Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Forma zpracování seminární práce Struktura práce:  Úvodní strana  Obsah  Úvod  Hlavní část  Závěr  Seznam použité literatury  Přílohy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Forma zpracování seminární práce Struktura práce:  Úvodní strana  Obsah  Úvod  Hlavní část  Závěr  Seznam použité literatury  Přílohy."— Transkript prezentace:

1 Forma zpracování seminární práce Struktura práce:  Úvodní strana  Obsah  Úvod  Hlavní část  Závěr  Seznam použité literatury  Přílohy

2 Úvodní strana – povinné údaje a úprava (rozložit na celou stranu A4) Biskupské gymnázium Brno Téma: Problémy české společnosti Seminární práce do ZSV Jméno:Školní rok: Třída:Vyučující:

3 Obsah Shrnuje názvy jednotlivých kapitol a podkapitol, jež poskytují přehled o logice celého uspořádání práce.  K označení je vhodné použít desetinného třídění (viz dále).

4 Obsah – příklad Úvod 3 1. Politologie 4 1.1 Politologie jako věda 4 1.2 Disciplíny politologie 5 1.3 Metody politologie 6 … 2. Politika 7 2.1 Politický program 8 2.2 Politický systém10 2.3 Politická kultura12 … 3. Politické strany13 3.1 …14 3.2 …15 Závěr16 Seznam literatury17 Přílohy nestránkují se

5 Úvod V úvodu uvedeme téma práce, jeho význam, cíle práce (co chce dokázat), stručný popis obsahu práce, informační zdroje a důvody, které autora vedly k tomu, že si dané téma zvolil.

6 Hlavní část Vlastní text práce členěn do kapitol, podkapitol, odstavců.

7 Závěr Stručné vyjádření, ve kterém autor hodnotí, zda byl naplněn a do jaké míry byl naplněn cíl práce a ve zhuštěné formě uvádí hlavní závěry, ke kterým došel.

8 Literatura  Veškeré použité zdroje informací (monografie, časopisy, elektronické zdroje …).  Přesnost – každý pramen musí obsahovat povinné údaje  Pravdivost – uvádíme pouze skutečně použité zdroje literatury  Přehlednost – zdroje řadíme abecedně

9 Přílohy  Jedná se o různé mapy, tabulky, grafy, schémata, úplné znění textů dokumentů, seznamy, obrázky, plánky aj.  Doplňují text.  Jejich počet by měl být úměrný délce textu.  Přílohy číslujeme zvlášť, v případě jednostránkových příloh stránkování neuvádíme.

10 Úprava textu

11  Práce se píše na papír formátu A4 po jedné straně listu.  Řádkování: 1,5 řádku. Word nastavení: Formát – Odstavec - Řádkování Řádkování

12 Okraje a zarovnání  Okraje: Vlevo 4 cm (slouží k vyvázání práce) Vpravo 2 cm Nahoře 3 cm Dole 2 cm Word nastavení: - Soubor – Vzhled stránky – Okraje  Zarovnání do bloku.

13 Písmo  Vel. písma 12.  Kapitoly 18-20, podkapitoly 14- 16, poznámky a popisky (např. tabulek) 10.  Písmo patkové (Times Roman, Garamond), bezpatkové na nadpisy (Arial).

14 Zvýraznění  Zvýraznění textu (tučné písmo, kurzíva), nadpisy (větší velikost písma), uvozovky u doslovných citací, podtržení u www adresy aj.

15 Poznámka pod čarou  Bližší vysvětlení pojmu, podrobnější informace k uvedenému údaji aj. uvádíme v poznámce pod čarou.  V poznámce pod čarou uvádíme též odkazy na citované zdroje. Word nastavení: Vložit – Odkaz – Poznámka pod čarou

16 Dělení slov  Dělení slov – dodržovat pravopisná pravidla, estetické zásady.  Konec řádků – ne jednohláskové spojky a souhlásky (a, i, v, z …), pomlčky, nerozdělit zkratky více slov (t.r.), značku a subjekt (pan Novák), číselné údaje tvoří celek

17 Členění textu  Zvolená úprava textu by měla dávat jasnou představu o hierarchii jednotlivých částí práce – členění textu na kapitoly, podkapitoly, oddíly a pododdíly.  K označení je vhodné použít desetinného třídění.

