Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126

2 Realizační tým projektu Příjemce podpory VŠB-TU Ostrava : Doc. Mgr. Tomáš Hauer, Dr. – ved. katedry společenských věd Ing. Jiří Žebrák – manažer projektu Ing. Jaroslav Broulík – metodik projektu Ing. Martin Pokorný – finanční řízení Viera Wilčková - administrativní asistent Partner projektu: Slezská diakonie Český Těšín Odborné poradenství:  Ostravská univerzita, katedra speciální pedagogiky  Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

3 Základní údaje o projektu I. Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Doba trvání projektu: 09/2009 – 07/2012 (35 měsíců) Celkové náklady: 1,942 tis. Kč Cíl projektu: Rozšíření nabídky poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodiče, pedagogické pracovníky spolupracujících škol a pracovníky působící v oblasti asistenčních služeb

4 Základní údaje o projektu II. Cílové skupiny projektu 1) Žáci SŠ mimořádně nadaní podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. 2) Žáci SŠ se zdravotním postižením, specif. poruchami učení 3) Rodiče dětí těchto žáků 4) Pedagogičtí pracovníci škol pečující o tyto žáky 5) Pracovníci organizací působících v oblasti asistenčních služeb Monitorovací indikátory * Počet osob poskytujících služby celkem 35. * Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - děti a žáci celkem 80. * Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání celkem 65. * Počet vytvořených produktů - 2.

5 Základní údaje o projektu III. Klíčové aktivity projektu: 1. Příprava lektorů pro specifické potřeby školení pedagogů. 2. Zpracování autorských materiálů pro vzdělávací aktivity pedagogů-specialistů. 3. Realizace vzdělávacích aktivit – workshopů, seminářů 4. Asistenční činnost, individuální koučování nadaných žáků SŠ 5. Pilotní ověření, evaluace dosažených výsledků po každém školním roce Webová stránka projektu: http://vsb.cz/katedry/711/vyzkum/ProjektOPVK

6 Role partnera projektu Slezská diakonie Český Těšín - www.slezskadiakonie.cz spolupráce při zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů, zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou a Příjemcem), realizace lektorské činnosti v oblasti poradenství pro handicapované žáky, jejich rodiče, pedagogy a osoby z neziskových organizací poskytující služby realizace aktivit osobní asistence pro nadané žáky se zdravotním postižením při pořádání vzdělávacích aktivit ve školských zařízeních podle Zákona č. 108/2006 Sb. (MPSV)

7 Vazby na jiné projekty Moravskoslezský kraj : Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji – 14,2 mil. Kč Univerzita Palackého v Olomouci : Centra podpory integrace – 9,5 mil. Kč Univerzita Palackého v Olomouci - Standardy speciální edukace – 5,6 mil. Kč Ostravská Univerzita - katedra pedagogické a školní psychologie, Metodické a evaluační centrum : Technický talent Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín : Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v MSK rozšířením a zdokonalením poradenských služeb v pedagogicko-psychologických poradnách MSK – 2,9 mil. Kč

8 Co je talent Nadané a talentované jsou ty děti, které jsou identifikovány kvalifikovanou osobou, a které jsou díky výrazným předpokladům schopny podávat vynikající výkony. Tyto děti potřebují diferencované vzdělávací programy a služby nad rámec běžných služeb, poskytovaných běžnou třídou, aby tak mohly přinést příspěvek sobě i společnosti.“ (Passow, A. Harry: International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent. Oxford: Pergamon 1993, str.30) Práce s talentovanou mládeží – Sborník příspěvků z mezinárodní konference 25.-27.září 2008 v Brně ISBN 978-80-254-3376-8 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 Východiska projektu Zpráva České školní inspekce – srpen 2008 Šetření ve školách - soubor 1148 škol z toho 204 středních Jen 36 % škol identifikovalo nadané žáky Největší podpora nadaným je u víceletých gymnázií a výběrových škol Učitelé mnohdy neumějí nadané žáky učit Mimořádně nadaní představují 2-3% dětské populace Potenciálně nadaných dětí je asi 25 až 30%, ale jen desetina z nich se ve svém nadání realizuje a to většinou v uměleckých oborech Podpora není všestranná ve školních i mimoškolních činnostech Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 Vyhláška č.73/2005 Sb. § 12 Mimořádně nadaný žák je jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech §13 Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení Nadání se může kombinovat se specifickými poruchami učení, hyperaktivitou tj. dalšími specifickými vzdělávacími potřebami Vzdělávací opatření – individuální vzdělávací plán (IVP) v souladu se školním vzdělávacím programem (ŠVP) Navrhuje školské poradenské zařízení, vytváří škola ve spolupráci s rodinou žáka

