Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akreditace kurzu 1MU403 Manažerské účetnictví II. vybrané části

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akreditace kurzu 1MU403 Manažerské účetnictví II. vybrané části"— Transkript prezentace:

1 Akreditace kurzu 1MU403 Manažerské účetnictví II. vybrané části
Bohumil Král katedra manažerského účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze tel , Konzultační hodiny: pondělí 14,00 – 16,00 č. m. 284 Nová budova Prezentace pro studenty kurzu 1MU403 – Manažerské účetnictví II.

2 Vědomostní předpoklady
1FU201 Účetnictví nebo jiný kurz obsahově pokrývající základy účetnictví a základy finančního účetnictví 1MU211, 1MU305 Manažerské účetnictví I nebo jiný kurz obsahově pokrývající základy manažerského účetnictví

3 Stručný obsah kurzu Cíl, obsah a struktura manažerského účetnictví
Členění nákladů a výnosů podniku s důrazem na rozhodování Alokace nákladů a její vztah k řízení po linii výkonů, po linii odpovědnosti a k rozhodování Využití kalkulací v rozhodování Řízení procesů, činností a aktivit a jeho informační podpora Rozhodovací úlohy na existující kapacitě Rozhodování o budoucí kapacitě Systém plánů a rozpočtů Manažerské účetnictví a řízení po linii odpovědnosti Metoda standardních nákladů a výnosů Aplikace rozdílových metod v řízení podniku Manažerské účetnictví a cenová rozhodování Strategicky orientované manažerské účetnictví Vývojové tendence manažerského účetnictví

4 Doporučená literatura:
Základní literatura: Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví – 3. rozšířené a aktualizované vydání, Praha, Management Press, 2010 Fibírová, J., Šoljaková, L., Wagner, J.: Manažerské účetnictví – nástroje a metody, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011 Případové studie distribuované prostřednictvím internetu Doporučená literatura: Šoljaková, L., Král, B.: Manažerské účetnictví – případové studie a příklady, Praha, VŠE 2011 Manažerské účetnictví – oficiální terminologie, ASPI, Praha 2002 (překlad: Šoljaková, L., Houska, M.) Šoljaková, L., Král, B., Fibírová, J., Wagner, J.: Slovník účetních pojmů, ASPI, Praha 2006 Wagner, J.: Měření výkonnosti, Grada, Praha 2009

5 Stručný obsah a forma cvičení
Obsah cvičení navazuje na výše uvedenou obsahovou strukturu kurzu Cvičení probíhají formou řešení případových studií způsob zadání těchto případových studií umožňuje jejich předběžné studium a zpracování formou domácí přípravy tak, aby v rámci cvičení bylo možno: již pouze ověřit správnost řešení z domácí přípravy zobecnit přijaté řešení, resp. pokračovat v řešení jiným, alternativním způsobem

6 Požadavky na absolvování kurzu
Zkouška na základě: způsobu zpracování případových studií a aktivity na cvičeních 30 bodů závěrečného testu z problematiky cvičení i přednášek 30 bodů ústní pohovor ve zkouškovém období 40 bodů V každé části je nutno získat alespoň 40 % přidělených bodů Hodnocení: 50 – bodů 4+ 60 – bodů dobře 75 – bodů velmi dobře 90 – bodů výborně Podrobnější informace nejen o kurzu najdete na webových stránkách katedry: - studenti VŠE nabídka kurzů

7 1. Cíl, obsah a struktura manažerského účetnictví
Bohumil Král katedra manažerského účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Prezentace pro studenty kurzu 1MU403 – Manažerské účetnictví II

8 Osnova prezentace Podnikatelský proces a jeho zobrazení v účetnictví pro interní a externí uživatele Vývoj manažerského účetnictví: vztah nákladového účetnictví a účetnictví pro rozhodování Výkonově, odpovědnostně a procesně orientované účetnictví Duální pojetí manažerského a finančního účetnictví Vztah manažerského účetnictví a controllingu Vliv změn podnikatelského prostředí a manažerských potřeb na vývoj manažerského účetnictví Vztah manažerského a vnitropodnikového účetnictví

9 Osnova prezentace Podnikatelský proces a jeho zobrazení v účetnictví pro interní a externí uživatele Vývoj manažerského účetnictví: vztah nákladového účetnictví a účetnictví pro rozhodování Výkonově, odpovědnostně a procesně orientované účetnictví ---

