Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Konference „Liberalizace energetiky a nová energetická politika EU – iluze a skutečnost“ Teplárenství v ČR – co jej podporuje a co ohrožuje Miroslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Konference „Liberalizace energetiky a nová energetická politika EU – iluze a skutečnost“ Teplárenství v ČR – co jej podporuje a co ohrožuje Miroslav."— Transkript prezentace:

1 1 Konference „Liberalizace energetiky a nová energetická politika EU – iluze a skutečnost“ Teplárenství v ČR – co jej podporuje a co ohrožuje Miroslav Krejčů

2 2 …co teplárenství podporuje  Státní energetická koncepce  Směrnice EU o podpoře KVET  Ekologický tlak  Růst cen paliv a energií  DPH na tepelnou energii

3 3 Státní energetická koncepce Státní energetické koncepce vychází z hodnocení dosaženého stavu energetického hospodářství. Její základní cíle lze shrnout do čtyř bodů, které teplárenství pomáhá naplnit. snížení energetické náročnosti tvorby HDP snížení závislosti na dovozu primárních zdrojů energie efektivní využívání domácích primárních zdrojů snížení ekologické zátěže a emisí škodlivin do ovzduší

4 4 Směrnice EU o podpoře KVET Směrnice 2004/8/EC o prosazování kogenerace založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním energetickém trhu a doplnění Směrnice 92/42/EEC. Energetický zákon, § 32 – KVET a výroba elektřiny z DZE - základní podmínkou KVET je dodávka užitečného tepla k dalšímu využití - k ceně elektřiny z KVET a DZE je příplatek. Výši příspěvku stanoví ERÚ. - obchodníci s elektřinou jsou povinni přednostně nakupovat a dodávat elektřinu z KVET a DZE.

5 5 Ekologický tlak Naplnění mezinárodních závazků z Kjóto protokolu Směrnice č. 2003/87/EC, která ustavuje schéma pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Směrnice 2003/96/ES, která stanovuje minimální sazby daně pro elektrickou energii a paliva

6 6 Růst cen paliv a energií Růst cen primárních zdrojů energie postupně tlačí na na efektivnější využívání těchto zdrojů. Příležitost pro KVET a dálkové zásobování teplem. Pozitivní přínosy na plnění požadavků na ochranu životního prostředí.

7 7 DPH na tepelnou energii Tepelná energie je nyní zatížena sazbou DPH = 5 % Výjimka EU platí do 31. 12. 2007 ČR se v rámci EU podařilo ve spolupráci s dalšími státy prosadit podmínky pro zachování 5 % DPH u tepelné energie na neomezenou dobu Zachování 5% daně je významnou podporou pro další rozvoj KVET a dálkového zásobování teplem, tím dojde k synergii efektů při úspoře primárních zdrojů a ekologických požadavků

8 8 …a co teplárenství ohrožuje  Zvýšení DPH na tepelnou energii  Ceny ZP a jejich růst  Národní alokační plán  Malá podpora v Zelené knize EU  Ekologické daně

9 9 Zvýšení DPH na tepelnou energii Zvýšení DPH u tepelné energie = zahození možnosti využít nabízené efekty KVET a dálkového zásobování teplem Vyvolání sociálních dopadů na obyvatelstvo daných zvýšením daně Zvýšení sazby DPH by zpomalilo žádoucí rozvoj KVET a dálkového zásobování teplem a způsobilo nárůst počtu individuálních zdrojů s negativními vlivy na životní prostředí Zvýšením DPH by narostlo zatížení domácností o 3,3 mld. Kč, tj. průměrně 2 200,- Kč/byt/rok

10 10 Ceny ZP a jejich růst Vývoj cen nevytváří podmínky pro rozvoj a efektivní využívání zdrojů KVET. Problémem je způsob stanovování plateb za přepravu a distribuci zemního plynu pro výrobce tepelné energie. Při stanovení plateb za kapacitu není možno sjednat individuální kapacity, není možno sloučit více odběrných míst jednoho odběratele. Pro teplárenské společnosti je tolerance za překročení denních rezervovaných kapacit ve výši 2 % je nízká, faktory kalendářního měsíce při překročení denních rezervovaných kapacit v zimním období naopak vysoké. Rozdíly cen mezi kategoriemi velkoodběr, středoodběr a kategorií maloodběr jsou malé - a úroveň obvyklou v zemích EU.

