Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k ukončování projektů FS 10. června 2008 Praha RNDr. Alois Kopecký, ŘO FS Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k ukončování projektů FS 10. června 2008 Praha RNDr. Alois Kopecký, ŘO FS Ministerstvo pro místní rozvoj ČR."— Transkript prezentace:

1 Seminář k ukončování projektů FS 10. června 2008 Praha RNDr. Alois Kopecký, ŘO FS Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

2 Organizační záležitosti www.strukturalni-fondy.czPUP a prezentace Průběh semináře: 10:00 - 10:20 - zahájení semináře 11:30 - 11:45 - Přestávka na kávu 13:00 - 14:00 - Přestávka na oběd 15:10 - 15:30 - Neformální diskuse, káva 15:30 - 15:35 - Ukončení semináře

3 Cíl a náplň semináře Cíl semináře – hlavní – poskytnout informaci a předat dosavadní zkušenosti –zmenšit/odstranit překážky komunikace –dát šanci vidět svou vlastní činnost při ukončování projektů v souvislostech Náplň semináře: Rámce a souvislosti etapy ukončování a různorodost projektů Dokumenty ukončování, procesy, které k nim vedou Postup přípravy závěrečné zprávy Schvalování závěrečné zprávy RO, ZS, ŘO a PCO (a DG Regio) Obsah závěrečné zprávy Specifické podmínky VH projektů Proces winding-up11:45 Proces závěrečné certifikace výdajů

4 Rámce a souvislosti přehled projektů v letech Dokončené proplacené dokončované Do 2004 včetně4 20052 20062 20072 20086+1 200947+3 K dokončování zbývá 5 projektů ze sektoru doprava, 20 projektů ze sektoru ŽP a 3 projekty TA – uzavírání v letech 2010 a 2011

5 Rámce a souvislosti přehled postupu realizace 200100 20025 212 7390 200354 178 6740 2004136 375 3080 2005225 422 0010 2006362 175 4630 2007431 339 7680 2008434 479 7470 200971 913 574308 363 928 20100134 183 920 1 721 293 551442 547 848

6 Rámce a souvislosti Vztah ke Společenství Alokace FS+ISPA 1,230.514.197 € Obdrženo k 31.5. 887.506.497 €

7 Rámce a souvislosti budoucnost 2009realizace projektů, dokončení posledních tendrů, „ukončování“ 3+? projektů 2010 realizace projektů, „ukončování“ cca 13 projektů, dohled nad udržitelností* 2011 „ukončování“ cca 13 projektů, dohled nad udržitelností* 2012 … dohled nad udržitelností projektů* *Plnění podmínek Rozhodnutí k provozu projektu po stanovenou dobu

8 Rámce a souvislosti koexistence s fondy 2007+ FS tvoří ve všech obdobích zhruba 1/3 celkového objemu prostředků ISPA (2000-2003) 292.393.778 na 3 roky FS (2004-2006) 937.207.800 na 3 roky FS 2007+ 8,819.022.439 na 7 let Institut „velký projekt“ Naše/Vaše know-how

9 Ukončování projektů externí parametry a předpoklady Implementační systém FS Konečný příjemce Realizační orgán Zprostředkující subjekt Řídící orgán –15% kontrola Platební a certifikační orgán Auditní orgán – Centrální harmonizační jednotka

10 Ukončování projektů externí parametry a předpoklady Různorodost – individualita projektů FS z povahy věci –doprava –životní prostředí z velikosti projektu (5-100 M€) z reality, ve které je projekt uskutečňován (obec, svazek obcí, organizace, místní dohled, kontrola …)

11 Ukončování projektů vers. etapy realizace a stavy projektu ……. –tendrování, uzavírání smluv –plnění specifických podmínek Rozhodnutí Komise –návrhy na modifikace Rozhodnutí – jako produkt porovnávání cílů a harmonogramu projektu s jeho reálným plněním –„dostavění“, kolaudace, zkušební provoz –žádosti o proplacení překročí 80% - viz certifikace všech výdajů –dokončení aktivit supervizora/správce stavby, zde zmínit jeho možnou roli při přípravě stavby –poslední faktury, poslední žádosti o certifikaci výdajů –zaúčtování výdajů v IS Viola, stanovení výše výdajů ve struktuře požadované pro závěrečnou certifikaci (sestava CF188)

12 Ukončování projektů dokumenty a procesy Smysl a charakteristika dokumentů – k čemu EK slouží –prohlášení k ukončení projektu – výsledek procesu winding-up –žádost o závěrečnou platbu a certifikát projektu – výsledek procesu certifikace –závěrečná zpráva projektu – výsledek procesu přípravy ZZ – klíčové téma semináře úloha konečného příjemce reprezentovaného vlastníkem, správcem stavby, supervizorem Úloha RO/ZS

13 Proces přípravy závěrečné zprávy přehled témat struktura a obsah PUP zahájení přípravy ZZ, spolupráce se ZS (a s ŘO FS) podklady konečného příjemce a ostatní postupné verze ZZ činnosti ŘO FS při posuzování jednotlivých verzí a finální verze „dospívání“ ZZ do finální podoby harmonogram průchodu finální verze ZZ od KP k DG

14 Struktura a obsah PUP –co se změnilo od vydání č. 5 –proč je tak „komplexní“ –není zaměřena k ISPA projektům – projekty FS2004 (a 2005), na projekty 2006 se zatím nezaměřuje –k čemu slouží PUP EK –proč certifikace a winding-up (postup přípravy ZZ a jeho vliv na tyto procesy)