18 Desetinné třídění – příklad 1. Politologie 1.1 Politologie jako věda 1.2 Disciplíny politologie 1.3 Metody politologie … 2. Politika 2.1 Politický program 2.2 Politický systém 2.3 Politická kultura … 3. Politické strany 3.1 … 3.2 …

19  Kapitola začíná vždy na nové stránce, podkapitoly ne.  Mezi kapitolami a textem vynecháváme 1 – 2 řádky.

20  Název kapitoly se graficky zvýrazňuje pouze jednou, tedy buď tučným písmem, podtržením nebo kurzívou, nikoliv kombinací těchto způsobů.  Nezapomínejme, že přemíra různých typů a velikostí písma působí rušivě, až chaoticky!

21 Číslování  Stránky jsou průběžně číslovány mimo titulní stranu. Word nastavení: Vložit – Čísla stránek  Listy, na kterých jsou uvedeny přílohy, poděkování, prohlášení apod. se nečíslují.

22 Číslování a popiska obrázků a tabulek  Pokud se v textu vyskytují obrázky a tabulky, je vhodné je číslovat a vybavit popiskou vyjadřující jejich obsah.  Pro číslování se používají zkratky, např. Tab. 1: Výsledky kontrolní práce nebo Obr. 1: Struktura materiálu.

23  Obrázky a tabulky se mohou stát také součástí příloh, a to zejména tehdy, když se na ně odvoláváme ve více kapitolách.

24 Citace neboli odkazy na literaturu

25  V textu odkazujeme na dokument, ze kterého citujeme převzaté části textu, myšlenky nebo závěry.  Počet použitých zdrojů a literatury by neměl být nižší, než počet stran čistého textu; tedy, na každou stranu textu minimálně 1 použitý zdroj.

26  Obvyklé označení stránky s bibliografickými citacemi (zdroje, ze kterých jsme čerpali a na něž se v textu odvoláváme) jsou: Seznam literatury Použité zdroje

27 Chyby a zásady při citování -  citování díla, které autor nepoužil  zamlčení díla, které autor použil  Citování děl bez souvislosti s daným tématem  nepřesné citování znemožňující identifikaci díla +  přehlednost  úplnost  použití primárních pramenů  zachování pravopisných norem  zachování jazyka knihy  chybějící údaj přeskočit

28 Jak správně citovat Plagiátorství  Přisvojení si cizích myšlenek, nekorektní napodobování uměleckého, literárního, vědeckého díla.  Pozor na porušení autorského zákona! Doslovný text na: http://www.nkp.cz/o_knihovna ch/AutZak/Index.htm.

29 Korektní způsoby převzetí myšlenek:  Doslovná citace textu v uvozovkách s doplněným bibliografickým údajem.  Parafráze původního textu bez uvozovek s doplněným bibliografickým údajem.  Kombinace citace i parafráze s doplněným bibliografickým údajem.

30  Umístění odkazů na použitou literaturu může být: v poznámce pod čarou na stránce, na níž je odkaz v textu, na konci kapitoly, na konci dokumentu. Doporučujeme uvádět citace v poznámce pod čarou Word nastavení: Vložit – Odkaz – Poznámka pod čarou

31  Literaturu řadíme abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena).  V případě více děl jednoho autora řadíme díla podle roku vydání – nejmladší díla jsou uvedena jako první.

32 Odkazy na literaturu v textu práce  Na jednotlivé dokumenty odkazujeme číslem poznámky a citace samotné uvádíme v poznámce pod čarou Word nastavení: Vložit – Odkaz – Poznámka pod čarou

33 Odkazy na literaturu v textu práce  Číslování poznámek může být buď průběžné v celém dokumentu nebo může začínat na každé stránce od čísla 1.  V poznámce pod čarou můžeme uvádět bibliografické citace ve zkráceném tvaru, ale jejich úplné znění musíme rozepsat v soupise použité literatury.

34 Např. v seznamu literatury uvedeme: ŠLACHTA, M. Ohniska napětí ve světě. Praha : Kartografie Praha, 2007. Na dané stránce pak na literaturu odkazujeme v poznámce pod čarou ve zkrácené podobě (odkazujeme na konkrétní stranu díla): ŠLACHTA, M. Ohniska napětí ve světě, s. 137.

