cejchování nákup elektroměrů montáž elektroměrů odečty

4 Profil společnosti PREdistribuce, a.s.
PREdistribuce, a.s., vznikla vkladem části společnosti Pražská energetika, a.s. od úplná liberalizace trhu v České republice – na základě liberalizace trhu začala PREdistribuce, a.s., od počátku roku 2006 na trhu působit jako samostatná distribuční společnost za účelem zajištění nediskriminačního přístupu k energetické síti všem subjektům (dle zákona 458 § 25) společnost PREdistribuce, a.s., je regionálním provozovatelem distribuční soustavy na území hlavního města Prahy a města Roztoky u Prahy o celkové rozloze 505 km2

5 Strategie PREdistribuce, a.s.
využití aktiv (majetku distribuce) a strategie dalšího investování, prioritou je dokončení a obnova páteřní sítě 110 kV péče o zařízení a údržba majetku distribuce trvalé zvyšování spolehlivosti distribuční sítě zvyšování produktivity práce a snižování personální nákladů Hlavním cílem PREdistribuce, a.s., je kvalitně zajistit poskytování distribuční služby v hlavním městě při dodržení standardů kvality, PREdistribuce zajišťuje bezproblémovou a nepřetržitou dodávku elektřiny

6 Rozvoj sítí PREdistribuce, a.s. od roku 2006
Realizované jmenovité stavby: propojení rozvodny 110/22 kV Smíchov, Praha 5 s rozvodnou 110 kV Karlov, Praha 2, včetně kabelovodu pod Vltavou výstavba nové rozvodny 22 kV Pankrác pro rozvoj Pankrácké pláně a části Prahy 4 dostavba rozvodny Letňany 110/22 kV kvůli dostavbě/prodloužení metra rekonstrukce nejstarších rozvoden 110/22 kV v Běchovicích a rozvodny Východ na Praze 9 (již dokončeno) Růst výše investic odpovídá investičnímu boomu po vstupu ČR do EU a růstu zatížení v Praze viz graf.

7

8 Plánované jmenovité stavby do roku 2013
rekonstrukce nejstarší zapouzdřené rozvodny v ČR v Praze 3 - Žižkov, jedná se o rozvodnu Střed napájející centrum města výstavba nové venkovní rozvodny 110/22 kV v Uhříněvsi včetně propojení venkovním vedením 110 kV (do roku 2011) výstavba zapouzdřené rozvodny 110/22 kV Karlín (do roku 2012) výstavba venkovní rozvodny 110/22 kV v Písnici (do roku 2013 obnova venkovního vedení 110 kV na severu Prahy od rozvodny Červený vrch až po rozvodnu Malešice (do roku 2012) V letech jsou projektovány rozvodny 110/22 kV v lokalitách Slivenec a Kbely, zároveň bude dokončena obnova venkovního vedení 110 kV mezi rozvodnou Řeporyje a Lhotkou. Do centrální části Prahy budou vedeny pouze kabely 110 kV v kopané trase a v kabelovodech či kolektorech.

9

10 Nedávné legislativní změny a novelizace ovlivňující energetiku
změny vyvolané přijetím zákona č. 186/2006 Sb., v souvislosti s úpravou stavebního zákona a zákona o vyvlastnění měl přinést zjednodušení a urychlení realizace veřejně prospěšných staveb – praxe zatím nepotvrzuje jednotný postup, chybí jednotná metodika, Pro cíle energetiky je v dnešní situaci nutné rychlé a jednotné rozhodování vyhláška ERÚ č. 150/2007Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice. vyhláška ERÚ č. 280/2007Sb., která upravuje způsob výběru určeného držitele licence pro výkon povinnosti nad rámec licence a další relevantní otázky. vyhláška ERÚ č. 365/2007Sb., reakce na zkušenosti účastníků trhu s elektřinou na otevřeném trhu. Vyhláška zavedla některé nové instituty využívané při obchodování na trhu s elektřinou a upravila postup při změně dodavatele elektřiny. vyhláška č. 364/2007Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů – reaguje na nutnost úprav v oblasti využití obnovitelných zdrojů vyhláška č. 363/2007Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

11 Novelizace energetického zákona (EZ) z pohledu distributora
Klady dosavadní novelizace EZ odráží poznatky z liberalizovaného trhu EZ je funkčním evropským zákonem možnost provozovatelů se účinně vyjádřit k návrhům novely a vznášet vlastní iniciativy Zápory složitá a nepřehledná skladba prováděcích předpisů roztříštěnost českého právního řádu komplikuje zejména realizaci energetických děl Prostředí Regulace, jako nástroj ke koordinaci vyvíjejícího se trhu, musí ctít potřeby obnovy a rozvoje sítí dle požadavků zákazníků zvýšit důraz na správné posouzení oprávněných nároků a potřeb zákazníků, provozovatelů a vlastníků DS

12 Co by měl zákon stanovit a garantovat
obnova a rozvoj DS - kvalita, spolehlivost a nepřetržitost dodávky musí být zajištěna odpovídajícími zaručenými zdroji či pobídkami, vkládanými do rozvoje a obnovy zařízení DS čas realizace - nutnost zvýšení oprávnění energetických společností při obnovách a výstavbě sítí – striktní uplatnění principu veřejného zájmu v rámci stavebních řízení ekonomika provozu - úplata za omezení vlastnických práv nesmí ohrozit ekonomiku provozu sítí a neměla by poškodit cenu za distribuční služby pro koncového zákazníka nutnost stanovení základních principů při využití institutu vyvlastnění, včetně výše náhrad jak u věcných práv tak i u vyvlastnění regulace poplatků vybíraných statní správou ( zamezení kumulace poplatků za zábory ploch, veřejná prostranství, nájmy, věcná břemena) - v hlavním městě výrazně zatěžují provozovatele DS regulace jako nástroj ke koordinaci vyvíjejícího se trhu musí ctít potřeby obnovy a rozvoje sítí dle požadavků zákazníků

