Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Jan Kozák Krajský soud v Brně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Jan Kozák Krajský soud v Brně"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Jan Kozák Krajský soud v Brně
Oddlužení Mgr. Jan Kozák Krajský soud v Brně

2 Oddlužení tzv. „spotřebitelský úpadek“
Sanační způsob řešení úpadku dlužníka „nový začátek“ Inspirace – Bankruptcy Code 1978 hlava VII. – zpeněžení majetku hlava XIII. – splátkový kalendář

3 Fáze oddlužení FÁZE I. PODÁNÍ NÁVRHU NA ZAHÁJENÍ INS. ŘÍZENÍ A NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ FÁZE II. POVOLENÍ ODDLUŽENÍ FÁZE III. URČENÍ ZPŮSOBU PLNĚNÍ ODDLUŽENÍ SCHVÁLENÍ ODDLUŽENÍ FÁZE IV. PLNĚNÍ ODDLUŽENÍ UKONČENÍ ODDLUŽENÍ

4 PODÁNÍ NÁVRHU NA ZAHÁJENÍ INS. ŘÍZENÍ A NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ
FÁZE I. PODÁNÍ NÁVRHU NA ZAHÁJENÍ INS. ŘÍZENÍ A NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

5 Lhůty pro podání návrhu
§ 390 IZ insolvenční návrh dlužníka návrh na povolení oddlužení současně s insolvenčním návrhem insolvenční návrh věřitele návrh na povolení oddlužení dlužníka do 30 dnů od okamžiku kdy mu byl insolvenční návrh věřitele insolvenčním soudem doručen (musí být poučen)

6 Návrh na povolení oddlužení
§§ 391 IZ pouze na formuláři náležitosti formuláře (§ 23 vyhl. MSpr č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona § 391 odst. 1 IZ: Označení dlužníka a osob oprávněných za něj jednat Údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech Údaj o příjmech dlužníka za poslední 3 roky podrobně popsat okolnosti, z nichž lze usuzovat výši hodnoty plnění, kterou nezajištění věřitelé obdrží ( § 395 odst. 1 písm b) IZ)

7 Přílohy návrhu na povolení oddlužení
§ 392 Seznam majetku a seznam závazků dlužníka § 104 odst. 2 IZ dále: údaj o době pořízení majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku (nemovitosti a majetek sloužící k zajištění musí být oceněny znalcem) Listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky

8 návrh nelze podat elektronicky ?
Podepsání návrhu § 392 odst. 3 IZ Dlužník Dlužníkův manžel – musí výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí Osoba, která se zavazuje jako spoludlužník nebo ručitel Všechny podpisy musí být úředně ověřeny návrh nelze podat elektronicky ?

9 Odstranění vad návrhů I.
§ 128, 393 IZ !!! Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení = dvě podání !!! § 128 vady insolvenčního návrhu se neodstraňují soud návrh automaticky odmítá nejprve insolvenční návrh odmítnutí insolvenčního návrhu = k návrhu na povolení oddlužení se nepřihlíží nejde o překážku podle § 395 odst. 2 písm. a) IZ

10 Odstranění vad návrhů II.
odstranění vad návrhu na povolení oddlužení nebo jeho příloh výzva dle § 393 IZ Lhůta max. 7 dnů Poučení jak má být oprava nebo doplnění provedeno Nesplněná výzva insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne KONKURS (§ 396 odst. 1 IZ) Odvolání je přípustné

11 Zpětvzetí návrhu § 394 IZ do okamžiku kdy soud rozhodne o schválení oddlužení (§ 406 IZ) (povolení oddlužení, schůze věřitelů, schválení oddlužení) KONKURS (§ 396 odst. 1 IZ) Není možné následně podat návrh na povolení oddlužení znovu (překážka podle § 395 odst. 2 písm. a) IZ)

12 FÁZE II. POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

13 Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení I.
§ 395 odst. 1 písm. a) + odst. 3 IZ jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat: návrhem sledován nepoctivý záměr to je zejména: - řešení závazků z předchozí podnikatelské činnosti - jestliže ohledně dlužníka probíhalo v posledních 5 letech insolvenční nebo jiné obdobné řízení - v posledních 5 letech byl pravomocně odsouzen pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy KONKURS (§ 396 odst. 1 IZ)