35 Citování dokumentů Citování dokumentů - klasických tištěných i elektronických pramenů má svá pravidla a řídí se platnou mezinárodní normou (ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2).

36 Citace monografické publikace (knihy) Základní citace obsahuje tyto povinné prvky:  příjmení a jméno autora (autorů)  název publikace  pořadí vydání (má smysl uvádět pokud je vydání jiné než první)  místo vydání  název nakladatelství  rok vydání  rozsah publikace (počet stran určuje číslo poslední stránky)  (standardní mezinárodní číslo) Poslední dvě jmenované nemusíte pro zjednodušení užívat.

37  PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání.  Říčan, P. Psychologie : Příručka pro studenty. 2. vyd. Praha : Portál, 2008.  ŠLACHTA, M. Ohniska napětí ve světě. Praha : Kartografie Praha, 2007.

38  Pokud jsou původci díla dva autoři, uvádějí se v tom pořadí, jak jsou v citovaném pramenu jejich jména vytištěna.  Jednotlivá jména autorů se oddělují středníkem příp. čárkou.  JELÍNEK, J.; STYBLÍK, V. Čtení o českém jazyku. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971.

39  Pokud je publikace dílem více autorů, uvádíme jména nejvýše tří autorů, je však možno citovat jméno pouze prvního autora a za ně se připojí zkratka aj. a kol.  STŘELEC, S., a kol. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno : Paido, 1998.

40 Citace článku seriálu = časopisu Citace článku z časopisů, novin obsahuje:  příjmení a osobní (křestní) jméno autora (autorů) článku  název článku  název zdrojového dokumentu (časopisu, periodické publikace)  lokace zdrojového dokumentu: rok vydání, číslo svazku, rozsah článku vymezený číslem první a poslední strany, na níž je uveřejněn

41  Autor článku. Název článku. Název seriálu, rok vydání, ročník, číslo, strany od-do.  PALOUŠ, Radim. Filosofie jakožto výchova. Pedagogika, 1998, roč. 48, č. 2, s. 106-112.

42 Citace elektronických dokumentů Údaje v citaci elektronických dokumentů:  druh média (nosiče) v hranatých závorkách za názvem citovaného dokumentu: [online], [CD-ROM]  vydání – např. verze programu, uvádí se takto: c2008  datum aktualizace/revize - uveden společně s datem zveřejnění  datum citování – uvádí se v hranatých závorkách, není-li známo datum aktualizace, např. [cit. 31. října 2003]

43  údaj o dostupnosti: "Přístupný z", "Dostupný na", "Available from" včetně přístupového protokolu.  např.: Dostupný z WWW:.

44 Citace www stránky  Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky (tag "title") [online]. Datum publikování, datum poslední revize [citováno dne]..  Ministerstvo financí České republiky [online]. [cit. 2008-07-10]. Dostupné z www:.  Údaje, které neznáme (nemůžeme je zjistit), vynecháváme.

45 Nejčastější nedostatky práce

46 Chyby jazykové  nízká celková jazyková úroveň práce  nevhodná slovní zásoba (hovorové výrazy, anglicismy,...)  dlouhé nepřehledné věty, těžkopádné a neobratné formulace  vyšinutí z větné vazby (neshoda podmětu s přísudkem, neshoda začátku věty s koncem)  nesprávný slovosled  nedodržení pravidel českého pravopisu (znaménka, číslice, zkratky,...)

47 Chyby formální  neadekvátní grafická úprava (okraje, písmo, nezarovnaný text)  neopravené gramatické chyby, překlepy  chyby v citacích (chybný zdroj, nesprávně napsaný citát, mění původní smysl,...)  chyby v odkazech (nesouhlasí křížové odkazy, nejednotnost metody citování, nedodržení norem, nezařazení citovaného díla do soupisu literatury)  chybí čísla a názvy obrázků, tabulek aj.  nesprávné číslování (stran, nadpisů, tabulek – čísla nejdou po sobě, čísla kde nemají být vidět,...)

48 Přejeme vám hodně zdaru při psaní vaši seminární práce!


Stáhnout ppt "Forma zpracování seminární práce Struktura práce:  Úvodní strana  Obsah  Úvod  Hlavní část  Závěr  Seznam použité literatury  Přílohy."

Podobné prezentace


Reklamy Google