15 Zahájení přípravy ZZ, podklady konečného příjemce a ostatní Události vedoucí k přípravě ZZ Podklady: –vlastní (KP) –podklady ZS –ekonomické informace –kontroly, audity a nesrovnalosti (KAN) –informace z Monitorovacích tabulek pro MV

16 Postupné verze ZZ, činnosti ŘO FS při jejich posuzování Kdo a co generuje požadavek na další verzi ZZ Činnost ŘO FS –checklisty a role jednotlivých koordinátorů –souhrnné stanovisko VO626 –kontrola zapracování –Význam vytváření verzí pro KP –význam vytváření verzí pro ZS –význam vytváření verzí pro ŘO

17 „dospívání“ ZZ do finální podoby –popisný text –plnění specifických podmínek –plnění cílů dle Rozhodnutí a projektové žádosti –dokumenty dle našich předpisů doklady ze stavebního úřadu doklady orgánů ŽP, hygieny, … –KAN –ekonomické výsledky realizace projektu – jednotná tabulka výdajů –ekonomické důsledky pro provoz a udržitelnost projetu – různorodost projektů = výsostně individuální způsoby řešení

18 Harmonogram posuzování finální verze ZZ „od KP k DG“ –předání od KP k ZS (SFŽP), náležitosti –posouzení a předání FSŽP na MŽP, předávací dopis –posouzení a předání ze ZS na ŘO FS, předávací dopis –posouzení a předání z ŘO FS na PCO, předávací dopis (paralelně předání na AO-CHJ) –předání dokumentů (včetně ZZ) DG Regio –rizika vracení ZZ k doplnění – praxe a důvody proč je praktické dělat ZZ ve formátu šanonu Nejzazší termín pro KP k předání konečné verze - odečítání

19 Univerzální tabulka výdajů FM/RKSkutečnost Celkové výdaje na projekt Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt Celkové způsobilé výdaje na projekt Celkové způsobilé výdaje do výše FM/RK Z toho –příspěvek FS (…%) –Národní zdroje - dotace SR/SFŽP/SFDI (…%) –Národní zdroje – konečný příjemce (….%) V případě nezpůsobilých výdajů se použije kurz přidělený poslední zaúčtované žádosti.

20 Obsah ZZ – způsob prezentace Typičtí posuzovatelé ZZ a jejich úkoly při „čtení“ ZZ K čemu slouží vzor obsahu ZZ v PUP Způsob výkladu –co je smyslem pojednávané části ZZ –co jsou zdroje informací –kdo má být autorem zdrojového textu, tabulek –jaký je asi rozsah –hlavní problémy podle dosavadních zkušeností ŘO FS Hranice mezi textem ZZ a přílohami

21 Obsah závěrečné zprávy - I 1. Popis provedených prací v porovnání s původními předpoklady, včetně plnění věcných a finančních indikátorů 1.1. Identifikační údaje: 1.2. Vyhodnocení plnění a financování FM/RK z hlediska harmonogramu a částek 1.3. Obecný popis a cíle projektu 1.4. Zhodnocení kvality práce

22 Obsah závěrečné zprávy - II 1.5. Věcné a finanční indikátory –1.5.1. Věcné indikátory - porovnání dosažených parametrů stavby s projektovanými parametry –1.5.2. Finanční indikátory 1.6. Specifické podmínky 1.7. Stavební povolení, předávací protokoly, kolaudační rozhodnutí

23 Obsah závěrečné zprávy - III 3. Potvrzení, že práce jsou v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory 4. Předběžné posouzení, zda je pravděpodobné, že bude dosaženo předpokládaných výsledků –4.1. Skutečné datum zahájení a ukončení projektu –4.2. Způsob řízení projektu po jeho dokončení –4.3. Potvrzení finančních prognóz –4.4. Potvrzení socioekonomických odhadů –4.5. Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s nimi spojené“

24 Obsah závěrečné zprávy - IV 5. Informace o souladu s pravidly pro udělování veřejných zakázek –5.1. Prohlášení učiněné KP o souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek –5.2. Potvrzení RO/ZS o souladu s pravidly pro zadávání veřejné zakázky

25 Obsah závěrečné zprávy - V 6. Informace o provedených hodnoceních projektu 6.1. Hodnocení projektu správcem stavby/supervizorem 6.2. Hodnocení projektu kontrolními orgány (musí plně odpovídat výčtu všech kontrol a auditů, které byly na projektu provedeny, musí obsahovat zejména název kontroly, kdo kontrolu provedl, předmět kontroly, termín kontroly,místo kontroly, zjištění a závěry z kontroly, realizovaná nápravná opatření)

26 Obsah závěrečné zprávy -VI 2. Informace o opatřeních týkajících se publicity projektu 2.1. Opatření týkající se publicity jako součást nákladů projektu 2.2. Opatření týkající se publicity realizované z vlastních zdrojů a aktivit 2.3. Prohlášení KP o dodržení pravidel pro publicitu

27 Specifické podmínky VH projektů část 4.3. PUP Směrnice Rady č. 91/271/EHS Směrnice Rady 98/83/EHS „Master Plan“ Podmínka k provozním smlouvám Podmínka udržitelnosti projektu

28 Proces winding-up

29 Proces certifikace výdajů

30 Děkuji za pozornost. alois.kopecky@mmr.cz


Stáhnout ppt "Seminář k ukončování projektů FS 10. června 2008 Praha RNDr. Alois Kopecký, ŘO FS Ministerstvo pro místní rozvoj ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google