14 Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení II.
§ 395 odts. 1 písm. b) IZ hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé bude nižší než 30% jejich pohledávek (ledaže s tím tito věřitelé souhlasí) dlužník musí v návrhu na povolení oddlužení podrobně popsat okolnosti, z nichž lze usuzovat výši hodnoty plnění, kterou nezajištění věřitelé obdrží KONKURS (§ 396 odst. 1 IZ)

15 Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení III.
§ 395 odst. 2 IZ znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto (odmítnut, zamítnut) nevztahuje se na řízení vedené podle ZKV dosavadní výsledky insolvenčního řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení týká se to pouze insolvenčního řízení – nikoliv osobního života KONKURS (§ 396 odst. 1 IZ)

16 Rozhodnutí o povolení oddlužení
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka § 148 odst. 3 IZ insolvenční návrh podán dlužníkem současně s rozhodnutím o úpadku dlužníka § 149 odst. 2 IZ insolvenční návrh podán věřitelem samostatné rozhodnutí do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku dlužníka – nemusí předcházet schůze věřitelů Odvolání není přípustné

17 Insolvenční správce v oddlužení
POVINNOSTI: Provedení soupisu majetkové podstaty dlužníka (§ 205 – 230 IZ) Sestavení seznamu přihlášených pohledávek (§ 189 IZ) OPRÁVNĚNÍ: Insolvenční správce a dispoziční oprávnění: základní úprava - § 229 odst. 3 písm. a) + d) IZ Po schválení oddlužení (§ 406 IZ): NEZAJIŠTĚNÝ MAJETEK ZAJIŠTĚNÝ MAJETEK Oddlužení prodejem majetku - § 408 IZ Oddlužení prodejem majetku - § IZ Oddlužení ve splátkách - § 409 odst. 1 a 2 IZ Oddlužení ve splátkách - § 409 odst. 3 IZ

18 Přihlášky pohledávek a přezkum
Věřitelský návrh (§ 149 odst. 2 IZ): lhůta pro podávání přihlášek (136 odst. 3 a 4 IZ) 30 dnů – 2 měsíce Přezkumné jednání ( § 137 odst. 2 věta první IZ) nejpozději 2 měsíce po uplynutí lhůty k podávání přihlášek Seznam přihlášených pohledávek (§ 189 odst. 3 IZ) max. 15 dnů před 1. PJ max. 45 dnů kontrola přihlášek, odstranění jejich vad od uplynutí lhůty pro podávání přihlášek Dlužnický návrh (§ 148 odst. 3 IZ): lhůta pro podávání přihlášek (136 odst.4 IZ) 30 dnů Přezkumné jednání ( § 137 odst. 2 věta druhá IZ) max. 15 dnů po uplynutí lhůty k podávání přihlášek Seznam přihlášených pohledávek (§ 189 odst. 3 IZ) max. 3 dny před 1. PJ max. 12 dnů kontrola přihlášek, odstranění jejich vad od uplynutí lhůty pro podávání přihlášek

19 Účinky popření pohledávky dlužníkem při přezkumném jednání
§ 410 IZ pouze při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře popření pohledávky dlužníkem stejné účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem popření pravosti nebo výše zajištěné pohledávky dlužníkem (§ 410 odst. 3 IZ) jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená. lhůta pro podání incidenční žaloby (§ 410 odst. 2 IZ) od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku

20 Úhrada popřené pohledávky
§ 411 odst. 2 IZ Částky připadající na popřené pohledávky hradí dlužník k rukám insolvenčního správce Poté kdy bude zjištěna skutečná výše pohledávky insolvenční správce: - vyplatí příslušnou částku věřiteli jehož pohledávka byla popřena a následně zjištěna nebo - rozdělí tuto částku poměrně mezi ostatní nezajištěné věřitele – mimořádná splátka

21 URČENÍ ZPŮSOBU PLNĚNÍ ODDLUŽENÍ
FÁZE III. URČENÍ ZPŮSOBU PLNĚNÍ ODDLUŽENÍ SCHVÁLENÍ ODDLUŽENÍ

22 Způsoby oddlužení § 398 odts. 2 IZ Prodejem majetku
jako při zpeněžení majetkové podstaty v konkursu zpeněžení - insolvenční správce Nevztahuje se na majetek, který dlužník nabyl po schválení oddlužení prodejem majetku (příjmy) zajištění věřitelé: uspokojují pouze z majetku sloužícího k zajištění jejich pohledávek přihlášených a zjištěných jako zajištěné zpeněžení - §§ IZ § 398 odst. 3 IZ Splátkový kalendář dlužník po dobu 5 let měsíčně splácí nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky částka se rozvrhne mezi nezajištěné věřitele poměrně podle výše jejich pohledávek zajištění věřitelé (§ 398 odst. 3 poslední věta IZ): uspokojují pouze z majetku sloužícího k zajištění jejich pohledávek přihlášených a zjištěných jako zajištěné zpeněžení - §§ IZ

