Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní instituce Mgr. Anna Vitásková. UNESCO Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu založena na základě úmluv a dohod roku 1946,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní instituce Mgr. Anna Vitásková. UNESCO Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu založena na základě úmluv a dohod roku 1946,"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní instituce Mgr. Anna Vitásková

2 UNESCO Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu založena na základě úmluv a dohod roku 1946, aby se podílela na ochraně kulturních památek založena na základě úmluv a dohod roku 1946, aby se podílela na ochraně kulturních památek financována OSN financována OSN MZV ČR - Česká komise pro UNESCO MZV ČR - Česká komise pro UNESCO Zaměřuje se na: zajištění vzdělání pro všechny zajištění vzdělání pro všechny podporu výzkumu v oblasti životního prostředí podporu výzkumu v oblasti životního prostředí ochranu světového přírodního dědictví ochranu světového přírodního dědictví svobodu tisku svobodu tisku podporuje svobodné šíření informací podporuje svobodné šíření informací zlepšování šíření informací a komunikaci v rozvojových zemích zlepšování šíření informací a komunikaci v rozvojových zemích podporuje právo na kulturní sebeurčení každého národa podporuje právo na kulturní sebeurčení každého národa UNESCO se také zabývá ochranou autorského práva UNESCO se také zabývá ochranou autorského práva

3 UNESCO - úmluvy Haagská úmluva o ochraně kulturních statků za ozbrojeného konfliktu Haagská úmluva o ochraně kulturních statků za ozbrojeného konfliktu Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (1972 – na jejím základě byl vytvořen seznam světového dědictví UNESCO) Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (1972 – na jejím základě byl vytvořen seznam světového dědictví UNESCO) Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví (např. ústní tradice, interpretační umění, společenské zvyklosti, dovednosti spojené s tradičními řemesly) Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví (např. ústní tradice, interpretační umění, společenské zvyklosti, dovednosti spojené s tradičními řemesly)

4 UNESCO - projekty Paměť světa - cílem je záchrana a ochrana světového kulturního dědictví, uchovaného v dokumentech všeho druhu a přenášeného ústní tradicí Paměť světa - cílem je záchrana a ochrana světového kulturního dědictví, uchovaného v dokumentech všeho druhu a přenášeného ústní tradicí Výstavba Alexandrijské knihovny (Alexandria, Egypt) – jeden z historicky nejvýznamnějších knihovnických projektů v rozvojovém světě. Výstavba Alexandrijské knihovny (Alexandria, Egypt) – jeden z historicky nejvýznamnějších knihovnických projektů v rozvojovém světě.knihovny

5 Manifest UNESCO o veřejných knihovnách z roku 1994 Pro rozvoj demokracie je důležitý svobodný a ničím neomezený přístup k vědomostem, myšlenkám, kultuře a informacím. Veřejná knihovna je nástrojem vzdělávání, kultury, informační činnosti a nezbytným prostředkem podpory míru a duchovního rozvoje lidstva. UNESCO vyzývá vlády a samosprávy k podpoře knihoven.

6 Veřejná knihovna - místní informační středisko, zabývající se zpřístupňováním všech druhů vědomostí a informací svým uživatelům. Je bránou do světa vědomostí. Knihovny plní jak knihovnické (výpůjční) služby, tak informační služby, prostřednictvím moderní techniky. Poslání veřejné knihovny vytváření a posilování čtenářských návyků od raného dětství podpora sebevzdělávání i školního vzdělávání poskytování příležitostí pro osobní tvůrčí rozvoj povzbuzování kreativity dětí a mládeže podpora kulturní rozmanitosti podpora tradice lidové slovesnosti zpřístupňování všech druhů obecních informací poskytování informačních služeb místním podnikům, sdružením, zájmovým skupinám podpora rozvoje informační a počítačové gramotnosti

7 Financování, legislativa a sítě Služby veřejných knihoven musí být bezplatné, zodpovědnost za provozování náleží místním a státním úřadům, kteří knihovny financují. Činnost musí být založena na legislativě, která podporuje budování celostátní sítě knihoven. Síť veřejných knihoven se buduje ve vztahu k dalším knihovnám.

