Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Pracovní setkání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Pracovní setkání."— Transkript prezentace:

1 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Pracovní setkání zástupců MŽP, MŠMT a krajských zástupců EVVO STŘEVLIK, Oldřichov v Hájích, 29. - 30. 11. 2010

2 Současnost  KÚSK – koordinace EVVO:  Odbor životního prostředí a zemědělství – EVVO 1 úvazek + zástup  Odbor školství a sportu – EVVO pouze v části 1 úvazku  Realizace EVVO a naplňování Koncepce:  prostřednictvím středisek a center environmentální výchovy  ve Středočeském kraji funguje 5 krajských středisek – od roku 2006 čtyři krajská střediska, k nimž v roce 2007 přibylo EKO Gymnázium Poděbrady (akreditované vzdělávání v oblasti EVVO)  krajská střediska dále koordinují činnost menších regionálních center a středisek a pokrývají tak svojí působností celé území Středočeského kraje

3 EVVO ve Středočeském kraji  plnění Koncepce EVVO na území Středočeského kraje krajskými středisky je zajištěno smluvním vztahem  zajišťování dlouhodobých aktivit:  poskytování informací o životním prostředí  ekoporadenství  kontrola a údržba naučných stezek  poskytování metodické pomoci  zajišťování jednotlivých služeb EVVO (cca 30 aktivit v roce 2010):  semináře pro veřejnost, veřejnou správu a podniky, výrobní dílny, Den Země, výstavy, soutěže, obnovy naučných stezek, výroba informačních materiálů apod.  hlavní náplň krajských středisek v oblasti školství:  metodická pomoc školám  pořádání soutěží pro školy  tvorba výukových programů a školních projektů  semináře a vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky  vzdělávání školních koordinátorů EVVO  pedagogická konference

4 Co se podařilo v roce 2010 – OŽP  zrealizování cca 30 aktivit prostřednictvím krajských ekocenter  pokračování zprostředkování časopisu NIKA do ZŠ a SŠ  zachování krajského informačního systému EVVO - internetový portál www.stredoceska-evvo.cz  obnovení Krajské rady EVVO – poradní orgán  navázání spolupráce s lesními pedagogy (viz „Inspirace pro ostatní kraje“)

5 Co se podařilo v roce 2009/2010 – finanční zajištění EVVO z OŽP Co se podařilo v roce 2009/2010 – finanční zajištění EVVO z OŽP  Rozpočet Středočeského kraje:  zajištění EVVO a naplňování Koncepce Středočeského kraje prostřednictvím krajských středisek EVVO  celkové dotace v roce 2009: 5.822.705,- Kč  Středočeský fond životního prostředí a zemědělství:  rok 2010 - 1 téma, žádost podalo 22 žadatelů, z toho 10 škol  dotace byla poskytnuta 16 žadatelům, z toho 10 školám  celkové dotace v roce 2010: 707.520,- Kč

6 Co se podařilo v roce 2010 – OŠS Co se podařilo v roce 2010 – OŠS  „1. setkání koordinátorů EVVO Středočeského kraje“ (2. část)  pořadatel: Klub ekologické výchovy, EKO Gymnázium Poděbrady  záštita: Středočeský kraj  cíle: 1) aktuální informace pro koordinátory na národní i krajské úrovni 2) prezentace publikace „Manuál koordinátora EV“ s komentářem 3) výměna zkušeností a prezentace činnosti koordinátorů EV na školách  navázání spolupráce s Fakultou prírodných vied UMB Banská Bystrica

7 Co se podařilo v roce 2010 – společnými silami OŽP a OŠS  navázání spolupráce se Vzdělávacím a rekreačním centrem Lesná, o.p.s. v Krušných Horách  zadání veřejné zakázky na zpracování nové Koncepce EVVO (duben 2010)  výběr zpracovatele Koncepce EVVO na období 2011 - 2020 a uzavření smlouvy s termínem odevzdání do 31. října 2010!!! (červen 2010)  zpracování Koncepce EVVO do 31. října 2010  schválení Koncepce EVVO Radou SK dne 8. listopadu 2010  dne 1. prosince 2010 budeme doufat ve schválení Zastupitelstvem SK

