Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Forma zpracování seminární práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Forma zpracování seminární práce"— Transkript prezentace:

1 Forma zpracování seminární práce
Struktura práce: Úvodní strana Obsah Úvod Hlavní část Závěr Seznam použité literatury Přílohy

2 Úvodní strana – povinné údaje a úprava (rozložit na celou stranu A4)
Biskupské gymnázium Brno Téma: Problémy české společnosti Seminární práce do ZSV Jméno: Školní rok: Třída: Vyučující:

3 Obsah Shrnuje názvy jednotlivých kapitol a podkapitol, jež poskytují přehled o logice celého uspořádání práce. K označení je vhodné použít desetinného třídění (viz dále).

4 Obsah – příklad Úvod 3 1. Politologie 4 2. Politika 7
1.1 Politologie jako věda 4 1.2 Disciplíny politologie 5 1.3 Metody politologie 6 2. Politika 2.1 Politický program 8 2.2 Politický systém 10 2.3 Politická kultura 12 3. Politické strany 13 3.1 … 3.2 … Závěr Seznam literatury 17 Přílohy nestránkují se

5 Úvod V úvodu uvedeme téma práce, jeho význam, cíle práce (co chce dokázat), stručný popis obsahu práce, informační zdroje a důvody, které autora vedly k tomu, že si dané téma zvolil.

6 Hlavní část Vlastní text práce členěn do kapitol, podkapitol, odstavců.

7 Závěr Stručné vyjádření, ve kterém autor hodnotí, zda byl naplněn a do jaké míry byl naplněn cíl práce a ve zhuštěné formě uvádí hlavní závěry, ke kterým došel.

8 Literatura Veškeré použité zdroje informací (monografie, časopisy, elektronické zdroje …). Přesnost – každý pramen musí obsahovat povinné údaje Pravdivost – uvádíme pouze skutečně použité zdroje literatury Přehlednost – zdroje řadíme abecedně

9 Přílohy Jedná se o různé mapy, tabulky, grafy, schémata, úplné znění textů dokumentů, seznamy, obrázky, plánky aj. Doplňují text. Jejich počet by měl být úměrný délce textu. Přílohy číslujeme zvlášť, v případě jednostránkových příloh stránkování neuvádíme.

10 Úprava textu

11 Řádkování Práce se píše na papír formátu A4 po jedné straně listu.
Řádkování: 1,5 řádku. Word nastavení: Formát – Odstavec - Řádkování

12 Okraje a zarovnání Okraje: Zarovnání do bloku. Vlevo 4 cm
(slouží k vyvázání práce) Vpravo 2 cm Nahoře 3 cm Dole 2 cm Word nastavení: - Soubor – Vzhled stránky – Okraje Zarovnání do bloku.

13 Písmo Vel. písma 12. Kapitoly 18-20, podkapitoly 14-16, poznámky a popisky (např. tabulek) 10. Písmo patkové (Times Roman, Garamond), bezpatkové na nadpisy (Arial).

14 Zvýraznění Zvýraznění textu (tučné písmo, kurzíva), nadpisy (větší velikost písma), uvozovky u doslovných citací, podtržení u www adresy aj.

15 Poznámka pod čarou Bližší vysvětlení pojmu, podrobnější informace k uvedenému údaji aj. uvádíme v poznámce pod čarou. V poznámce pod čarou uvádíme též odkazy na citované zdroje. Word nastavení: Vložit – Odkaz – Poznámka pod čarou

16 Dělení slov Dělení slov – dodržovat pravopisná pravidla, estetické zásady. Konec řádků – ne jednohláskové spojky a souhlásky (a, i, v, z …), pomlčky, nerozdělit zkratky více slov (t.r.), značku a subjekt (pan Novák), číselné údaje tvoří celek

17 Členění textu Zvolená úprava textu by měla dávat jasnou představu o hierarchii jednotlivých částí práce – členění textu na kapitoly, podkapitoly, oddíly a pododdíly. K označení je vhodné použít desetinného třídění.