23 Rozhodování o způsobu oddlužení I.
§ 399 – 401 IZ rozhodují pouze nezajištění věřitelé !!! – zajištění věřitelé nikdy nehlasují!!! hlasování: 1.na schůzi věřitelů 2. prostřednictvím hlasovacího lístku 2.1. po zahájení řízení (hlasovací lístek doručují insolvenčnímu soudu) 2.2. před zahájením insolvenčního řízení – k hlasování se přihlédne jen přihlásí-li věřitel svoji pohledávku (hlasovací lístek doručují dlužníkovi) !! Pokud se dlužník nedostaví na schůzi věřitelů, která má hlasovat o způsobu oddlužení, má se za to, že vzal svůj návrh zpět (§ 399 odst. 2 IZ) KONKURS

24 Rozhodování o způsobu oddlužení II.
§ 402 IZ Rozhodnutí o způsobu oddlužení je přijato hlasovala-li pro něj prostá většina přihlášených nezajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek. soud nemá možnost zrušit usnesení schůze věřitelů o způsobu oddlužení´(§ 54 odst. 1 IZ) o způsobu oddlužení rozhodne insolvenční soud: 1. Jestliže rozhodnutí není přijato schůzí věřitelů 2. nejsou-li přihlášeni žádní nezajištění věřitelé Insolvenční soud rozhodne o způsobu oddlužení do konce schůze věřitelů, která byla za účelem zvolení způsobu oddlužení svolána.

25 Skutečnosti odůvodňující zamítnutí návrhu na povolení oddlužení
§ 403 IZ skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí insolvenčního návrhu, ale nebyly soudu v době rozhodování o povolení oddlužení známy a současně : insolvenční správce na ně věřitele upozorní před rozhodováním schůze věřitelů o způsobu oddlužení věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení podají námitku k insolvenčnímu soudu do konce schůze věřitelů, na které bylo hlasováno o způsobu oddlužení – soud pro jejich projednání nařídí zvláštní jednání námitky důvodné rozhodnutí o neschválení oddlužení + KONKURS odvolání je přípustné námitky nedůvodné, nebo nejsou-li vzneseny rozhodnutí o schválení oddlužení

26 Rozhodnutí o schválení oddlužení – zpeněžením majetku
§ 406 odst. 2 informace o tom, kdo je insolvenční správce, rozhodne o jeho dosavadní odměně a náhradě hotových výdajů a jak budou uspokojeny označí majetek, který podle stavu ke dni vydání rozhodnutí náleží do majetkové podstaty označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30% jejich pohledávky a uvede nejnižší hodnotu plnění, na které se věřitelé s dlužníkem dohodli

27 Rozhodnutí o schválení oddlužení – splátkový kalendář I.
§ 406 odst. 3 písm. a) IZ uloží dlužníkovi, aby po dobu 5 let !!! (od okamžiku zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku) !!! platil nezajištěným věřitelům vždy ke každému 1. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to podle poměru jejich pohledávek určeného v rozhodnutí. Současně stanoví termín úhrady první splátky, a to tak, aby byla uhrazena nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastanou účinky schválení oddlužení,

28 Rozhodnutí o schválení oddlužení – splátkový kalendář II.
§ 406 odst. 3 písm. b) + c) IZ označí příjmy, ze kterých by dlužník podle stavu ke dni vydání rozhodnutí měl uhradit první splátku dlužníka, a uvede způsob výpočtu částky, která z těchto příjmů zůstane dlužníkovi, označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávky, a uvede nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli.

29 Způsob výpočtu částky, která dlužníkovi zůstane I.
§ 406 odst. 3 písm. b) IZ A) Stanoví si základní částku tj. částku, která nesmí být dlužníkovi sražena z čisté měsíční mzdy. Základní částka je rovna úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima jednotlivce (§ 2 zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu ) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od – obyvatel (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ) !!! dále jen nezabavitelná částka!!!! a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné (Nařízení vlády č.595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách ve znění účinném ke dni účinnosti tohoto usnesení).