8 Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Školní knihovny nabízejí informační služby, knihy a zdroje, které umožňují všem členům školní komunity stát se kritickými mysliteli a efektivnějšími uživateli informací. Školní knihovny se připojují k širší knihovnické a informační síti ve shodě se zásadami Manifestu veřejných knihoven UNESCO. Zaměstnanci knihovny podporují využívání knih i jiných informačních zdrojů. Materiály doplňují a obohacují učebnicemi, výukovými materiály a postupy. Bylo dokázáno, že pokud knihovníci a učitelé spolupracují, studenti dosahují vyšší úrovně gramotnosti, čtení, učení. Služby školních knihoven musí být poskytovány rovným dílem všem členům školní komunity, a to bez ohledu na věk, rasu, pohlaví, náboženské vyznání apod. Zvláštní služby a dokumenty musí být poskytovány i těm, kteří nemohou využívat tradiční knihovnické služby a dokumenty. Přístup ke službám by neměl být podřízen žádné formě ideologické, politické či náboženské cenzuře nebo komerčním nátlakům.

9 Paměť světa Cílem programu je záchrana a ochrana světového kulturního dědictví, uchovaného v dokumentech všeho druhu a přenášeného ústní tradicí. Patří sem dokumenty psané, tištěné, zvukové nahrávky, film a video včetně digitálních dat. Tyto dokumenty jsou zároveň zpřístupňovány, proto hrají v tomto programu významnou roli digitální technologie. Tyto dokumenty jsou zároveň zpřístupňovány, proto hrají v tomto programu významnou roli digitální technologie.

10 Paměť světa Cíle: usnadnit ochranu nejvhodnějšími technikami usnadnit ochranu nejvhodnějšími technikami přispět k všeobecné dostupnosti k dokumentovému dědictví přispět k všeobecné dostupnosti k dokumentovému dědictví zvýšit povědomí o jeho existenci a významu zvýšit povědomí o jeho existenci a významu Dokumenty jsou ohroženy faktory: chemická nestabilita a křehkost materiálů (kyselý papír) chemická nestabilita a křehkost materiálů (kyselý papír) přírodní katastrofy, lidské ničení a nezájem přírodní katastrofy, lidské ničení a nezájem technické zastarávání (AV a digitální) technické zastarávání (AV a digitální) asi 70-80% kulturního dědictví je nepřístupné nebo vyžaduje urgentní konzervační zásah asi 70-80% kulturního dědictví je nepřístupné nebo vyžaduje urgentní konzervační zásah

11 Paměť světa - ČR NK ČR spolupracovala s programem od počátku. Zpracováno několik pilotních projektů, 1996 vybudováno první středisko pro digitalizaci rukopisů a starých tisků. Národními projekty: Memoria (digitalizace rukopisů a starých tisků) a Kramerius (periodika a další moderní materiály tištěné na kyselém papíře). Zprovoznění dvou digitálních knihoven, Manuscriptorium (zpřístupňuje mj. Codex Gigas) a Kramerius. Partnerem firma AiP Beroun, která provozuje digitální knihovnu Manuscriptorium.

12 Manuscriptorium Rukopisy a staré tisky ČR digitalizované v rámci projektu MEMORIA (koordinátor Národní knihovna ČR, provozovatel AiP Beroun). Přes 1100 a více jak milión stran plně zdigitalizovaných rukopisů a starých tisků dostupných uživatelům z MU pro badatelské a studijní účely.

13 Kramerius cílem je zdigitalitalizovat a následně zpřístupnit nejprve novodobá periodika a monografie a následně i další dokumenty tvořící národní kulturní dědictví možné veřejně prohlížet jednotlivá vydání periodik do roku 1890 a monografie vydané do roku 1880