10 Vzájemný vztah finančního, daňového a manažerského účetnictví
PRO ŘÍZENÍ …. (NÁKLADOVÉ) výkonově orientované odpovědnostní procesně orientované PRO ROZHODOVÁNÍ na existující kapacitě o budoucí kapacitě

11 Systém podnikových plánů a rozpočtů
(s důrazem na hlavní výdělečnou činnost) Odběratelé Prodej Podnikové politiky, strategické plány a rozpočty a jejich taktická konkretizace, např. pro oblasti marketing, výzkum, vývoj fixní aktiva Výrobky, polotovary, nedokončená výroba Výroba Dodavatelé Materiál a poddodávky Lidské zdroje Roční výsek pořízení fixních aktiv Rozpočty nákladů : - jednicových - režijních Rozpočet výnosů Krátkodobé útvarové rozpočty minimálně rozpočty režie Hlavní podnikový rozpočet Rozpočtová rozvaha Rozpočtová výsledovka Rozpočet peněžních toků Krátkodobé rozpočty peněžních toků dlouhodobé financování

12 Výkonově orientované účetnictví
Základní motto: Jaké jsou hodnotové parametry našich výkonů? Hodnotové parametry: různé úrovně nákladové náročnosti marže cena zisk ….. Výkony: Výrobky Práce Služby Investiční projekty…. Vztah manažerského účetnictví ke kalkulaci

13 Odpovědnostní účetnictví
Základní motto: Jak transformovat cíle podniku na nižší odpovědnostní úrovně, aby tyto cíle byly konzistentní s cíli podniku ovlivnitelné motivačně účinné Budování systému odpovědnostního řízení probíhá ve třech vzájemně spjatých etapách: organizační (vztah organizační a ekonomické struktury) instrumentální (jak řídit útvary – (de)centralizace informační Významný je vztah odpovědnostního účetnictví k systému vnitropodnikových rozpočtů k systému vnitropodnikových cen

14 Procesně orientované účetnictví
Základní motto: Jaká je nákladová náročnost a přidaná hodnota podnikových aktivit, činností a procesů? Aktivita: elementární prvek podnikatelského procesu, který lze zhodnotit minimálně z hlediska nákladové náročnosti, v lepším případě i z hlediska vztahových veličin (Cost Drivers), které nákladovou náročnost aktivity ovlivňují Činnost: Systémové spojení aktivit, tvořící vydělitelnou část podnikatelského procesu, která může, ale nemusí být odpovědnostně uzavřena na jediném odpovědnostním středisku Proces: Systémové spojení činností, počínající rozpoznáním zákaznických potřeb a ukončené uspokojením zákazníka (včetně kontaktů do budoucna)

15 Účetnictví pro rozhodování
Vznik spojován se členěním nákladů, ale i dalších hodnotových veličin z hlediska jejich závislosti na objemu prováděných výkonů Postupně ovšem dochází k výraznějším změnám, které mají vliv zejména na metodické prvky manažerského účetnictví („spíš manažerské než účetnictví“) Nové členění hodnotových veličin: relevantní x irelevantní Stejně jako v nákladovém účetnictví lze rozlišit rozhodování ve výkonové, odpovědnostní a procesní oblasti Typologie rozhodování: řada rozhodovacích úloh je obdobná z hlediska informačního zázemí, které je třeba pro jejich řešení Úlohy řešené na existující kapacitě x úlohy řešené o budoucí kapacitě Vzájemný vztah obou typů úloh

16 Osnova prezentace Duální pojetí manažerského a finančního účetnictví
Podnikatelský proces a jeho zobrazení v účetnictví pro interní a externí uživatele Vývoj manažerského účetnictví: vztah nákladového účetnictví a účetnictví pro rozhodování Výkonově, odpovědnostně a procesně orientované účetnictví Duální pojetí manažerského a finančního účetnictví

17 Duální pojetí vzájemného vztahu manažerského a finančního účetnictví
Motto: Různý obsah rozhodovacích úloh, které řeší externí a interní uživatelé účetních informací, se nutně projevuje v různých požadavcích na jejich obsahové zajištění. Obsahová diferenciace se v případě interních uživatelů neprojevuje jen požadavky na podrobnější a častěji poskytované účetní informace, ale také na odlišně vymezená aktiva a pasiva na jejich variantnější ocenění Tato obsahová odlišnost se pak projevuje i v jinak vyjádřených nákladech, výnosech a zisku