13 Zřizování a úpravy energetických staveb, problémy realizace
V rámci novelizace stavebního zákona došlo k situaci, že pojmosloví používané v novém stavebním zákoně neodpovídá pojmosloví EZ (výklad zákona se lišil co do úředníka i úřadu) Nový stavební zákon v praxi nepřinesl slibované zjednodušení při projednávání staveb Řešením těchto problémů byla pověřena pracovní skupina vytvořená ze zástupců energetických společností pod záštitou ČSRES Cíl práce skupiny: zasáhnout do legislativního procesu přípravy novely stavebního zákona tak, aby rozpory v pojmosloví byly odstraněny přímo v zákoně a došlo k zjednodušení řízení pro energetické stavby zatímní výsledek práce této skupiny: v lednu 2008 vydalo MMR pro stavební úřady Metodickou pracovní pomůcku v oblasti výkladů pojmů energetiky

14 Novela energetického zákona – předpokládané změny
změny podmínek udělení licence a s tím související změny v žádosti o licenci, včetně procesu udělování této licence (§ 5) změny v právech a povinnostech držitelů licencí dále se mění výkon státní správy, včetně regulace cen a trh s elektřinou změny jsou též u provozovatelů přenosových a distribučních soustav nová upraveno postavení zákazníka (§ 28) vypouští se problematika autorizace na výstavbu výrobny elektřiny nová úprava zřizování elektrických přípojek úprava smluv  mezi účastníky trhu s elektřinou nová úprava neoprávněných odběrů elektřiny

15 Držitelé licence a princip Veřejné služby dle směrnic EU
Uloženo členským státům zejména implementací směrnic č. 2003/54/ES a /55/ES Provedeno především zákonem č. 670/2004 Sb., který novelizoval stávající energetický zákon, a částečně zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Mezi základní povinnosti držitelů licencí týkající se závazků veřejné služby a ochrany zájmů spotřebitelů patří především: povinnost vykonávat licencovanou činnost tak, aby byla zajištěna spolehlivá a trvale bezpečná dodávka energie, pokud mu taková povinnost (tj. dodávat energie) je energetickým zákonem uložena, povinnost zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, dodržovat stanovené parametry kvality dodávek a služeb, a v případě jejich nedodržení poskytovat vyhláškou stanovenou náhradu.

16 Držitelé licence a princip Veřejné služby dle směrnic EU
Dále jsou držitelé licence povinni nabízet konečným zákazníkům spravedlivý a nediskriminující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu, upozornit malé zákazníky a domácnosti nejpozději dva měsíce předem na záměr změnit smluvní podmínky v případě dodávky elektřiny dodržovat parametry kvality dodávek a služeb stanovené prováděcím právním předpisem, uvádět při vyúčtování dodané elektřiny konečným zákazníkům jako součást dokladů: a) údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliv dodavatele za předchozí rok, b) odkaz na veřejný zdroj informací o dopadu výroby elektřiny na životní prostředí Zákonem určeným dodavatelům elektřiny je uložena povinnost vykonávat činnost dodavatele poslední instance

17 Podmínky připojení Podmínky připojení nového odběratele a výrobce elektřiny k distribuční soustavě jsou vymezeny vyhláškou ERÚ č. 51/2006 Sb. včetně způsobu výpočtu podílu nákladů žadatele spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, Vlastní technické podmínky připojení jsou definovány v pravidlech provozování distribuční soustavy, Všechny zmíněné dokumenty jsou přístupné na internetových stránkách

18 Distributor a obnovitelné zdroje
je ze zákona povinen připojit každého, kdo splní legislativní a technické podmínky připojení vnímá nutnost využití OZ upozorňuje na nebezpečí a rizika při přílišném rozmachu výkonu z OZ OZ jako součást regulovaného energetického mixu je řešením pro budoucnost nutnost kontroly připojených výkonů z OZ ze strany provozovatelů přenosových a distribučních sítí podpora drobných fotovoltaik, jako vhodného zdroje pro lokalitu hlavního města

19 Počet výroben na vymezeném území PREdi
Počet výroben připojených do hladiny VN je konstantní, v různém stupni realizace jsou dvě nové (jez – Trója a Spalovna Malešice). Počet výroben připojených do NN narůstá díky podporované fotovoltaice.

20 Počet výroben na vymezeném území PREdi
na licencovaném území PRE nebyl zaznamenán žádný boom v požadavcích na připojení velkých výroben z OZ z větších zdrojů se připravují pouze dva zdroje: Spalovna Malešice s výkonem cca 15 MW a vodní zdroj v Tróji 2 MW připojení zdrojů (kogenerace je v sítích PREdistribuce prováděna stejně jako u odběrného místa): v sítích NN přes přípojkovou skříň či vývodem z rozváděče NN v TS v sítích VN zřízením rozváděče VN s měřením v objektu výrobny či samostatném kiosku. Výrobna potom zřizuje i vlastní přípojku VN.

21 Počet výroben dle prim. paliva na území PREdi

22 Podíl jednotlivých druhů zdrojů na vyrobené
elektřině na území PREdi

23 za pozornost Děkuji Děkuji za pozornost Ing. Drahomír Ruta
Ing. Milan Hampl Ing. Drahomír Ruta Ing. Milan Hampl


Stáhnout ppt "FUNGOVÁNÍ ENERGETICKÝCH TRHŮ V ČR A EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google