14 IFLA Mezinárodní federace knihovnických asociací IFLA - mezinárodní nevládní a nekomerční organizace sdružující knihovnické svazy, spolky a instituce. IFLA - mezinárodní nevládní a nekomerční organizace sdružující knihovnické svazy, spolky a instituce. Je přidruženou organizací UNESCO. Sídlem je Haag. Je přidruženou organizací UNESCO. Sídlem je Haag.činnosti: organizování výzkumných a vývojových prací v oblasti knihovnictví, bibliografie, informačních služeb organizování výzkumných a vývojových prací v oblasti knihovnictví, bibliografie, informačních služeb publikování a šíření informací souvisejících s knihovnictvím publikování a šíření informací souvisejících s knihovnictvím organizování odborných konferencí organizování odborných konferencí spolupráce s jinými mezinárodními organizacemi spolupráce s jinými mezinárodními organizacemi zakládání pracovišť na podporu knihovnických a informačních aktivit. zakládání pracovišť na podporu knihovnických a informačních aktivit. IFLA vydává řadu publikací, hlavní periodikum představuje IFLA Journal. IFLA vydává řadu publikací, hlavní periodikum představuje IFLA Journal.

15 IFLA - programy Program rozvoje knihovnictví (ALP) - usiluje o rozvoj knihovnictví v rozvojových zemích. Program rozvoje knihovnictví (ALP) - usiluje o rozvoj knihovnictví v rozvojových zemích. Výbor pro autorská práva a legislativní záležitosti (CLM) - zabývá se otázkami autorských práv v elektronickém publikování. Výbor pro autorská práva a legislativní záležitosti (CLM) - zabývá se otázkami autorských práv v elektronickém publikování. Výbor pro svobodný přístup k informacím a pro svobodu projevu (FAIFE) - na obranu svobodného přístupu k informacím a svobody projevu, přičemž tento výbor si vytkl úlohu upozorňovat na nedodržování uvedených zásad na půdě OSN. Výbor pro svobodný přístup k informacím a pro svobodu projevu (FAIFE) - na obranu svobodného přístupu k informacím a svobody projevu, přičemž tento výbor si vytkl úlohu upozorňovat na nedodržování uvedených zásad na půdě OSN. Ochrana a konzervace (PAC) - zaměřen na moderní metody a prostředky zabraňující ztrátám ohrožených vzácných dokumentů. Ochrana a konzervace (PAC) - zaměřen na moderní metody a prostředky zabraňující ztrátám ohrožených vzácných dokumentů. Aliance pro digitální strategie (ICADS) – zabývá se tvorbou a údržbou digitálních knihoven. Aliance pro digitální strategie (ICADS) – zabývá se tvorbou a údržbou digitálních knihoven. UNIMARC Core Activity (UCA) – zaměřen za rozvoj a údržbu univerzálního formátu MARC UNIMARC Core Activity (UCA) – zaměřen za rozvoj a údržbu univerzálního formátu MARC

16 IFLA – ukončené programy Univerzální dostupnost publikací (UAP) - s cílem zajistit formou MVS a dalších služeb dostupnost každého dokumentu pro čtenáře na celém světě. Univerzální dostupnost publikací (UAP) - s cílem zajistit formou MVS a dalších služeb dostupnost každého dokumentu pro čtenáře na celém světě. Univerzální bibliografická registrace (UBCIM) - s cílem vytvořit celosvětové bibliografické pokrytí na bázi výměnného formátu MARC. Základem evidence se stalo ISBN a ISSN. Univerzální bibliografická registrace (UBCIM) - s cílem vytvořit celosvětové bibliografické pokrytí na bázi výměnného formátu MARC. Základem evidence se stalo ISBN a ISSN. V oblasti knihovnictví IFLA spolupracuje s UNESCO, které rozvíjí tři programy v oblasti informační politiky: V oblasti knihovnictví IFLA spolupracuje s UNESCO, které rozvíjí tři programy v oblasti informační politiky: Všeobecný informační program (GIP) - zaměřený na knihovny, archívy a vědeckoinformační instituce a pracoviště. Všeobecný informační program (GIP) - zaměřený na knihovny, archívy a vědeckoinformační instituce a pracoviště. Zaměřuje se na: záchrana písemných památek v rámci programu "Paměť světa" formou digitalizace záchrana písemných památek v rámci programu "Paměť světa" formou digitalizace informace pro výchovu, vzdělávání a vědecký výzkum informace pro výchovu, vzdělávání a vědecký výzkum informace pro rozvoj člověka informace pro rozvoj člověka informace pro řízení v oblasti ochrany životního prostředí. informace pro řízení v oblasti ochrany životního prostředí.