11 Poradenské služby Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 Poradenská zařízení A/ Pedagogicko – psychologické poradny Vykonávají psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, intervenci a informačně-metodickou činnost pro školy a rodiče žáků MS kraj : Ostrava, Nový Jičín, Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Opava Krajští koordinátoři péče o nadané žáky: (Institut pedagogicko-psychologického poradenství v ČR – www.ippp.cz )www.ippp.cz Mgr. Marek Khýr – zást. ředitele PPP Nový Jičín PhDr. Věra Podhorná – ředitelka PPP Karviná B/ Speciální pedagogická centra Vykonávají depistáž, diagnostiku a přímou práci klientů se zdravotním postižením

13 PPP Ostrava - rozdělení škol

14 Poradenská péče ve školách Identifikace nadaných Metodická podpora úpravám učiva Psychologická péče žákům a jeho rodině Vytváření IVP Realizuje školní psycholog, školní speciální pedagog, výchovný poradce, učitel a vychovatel ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními zejména s pedagogicko- psychologickými poradnami (PPP) resp. Speciálně pedagogickými centry (SPC) U větších škol je učitel – metodik pro práci s nadanými žáky obvykle kumulován s pracovníkem připravujícím školní vzdělávací program (pro gymnázia doporučen název mentor)

15 Školní psycholog

16 Speciální pedagog

17 Metodik péče o nadané Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 Formy vzdělávání nadaných - Speciální seminář pro nadané žáky - Podpora účasti na vědomostních soutěžích, olympiádách - Zapojení žáků do SOČ - Podpora spolupráce s univerzitami, praxe, stáže - Tvorba vlastních projektů, příprava na vědeckou činnost - Individuální metody a formy práce – tutoring, funkce mentora - Zapojení do předávání vědomostí spolužákům - On-line vzdělávání, webové poradny, e-learning - Využití zkušeností externích organizací (Mensa, Talnet, Výzkumný ústav pedagogický, Národní institut dětí a mládeže, Centrum nadání, Institut pedag.-psycholog. poradenství ČR, občanská sdružení apod.)

19 Metodické materiály- návrh A/ Pro nadané žáky a jejich rodiče - Základní osvěta (legislativa, pojmy) - Formy a metody práce s nadanými (školní a mimoškolní činnost) - Komunikace rodičů s pedagogy (rozvoj žáků, spolupráce s psychologem, potřeby) - Příklady dobré praxe B/ Pro výchovné a pedagogické pracovníky - Školská legislativa - Identifikace a diagnostika (PPP, rozhodnutí ředitele, depistáž, testování) - Školní vzdělávací program (tvorba IVP, motivace a zapojení pedagogů, SOČ) - Speciální vzdělávací potřeby (vzhledem k psychologickým charakteristikám žáka) - Příklady dobré praxe

20 Harmonogram prací 09/2009 – 10/2009 Výběr autorů a lektorů z řad odborníků, jejich příprava, nákup a studium literatury 10/2009 – 11/2009 Vyhledávání cílových skupin projektu 11/2009 – 02/2010 Zpracování autorských materiálů 12/2009 – 02/2010 Diagnostika nadaných žáků, tvorba podpůrných vzdělávacích aktivit 02/2010 – 06/2010 Realizace seminářů, asistenční činnost, individuální koučování žáků, realizace vědomostních soutěží a mimoškolních aktivit, výměna zkušeností

21 Úkoly na nejbližší období 1)Výběr a příprava lektorů – autorů vzdělávacích opor nákup literatury, resp. účast na konferenci, semináři apod. Termín: ihned Z: členové týmu z OU 2)Stanovení obsahu metodických příruček, příprava a uzavření autorských smluv (dohod o provedení práce) T: 30. 10. 2009 Z: manažer projektu 3)Vyhledávání osob z cílových skupin, nabídky k zařazení do projektu pro: - žáky SŠ a jejich rodiče, ředitele školských zařízení, vychovatele, školní psychology, speciální pedagogy T: 30. 11. 2009 Z: Slezská diakonie, metodik projektu

22 Úkoly na nejbližší období 4) V návaznosti na bod 3 připravit formu a rozsah diagnostiky vyhledaných cílových osob ze skupiny žáků SŠ a navrhnout způsob provedení T: 10.12. 2009 Z: zástupce PPP Nový Jičín 5) Provést diagnostiku nominovaných nadaných žáků v pedagogicko-psychologické poradně T: 30. 1. 2010 Z: příslušná PPP 6) Zahájit publicitu projektu – tvorba samostatné web stránky, nákup propagačních pomůcek, vybavení kanceláře projektu,nákup techniky T: 30. 10. 2009 Z: ing.Pokorný, Wilčková

23 Kontaktní údaje Kancelář projektu: Ing. Jiří Žebrák, manažer projektu VŠB-TU Ostrava, katedra společenských věd Dr. Malého 17, Moravská Ostrava Místnost B 204 telef.: 597 321 745 mobil: 731 586 333 Webové stránky: http://vsb.cz/katedry/711/vyzkum/ProjektOPVK


Stáhnout ppt "Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google