18 Desetinné třídění – příklad
1. Politologie 1.1 Politologie jako věda 1.2 Disciplíny politologie 1.3 Metody politologie 2. Politika 2.1 Politický program 2.2 Politický systém 2.3 Politická kultura 3. Politické strany 3.1 … 3.2 …

19 Kapitola začíná vždy na nové stránce, podkapitoly ne.
Mezi kapitolami a textem vynecháváme 1 – 2 řádky.

20 Název kapitoly se graficky zvýrazňuje pouze jednou, tedy buď tučným písmem, podtržením nebo kurzívou, nikoliv kombinací těchto způsobů. Nezapomínejme, že přemíra různých typů a velikostí písma působí rušivě, až chaoticky! 

21 Číslování Stránky jsou průběžně číslovány mimo titulní stranu.
Word nastavení: Vložit – Čísla stránek Listy, na kterých jsou uvedeny přílohy, poděkování, prohlášení apod. se nečíslují.

22 Číslování a popiska obrázků a tabulek
Pokud se v textu vyskytují obrázky a tabulky, je vhodné je číslovat a vybavit popiskou vyjadřující jejich obsah. Pro číslování se používají zkratky, např. Tab. 1: Výsledky kontrolní práce nebo Obr. 1: Struktura materiálu.

23 Obrázky a tabulky se mohou stát také součástí příloh, a to zejména tehdy, když se na ně odvoláváme ve více kapitolách.

24 Citace neboli odkazy na literaturu

25 V textu odkazujeme na dokument, ze kterého citujeme převzaté části textu, myšlenky nebo závěry.
Počet použitých zdrojů a literatury by neměl být nižší, než počet stran čistého textu; tedy, na každou stranu textu minimálně 1 použitý zdroj.

26 Obvyklé označení stránky s bibliografickými citacemi (zdroje, ze kterých jsme čerpali a na něž se v textu odvoláváme) jsou: Seznam literatury Použité zdroje

27 Chyby a zásady při citování
- citování díla, které autor nepoužil zamlčení díla, které autor použil Citování děl bez souvislosti s daným tématem nepřesné citování znemožňující identifikaci díla + přehlednost úplnost použití primárních pramenů zachování pravopisných norem zachování jazyka knihy chybějící údaj přeskočit

28 Jak správně citovat Plagiátorství
Přisvojení si cizích myšlenek, nekorektní napodobování uměleckého, literárního, vědeckého díla. Pozor na porušení autorského zákona! Doslovný text na:

29 Korektní způsoby převzetí myšlenek:
Doslovná citace textu v uvozovkách s doplněným bibliografickým údajem. Parafráze původního textu bez uvozovek s doplněným bibliografickým údajem. Kombinace citace i parafráze s doplněným bibliografickým údajem.

30 Umístění odkazů na použitou literaturu může být:
v poznámce pod čarou na stránce, na níž je odkaz v textu, na konci kapitoly, na konci dokumentu. Doporučujeme uvádět citace v poznámce pod čarou Word nastavení: Vložit – Odkaz – Poznámka pod čarou

31 Literaturu řadíme abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena).
V případě více děl jednoho autora řadíme díla podle roku vydání – nejmladší díla jsou uvedena jako první.

32 Odkazy na literaturu v textu práce
Na jednotlivé dokumenty odkazujeme číslem poznámky a citace samotné uvádíme v poznámce pod čarou Word nastavení: Vložit – Odkaz – Poznámka pod čarou

33 Odkazy na literaturu v textu práce
Číslování poznámek může být buď průběžné v celém dokumentu nebo může začínat na každé stránce od čísla 1. V poznámce pod čarou můžeme uvádět bibliografické citace ve zkráceném tvaru, ale jejich úplné znění musíme rozepsat v soupise použité literatury.

34 Např. v seznamu literatury uvedeme:
ŠLACHTA, M. Ohniska napětí ve světě. Praha : Kartografie Praha, 2007. Na dané stránce pak na literaturu odkazujeme v poznámce pod čarou ve zkrácené podobě (odkazujeme na konkrétní stranu díla): ŠLACHTA, M. Ohniska napětí ve světě, s. 137.