17 FID Mezinárodní federace pro informace a dokumentaci konec 19. století - snaha zachytit bouřlivě rostoucí odbornou produkci, zejména časopisecké literatury a možnost kooperace v této činnosti v mezinárodním rozsahu

18 FID 1895 svolali dva belgičtí právníci Paul Otlet a Henri Maria La Fontaine do Bruselu první mezinárodní konferenci o bibliografii a přednesli myšlenku vybudování Mezinárodního bibliografického ústavu, jehož úkolem by bylo vytvářet kartotéku se záznamy indexovanými navíc jednotně - podle Mezinárodního desetinného třídění.

19 FID 1895 vznik FID. 1895 vznik FID. Nejvýznamnější úlohu sehrála komise pro vývoj MDT. Od 90. let se organizace přeorientovala na moderní informační sféru, včas a plnohodnotně vstoupila na internet. Zároveň se vzdala dosud klíčové aktivity - správy MDT a předat tuto agendu zcela do rukou Konsorcia pro MDT. Nejvýznamnější úlohu sehrála komise pro vývoj MDT. Od 90. let se organizace přeorientovala na moderní informační sféru, včas a plnohodnotně vstoupila na internet. Zároveň se vzdala dosud klíčové aktivity - správy MDT a předat tuto agendu zcela do rukou Konsorcia pro MDT. Ve druhé polovině 90. let se přihlásil FID k podpoře vybudování Globální informační infrastruktury a v té souvislosti také tzv. Informační dálnice viceprezidenta USA Alberta Gore. Ve druhé polovině 90. let se přihlásil FID k podpoře vybudování Globální informační infrastruktury a v té souvislosti také tzv. Informační dálnice viceprezidenta USA Alberta Gore. FID se dostala do rozpočtových problémů a byla rozpuštěna v roce 2002. FID se dostala do rozpočtových problémů a byla rozpuštěna v roce 2002.

20 EBLIDA European Bureau of Library, Information and Documentation Association nevládní a nekomerční organizaci zastřešující evropské národní knihovny, archivy, informační a dokumentační instituce. Za práva a zájmy těchto institucí i jejich pracovníků lobuje EBLIDA již od roku 1992. Věnuje se problematice práva duševního vlastnictví, otázky informační společnosti, odborné vzdělávání či kultura

21 EBLIDA zakládající členové - asociace národních knihoven z Německa, Velká Británie, Dánska a Nizozemí. Dnes jsou plnoprávnými členy profesionální asociace hájící zájmy knihoven a informačních institucí členských států Evropské unie

22 EBLIDA V České republice jsou členy: SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) AKVS (Asociace knihoven vysokých škol České republiky). AKVS (Asociace knihoven vysokých škol České republiky).

23 EBLIDA - cíle podpora členských institucí a organizací ve vzájemné komunikaci a kooperaci v otázkách společných zájmů na celoevropské úrovni podpora členských institucí a organizací ve vzájemné komunikaci a kooperaci v otázkách společných zájmů na celoevropské úrovni zprostředkovávat svým členům kontakt s třetí stranou - zejména Evropskou komisí, Evropským parlamentem i ostatními orgány Evropské unie zprostředkovávat svým členům kontakt s třetí stranou - zejména Evropskou komisí, Evropským parlamentem i ostatními orgány Evropské unie konzultace a diskuse mezi orgány a členy sdružení konzultace a diskuse mezi orgány a členy sdružení spolupráce s jinými obdobně zaměřenými vládními i nevládními organizacemi ve věcech společného zájmu spolupráce s jinými obdobně zaměřenými vládními i nevládními organizacemi ve věcech společného zájmu zastupovat knihovní a informační instituce v otázkách jednání informační vědy a dalších záležitostech na celoevropské úrovni zastupovat knihovní a informační instituce v otázkách jednání informační vědy a dalších záležitostech na celoevropské úrovni prosazování a hájení zájmů knihovní i informační vědy a s tím spojené profese odborných pracovníků v Evropě prosazování a hájení zájmů knihovní i informační vědy a s tím spojené profese odborných pracovníků v Evropě poskytování pravidelných, aktuálních a spolehlivých informací o výsledních činnosti organizace svým členům. poskytování pravidelných, aktuálních a spolehlivých informací o výsledních činnosti organizace svým členům.