18 Osnova prezentace Vztah manažerského účetnictví a controllingu
Podnikatelský proces a jeho zobrazení v účetnictví pro interní a externí uživatele Vývoj manažerského účetnictví: vztah nákladového účetnictví a účetnictví pro rozhodování Výkonově, odpovědnostně a procesně orientované účetnictví Duální pojetí manažerského a finančního účetnictví Vztah manažerského účetnictví a controllingu

19 Co je controlling ? Citace 1:
Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje překvapením a včas "rozsvěcuje červenou", když se objevuje nebezpečí, které vyžaduje v řízení příslušná opatření. Controlling je projekt, při němž jsme přírodě nahlíželi přes rameno: slouží k udržení žádoucího stavu, např. teploty, vlhkosti, zásobování energií apod. v přírodě, nebo zisku, výnosů, produktivity atd. v hospodářství.... Porovnání žádoucího stavu se skutečností je proto srdcem systému controllingu. Mann, Rudolf - Mayer, Elmar Controlling - metoda úspěšného podnikání (1992) Citace 2: Controlling je nástroj řízení, který má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění informační datové základny tak, aby se působilo na zlepšení podnikových výsledků." Horváth, Péter Controlling (2002)

20 Vnitřní obsahová struktura controllingu
Controlling se často obsahově vymezuje dvěma subsystémy: Subsystémem plánování a kontroly Spojení plánování a kontroly do jednoho subsystému není náhodné. Jsou k tomu dva základní důvody: Koordinaci nelze zajistit pouze koordinací jednotlivých složek plánování a složek kontroly, ale důslednou vazbou mezi plánem (úkolem) a jeho kontrolou. Vytváření subsystému (1) dovoluje zajišťovat známý "řídící okruh": stanovení úkolu (plánu), zjišťování rozdílů (odchylek), opatření nutná pro odstranění záporných odchylek (využití kladných odchylek) a stanovení nového úkolu. Subsystémem zajištění informační základny.

21 Vztah manažerského účetnictví a informací controllingu
Věcně naturální Finanční Nákladový Předmět zobrazení manažerského účetnictví

22 Základní tradiční rysy manažerského účetnictví
FÚ je více orientováno na minulost; MÚ by mělo poskytovat podklady pro porovnání skutečnosti a žádoucího stavu (Nákladové účetnictví) pro rozhodování o budoucích variantách podnikání (Účetnictví pro rozhodování) FÚ je zaměřeno zejména na zobrazení externích vztahů podniku a okolí; MÚ se orientuje nejen na externí, ale i interní vztahy útvarů, procesů, činností a aktivit MÚ se podstatně liší od FÚ hloubkou, podrobností a variabilitou informací, které poskytuje zejména o nákladech výkonů, útvarů, procesů, činností a aktivit FÚ někdy zakrývá - MÚ se naopak výrazně orientuje na výsledky z prodeje MÚ je „účetnictvím odpovědnostních uzlů“

23 Strategické řízení nákladů – nový prvek v řízení výkonnosti
Operativně lze ovlivnit pouze malou část režijních nákladů Naopak většina vzniká jako důsledek předchozích rozhodnutí Průnik na trh, resp. rozšíření tržního podílu jsou dlouhodobě možné jen přímým nebo skrytým snižováním cen, a tlakem na hospodárnost Vynaložené náklady Náklady vázané k rozhodnutí Tradiční předmět účetního zobrazení Náklady 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Výzkum, vývoj a technická příprava výroby Zásobování, výroba, prodej Odstraňování následků Etapy celkového životního cyklu výrobku

24 Struktura manažerské výsledovky – hlavní výdělečná činnost (zjednodušené údaje)

25 Osnova prezentace Podnikatelský proces a jeho zobrazení v účetnictví pro interní a externí uživatele Vývoj manažerského účetnictví: vztah nákladového účetnictví a účetnictví pro rozhodování Výkonově, odpovědnostně a procesně orientované účetnictví Duální pojetí manažerského a finančního účetnictví Vztah manažerského účetnictví a controllingu Vliv změn podnikatelského prostředí a manažerských potřeb na vývoj manažerského účetnictví