35 Citování dokumentů Citování dokumentů - klasických tištěných i elektronických pramenů má svá pravidla a řídí se platnou mezinárodní normou (ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2).

36 Citace monografické publikace (knihy)
Základní citace obsahuje tyto povinné prvky: příjmení a jméno autora (autorů) název publikace pořadí vydání (má smysl uvádět pokud je vydání jiné než první) místo vydání název nakladatelství rok vydání  rozsah publikace (počet stran určuje číslo poslední stránky) (standardní mezinárodní číslo) Poslední dvě jmenované nemusíte pro zjednodušení užívat.

37 PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev. Vydání
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Říčan, P. Psychologie : Příručka pro studenty. 2. vyd. Praha : Portál, 2008. ŠLACHTA, M. Ohniska napětí ve světě. Praha : Kartografie Praha, 2007.

38 Pokud jsou původci díla dva autoři, uvádějí se v tom pořadí, jak jsou v citovaném pramenu jejich jména vytištěna. Jednotlivá jména autorů se oddělují středníkem příp. čárkou. JELÍNEK, J.; STYBLÍK, V. Čtení o českém jazyku. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971.

39 Pokud je publikace dílem více autorů, uvádíme jména nejvýše tří autorů, je však možno citovat jméno pouze prvního autora a za ně se připojí zkratka aj. a kol. STŘELEC, S., a kol. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno : Paido, 1998.

40 Citace článku seriálu = časopisu
Citace článku z časopisů, novin obsahuje: příjmení a osobní (křestní) jméno autora (autorů) článku název článku název zdrojového dokumentu (časopisu, periodické publikace) lokace zdrojového dokumentu: rok vydání, číslo svazku, rozsah článku vymezený číslem první a poslední strany, na níž je uveřejněn

41 Autor článku. Název článku
Autor článku. Název článku. Název seriálu, rok vydání, ročník, číslo, strany od-do. PALOUŠ, Radim. Filosofie jakožto výchova. Pedagogika, 1998, roč. 48, č. 2, s

42 Citace elektronických dokumentů
Údaje v citaci elektronických dokumentů: druh média (nosiče) v hranatých závorkách za názvem citovaného dokumentu: [online], [CD-ROM] vydání – např. verze programu, uvádí se takto: c2008 datum aktualizace/revize - uveden společně s datem zveřejnění datum citování – uvádí se v hranatých závorkách, není-li známo datum aktualizace, např. [cit. 31. října 2003]

43 údaj o dostupnosti: "Přístupný z", "Dostupný na", "Available from" včetně přístupového protokolu.
např.: Dostupný z WWW: <adresa URL mezi symboly těchto závorek - povinný údaj pro online zdroje>.

44 Citace www stránky Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky (tag "title") [online]. Datum publikování, datum poslední revize [citováno dne]. <URL adresa>. Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit ]. Dostupné z www: < Údaje, které neznáme (nemůžeme je zjistit), vynecháváme.

45 Nejčastější nedostatky práce

46 Chyby jazykové nízká celková jazyková úroveň práce
nevhodná slovní zásoba (hovorové výrazy, anglicismy, ...) dlouhé nepřehledné věty, těžkopádné a neobratné formulace vyšinutí z větné vazby (neshoda podmětu s přísudkem, neshoda začátku věty s koncem) nesprávný slovosled nedodržení pravidel českého pravopisu (znaménka, číslice, zkratky, ...)

47 Chyby formální neadekvátní grafická úprava (okraje, písmo, nezarovnaný text) neopravené gramatické chyby, překlepy chyby v citacích (chybný zdroj, nesprávně napsaný citát, mění původní smysl,...) chyby v odkazech (nesouhlasí křížové odkazy, nejednotnost metody citování, nedodržení norem, nezařazení citovaného díla do soupisu literatury) chybí čísla a názvy obrázků, tabulek aj. nesprávné číslování (stran, nadpisů, tabulek – čísla nejdou po sobě, čísla kde nemají být vidět, ...)

48 Přejeme vám hodně zdaru při psaní vaši seminární práce!


Stáhnout ppt "Forma zpracování seminární práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google