24 České spolky a sdružení AKVŠ (Asociace knihoven vysokých škol České republiky) AKVŠ (Asociace knihoven vysokých škol České republiky) Asociace muzeí a galerií České republiky Asociace muzeí a galerií České republiky CASLIN - Souborný katalog ČR CASLIN - Souborný katalog ČR ČAS (Česká archivní společnost) ČAS (Česká archivní společnost) ČIS (Česká informační společnost) ČIS (Česká informační společnost) SDRUK (Sdružení knihoven České republiky) SDRUK (Sdružení knihoven České republiky) SKAT (Sdružení uživatelů knihovního systému LANius) SKAT (Sdružení uživatelů knihovního systému LANius) SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky) SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky) Spolek sběratelů a přátel exlibris Spolek sběratelů a přátel exlibris SUAleph (Sdružení uživatelů systému Aleph v ČR a SR) SUAleph (Sdružení uživatelů systému Aleph v ČR a SR) UZS (Unie zaměstnavatelských svazů) UZS (Unie zaměstnavatelských svazů)

25 SDRUK sdružení podporující rozvoj odborných a vědeckých knihoven sdružení podporující rozvoj odborných a vědeckých knihovenCíle: naplňování mezinárodních programů naplňování mezinárodních programů zavádění řešení v doplňování, zpracování a zpřístupňování knihovních fondů, zejména takových, která přispívají ke spolupráci knihoven zavádění řešení v doplňování, zpracování a zpřístupňování knihovních fondů, zejména takových, která přispívají ke spolupráci knihoven kooperativní zajišťování dokumentů zejména vědecké a odborné literatury kooperativní zajišťování dokumentů zejména vědecké a odborné literatury zavádění moderních technologií do knihoven. zavádění moderních technologií do knihoven.

26 SKIP usiluje o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce, zvyšování prestiže oboru usiluje o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce, zvyšování prestiže oboru usiluje, aby ze strany státu a zřizovatelů knihoven byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost usiluje, aby ze strany státu a zřizovatelů knihoven byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost přispívá k celoživotnímu vzdělávání přispívá k celoživotnímu vzdělávání podílí se na tvorbě koncepcí a legislativy v knihovnictví podílí se na tvorbě koncepcí a legislativy v knihovnictví rozvíjí kontakty s ostatními knihovnickými spolky, je členem IFLA rozvíjí kontakty s ostatními knihovnickými spolky, je členem IFLA pořádá odborné a propagační akce (konference Knihovny současnosti, propagační akce Týden knihoven, dětskou akci Noc s Andersenem, Biblioweb) pořádá odborné a propagační akce (konference Knihovny současnosti, propagační akce Týden knihoven, dětskou akci Noc s Andersenem, Biblioweb)

27 AKVŠ asociace knihoven vysokých škol cíle zastupovat vysokoškolské knihovny při takových jednáních, která se týkají koncepce a naplňování státní informační politiky a národního knihovního systému; zastupovat vysokoškolské knihovny při takových jednáních, která se týkají koncepce a naplňování státní informační politiky a národního knihovního systému; hájit a prosazovat zájmy vysokých škol a jejich knihoven při jednáních s organizacemi z oblasti vzdělávacích, komunikačních a informačních technologií, zejména s producenty a distributory informačních zdrojů; hájit a prosazovat zájmy vysokých škol a jejich knihoven při jednáních s organizacemi z oblasti vzdělávacích, komunikačních a informačních technologií, zejména s producenty a distributory informačních zdrojů; vytvořit základnu pro spolupráci (rozvoj, vzdělávání, zvyšování kvality, řešení odborných problémů apod.) na národní i mezinárodní úrovni. vytvořit základnu pro spolupráci (rozvoj, vzdělávání, zvyšování kvality, řešení odborných problémů apod.) na národní i mezinárodní úrovni.


Stáhnout ppt "Mezinárodní instituce Mgr. Anna Vitásková. UNESCO Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu založena na základě úmluv a dohod roku 1946,"

Podobné prezentace


Reklamy Google