26 Manažerské účetnictví - současné vývojové tendence
Interdisciplinarita, doprovázená silnou integritou hodnotových informací s naturálními a kvalitativními parametry podnikatelského procesu a snahou o rozšíření obsahového záběru Manažerské účetnictví: systém hodnotových informací Prodloužení časového horizontu řízení a jeho informační podpora Zvýraznění časové hodnoty účetní informace v taktickém a operativním řízení Multidimenzionalita podnikatelského procesu a potřeba jejího odrazu v informačním systému

27 Balanced Scorecard – výchozí schéma
„Jak se jevíme našim VLASTNÍKŮM ? „Které z našich podnikatelských PROCESŮ přinášejí hodnotu ?“ „Jak se jevíme našim ZÁKAZNÍKŮM?“ Vize a strategie „Jsme schopni inovací, změn a zlepšení ?“ ZAMĚSTNANCI

28 Nástroje strategického řízení podniku
Primárně hodnotově zaměřené … Analýza hodnotového řetězce (Value Chain Analysis) Řízení založené na vztahu k aktivitám (ABM) Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit (ABC) Rozpočtování nákladů ve vztahu k aktivitám (ABB) Účetnictví orientované na aktivity (ABA) Řízení faktorů ovlivňujících přidanou hodnotu (VBM) Koncept rozšířeného podniku (Extended Enterprise Concept) Kalkulace životního cyklu výkonu (Life Time Costing) Kalkulace cílových nákladů (Target Costing) Hodnotová analýza výkonu (Value Analysis of Product) ... a na ně navazující nástroje věcného řízení JIT, TQM, CAD, CAM, Funkční analýza …

29 Manažerské účetnictví - budoucí vývoj ?
Vícenásobné ocenění majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů s důsledkem variantního zobrazení žádoucího a/nebo skutečného průběhu podnikatelského procesu Klouzavý horizont účetního zobrazení Vizualizace žádoucího stavu a vývojových tendencí ve vzájemných vztazích hodnotových a věcných parametrů podnikatelského procesu

30 Osnova prezentace Vztah manažerského a vnitropodnikového účetnictví ..
Výkonově, odpovědnostně a procesně orientované účetnictví Duální pojetí manažerského a finančního účetnictví Vztah manažerského účetnictví a controllingu Vliv změn podnikatelského prostředí a manažerských potřeb na vývoj manažerského účetnictví Vztah manažerského a vnitropodnikového účetnictví

31 Vnitropodnikové účetnictví
Jiný název pro manažerské účetnictví? Možná v minulosti; dnes však NE Výtah z Českého účetního standardu 001 Článek 2. 5. Vnitropodnikové účetnictví (1) Formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví určí účetní jednotka sama, přitom musí zabezpečit pro potřeby finančního účetnictví průkazné podklady: o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností, pro vyjádření aktivace vlastních výkonů, pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností.

32 (2) Vnitropodnikové účetnictví lze organizovat
v rámci analytické evidence k finančnímu účetnictví, přičemž se využije účtů Vnitropodnikové náklady a Vnitropodnikové výnosy, které se zařadí do účtových skupin 59 a 69 (např. s číselným označením 599 a 699), v samostatném účetním okruhu, pro který se zvolí účty v rámci volných účtových tříd 8 a 9. Obsahovou náplň uvedených účtových tříd, zvolených účtových skupin a jednotlivých syntetických účtů si určí účetní jednotka sama. Účetní jednotka si v tomto případě zvolí i účetní období, pokud jím bude kratší období než kalendářní rok, kombinací přístupů podle bodů a) a b). (3) Spojovací účty prokazující návaznost mezi finančním a vnitropodnikovým účetnictvím při jeho organizaci v samostatném účetním okruhu si účetní jednotka zvolí v rámci účtů účtových tříd 8 a 9, popř. jejich funkci nahradí technické zpracování dat. (4) Účty vnitropodnikového účetnictví uvede účetní jednotka v účtovém rozvrhu.

33 Dámy a pánové, děkuji za Vaši pozornost .


Stáhnout ppt "Akreditace kurzu 1MU403 Manažerské účetnictví II. vybrané části"

Podobné prezentace


Reklamy Google