Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politický systém ČR – Parlament ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politický systém ČR – Parlament ČR"— Transkript prezentace:

1 Politický systém ČR – Parlament ČR
Střední odborná škola Otrokovice Politický systém ČR – Parlament ČR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Alena Pekařová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor PaedDr. Alena Pekařová Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-On/3-ON-2/1 Název DŮM Politický systém ČR – Parlament ČR Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem; náplň: vymezení pojmu Parlament ČR, rozdělení komor, k čemu slouží Parlament ČR Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Parlament ČR, dolní komora, horní komora, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR, výbory Datum

3 Politický systém ČR – Parlament ČR
Vymezení pojmu Parlament ČR Rozdělení komor Pravomoce jednotlivých komor

4 Parlament ČR Parlament ČR je dvoukomorový zákonodárný sbor ČR.
Je tvořen: Poslaneckou sněmovnou (dolní komora) Senátem (horní komora) Obr. 1

5 Činnost parlamentu ČR 1. Vykonává zákonodárnou moc tzn. má oprávnění vydávat zákony 2. Má právo měnit Ústavní pořádek ČR = představuje souhrn ústavních zákonů a dalších pramenů ústavního práva ČR Ústavní pořádek tvoří: Ústava České republiky Listina základních práv a svobod Ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992 Ústavní zákony Národního shromáždění ČSR, Federálního shromáždění ČSSR, České národní rady upravující státní hranice ČR

6 Ústava ČR Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Byl přijat jako ústavní zákon Českou národní radou 16. prosince 1992 a publikován v české Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb. Česká ústava je tvořena preambulí a 8 hlavami, zahrnujícími základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení.

7 Listina základních práv a svobod
Základní práva a svobody obsažené v Listině v zásadě vyjadřují vztah mezi státem a občanem. Práv a svobod zakotvených v Listině se zpravidla může domáhat každý, jen některá práva a svobody jsou vázané na státní občanství. Obsah Listiny vychází z principů právního státu – ze svrchovanosti práva a zásady možnosti zásahů státní moci do svobod jednotlivce jen na základě a v mezích zákona. Pro všechna základní práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci. Listina má 44 článků členěných do šesti hlav. Hlava první garantuje některá práva, hlava druhá obsahuje katalog základních lidských práv a svobod, hlava třetí upravuje práva národnostních menšin, hlava čtvrtá hospodářská, sociální a kulturní práva, hlava pátá se zabývá právem na soudní a jinou právní ochranu, hlava šestá pak upravuje společná ustanovení.

8 Činnost Parlamentu ČR pokračování
3. Vydává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv 4. Vyslovuje důvěru či nedůvěru vládě (pouze Poslanecká sněmovna) 5. Schvaluje státní rozpočet na příští rok a projednává státní závěrečný účet roku minulého 6. Rozhoduje o vyhlášení válečného stavu v případě napadení nebo plnění mezinárodních závazků a rozhoduje o účasti ČR v obranných systémech NATO 7. Vyslovuje souhlas s vysláním armády mimo území státu, vyslovuje souhlas s pobytem cizích vojsk na území ČR (nerozhoduje-li zde vláda) 8. Vyslovuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu (pouze Senát)

9 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Vznikla k 1. lednu 1993 transformací z České národní rady Má 200 poslanců Volených na 4 roky poměrným systémem Věková hranice 21 let Usnášeníschopná je při třetinovém kvóru 67 poslanců nadpoloviční většinou 101 poslanců musí být při přehlasování prezidentského veta i při vyslovení nedůvěry vládě 120 poslanců musí být při přijetí ústavního zákona, ratifikaci některých mezinárodních smluv Obr.2

10 Sídlo Poslanecké sněmovny (zrekonstruováno v letech 1993 – 1996)
Sídlo sněmovny se nachází na Malé straně v Praze v oblasti mezi Malostranským a Valdštejnským náměstím. Patří k němu zejména Thunovský palác, Palác Smiřických, Šternberský palác. Obr. 3 Obr. 4

11 Vedení Poslanecké sněmovny
Předseda Místopředsedové (obvykle 4) Organizační výbor Poslanecké kluby jednotlivých stran Komise Vyšetřovací komise Výbory: hospodářský; mandátový a imunitní; petiční, pro lidská práva a národnosti; branně bezpečnostní; pro sociální politiku a zdravotnictví; pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu; pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí; rozpočtový; ústavněprávní; zahraniční; zemědělský Orgány Poslanecké sněmovny

12 Senát Parlamentu ČR Slouží jako pojistka proti zneužití pravomoci Poslaneckou sněmovnou. Vznikl 1996 Má 81 senátorů Volení na 6 let Každé dva roky se volí (obměňuje) třetina senátorů Věková hranice 40 let Dvoukolové volby V 1. kole musí získat 50 % hlasů Senát je nerozpustitelný Obr. 5

13 Sídlo Senátu Sídlem Senátu je Valdštejnský palác spolu s Valdštejnskou zahradou, Valdštejnskou jízdárnou, Kolovratský palác, Fuerstenberský palác. Obr. 6

14 Vedení Senátu Předseda
Předseda Senátu zastupuje Senát navenek. Mezi jeho pravomoci Senátu; podepisování usnesení Senátu. V případě rozpuštění Poslanecké sněmovny podepisuje zákonná opatření Senátu. V případě neobsazené funkce prezidenta a současného rozpuštěn Poslanecké sněmovny vykonává část pravomocí prezidenta svěřenou předsedovi Poslanecké sněmovny. Je volen Senátem vždy po nových volbách do třetiny Senátu. Disponuje jedním ze sedmi klíčů od dveří do Korunní komory v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta, kde jsou uloženy české korunovační klenoty. 1. místopředseda Místopředsedové (3)

15 Pravomoci Senátu Senát projednává návrhy zákonů, které mu postoupí Poslanecká sněmovna, může je: Schválit a postoupit prezidentovi Zamítnout a vrátit do Poslanecké sněmovny Vyjádřit vůli se návrhem nezabývat Nevyjádřit se, pokud se do 30 dnů nevyjádří, je zákon přijat Poslanec i senátor používá během výkonu své funkce imunitu: Absolutní imunita = nelze ho stíhat pro hlasování Vlastní imunita Svůj mandát vykonávají v souladu se slibem Nelze je odvolat

16 Kontrolní otázky Čím se zabývá Parlament ČR?
Jaké je dělení Parlamentu ČR? Čím se zabývají jednotlivé komory?

17 Seznam obrázků: Obr. 1: Parlament ČR [vid ] dostupné z: Obr. 2: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [vid ] dostupné z: Obr. 3: Zasedací sál Poslanecké sněmovny [vid ] dostupné z: %A9_sn%C4%9Bmovny.jpg Obr. 4: Thunovský sál – sídlo Poslanecké sněmovny [vid ] dostupné z: Obr. 5: Senát ČR [vid ] dostupné z: Obr. 6: Valdštejnský palác – sídlo Senátu [vid ] dostupné z:

18 Seznam použité literatury:
EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. Vyd. 1. aktualiz. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN MUELLER, Oldřich; VALENTA, Milan. Občanská nauka pro střední odborná učiliště. Svazek 2. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, 139 s. ISBN X.

19 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Politický systém ČR – Parlament ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google