30 Způsob výpočtu částky, která dlužníkovi zůstane II.
od čisté mzdy odečte základní částku, výsledek zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách. Tento výsledek vydělí třemi. Výsledek výpočtu podle písm. B) připočte k základní částce stanovené podle písm. A).

31 Odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení
§ 406 odst. 4 IZ Odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení může podat pouze: - věřitel, který hlasoval proti přijatému způsobu oddlužení - věřitel jehož námitkám, že nebyly splněny podmínky pro povolení oddlužení soud nevyhověl

32 FÁZE IV. PLNĚNÍ ODDLUŽENÍ UKONČENÍ ODDLUŽENÍ

33 Jak dlouho a kolik bude dlužník skutečně plnit ?
§ 406 odst. 3 písm. a) IZ let max. do výše 100% přihlášené pohledávky věřitelé schvalují oddlužení s tím, že souhlasí s dlužníkem navrhovanou mírou uspokojení svých pohledávek – např. 50% ??? Co se stane, když dlužník zaplatí 50% dříve než za 5 let – mimořádný příjem, výhra, dědictví apod. Co má přednost 5 let nebo míra uspokojení se kterou souhlasili věřitelé ?

34 Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře I.
§ 412 odst. 1 IZ vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců,

35 Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře II.
§ 412 odst. 1 IZ nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení, neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

36 Povinnosti insolvenčního správce v průběhu oddlužení plnění splátkového kalendáře
§ 412 odst. 2 IZ Vykonává dohled nad činností dlužníka - zda si dlužník udržuje pravidelný příjem - jestli si aktivně hledá zaměstnání (nezaměstnaný) - jestli nezatajuje své příjmy - jestli odvádí věřitelům předepsanou část svých příjmů Pravidelně ( za 3 měsíce – ze zákona) podává zprávy insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru

37 Rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení
§ 418 IZ Dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení Ukáže se, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možno splnit V důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti Navrhne to dlužník Insolvenční soud může rozhodnutí vydat jen do okamžiku, kdy vezme na vědomí splnění oddlužení Rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení KONKURSU

38 Rozhodnutí o splnění oddlužení
§ 413 IZ splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím a současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce funkce odvolání není přípustné právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí

39 Osvobození dlužníka od placení pohledávek
§ 414 IZ 1. dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a 2. dlužník podá návrh Osvobození od placení pohledávek pohledávky nezanikají (naturální pohledávky) Odvolat se může pouze věřitel jehož pohledávka nebyla v oddlužení zcela uspokojena

40 Pohledávky, kterých se osvobození týká
§ 414 odst. 2 IZ Neuhrazené části pohledávek zahrnutých do oddlužení vč. zajištěných Pohledávky, ke kterým se v insolvenčním řízení nepřihlíželo Pohledávky, které nebyly v insolvenčním řízení přihlášeny Vztahuje se i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu

41 Pohledávky nedotčené osvobozením
§ 416 odst. 1 IZ peněžitý trest jiné majetkové sankce uložená dlužníkovi v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobenou úmyslným porušením právní povinnosti.

42 Osvobození dlužníka i když nebylo nezajištěným věřitelům uhrazeno alespoň 30%
§ 415 IZ dlužník podá návrh a prokáže: - požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které dlužník nezavinil - částka, kterou nezajištění věřitelé obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem Nelze prominout pohledávky, které do oddlužení nebyly zahrnuty Odvolání může podat věřitel jehož pohledávka nebyla zcela uspokojena

43 Odejmutí osvobození dlužníka od placení
§ 417 IZ na návrh věřitele dlužníka jehož pohledávka byla osvobozením dotčena a vyjde do 3 let od jeho pravomocného přiznání najevo: 1) ke schválení oddlužení nebo přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka nebo 2) že dlužník poskytl zvláštní výhody některému z věřitelů Návrh nelze podat pokud věřitel mohl tuto námitku uplatnit již před přiznáním osvobození

44 2) kterým jinak poškodil věřitele
Zánik osvobození § 418 IZ byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin: 1) kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání osvobození, nebo 2) kterým jinak poškodil věřitele Odejmutí osvobození ani zánik osvobození se nevztahuje na věřitele, kteří se sami účastnili podvodných jednání s dlužníkem nebo nedovolených výhod


Stáhnout ppt "Mgr. Jan Kozák Krajský soud v Brně"

Podobné prezentace


Reklamy Google