11 11 Národní alokační plán Nejvýznamnějším sektorem, kterého se alokace dotýká je energetika. V NAP I nebyly pokryty potřeby sektoru veřejné energetiky, množství přidělovaných emisních povolenek v sektoru veřejné a závodní energetiky bylo obecně restriktivnější oproti jiným odvětvím. Při tvorbě návrhu alokace povolenek pro 2. období požadujeme zachování bonusů pro CZT a bonusů pro KVET a nepřipustit jejich krácení. Dále pak řešit: - závislost dodávek tepla na vývoji vnějších podmínek. - možnosti přidělení povolenek při připojení nového odběratele. - v zájmu regulovatelnosti ES ČR v povolenkách zahrnout vliv poskytovaných podpůrných služeb pro ČEPS. V současné době není znám návrh NAP pro 2. obchodovací období. Nedostatečné množství povolenek může způsobit růst cen tepla a ohrozit rozvoj systémů dálkového zásobování teplem.

12 12 Malá podpora v Zelené knize EU Cílem ZK je úspora primárních paliv a snížení závislosti EU na dovozu energie. V knize postrádáme otevřenou podporu KVET a dálkového zásobování teplem, které mají výrazné efekty v oblasti úspory primárních paliv a v oblasti snižování emisí skleníkových plynů ze všech typů paliv. Přínosy KVET a dálkového zásobování teplem zcela naplňují deklarované základní cíle ZK, proto by měla tomuto způsobu výroby elektřiny a tepla věnována patřičná pozornost. Podporována by měla být centralizovaná výroba tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů energie a větší využití tepla z technologických procesů. Využití obnovitelných zdrojů v centralizovaných zařízeních bude spojeno s nižšími investicemi a bude nabízet větší perspektivy k omezení škodlivých emisí (naopak neřízený rozvoj lokálních topenišť na biomasu by vedl k nekontrolovaným emisím).

13 13 Ekologické daně směrnice 2003/96/ES stanovuje minimální sazby daně pro elektrickou energii a paliva K návrhu Zákona o zdanění pevných paliv nemáme zásadních připomínek, neboť návrh plně respektuje minimální požadavky Směrnice Evropské unie. K návrhu Zákon o zdanění elektřiny máme následující připomínky. - Předmětem zdanění má být vlastní spotřeba elektřiny (ta přestavuje cca 8 % hrubé výroby elektřiny). Jde však o spotřebu nezbytnou k realizaci a zachování výroby elektřiny. Každý výrobce se snaží tuto položku minimalizovat, neboť mu snižuje množství elektřiny, které může potenciálně umístit na trhu. Zdanění této elektřiny proto považujeme za zbytečné. Požadujeme proto osvobození této elektřiny od daně - V návrhu není navržena žádná výjimka ze zdanění pro elektřinu z obnovitelných a druhotných zdrojů ani pro elektřinu z KVET. Vzhledem k ekologickým efektům vznikajícím při těchto způsobech výroby elektřiny a dálkově dodávaného tepla, které jsou EU požadovány a podporovány, požadujeme, aby do návrhu zákona byly zapracovány možnosti dané Směrnicí EU, které umožňují od platby daně osvobodit energetické produkty a elektřinu, používané pro KVET a elektřinu vyrobenou KVET.

14 14 …… a na závěr doba ledová ….. doba podpory elektrického vytápění doba podpory zemního plynu doba podpory obnovitelných zdrojů doba podpory systémů dálkového vytápění

15 15 Teplárenské sdružení ČR usiluje o to, aby se systémy dálkového zásobování teplem s využíváním KVET staly všeobecně přijímanou nejpokrokovější metodou vytápění, která zákazníkům zajišťuje “Přijatelnou tepelnou pohodu za přiměřenou cenu, při zachování rovnováhy v přírodě”. Teplárenské sdružení České republiky Bělehradská 458, 530 09 Pardubice 9 telefon: +420 466 414 440 fax: +420 466 412 737 e-mail: tscr@tscr.cztscr@tscr.cz URL:www:tscr.cz TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky


Stáhnout ppt "1 Konference „Liberalizace energetiky a nová energetická politika EU – iluze a skutečnost“ Teplárenství v ČR – co jej podporuje a co ohrožuje Miroslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google