8 Koncepce EVVO na období 2011–2020  zpracovatel: ZO ČSOP Vlašim  zpracovatel si vytvořil pracovní skupiny pro jednotlivé strategické oblasti Koncepce EVVO odpovídající cílovým skupinám  připomínkování návrhu Koncepce EVVO ze stran členů pracovních skupin, Krajské rady EVVO i objednatele  tři části Koncepce EVVO:  rozborová část (analýza s vyhodnocením plnění současné Koncepce EVVO a vyhodnocením potřeb a požadavků v oblasti EVVO v SK)  návrhová část (hlavní a dílčí cíle a opatření k dosažení cílů podle cílových skupin)  akční plán na 2 roky (konkrétní úkoly a doporučení pro jednotlivé aktéry EVVO a indikátory ke sledování jejich dosažení)  ekoporadenství zařazeno v Koncepci EVVO jako samostatná oblast

9 Co se nezdařilo v roce 2010  zrealizovat všechny plánované aktivity (např. dotazníkové šetření v oblasti podniků, soutěž pro školy, terénní pobyt pro školy – nezájem ze strany příjemců)  navázat spolupráci mezi OŽPaZ a OŠS po stránce finanční  více zapojit školy do využívání stránek www.stredoceska-evvo.czwww.stredoceska-evvo.cz  více zapojit školy do grantového řízení ze SFŽPZ

10 Co nás čeká?  nastavit systém realizace EVVO ve Středočeském kraji (zachování stávajícího systému x nový systém výběru krajských středisek; nastavení smluv k zajišťování plnění Koncepce EVVO atd.)  plnit úkoly nové Koncepce EVVO  výzva do grantového řízení SFŽPZ: 30. 11. 2010 - 15. 1. 2011  březen 2011 – „2. setkání koordinátorů EVVO Středočeského kraje“ (KEV)  březen 2011 – v rámci projektu EVVOLUCE seminář k výuce průřezových témat pro 1. st. ZŠ (OF ČR)

11 Inspirace pro ostatní kraje  XIII. Sněm lesníků 9. listopadu 2010 – „Komunikace lesníků s veřejností a lesní pedagogika jako její nástroj“  příspěvek krajského koordinátora SK – snaha o navázání spolupráce lesních pedagogů a krajských koordinátorů EVVO (propagace lesní pedagogiky, šíření informací, osvěta)  www.lesnipedagogika.cz www.lesnipedagogika.cz  základní informace o LP (kdo, kdy, kde)  kontakt na konkrétního lesního pedagoga v každém kraji  volně stažitelné výukové materiály pro učitele, děti i veřejnost  rok 2011 byl vyhlášen OSN „Mezinárodním rokem lesů“  každoročně se koná „Týden lesů“ (2. květnový týden)

12 Krajský úřad Středočeského kraje – organizační zajištění EVVO Odbor životního prostředí a zemědělství Mgr. Linda Vančatová krajská koordinátorka EVVO Odbor životního prostředí a zemědělství  257 280 961  vancatova@kr-s.czvancatova@kr-s.cz Bc. Miroslava Novotná Odbor životního prostředí a zemědělství  257 280 858  novotnam@kr-s.cznovotnam@kr-s.cz Odbor školství a sportu Ing. Mgr. Eva Urbanová Odbor školství a sportu  257 280 252  urbanova@kr-s.cz urbanova@kr-s.cz

13 Děkujeme za pozornost Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov www.kr-stredocesky.cz www.stredoceska-evvo.cz


Stáhnout ppt "ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Pracovní setkání."

Podobné prezentace


Reklamy Google